Համարը 
N 558-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.09.02/21(657) Հոդ.212
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.08.2019
Ստորագրող մարմինը 
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.08.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԵՎ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՆԱԽԱԳԱՀ

 

27 օգոստոսի 2019 թ.

N 558-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԵՎ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ, 270-րդ հոդվածի 1-ին մասերը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1. Հաստատել`

1) միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի,

3) անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու վերաբերյալ արտոնագրի ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի,

4) միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտի իրացման շրջանառության վերաբերյալ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

 

  Դ. Անանյան

 

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի

նախագահի 2019 թվականի

օգոստոսի 27-ի N 558-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Փաստաթղթի հերթական համարը

________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

2. Առևտրային կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

 

3. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

 

Սույն հայտարարությունը ներկայացնում եմ ___ ______________ 20__-ից միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու համար:

 

Սույնով հայտարարում եմ, որ`

1) չեմ հանդիսանում ավելացված արժեքի հարկ վճարող.

2) չեմ հանդիսանում շրջանառության հարկ վճարող.

3) նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 24 միլիոն դրամը.

4) չեմ հանդիսանում բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակից, գրավատուն, արտարժույթի առք ու վաճառքի, արտարժույթի դիլերային-բրոկերային առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնող, ներդրումային ֆոնդ, ֆոնդի կառավարիչ, վճարահաշվարկային կազմակերպություն, նոտար, խաղատների, շահումով խաղերի կամ վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեություն իրականացնող.

5) չեմ հանդիսանում խորհրդատվական, իրավաբանական, հաշվապահական, աուդիտորական, ինժեներական, գովազդային, դիզայներական, մարկետինգային, թարգմանչական, փորձագիտական, բժշկական, ատամնատեխնիկական ծառայություններ, տեղեկատվության մշակման (այդ թվում՝ տեղեկատվության հավաքման ու ընդհանրացման) և փոխանցման (հաղորդման), գիտահետազոտական, փորձարարական-կոնստրուկտորական և փորձարարական-տեխնոլոգիական (տեխնոլոգիական) աշխատանքներ կատարող, Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող, ինչպես նաև նշված աշխատանքներին կամ ծառայություններին համանման այլ աշխատանքներ կատարող կամ ծառայություն մատուցող.

6) չեմ հանդիսանում Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող, Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից դուրս՝ առևտրի իրականացման վայրերում, առևտրի կենտրոններում և տոնավաճառներում առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող, ինչպես նաև անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն կամ էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող.

7) նախորդ հարկային տարվա ընթացքում չեմ կատարել հսկիչ դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների երրորդ խախտում.

8) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն չեմ համարվում այլ ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությանը, անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին փոխկապակցված անձ կամ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, ինձ փոխկապակցված կազմակերպությունները և (կամ) ֆիզիկական անձինք հարկային մարմին ներկայացրել են գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարություն և հայտարարությունը ներկայացնելու օրվանից հետո, իսկ հայտարարությունում գործունեությունը դադարեցնելու այլ օր նշելու դեպքում` այդ օրվանից հետո փաստացի գործունեություն չեն իրականացրել.

9) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ, ինձ փոխկապակցված ճանաչված առևտրային կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների նախորդ հարկային տարվա կամ ընթացիկ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունների հանրագումարը չի գերազանցել (գերազանցում) 24 միլիոն դրամը.

10) չեմ հանդիսանում համատեղ գործունեության պայմանագրի, ապրանքների մատակարարման կոմիսիայի կամ ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ.

11) չեմ հանդիսանում կազմակերպություններին կամ անհատ ձեռնարկատերերին ապրանքների մատակարարման գործարքներ իրականացրած՝ առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող:

Տեղյակ եմ սույն հայտարարության մեջ տրվող ոչ ճիշտ տեղեկությունների համար Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պատասխանատվությանը:

Պաշտոնատար անձ

 _________________________________________

 ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

(հավելվածը լրաց. 20.12.19 N 870-Ն)

 

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի

նախագահի 2019 թվականի

օգոստոսի 27-ի N 558-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Փաստաթղթի հերթական համարը
__________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը

 

2. Ֆիզիկական անձի անձնագրային տվյալները (սերիա, համար, տրման ամսաթիվ և ում կողմից է տրված)

 

3. Ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը

 

4. Անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

5. Ֆիզիկական անձի բնակության (հաշվառման) վայրը

 

N

6. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի բաղկացուցիչ մասը կազմվող հավելված 3-ով սահմանված գործունեության տեսակը (տեսակները)

7. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն)

8. Գործունեություն իրականացնելու ժամանակահատվածի

սկիզբը

ավարտը

1.

Բնակչության պատվերով կատարվող`

     

1.1

կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի պարագաների արտադրություն, կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգում

     

1.2

հագուստի արտադրություն և նորոգում

     

1.3

գլխարկների արտադրություն և նորոգում

     

1.4

գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն և նորոգում

     

1.5

փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի և տան կահավորանքի նորոգում

     

1.6

ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրություն և նորոգում

     

1.7

համակարգչային տեխնիկայի, հեռուստացույցների, լվացքի մեքենաների, օդորակիչների և այլ կենցաղային տեխնիկայի նորոգում, ծրագրային սպասարկում

     

1.8

հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն, անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգում

     

1.9

տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն

     

1.10

այլ ճենապակե և խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն

     

1.11

թիթեղագործական գործունեություն

     

2.

Ժամացույցների, ժամանակաչափ սարքերի նորոգում, երաժշտական գործիքների նորոգում

     

3.

Նեղ մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման այլ դասընթացներ

     

4.

Լեզուների ուսուցման դասընթացներ

     

5.

Բարձրագույն և այլ հաստատություններ ընդունվելու համար նախապատրաստական դասընթացներ

     

6.

Պարեր, երգեցողություն դասավանդողների գործունեություն

     

7.

Կատարողական արվեստի բնագավառում գործունեություն, կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ գործունեություն

     

8.

Ստեղծագործական գործունեություն

     

9.

Խնջույքավարների գործունեություն

     

10.

Կրթական գործունեություն և արտադպրոցական դաստիարակություն մարմնամարզության և սպորտի բնագավառում

     

11.

Մասնավոր տնային տնտեսություններում ծառայությունների մատուցում (առանց տարբերակման) սեփական սպառման համար

     

12.

Դարբնոցային գործունեություն

     

13.

Զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում

     

Սույնով հայտարարում եմ, որ.

1) իրականացնում եմ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 3-ով սահմանված գործունեության տեսակ (տեսակներ),

2) նախորդ հարկային տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 3-ով սահմանված գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 24 միլիոն դրամը,

3) գործունեության իրականացման համար չեմ օգտագործում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող այլ ֆիզիկական անձանց աշխատանքը,

4) չեմ հանդիսանում համատեղ գործունեության պայմանագրի, ապրանքների մատակարարման կոմիսիայի կամ ապրանքների մատակարարման` գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրի կողմ:

Տեղյակ եմ, որ չեմ ազատվում`

1) Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող (այդ թվում` ԵՏՄ անդամ պետություններից) ապրանքների ներմուծման մասով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հարկերի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից.

2) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով բնապահպանական հարկի և (կամ) ճանապարհային հարկի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից:

Անհատ ձեռնարկատեր
չհամարվող ֆիզիկական անձ

 _________________________________________

 ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

 

Հավելված N 3

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի

նախագահի 2019 թվականի

օգոստոսի 27-ի N 558-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ N ___________ ___ ___________ 20__թ.

 

Սույն արտոնագիրը տրվում է __________________________________________________

____________________________________________________________________________

(անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության (հաշվառման) վայրը)

 

ՀՎՀՀ

               

որով հավաստվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի բաղկացուցիչ մասը կազմվող հավելված 3-ով սահմանված` ստորև նշված գործունեության տեսակի (տեսակների) մասով անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձը համարվում է միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ:

 

Գործունեության տեսակը (տեսակները)

Գործունեության իրականացման վայրը

Գործունեության իրականացման ժամանակահատվածի

սկիզբը

ավարտը

       
       

Հարկային մարմին

 _________________________________________

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

Հավելված N 4

Հայաստանի Հանրապետության

պետական եկամուտների կոմիտեի

նախագահի 2019 թվականի

օգոստոսի 27-ի N 558-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Փաստաթղթի հերթական համարը

_________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               

2. Հարկ վճարողը

 

3. Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

 

4. Հաշվետու ժամանակաշրջանը՝ տարի

       

Իրականացված գործունեության տեսակը

Իրացման շրջանառությունը, դրամ

5. Արտադրական գործունեություն

 

6. Ծառայությունների մատուցում

 

7. Աշխատանքների կատարում

 

8. Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն

 

9. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 19.7-րդ և 19.8-րդ հոդվածներով սահմանված գործունեություն

 

10. Այլ գործունեություն

 

11. Ընդամենը գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառություն (տող5 + տող6 + տող7 + տող8 + տող9 + տող10)

 

Եկամուտներն՝ ըստ գործունեության տեսակների

 

Գործունեության տեսակը (կոդը)

Տեսակարար
կշիռը (%)

բաժին

հատված

խումբ

դաս

ենթադաս

             
             

Եկամուտներն ըստ գործունեության տեսակների աղյուսակում լրացվում են հաշվետու տարում հարկ վճարողի ըստ գործունեության տեսակների ստացված եկամուտների տեսակարար կշիռները (տոկոսով) համախառն եկամտի մեջ (ըստ տեսակարար կշիռների նվազման) և այդ տեղեկատվությունը օգտագործվում է վիճակագրության նպատակով: «Գործունեության տեսակը (կոդը)» սյունակում գործունեության տեսակները (կոդերը) լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչին համապատասխան (օրինակ՝ C25910 կոդը /բաժին C, հատված 25, խումբ 25.9, դաս 25.91, ենթադաս 25.91.0/ համապատասխանում է «Մետաղական տակառների և համանման այլ տարողությունների արտադրություն» գործունեության տեսակին), իսկ «Տեսակարար կշիռը (%)» սյունակում համամասնությունները նշվում են տոկոսով համախառն եկամտի նկատմամբ:

 

Պաշտոնատար անձ

 _________________________________________

 ստորագրությունը, անունը, ազգանունը