Համարը 
թիվ 56-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.01.15/3(671) Հոդ.9
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.12.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.12.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀԱՆՔՋՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի ԹԻՎ 05-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 դեկտեմբերի 2019 թ.

թիվ 56-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀԱՆՔՋՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 13-Ի ԹԻՎ 05-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հանքային ջրերի արդյունահանման և օգտագործման մասին» Ձև 1-ՀԱՆՔՋՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Հանքային ջրերի արդյունահանման և օգտագործման մասին» Ձև 1-ՀԱՆՔՋՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի փետրվարի 13-ի ««Հանքային ջրերի արդյունահանման և օգտագործման մասին» ձև 1-հանքջուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 56-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20868

 

Բաժին 1. Հանքային ջրերի արդյունահանումը և ածխաթթու գազի կորզումն ըստ աղբյուրների

 

հազ. խոր. մ

Տողի համա-րը

Հանքավայրի անվանումը

Տողի համարը

Հորա-տանցքի անվանումը (համարը)

Հորատանցքի հաս-տատված պաշարների ծավալները

Ծավալներն ըստ ընդերքօգտա-գործման իրավունքի

Հանքային
ջրերի
փաստացի արդյունա-հանումը

Ածխաթթու գազի փաստացի կորզումը

Հանքային ջրերի ազատ հոսքը

հանքային ջրերի

ածխաթթու գազի

հանքային ջրերի արդյունահանման

ածխաթթու գազի կորզման

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

1.1

 

1.1.1

               

1.1.2

               

1.1.3

               

1.2

 

1.2.1

               

1.2.2

               

1.2.3

               

1.3

 

1.3.1

               

1.3.2

               

1.3.3

               

Բաժին 2. Հանքային ջրերի օգտագործումը, հեռացումը և կորուստը

 

հազ. խոր. մ

Տողի համա-րը

Տողի համարն
ըստ 
բաժին 1-ի սյունակ Գ-ի

Հանքային ջրերի փաստացի օգտագործում

Փոխանցվել է
այլ կազմա-կերպության առանց օգտագործ-ման

Հանքային ջրերի հեռացում

Կորուստ

ընդա
մենը

այդ թվում` ըստ նպատակների

շշալցում

ածխաթթու գազի
կորզում

ածխաթթու գազի կորզում համալիր օգտագոր-ծումից

բուժա-
կան

ռեկրեա- ցիոն

ընդա-
մենը

որից՝ կոյուղու համակար-գով

ընդա-մենը

որից՝ ար-տադրա-կան

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.1

                       

2.2

                       

2.3

                       

2.4

                       

2.5

                       

2.6

                       

2.7

                       

2.8

                       

2.9

                       

Ղեկավար՝

_____________________________

 

_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ
այլ լիազորված անձ)`


_____________________________

 


_____________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« ___ »____________20___թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 56-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՁԵՎ 1-ՀԱՆՔՋՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Հանքային ջրերի արդյունահանման և օգտագործման մասին» Ձև 1–ՀԱՆՔՋՈՒՐ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են բնական հանքային ջուր արդյունահանող կազմակերպությունները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու տարվա համար և ներկայացվում են մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման (տես՝ http://www.arlis.am/Annexes/4/GT30.1-13page1730-2124ink1392.doc հղումը):

5. Վիճակագրական տվյալների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Հաշվետվության ձևի՝ «Հանքային ջրերի արդյունահանումը և ածխաթթու գազի կորզումն ըստ աղբյուրների» բաժնի՝

1) սյունակ Բ-ում լրացվում է հանքային ջրի հանքավայրի անվանումը,

2) սյունակ Դ-ում լրացվում է տվյալ հանքավայրում հաշվետու կազմակերպության կողմից շահագործվող հորատանցքի անվանումը (համարը),

3) սյունակ 1-ում լրացվում է հորատանցքի հաստատված հանքային ջրերի պաշարների ծավալը,

4) սյունակ 2-ում լրացվում է հորատանցքի հաստատված ածխաթթու գազի պաշարների ծավալը,

5) սյունակ 3-ում լրացվում է տվյալ հորատանցքի համար հանքային ջրերի արդյունահանման ծավալներն ըստ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքի,

6) սյունակ 4-ում լրացվում են տվյալ հորատանցքի համար ածխաթթու գազի կորզման ծավալներն ըստ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված ընդերքօգտագործման իրավունքի,

7) սյունակ 5-ում լրացվում է կազմակերպության կողմից հանքային ջրերի արդյունահանված փաստացի ծավալները,

8) սյունակ 6-ում լրացվում է կազմակերպության կողմից ածխաթթու գազի կորզված փաստացի ծավալները,

9) սյունակ 7-ում լրացվում է ազատ հոսքը, որը կարող է առաջանալ արդյունահանման ընթացքում: Սյունակ 7 = սյունակ 3 - սյունակ 5:

7. Հաշվետվության ձևի «Հանքային ջրերի օգտագործումը, հեռացումը և կորուստը» բաժնի՝

1) սյունակ Բ-ում լրացվում է հորատանցքի տողի համարն ըստ բաժին 1սյունակ Գ-ի համապատասխան տողի,

2) սյունակ 1-ում լրացվում է փաստացի օգտագործված հանքային ջրերի ընդհանուր ծավալը, որից սյունակներ 2-6-ում առանձնացվում են փաստացի օգտագործված հանքային ջրերի ծավալներն ըստ նպատակների: Սյունակ 3-ում լրացվում է օգտագործված այն հանքային ջրերի ծավալը, որը բացի ածխաթթու գազի կորզումից այլ նպատակի համար չի օգտագործվել: Սյունակ 4-ում լրացվում է ածխաթթու գազի կորզման համար օգտագործված այն հանքային ջրերի ծավալը, որը համալիր (հաջորդական) ձևով օգտագործվում է նաև այլ նպատակների համար: Սյունակ 1 = սյունակ 2 + սյունակ 3 + սյունակ 5 + սյունակ 6: Նպատակային օգտագործման որևիցե ցուցանիշի բացակայության դեպքում համապատասխան վանդակում դրվում է գծիկ,

3) սյունակ 7-ում լրացվում է այլ կազմակերպություններին առանց օգտագործման փոխանցված հանքային ջրերի ծավալը,

4) սյունակ 8-ում լրացվում է հեռացված հանքային ջրերի ընդհանուր ծավալը, որից սյունակ 9-ում՝ կոյուղու համակարգով,

5) սյունակ 10-ում լրացվում է հանքային ջրերի կորուստի ընդհանուր ծավալը, որից սյունակ 11-ում՝ շշալցման արտադրության ընթացքում առաջացած տեխնոլոգիական կորուստը: Սյունակ 10 = բաժին 1սյունակ 5 - բաժին 2սյունակ 1 - բաժին 2սյունակ 7: