Համարը 
թիվ 58-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.01.15/3(671) Հոդ.11
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.12.2019
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.12.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 03-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 դեկտեմբերի 2019 թ.

թիվ 58-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 «ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 03-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Կենդանաբանական այգու գործունեության մասին» Ձև 1-կենդանաբանական այգի (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Կենդանաբանական այգու գործունեության մասին» Ձև 1-կենդանաբանական այգի (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի փետրվարի 24-ի ««Կենդանաբանական այգու գործունեության մասին» Ձև 1-կենդանաբանական այգի (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 210-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 03-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 58-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20863

Բաժին I. Ընդհանուր տեղեկություններ

 

Տողի

համարը

 

Ընդամենը

Ա

Բ

1

1.

Ընդհանուր մակերեսը, հա

 

2.

Կենդանիների համար նախատեսված կառույցների մակերեսը, հա

 

3.

 որից` ձմեռման համար նախատեսված

 

4.

Հիմնական աշխատողների թվաքանակը, մարդ

 

5.

Այցելուների թվաքանակը, մարդ

 

6.

 նրանցից` միջոցառումների շրջանակում անվճար այցելուներ

 

7.

Իրականացված միջոցառումների քանակը, միավոր

 

8.

Էքսկուրսիաների քանակը, միավոր

 

9.

 որից` դպրոցականների համար

 

10.

Էքսկուրսիաների մասնակիցների թվաքանակը, մարդ

 

11.

 նրանցից` դպրոցականներ

 

12.

Էկոկրթության դասաժամերի քանակը, միավոր

 

13.

 դրանցում ունկնդիրների թվաքանակը, մարդ

 

 

Բաժին II. Ցուցադրման ենթակա կենդանիների տեսակային կազմը և քանակն ըստ տեսակների տարեվերջի դրությամբ և դրանց տարեկան շարժը

միավոր

Տողի

հա-մարը

Կենդանիների

տեսակները

Տարեվերջին

առկա

դրանցից` գրանցված

Շարժը հաշվետու տարում

բնության պահպա-նության միջազգա-

յին միության

Կարմիր ցուցակում

Հայաստանի Հանրա-պետության Կարմիր գրքում

ծնված

ձեռք բերված

այլ ելք

անկում

խոտանում

տեսակ-ների քանակը

գլխա-քանակը

տեսակ-ների քանակը

գլխա-քանակը

տեսակ-ների քանակը

գլխա-քանակը

տեսակ-ների քանակը

գլխա-քանակը

տեսակ-ների քանակը

գլխա-քանակը

տեսակ-ների քանակը

գլխա-քանակը

տեսակ-ների քանակը

գլխա-քանակը

տեսակ-ների քանակը

գլխա-քանակը

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14.

Ընդամենը

                               

15.

 այդ թվում`

երկկենցաղներ

                               

16.

 սողուններ

                               

17.

 կաթնասուններ

                               

18.

 այդ թվում`

գիշատիչներ

                               

19.

 սմբակավորներ

                               

20.

 պրիմատներ

                               

21.

 այլ

                               

22.

 ձկներ

                               

23.

 թռչուններ

                               

24.

 դրանցից` գիշատիչներ

                               

25

 անողնաշար կենդանիներ

                               

 

Բաժին III. Ֆինանսական միջոցների մուտքերը և ծախսերը

հազ. դրամ

Ֆինանսական միջոցների մուտքերը

Ֆինանսական ծախսերը

Ֆինան-սական միջոցների մնացորդը տարե-վերջին

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդա-մենը

այդ թվում`

ՀՀ բյուջեից

(պետական, համայնքա-յին)

բնակչությանը մատուցված վճարովի ծառայու-թյուններից

նվիրա-տվու-թյուն-ներից

այլ

նյութա-կան

ոչ նյութա-կան ծա-ռայություն-ների

գործուղ-ման

աշխա-տավարձի և դրան հավա-սարեցված այլ

հիմնավե-րանորոգման, սարքավորում-ների և գույքի ձեռքբերման

այլ

ընդա-մենը

այդ թվում` մուտքի վճարում-ներից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                           

Ղեկավար՝

____________________

 (Ազգանուն, անուն)            

_______________

(Ստորագրություն)         

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ

լիազորված անձ)՝

____________________

(Ազգանուն, անուն)            

 _______________ 

(Ստորագրություն)     

     « ___ »_________20___թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 58-Ն որոշման

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը կարգավորում է «Կենդանաբանական այգու գործունեության մասին» Ձև 1-կենդանաբանական այգի (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա մարտի 1-ը:

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

 

II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

6. «Ընդհանուր մակերեսը» տողում (1.) լրացվում է կենդանաբանական այգու ամբողջ տարածքի մակերեսը, իսկ կենդանիների համար նախատեսված կառույցների մակերեսը` տող 2.-ում, որից էլ տող 3.-ում առանձնացվում է կենդանիների ձմեռման համար նախատեսված կառույցների մակերեսը:

7. «Հիմնական աշխատողների թվաքանակը» տողում (4.) լրացվում է կենդանաբանական այգու հիմնական հաստիքային աշխատողների թվաքանակը:

8. «Այցելուների թվաքանակը» տողում (5.) լրացվում է հաշվետու տարում կենդանաբանական այգի այցելած մարդկանց թվաքանակը, նրանցից տող 6.-ում առանձնացվում է կենդանաբանական այգում իրականացված միջոցառումների շրջանակում անվճար այցելուների թվաքանակը:

9. «Իրականացված միջոցառումների քանակը» տողում (7.) լրացվում է կենդանաբանական այգում հաշվետու տարում իրականացված միջոցառումների քանակը:

10. «Էքսկուրսիաների քանակը» տողում (8.) լրացվում է հաշվետու տարում ինչպես կենդանաբանական այգու կազմակերպած, այնպես էլ կենդանաբանական այգու աշխատակազմի օժանդակությամբ այլ կառույցների կողմից իրականացված էքսկուրսիաների քանակը, որից տող 9.-ում առանձնացվում են դպրոցականների համար կազմակերպած էքսկուրսիաները:

11. «Էքսկուրսիաների մասնակիցների թվաքանակը» տողում (10.) լրացվում է էքսկուրսիաներին մասնակցած մարդկանց թվաքանակը, որից տող 11.-ում առանձնացվում է դպրոցականների թվաքանակը:

12. «Էկոկրթության դասաժամերի քանակը» տողում (12.) լրացվում է հաշվետու տարում կենդանաբանական այգու կազմակերպած Էկոկրթության դասաժամերի քանակը, իսկ դրանցում ունկնդիրների թվաքանակը լրացվում է տող 13.-ում:

 

III. ՑՈՒՑԱԴՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՇԱՐԺԸ

 

13. Հաշվետվության այս բաժնում լրացվում է կենդանաբանական այգու ցուցադրման ենթակա կենդանիների քանակն ըստ տեսակների, որտեղ չի հաշվառվում կերի համար նախատեսված կենդանիների բուծումը: Կենդանիների ընդհանուր քանակից (տող 13.) առանձնացվում են երկկենցաղները (տող 14.), սողունները (տող 15.), կաթնասունները (տող 16.), ձկները (21.), թռչունները (22.) և անողնաշար կենդանիները (24.): Կաթնասունների ընդհանուր քանակից (տող 16.) առանձնացվում են գիշատիչները (տող 17.), սմբակավորները (տող 18.), պրիմատները (տող 19.) և այլ կաթնասունները (տող 20.):

14. Կենդանաբանական այգում տարեվերջի դրությամբ առկա կենդանիների տեսակների քանակն և դրանց գլխաքանակը լրացվում են սյունակներ 1-ում և 2-ում, որոնցից առանձնացվում են Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակում գրանցված (սյունակներ 3, 4) և Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված (սյունակներ 5, 6) տեսակների քանակն ու դրանց գլխաքանակը:

15. Կենդանիների շարժը հաշվետու տարում` ծնված, ձեռք բերված, այլ ելք, անկում և խոտանում, ըստ տեսակների քանակի և դրանց գլխաքանակի լրացվում է սյունակներ 7-16-ում: Կենդանիների տեսակների քանակը և գլխաքանակը իրարից անկախ ցուցիչներ են, դրանց միջև համեմատականություն գոյություն չունի և չի թույլատրվում դրանք նույնականացնել:

 

IV. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ

 

16. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

17. Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

18. Սյունակ 7-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական» սյունակ 8-ում լրացվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների» սյունակ 9-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական ուսուցմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) սյունակ 10-ում լրացվում է գործուղման ծախսերը,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ» սյունակ 11-ում լրացվում է հաշվետու ժամանակահատվածում բոլոր աշխատողների (ներառյալ` այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիման վրա աշխատողները) կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ` փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները,

5) սյունակ 12-ում լրացվում է կենդանաբանական այգու կողմից իրականացված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերման և կապիտալ վերանորոգման ծախսերը,

6) վերը նշված տողերով չառանձնացված այլ ծախսերը լրացվում է սյունակ 13-ում:

19. Սյունակ 14-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին: