Համարը 
N 773-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.07.06/42(414) Հոդ.851
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.05.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.06.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
27.06.2005
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.07.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի N 265-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՈՒ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳԾՈՎ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
27 հունիսի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

12 մայիսի 2005 թվականի N 773-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի N 265-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՈՒ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳԾՈՎ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ և 23-րդ հոդվածների 3-րդ մասերին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի N 265-Ն որոշման 9.1-ին կետի «ե» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության  2005 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 265-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 16 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

 3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 265-Ն որոշման N 5 հավելվածի N 15 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

4. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 265-Ն որոշման N 5 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 07 խմբի 08 ենթախմբի «02. Նախագծային աշխատանքներ» և «03. Հուշարձանների վերականգնման գծով պետական պատվեր»  ծրագրերով նախատեսված միջոցների հաշվին իրականացվող պետական պատվերը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:

5. Դաշտադեմ ամրոցի տարածքը շենքերից և շինություններից ազատելու նպատակով շենքերի, շինությունների, բերքատու ծառերի գնահատման ծառայությունների ու  սեփականատերերին օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցում տրամադրելու համար Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը հատկացնել 72497.8 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ» հոդվածով):

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

2005 թ. հունիսի 21
Երևան

     

  

 Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
մայիսի 12-ի N 773-Ն որոշման


 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի N 265-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)

Խում-բը

Ենթա-խումբը

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`

0.0

0.0

0.0

07

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ
այդ թվում`

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

08

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում
այդ թվում`

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

 

02. Նախագծային աշխատանքներ

35970.0

35970.0

35970.0

 

 

ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

35970.0

35970.0

35970.0

 

 

03. Հուշարձանների վերականգնման գծով պետական պատվեր

(51131.2)

(81710.6)

(108467.8)

 

 

ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

(51131.2)

(81710.6)

(108467.8)

14

06

01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

15161.2

45740.6

72497.8

 

 

ՀՀ կառավարություն

15161.2

45740.6

72497.8

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

 Մ. Թոփուզյան 

 

 Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
մայիսի 12-ի N 773-Ն որոշման


 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

 

 

Ծրագրերի և կատարողների անվանումները

 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

խումբը

 

ենթա-խումբը

կապիտալ ծախսերի ընդհանուր ծավալը

կապի-տալ շինարա-րություն

կապիտալ նորոգում

նախագծահետա-զոտական, երկրաբանա-հետախուզական և գեոդեզիաքարտե-զագրական աշխատանքներ

այլ կապիտալ ծախսեր

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(72497.8)

0.0

(108467.8)

35970.0

0.0

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(72497.8)

0.0

(108467.8)

35970.0

0.0

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

07

08

02. Նախագծային աշխատանքներ

35970.0

 

 

35970.0

 

07

08

03. Հուշարձանների վերականգնում

(108467.8)

 

(108467.8)

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

 

 

 

Դաշտադեմ ամրոցի վերականգնում

(82997.8)

 

(82997.8)

 

 

 

 

Ամբերդ ամրոցի վերականգնում

(5760.0)

 

(5760.0)

 

 

 

 

Վահանավանքի վերականգնում

(7710.0)

 

(7710.0)

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

 Մ. Թոփուզյան 

 

 Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
մայիսի 12-ի N 773-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի
N 265-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազ. դրամ)

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

 

 

Ծրագրերի և կատարողների անվանումները

 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում)

խում-բը

 

ենթա-խում-բը

առաջին կիսամյակ

ինն ամիս

տարի

 

 

ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(15161.2)

(45740.6)

(72497.8)

 

 

այդ թվում`

 

 

 

07

08

02. Նախագծային աշխատանքներ

35970.0

35970.0

35970.0

07

08

03. Հուշարձանների վերականգնում

(51131.2)

(81710.6)

(108467.8)

 

 

որից`

 

 

 

 

 

Դաշտադեմ ամրոցի վերականգնում

(25661.2)

(56240.6)

(82997.8)

 

 

Ամբերդ ամրոցի վերականգնում

(5760.0)

(5760.0)

(5760.0)

 

 

Վահանավանքի վերականգնում

(7710.0)

(7710.0)

(7710.0)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

 Մ. Թոփուզյան 

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
մայիսի 12-ի N 773-Ն որոշման

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ «ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳԾՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ» ԵՎ «ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

(հազ. դրամ)

N/N
ը/կ

Հուշարձանի անվանումը և գտնվելու վայրը

Առաջին կիսամյակ

Ինն ամիս

Տարի

1

2

3

4

5

1.

Դաշտադեմի ամրոց
(Արագածոտնի մարզ, գ. Դաշտադեմ)
վերականգնում

24338.8

73759.4

117002.2

 

 Դաշտադեմի ամրոց
(Արագածոտնի մարզ, գ. Դաշտադեմ)
նախագծային աշխատանքներ          

10500.0

10500.0

10500.0

2.

Ամբերդ ամրոց
(Արագածոտնի մարզ)
վերականգնում

6740.0

26740.0

44240.0

 

Ամբերդ ամրոց
(Արագածոտնի մարզ)
նախագծային աշխատանքներ  

5760.0

5760.0

5760.0

3.

Վահանավանք
(Սյունիքի մարզ)
վերականգնում

 

26290.0

 

80690.0

 

128290.0

 

 Վահանավանք
(Սյունիքի մարզ)
նախագծային աշխատանքներ  

 

7710.0

 

7710.0

 

7710.0

4.

Հնեվանք
(Լոռու մարզ, գ. Կուրթան)
վերականգնում

 

5360.0

 

20560.0

 

33860.0

 

 Հնեվանք
(Լոռու մարզ, գ. Կուրթան)
նախագծային աշխատանքներ

 

4140.0

 

4140.0

 

4140.0

5.

Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի
(Արագածոտնի մարզ, գ. Ոսկեվազ)
վերականգնում

 

3360.0

 

14560.0

 

24360.0

 

Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի
(Արագածոտնի մարզ, գ. Ոսկեվազ)
նախագծային աշխատանքներ

 

3640.0

 

3640.0

 

3640.0

6.

Սուրբ Աստվածածին «Սպիտակավոր»  եկեղեցի
(Վայոց ձորի մարզ, գ. Վերնաշեն)
վերականգնում

 

 

4280.0

 

 

17880.0

 

 

29780.0

 

Սուրբ Աստվածածին «Սպիտակավոր»  եկեղեցի
(Վայոց ձորի մարզ, գ. Վերնաշեն)
նախագծային աշխատանքներ

 

 

4220.0

 

 

4220.0

 

 

4220.0

7.

Քարավանատուն և Մամիկոնյանների պալատական կառույց
(Արագածոտնի մարզ, գ. Արուճ)
նախագծային աշխատանքներ

 

 

9000.0

 

 

10000.0

 

 

10000.0

8.

Քոբայրավանք
(Լոռու մարզ, Քոբեր կայարան)
նախագծային աշխատանքներ

 

7200.0

 

8000.0

 

8000.0

9.

Կամուրջ
(Արագածոտնի մարզ, գ. Օշական)
նախագծային աշխատանքներ

 

2700.0

 

3000.0

 

3000.0

10.

Հալիձորի բերդ
(Սյունիքի մարզ, ք. Կապան)
նախագծային աշխատանքներ

 

5400.0

 

6000.0

 

6000.0

11.

Բջնու ամրոց 
(Կոտայքի մարզ, գ. Բջնի)
նախագծային աշխատանքներ

 

7200.0

 

8000.0

 

8000.0

12.

Սմբատաբերդ
(Վայոց ձորի մարզ, գ. Արտաբույնք)
նախագծային աշխատանքներ

 

7200.0

 

8000.0

 

8000.0

13.

Աղջկա բերդ
(Արագածոտնի մարզ, գ. Կոշ)
նախագծային աշխատանքներ

 

2700.0

 

3000.0

 

3000.0

14.

Աստվածընկալ վանք
(Արագածոտնի մարզ, գ. Հարթավան)
նախագծային աշխատանքներ

 

3600.0

 

4000.0

 

4000.0

 

ընդամենը` վերականգնում
ընդամենը` նախագծային աշխատանքներ

                Ընդամենը

70368.8

80970.0

151338.8

234189.4

85970.0

320159.4

377532.2

85970.0

463502.2

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

 Մ. Թոփուզյան