Համարը 
թիվ 03-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.44
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԵԳԱԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 13-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 03-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԵԳԱԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 13-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև 1-ԵԳԱԴ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև 1-ԵԳԱԴ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի փետրվարի 19-ի ««Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև 1-եգադ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 186-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 13-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 03-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_20932

1. Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների

 

մարդ

Մասնագիտու-թյուններ

Ուսուցիչների թվաքանակը

այդ թվում`
հիմնական

նրանցից` ունեն մասնագիտական կրթություն

բարձրագույն

միջին մասնագիտական

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

ընդամենը

այդ թվում` կանայք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Ընդամենը                

 

2. Աշակերտների թվաքանակն առ 01.11.20… թ.

Տողի
հա-մարը

Բաժանմունքները 
(դասարաններ)

Պետպատվեր

Վճարովի ուսուցում

Մրցույթների, փառատոների

աշակերտների թվաքանակը

այդ թվում` ավարտական դասա-րաններում

աշակերտների թվաքանակը

այդ թվում` ավարտական դասա-րաններում

մասնա-կիցներ

մրցանա-կակիրներ

ընդա-մենը

աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

աղջիկ-ներ

ընդա-մենը

աղջիկ-ներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

201

Դաշնամուր

                       

202

Ժողովրդական գործիքներ

                       

203

Լարային գործիքներ

                       

204

Փողային գործիքներ

                       

205

                         

206

                         

207

                         

208

                         

209

                         

210

                         

211

                         

212

                         

213

                         

214

                         

215

                         

216

                         

217

                         

218

                         

219

                         

220

                         

221

                         

222

                         

223

                         

224

                         

225

Ընդամենը
                       
 

այդ թվում`

                       

226

   տեղափոխվածներ

                       

227

   մնացել են ավարտա-   
կան դասարաններում

                       

228

   մաղվածներ

                       

3. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ սեռատարիքային կազմի

Տարիքը

 

Բաժանմունքներ (դասարաններ)

Ընդա-մենը

Դաշնա-մուր

Ժողովրդա-կան գոր-ծիքներ

Լարային գոր-ծիքներ

Փողային գոր-ծիքներ

                                                                             

Մինչև 7

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

7

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

8

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

9

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

10

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

11

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

12

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

13

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

14

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

15

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

16

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

17

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

18

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

19 և ավելի

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

Ընդա- մենը

ընդամենը

                           

աղջիկներ

                           

4. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսման դիմաց վճարաչափի

Տողի համարը

 

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ վճարաչափերի, դրամ

մինչև 2000

2001 - 5000

5001 - 7000

7001 և ավելի

1

2

3

4

5

6

7

401

Վճարողների թվաքանակը, ընդամենը

         

402

այդ թվում` աղջիկներ

         

5. Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

Տողի համարը

 

Ընդամենը

նրանցից` ստանում են կրթաթոշակ

մինչև 2000 դրամ

2001 - 3000 դրամ

3001 - 4000 դրամ

4001 դրամ և ավելի

անվանական կրթաթոշակ

1

2

3

4

5

6

7

8

501

Կրթաթոշակ ստացող աշակերտների թվաքանակը

           

502

այդ թվում` աղջիկներ

           

6. Շենքային պայմանները

Շենքի մակերեսը, քառ. մ

Շենքը`
սեփական է - 1
վարձակալված է - 0

Շենքի տեխնիկական վիճակը`
բավարար վիճակում է - 1
կարիք ունի հիմնավերանորոգման - 2
 վթարային է - 3

ընդհանուր

ուսումնական

տիպային

ոչ տիպային

1

2

3

4

5

         

7. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

հազ. դրամ

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-սական միջոց-ների
մնացորդը տարե-վերջին

ընդա-մենը

այդ թվում

ընդա-մենը

այդ թվում

մնա-ցորդը տարե-սկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-թական ծախ-սեր

ոչ նյու-թական
ծառա-յություն-ների վճա-րումներ

գոր-ծուղման ծախսեր

աշխա-տավարձ և դրան հավա-սարեց-ված վճա-րումներ

կրթա-թոշակ

հիմնա-վերա-նորոգ-ման,
սարքա-վորում-ների և գույքի ձեռք-բերման

այլ ծախ-սեր

ընդա-մենը

այդ թվում

բյուջեից (պե-տական և համայն-քային)

սովորողներից ուսման դիմաց վճարումները

բնակ-չությանը մատուցված ծառա-յություն-ներից

այլ վճարովի ծառա-յություն-ներից

նվի-րատվու-թյուն-ներ

վարձա-կալու-թյունից

այլ եկա-մուտ-ներ

իրավա-բանա-կան անձան- ցից

բնակչու-թյունից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                       

 

Ղեկավար`

_____________________________   ____________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)`

_____________________________   ____________________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)


« _______ »____________20_____թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 03-Ն որոշման

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԵԳԱԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգով կարգավորում են «Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև 1-ԵԳԱԴ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը կազմում են երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցներն և մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի նոյեմբերի 5-ը:

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

 

II. ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

6. Սյունակ 1-ում լրացվում է ուսուցիչների մասնագիտությունների անվանումը:

7. Ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակը լրացվում է սյունակ 2-ում, որից սյունակ 3-ում առանձնացվում է կանանց թվաքանակը:

8. Ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում են հիմնական հաստիքով աշխատող ուսուցիչների թվաքանակը (սյունակ 4), որից սյունակ 5-ում առանձնացվում է կանանց թվաքանակը, իսկ բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչների թվաքանակները լրացվում են համապատասխանաբար սյունակներ 6-ում և 8-ում:

 

III. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

 

9. Դասարանների կամ բաժանմունքների անվանումները լրացվում են սյունակ 2-ի տողեր 201-224-ում:

10. Աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը լրացվում է 225 տողում, որից առանձնացվում են տեղափոխվածները (տող 226), ավարտական դասարաններում մնացածները (տող 227) և մաղվածները (տող 228):

11. Պետպատվերով սովորողների ընդհանուր թվաքանակը լրացվում է սյունակ 3-ում, որից աղջիկներինը` սյունակ 4-ում: Աշակերտների ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում է ավարտական դասարաններում սովորողների ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 5), նրանցից աղջիկներինը` սյունակ 6-ում: Նույն սկզբունքով լրացվում են 7-10 սյունակները վճարովի հիմունքով սովորողների համար:

12. Մրցույթների, փառատոների մասնակիցների ընդհանուր թվաքանակը լրացվում է սյունակ 11-ում, որից աղջիկներինը` սյունակ 12-ում, իսկ սյունակ 13-ում լրացվում է մրցանակակիրների թվաքանակը, որից աղջիկներինը` սյունակ 14-ում:

 

IV. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ

 

13. Այս բաժնում լրացվում է աշակերտների թվաքանակի սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների:

 

V. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՈՒՍՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐԱՉԱՓԻ

 

14. Սյունակ 3-ում լրացվում բերվում է ուսման դիմաց վճարողների ընդհանուր թվաքանակը (տող 401), նրանցից աղջիկներինը` տող 402-ում:

15. Սյունակներ 4-7-ում լրացվում է աշակերտների թվաքանակն ըստ համապատասխան վճարաչափերի:

 

VI. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԵՐԻ

 

16. Սյունակ 3-ում լրացվում է կրթաթոշակ ստացող աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը (տող 501), նրանցից աղջիկներինը` տող 502-ում:

17. Սյունակներ 4-8-ում լրացվում է աշակերտների թվաքանակն ըստ համապատասխան կրթաթոշակի չափերի:

 

VII. ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

18. Սյունակ 1-ում լրացվում է դպրոցի շենքի ընդհանուր մակերեսը, իսկ սյունակ 2-ում` ուսումնական մասի մակերեսը:

19. Շենքի տեսակն ըստ տիպերի լրացվում է սյունակներ 3-ում (տիպային) և 4-ում (ոչ տիպային), ընդ որում, եթե շենքը սեփական է` համապատասխան սյունակում գրվում է «1», եթե վարձակալված է` «0»:

20. 5-րդ սյունակում լրացվում է շենքի տեխնիկական վիճակը` նշելով համապատասխան կոդը (բավարար վիճակում է - 1, կարիք ունի հիմնավերանորոգման - 2, վթարային է - 3):

 

VIII. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

21. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

22. Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

23. Սյունակ 2-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

24. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները լրացվում են սյունակներ 3-11-ում:

25. Սյունակ 12-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում լրացվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում լրացվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16-ում լրացվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը), աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 17-ում լրացվում է աշակերտներին տրված կրթաթոշակի չափը,

6) սյունակ 18-ում լրացվում է ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

8) սույն հրահանգի 25-րդ կետում նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը լրացվում է սյունակ 19-ում:

26. Սյունակ 20-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին: