Համարը 
թիվ 08-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.03.16/9(677) Հոդ.49
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.02.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԹԱՑՔ ՏՐՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 33-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 փետրվարի 2020 թ.

թիվ 08-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԹԱՑՔ ՏՐՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 33-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել՝ «Հարկային և մաքսային մարմիններում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի շարժի մասին» Ձև 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (եռամսյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի ««Հարկային պետական ծառայությունում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին» Ձև թիվ 1-հետաքննություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 166-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 33-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 08-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_20938


ՀՀ
քրեական
օրենս-
գրքի
հոդված-ները

Նյութերի քանակը, միավոր

Նյութերի ընթացքը

Առնչվող անձանց թվաքա-նակը,
մարդ

Տարեսկզբից
հետա-
քննության
ընթացքում
ստացված
նյութերի նախապատ-րաստման արդյունքում վերականգնված գումարը,
հազ. դրամ

մնացորդը տարե-սկզբին

մուտքը տարե-սկզբից

ընդա-մենը(1+2)

հարուց-վել է քրեա-կան
գործ

մերժվել է քրեական գործի հարու-ցումը

ուղարկվել է նախա-քննության(ըստ ենթա-կայության)

մնա-
ցորդը հաշվե-տու ժամա-նակա-շրջանի վերջում{3-(4+5+6)}

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Ընդամենը

                 

Ղեկավար

____________________

 

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)


____________________

 


____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     


« __ »______ ____20___թ.