Համարը 
թիվ 14-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2020.05.15/16(684) Հոդ.99
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
11.05.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.05.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.07.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 10-Ն ԵՎ ԹԻՎ 13-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

11 մայիսի 2020 թ.

թիվ 14-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 10-Ն ԵՎ ԹԻՎ 13-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի՝

1) ««Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1-առևտուր (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 08-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 10-Ն որոշման.

ա. 1-ին կետով հաստատված հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի.

բ. 2-րդ կետով հաստատված հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2) ««Ծառայությունների ծավալի մասին» Ձև 1-ծառայություններ (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 12-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 13-Ն որոշման.

ա. 1-ին կետով հաստատված հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 3-ի.

բ. 2-րդ կետով հաստատված հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 4-ի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հուլիսի 15-ից:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի մայիսի 11-ի

թիվ 14-Ն որոշման

«Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 10-Ն որոշման

Ներմուծեք նկարագրությունը_20969

 

Բաժին I. Առևտրի հիմնական ցուցանիշները

 հազար դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),

առանց ավելացված արժեքի և այլ անուղղակի հարկերի

Ցուցանիշ

Տողի համարը

Առևտրի շրջանառությունը

Ապրանքային մնացորդը

Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը1
(մարդ), (տասնորդական ճշտությամբ)

Հաշվետու ամիս

որից՝

համացանցի (ինտերնետի) միջոցով

Ա

Բ

1

2

3

4

Ընդամենը (115, 120, 125 տողերի գումարը)

110

       

այդ թվում` Մանրածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների մոտոցիկլների առևտրից, ընդամենը

115

       

որից` շարժիչային վառելիքի մանրածախ առևտուր

115.1

       

դրանից` բենզինի մանրածախ առևտուր

115.1.1

       

 դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուր

115.1.2

       

հեղուկ գազի մանրածախ առևտուր

115.1.3

       

քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի մանրածախ առևտուր

115.1.4

       

Մեծածախ առևտուր, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից, ընդամենը

120

       

 որից` համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների

120.1

       

ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր

120.2

       

էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցության սարքավորանքի և դրանց մասերի մեծածախ առևտուր

120.3

       

բջջային հեռախոսների մեծածախ առևտուր

120.4

       

էլեկտրոնային չգրառված կրիչների մեծածախ առևտուր

120.5

       

շարժիչային վառելիքի մեծածախ առևտուր

120.6

       

դրանից ` բենզինի մեծածախ առևտուր

120.6.1

       

 դիզելային վառելիքի մեծածախ առևտուր

120.6.2

       

Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ ու մանրածախ առևտուր և նորոգում, ընդամենը
(125.1, 125.2, 125.3, 125.4 տողերի գումարը)

125

       

այդ թվում` ավտոմեքենաների առևտուր

125.1

       

որից` ավտոմեքենաների մանրածախ առևտուր

125.1.1

       

 ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների առևտուր

125.2

       

որից` ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր

125.2.1

       

 ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

125.3

       

 մոտոցիկլների, դրանց մասերի ու պարագաների առևտուր, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

125.4

       

որից` մոտոցիկլների, դրանց մասերի ու պարագաների մանրածախ առևտուր

125.4.1

       

1. 1 Սյունակ 4-ի ցուցանիշը լրացվում է տարին մեկ անգամ դեկտեմբեր ամսվա վիճակագրական հաշվետվությունում:

 

Բաժին II. Առևտրի շրջանառությունն` ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի

 

(Lրացնում են այն ռեսպոնդենտները (ամսական պարբերականությամբ), որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում և ք. Երևանում:

 

Ցուցանիշ

Տողի համարը

Հաշ-վե-տու
ամիս

այդ թվում՝

ք.Երե-վան

Արա-գա-ծոտն

Արա-րատ

Արմա-վիր

Գե-ղար-քունիք

Լո-ռի

Կո-տայք

Շի-րակ

Սյու-նիք

Վա-յոց
ձոր

Տա-վուշ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ընդամենը, (135, 140, 145 տողերի գումարը)

 130

                       

 այդ թվում՝ 115 տող

 135

                       

 120 տող

 140

                       

 125 տող

 145

                       

 

Ղեկավար

_________________________________  

______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

  

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

_________________________________   ______________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     

« _ _ »__________20___թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի մայիսի 11-ի

թիվ 14-Ն որոշման

«Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 10-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

 

ՁԵՎ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1-առևտուր (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի` 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման (տես՝ https://www.arlis.am/Annexes/5/GT32.1_2019N1579hav.doc հղումը):

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վիճակագրական կոմիտե` Հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

5. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու տարվա համապատասխան ամսվա համար (բացառությամբ աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակի վերաբերյալ ցուցանիշի, որը լրացվում է տարին մեկ անգամ դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունում):

6. Վիճակագրական տվյալների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

 II. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

7. Առևտրի շրջանառության ցուցանիշն արտացոլում է ապրանքների առք ու վաճառքի գործընթացը: Այսինքն` բնութագրում է ապրանքային զանգվածի շարժը ապրանքների շրջանառության մեջ` արտադրողից մինչև սպառող:

8. Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը վերջնական սպառման կամ տնային տնտեսությունում օգտագործման համար նախատեսված սպառողական ապրանքների վաճառքն է արժեքային արտահայտությամբ:

9. Մեծածախ է համարվում առևտրի այն տեսակը (գործունեությունը), երբ գնորդը մեծ խմբաքանակով ապրանքներ է ձեռք բերում դրանց հետագա վերավաճառքի համար այլ վաճառողներին, վերամշակողներին, բայց ոչ վերջնական սպառողներին` համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերով:

10. Մեծածախ և (կամ) մանրածախ առևտուր չի համարվում տնտեսական գործունեության այն տեսակը, որը վերաբերում է սննդամթերքի (հացաբուլկեղեն, հրուշակեղեն կամ պատրաստի մսամթերք) արտադրական գործունեության իրականացմանը կից գտնող խանութում (սրահում) դրանց մեծածախ և/կամ մանրածախ վաճառքին:

11. Առևտրի շրջանառությունը ներառում է բոլոր տեսակի հարկերը, բացառությամբ ավելացված արժեքի հարկը և այլ նմանատիպ (անուղղակի) հարկերը:

12. Մանրածախ առևտրի շրջանառության մեջ չի ներառվում

1) գնորդի կողմից վերադարձված ապրանքի արժեքը,

2) ապակե տարաներով վաճառված և հետո վերադարձված, կամ ապրանքի հետ փոխանակման դիմաց տրված տարայի արժեքը,

3) ապրանքափոխանակությամբ կատարված առևտուրը,

4) միջազգային կապի և լիցքավորման քարտերի արժեքը,

5) տրանսպորտի բոլոր տեսակներով ուղևորափոխադրման տոմսերի արժեքը, վիճակախաղի տոմսերի արժեքը և այլն:

13. Ապրանքային մնացորդը մինչև իրացման պահը շրջանառության ոլորտում գտնվող փաստացի առկա ապրանքների քանակն է` հաշվարկված վաճառքի ընթացիկ գներով:

 

 III. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

14. Հաշվետվությունը կազմված է երկու բաժնից.

1) բաժին 1՝ առևտրի հիմնական ցուցանիշները,

2) բաժին 2՝ առևտրի շրջանառությունն` ըստ ՀՀ մարզերի և քաղաք Երևանի:

15. Բաժին 1-ի տող 110-ը` առևտրի շրջանառությունը, ներառում է տող 115` մանրածախ առևտուրը, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից (ծածկագիր 47), տող 120` մեծածախ առևտուրը, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից (ծածկագիր 46), տող 125` ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ ու մանրածախ առևտուրը և նորոգումը (ծածկագիր 45), (համաձայն փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագրի` ըստ «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) (տես՝ https://www.arlis.am/Annexes/5/GT32.1_2019N1579hav.doc հղումը):

16. Տող 115-ը ներառում է նոր և գործածված, անձնական օգտագործման կամ կենցաղային ապրանքների վերավաճառքը (վաճառք առանց ձևափոխման) խանութներում, տաղավարներում, կրպակներում, հանրախանութներում, ինտերնետով կամ փոստով պատվերներ ընդունող կազմակերպությունների, փողոցում առևտուր իրականացնող վաճառողների, սպառողական կոոպերատիվների, աճուրդով վաճառք կազմակերպող կազմակերպությունների և այլնի միջոցով: Մանրածախ առևտուրը ընդգրկում է նաև ապրանքների մշակման տարբեր գործողությունները` կշռածրարումը, տեսակավորումը, չափազատումը, փաթեթավորումը, որոնց արդյունքում չեն փոխում ապրանքների հիմնական հատկությունները: Այստեղ ներառվում է նաև մանրածախ առևտրի բնագավառում գործող միջնորդների, ինչպես նաև աճուրդային կազմակերպությունների գործունեությունը:

1) Ցուցանիշը չի ներառում ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների, դրանց մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուրը:

2) Տող 115.1 -ը ներառում է ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուրը բենզալցման կայաններում, ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի, սեղմված բնական գազի և գազոլինի մանրածախ առևտուրը գազալցման կայաններում: Այն ներառում է նաև ավտոմեքենաների համար քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի մանրածախ առևտուրը:

3) Տող 115.1.1 -ը ներառում է ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների համար բենզինի մանրածախ առևտուրը բենզալցման կայաններում:

4) Տող 115.1.2 -ը ներառում է ավտոմեքենաների համար դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուրը բենզալցման կայաններում:

5) Տող 115.1.3 -ը ներառում է ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի մանրածախ առևտուրը գազալցման կայաններում:

6) Տող 115.1.4 -ը ներառում է քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

17. Տող 120-ը ներառում է նոր և գործածված ապրանքների վաճառքը (ապրանքի վաճառք առանց ձևափոխման) մանրածախ առևտրականներին, արդյունաբերական, առևտրային կամ մասնավոր սպառողներին ու մեծածախ առևտրով զբաղվող այլ կազմակերպություններին, ինչպես նաև գործակալներին և միջնորդներին, որոնք ապրանքը գնում կամ վաճառում են վերը նշված առևտրականների կամ կազմակերպությունների անունից: Ցուցանիշը ներառում է նաև ապրանքների վերավաճառքը արտերկրում: Ապրանքների վերավաճառքը արտերկրում որոշվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կողմից գնված (ձեռքբերված) ու հետագայում արտերկրում վերավաճառված ապրանքը՝ չներմուծելով ապրանքը վերավաճառող միավորի երկիր:

1) Ցուցանիշը չի ներառում Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող ապրանքների մեծածախ առևտուրը:

2) Ցուցանիշը չի ներառում ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների, դրանց մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուրը:

3) Տող 120.1-ը ներառում է համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների մեծածախ առևտուրը, ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուրը:

4) Տող 120.2-ը ներառում է ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուրը:

5) Տող 120.3-ը ներառում է էլեկտրոնային լամպերի և սարքերի, կիսահաղորդչային սարքերի, միկրոչիպերի և ինտեգրալային սխեմաների, տպասխեմաների մեծածախ առևտուրը, հեռախոսների (բացառությամբ բջջային հեռախոսները) և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մեծածախ առևտուրը:

6) Տող 120.4-ը ներառում է բջջային հեռախոսների մեծածախ առևտուրը:

7) Տող 120.5-ը ներառում է չգրառված ձայնա- և տեսաերիզների, մագնիսական և օպտիկական սկավառակների, ՍԴ-ների, ԴՎԴ-ների (CD, DVD) մեծածախ առևտուրը:

8) Տող 120.6-ը ներառում է պինդ, հեղուկ ու գազակերպ վառելիքի և հարակից արտադրանքի (հեղուկացված վառելագազի, բենզինի, ավիացիոն կերոսինի, դիզելային վառելիքի, վառքի մազութի, նավթի, գազոլինի և նավթային գազի, քարածխի, գորշ ածխի, կոքսի, վառելափայտի և այլ վառելիքի, ինչպես նաև նավթայուղերի, քսայուղերի և մեքենայական յուղերի) մեծածախ առևտուրը:

9) Տող 120.6.1-ը ներառում է բենզինի մեծածախ առևտուրը:

10) Տող 120.6.2-ը ներառում է դիզելային վառելիքի մեծածախ առևտուրը:

18. Տող 125-ը ներառում է ավտոմեքենաների, ներառյալ բեռնատարներն ու ավտոքարշակները, և մոտոցիկլների հետ կապված գործունեության բոլոր տեսակները (բացառությամբ դրանց արտադրությունը և վարձակալության հանձնումը), նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների պահեստամասերի և պարագաների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը: Այստեղ ներառվում է նաև ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ և մանրածախ առևտրի հետ կապված աճուրդների կազմակերպող և ինտերնետի միջոցով մեծածախ առևտուրն իրականացնող հանձնակատար գործակալների գործունեությունը: Այն ներառում է նաև ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների լվացումը, փայլեցումը և այլն:

1) Տող 125.1-ը ներառում է նոր և օգտագործված թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, ամենագնաց մարդատար ավտոմեքենաների (3,5 տ չգերազանցող քաշով) մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, նոր և օգտագործված մասնագիտացված մարդատար ավտոմեքենաների (շտապ օգնության, միկրոավտոբուսները և այլ 3,5 տ չգերազանցող քաշով ավտոմեքենաները) մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, նոր և օգտագործված տրանսպորտային միջոցների` բեռնատար մեքենաների, քարշակների, կիսակցանքների, «ամառանոցային տնակ» տեսակի կցանքների, ավտոֆուրգոնների մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ամենագնաց ավտոմեքենաների (3,5 տ գերազանցող քաշով) մեծածախ և մանրածախ առևտուրը և այլն:

2) Տող 125.1.1-ը ներառում է նոր և օգտագործված թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և ամենագնաց մարդատար ավտոմեքենաների (3,5 տ չգերազանցող քաշով) մանրածախ առևտուր:

3) Տող 125.2-ը ներառում է ավտոմեքենաների մանրակների, հանգույցների, պահեստամասերի, պիտույքների և պարագաների, այդ թվում` ռետինե դողերը և օդախցիկները, մարտկոցների, էլեկտրական մասերը և սարքավորանքը, մեծածախ և մանրածախ առևտուրը:

4) Տող 125.2.1-ը ներառում է ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուրը:

5) Տող 125.3-ը ներառում է ավտոմեքենաների մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորանքի, թափքի, ներարկման համակարգի, շարժիչի տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը, ավտոմեքենաների լվացումը, փայլեցումը, ներկումը կամ ներկերի փոշեցրումը, լուսամուտների և հողմապակիների, նստոցների նորոգումը, դողերի և օդախցիկների նորոգումը, տեղադրումը, փոխարինումը, հակաքայքայիչ մշակումը, ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների տեղադրումը (եթե դա արտադրական գործընթացի փուլ չէ): Այստեղ ներառվում է նաև ավտոմեքենաների վերասարքավորումը սեղմված բնական նավթային գազով կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար:

 6) Տող 125.4-ը ներառում է մոտոցիկլների, ներառյալ մոպեդները, մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, մոտոցիկլների մասերի և պարագաների առևտուրը, մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը:

 7) Տող 125.4.1-ը ներառում է մոտոցիկլների, մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուրը:

 19. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 1-ին սյունակում լրացվում է առևտրի շրջանառությունը հաշվետու ամսում:

 20. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 2-րդ սյունակում լրացվում է ինտերնետի կամ այլ համակարգչային ցանցերը օգտագործելու միջոցով պատվիրված ապրանքների շրջանառությունը: Առևտուրն էլեկտրոնային համարելու համար բավարար է, որ պատվերը տրվի առցանց: Այստեղ չեն ներառվում հեռախոսի, ֆաքսի կամ էլեկտրոնային փոստի (e-mail) միջոցով արված պատվերները: Համացանցի միջոցով պատվիրված ապրանքների համար վճարումը կարող է իրականացվել ինչպես առցանց, այնպես էլ ոչ առցանց եղանակով:

21. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 3-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ի դրությամբ փաստացի առկա ապրանքային մնացորդը (քանակը)՝ հաշվարկված վաճառքի ընթացիկ գներով:

22. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 4-րդ սյունակում լրացվում է աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը՝ հաշվետու տարվա համար: Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են անորոշ կամ որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատանք կատարող վարձու աշխատողները:

1) Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը տարվա բոլոր ամիսների թվին բաժանելով (տասնորդական ճշտությամբ):

2) Աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա օրացուցային օրերի (ամսի 1-ից մինչև 30(31)-ը, փետրվարի համար՝ 28(29)-ը) աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով:

3) Աշխատողների թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի համար ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար:

4) Եթե աշխատողների թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի վարվում, ապա աշխատողների թվաքանակը հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և հաշվետու ամսվա վերջի աշխատողների թվաքանակների հանրագումարը 2-ի բաժանելով:

23. Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակի ցուցանիշը լրացվում է տարեկան մեկ անգամ՝ դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունում:

1) Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը վերաբերում է ինչպես առևտրի ոլորտում զբաղված աշխատողներին, այնպես էլ վարչական աշխատողներին:

24. Հաշվետվության 2-րդ բաժինը լրացնում են այն ռեսպոնդենտները (ամսական պարբերականությամբ), որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում և ք. Երևանում:

1) Բաժին 2-ի 130, 135, 140, 145 տողերի սյունակ 1-ը լրացվում է բաժին 1-ի համապատասխանաբար 110, 115, 120 և 125 տողերի 1-ին սյունակից:

2) Բաժին 2-ի 130, 135, 140 և 145 տողերի սյունակ 1-ը պետք է հավասար լինի համապատասխանաբար այդ տողերի սյունակ 2-ից մինչև սյունակ 12-ի համապատասխան ցուցանիշների հանրագումարին:»:

Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի մայիսի 11-ի

թիվ 14-Ն որոշման

«Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 13-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20970

 

Բաժին I. Ծառայությունների հիմնական ցուցանիշները

հազար դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),

առանց ավելացված արժեքի և այլ անուղղակի հարկերի

Ցուցանիշ

Տողի համարը

Ծառայությունների ծավալը

Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը1
(մարդ) (տասնորդական ճշտությամբ)

Հաշվետու ամիս

որից՝

hամացանցի (ինտերնետի) միջոցով

Ա

Բ

1

2

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (115-250 տողերի գումարը)

110

     

այդ թվում` Կացության կազմակերպման, ընդամենը  (115.1-115.2, 115.3-115.4 տողերի գումարը)

115

     

այդ թվում` հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման

115.1

     

 այլ բնակատեղերի տրամադրման

115.2

     

 որից` հանգստյան տների

115.2.1

     

 քեմպինգների և ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի

115.3

     

 այլ հանգրվանների կազմակերպման

115.4

     

Հանրային սննդի կազմակերպման, ընդամենը տող (120.1+120.2+120.3)

120

     

այդ թվում` ռեստորանների և հանրային սննդի շարժական կետերի

120.1

     

 որից` ռեստորանների

120.1.1

     

 «արագ սննդի» կետերի

120.1.2

     

 այլ հանրային սննդի

120.2

     

 բարերի և խմիչքների մատուցման

120.3

     

Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսավոր ներկայացումների

125

     

Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեության

130

     

Շահումով խաղերի կազմակերպման,
ընդամենը (135.1-135.7 տողերի գումարը)

135

     

այդ թվում` խաղատների գործունեության

135.1

     

 դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման

135.2

     

 վիճակախաղերի կազմակերպման

135.3

     

 տեսախաղային տերմինալների շահագործման

135.4

     

 վիրտուալ մոլեխաղերի հետ կապված գործունեության

135.5

     

 բուքմեյքերական և խաղագումարով գրազի կազմակերպման

135.6

     

 այլ

135.7

     

Սպորտի, զվարճությունների և հանգստի
ընդամենը (140.1-140.2 տողերի գումարը)

140

     

այդ թվում` սպորտի

140.1

     

 այլ զվարճությունների և հանգստի

140.2

     

Կրթության, ընդամենը (145.1-145.7 տողերի գումարը)

145

     

այդ թվում` նախադպրոցական

145.1

     

 տարրական

145.2

     

 հիմնական և միջնակարգ, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական

145.3

     

 բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական

145.4

     

 այլ կրթության

145.5

     

 օժանդակ գործունեություն

145.6

     

 հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն

145.7

     

Առողջապահության, ընդամենը (150.1, 150.2, 150.3 տողերի գումարը)

150

     

այդ թվում` հիվանդանոցների գործունեության

150.1

     

 բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա

150.2

     

 այլ

150.3

     

Բնակչության սոցիալական սպասարկման` կացության ապահովմամբ ընդամենը (155.1-155.4 տողերի գումարը)

155

     

 այդ թվում՝ առողջության վերականգնման

155.1

     

 մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների, թմրամոլների և այլնի

155.2

     

 անգործունակների և տարեցների սպասարկման

155.3

     

 այլ

155.4

     

Սոցիալական սպասարկման` առանց կացության ապահովման, ընդամենը (160.1-160.2 տողերի գումարը)

160

     

այդ թվում` անգործունակների և տարեցների սպասարկման

160.1

     

 այլ

160.2

     

Անշարժ գույքի, ընդամենը (165.1- 165.3 տողերի գումարը)

165

     

 այդ թվում` սեփական անշարժ գույքի առուվաճառքի

165.1

     

 սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության և այլ գործառնություններ

165.2

     

 անշարժ գույքի հետ գործառնություններ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

165.3

     

 որից` անշարժ գույքի գործակալությունների

165.3.1

     

Հրատարակչության

170

     

Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրության, երաժշտական և այլ ձայնագրությունների հրատարակության, ընդամենը (175.1, 175.2 տողերի գումարը)

175

     

այդ թվում` կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրության

175.1

     

 որից` կինոֆիլմերի ցուցադրման

175.1.1

     

  ձայնագրությունների

175.2

     

Վարձույթի և լիզինգի, ընդամենը (180.1-180.3, 180.4 տողերի գումարը)

180

     

 այդ թվում` ավտոմեքենաների

180.1

     

 կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների

180.2

     

 այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների

180.3

     

 որից` գրասենյակային մեքենաների, ներառյալ համակարգիչները

180.3.1

     

մտավոր սեփականության լիզինգի

180.4

     
 որից` ծրագրային ապահովման մշակման լիցենզիոն վճարները` վերարտադրության և տարածման նպատակով

180.4.1

     
Զբաղվածության հարցերին առնչվող գործունեության, ընդամենը (185.1-185.3 տողերի գումարը)

185

     
այդ թվում` աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների

185.1

     

 ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն

185.2

     

 այլ

185.3

     

Զբոսաշրջային, ընդամենը (190.1-190.3 տողերի գումարը)

190

     
այդ թվում` զբոսաշրջային օպերատորների և գործակալությունների

190.1

     

տեղերի ամրագրման

190.2

     

 տոմսերի (տրանսպորտային միջոցների) վաճառքի

190.3

     
 Անվտանգության ապահովման և հետաքննությունների, ընդամենը (195.1-195.3) տողերի գումարը)

195

     
 այդ թվում` անվտանգության ապահովման մասնավոր գործունեության

195.1

     

 անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովման

195.2

     

 հետաքննությունների կատարման

195.3

     
Շենքերի սպասարկման և բնատեսարանի բարեկարգման, ընդամենը (200.1-200.3 տողերի գումարը)

200

     
 այդ թվում` սպասարկող օժանդակ ծառայությունների

200.1

     

 մաքրման աշխատանքների

200.2

     

 բնատեսարանի բարեկարգման

200.3

     

Ձեռնարկատիրական գործունեության,
ընդամենը (205.1-205.3,205.4 տողերի գումարը)

205

     

այդ թվում` վարչարարական, լուսապատճենահանման, փաստաթղթերի պատրաստման

205.1

     

 հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների

205.2

     

 վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպման

205.3

     

այդ թվում` առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման

205.3.1

     

 վեհաժողովների և առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպման

205.3.2

     

 հարսանիքների և հանդիսավոր միջոցառումների սրահների տրամադրման

205.3.3

     

  այլ օժանդակ

205.4

     

Իրավաբանական և հաշվապահական,
ընդամենը (210.1-210.2 տողերի գումարը)

210

     

 այդ թվում` իրավաբանական

210.1

     

  հաշվապահական

210.2

     

Գլխամասային գրասենյակների և կառավարման հարցերով խորհրդատվական գործունեության, ընդամենը (215.1 - 215.2 տողերի գումարը)

215

     

 այդ թվում` գլխամասային գրասենյակների

215.1

     

 կառավարման հարցերով խորհրդատվության

215.2

     

 Ճարտարապետական և ճարտարագիտական, տեխնիկական փորձարկումների, ընդամենը (220.1,220.2 տողերի գումարը)

220

     

այդ թվում` ճարտարապետական և ճարտարագիտական

220.1

     

 որից` բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծման

220.1.1

     

 ինտեգրալային սխեմաների նախագծման և թեստավորման

220.1.2

     

 տեխնիկական փորձարկումների

220.2

     

 որից` ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխզննման

220.2.1

     

 արտադրատեսակների հավաստագրման

220.2.2

     

 Գիտական հետազոտությունների և մշակումների, ընդամենը 225.1-225.2 տողերի գումարը)

225

     

այդ թվում՝ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառի

225.1

     

 հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառի

225.2

     

Գովազդային գործունեության և շուկայի իրավիճակի հետազոտության, ընդամենը (230.1, 230.2 տողերի գումարը)

230

     

այդ թվում` գովազդային գործունեության

230.1

     

 շուկայի իրավիճակի հետազոտության

230.2

     

 Անասնաբուժական գործունեության

235

     

Այլ մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական, ընդամենը (240.1-240.4 տողերի գումարը)

240

     

 այդ թվում` դիզայներական

240.1

     

 լուսանկարչության

240.2

     

 թարգմանչության

240.3

     

 այլ

240.4

     

Համակարգիչների, անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգման, ընդամենը տող ( 245.1+241.2+245.3)

245

     

այդ թվում` համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների նորոգման

245.1

     

 կապի սարքավորանքի նորոգման

245.2

     

 անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգման ընդամենը ( 245.3.1-245.3.8 տողերի գումարը)

245.3

     

այդ թվում` կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների

245.3.1

     

 կենցաղային սարքերի

245.3.2

     

 կոշիկի

245.3.3

     

 կաշվե արտադրատեսակների

245.3.4

     

 կահույքի և տան կահավորանքի

245.3.5

     

 ժամացույցների

245.3.6

     

 ոսկերչական արտադրատեսակների

245.3.7

     

 այլ

245.3.8

     

Անհատական, ընդամենը ( 250.1-250.6 տողերի գումարը)

250

     

այդ թվում` մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացման և մաքրման

250.1

     

 վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների

250.2

     

 թաղումների կազմակերպման

250.3

     

 բաղնիքների

250.4

     

 ֆիզիկական առողջության պահպանման

250.5

     

 այլ

250.6

     

  1. 1 Սյունակ 3-ի ցուցանիշը լրացվում է տարին մեկ անգամ դեկտեմբեր ամսվա վիճակագրական հաշվետվությունում:

 

Բաժին II. Ծառայությունների ծավալն` ըստ ՀՀ մարզերի և քաղաք Երևանի

 

 (Լրացնում են այն ռեսպոնդենտները (ամսական պարբերականությամբ), որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում և քաղաք Երևանում:

 

Ցուցանիշ

Տողի հա-մարը

Հաշվե-տու ամիս

այդ թվում՝

ք.Երևան

Արագա-ծոտն

Արա-րատ

Ար-մավիր

Գեղար-քունիք

Լոռի

Կո-տայք

Շիրակ

Սյու-նիք

Վայոց
ձոր

Տավուշ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ընդամենը,
տող
110

255

                       

որից՝ նշել
տողի համարը

255.1

                       
 

255.2

                       
 

255.3

                       

Ղեկավար

_________________________________  

______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

  

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

_________________________________   ______________________
 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     

« _ _ »__________20___թ.

 

Հավելված 4

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի մայիսի 11-ի

թիվ 14-Ն որոշման

«Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 13-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ»

 

ՁԵՎ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Ծառայությունների ծավալի մասին» Ձև 1-ծառայություններ (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի` 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման (տես՝ https://www.arlis.am/Annexes/5/GT32.1_2019N1579hav.doc հղումը):

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վիճակագրական կոմիտե` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

5. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու տարվա համապատասխան ամսվա համար (բացառությամբ աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակի վերաբերյալ ցուցանիշի, որը լրացվում է տարին մեկ անգամ դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունում):

6. Վիճակագրական տվյալների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

7. Ծառայությունները հանդիսանում են սպառողների պատվերով արտադրողների կողմից իրականացվող տարաբնույթ գործունեություն, որի արդյունքում սովորաբար փոխվում է ծառայությունները սպառող միավորների վիճակը:

8. Ծառայությունների արտադրությունը և դրանք սպառողներին մատուցումը սովորաբար իրականացվում են զուգընթաց և այս գործընթացները միմյանցից անբաժանելի են:

9. Բոլոր տեսակի ծառայությունների հաշվառումն իրականացվում է այն ժամանակաշրջանի համար, որի ընթացքում մատուցվել են ծառայությունները, անկախ վճարումից` հաշվեգրման սկզբունքով:

10. Ծառայությունների ընդհանուր ծավալը, իսկ շահումով խաղերի կազմակերպման և այլ գործունեության դեպքում՝ ծառայությունների իրացումից հասույթը, ներառում է բոլոր տեսակի հարկերը, բացառությամբ ավելացված արժեքի հարկը և այլ անուղղակի հարկերը:

11.Շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեությունից (խաղատների, դրամական շահումով խաղային ավտոմատների, վիճակախաղերի, տեսախաղային տերմինալների, վիրտուալ մոլեխաղերի, բուքմեյքերական և խաղագումարով գրազի կազմակերպման և այլ) հասույթը ներառում է մատուցած ծառայությունների և շահումով խաղերի մասնակիցների կողմից կատարված խաղադրույքների և/կամ վիճակախաղերի տոմսերի վաճառքից ստացված գումարները, առանց մասնակիցների շահած գումարների (շահումների գծով հատուցումների):

12. Ծառայությունների ծավալի մեջ հաշվառվում է արտահանման ծավալը և չի հաշվառվում դրանց ներմուծումը:

13. Ծառայությունների ընդհանուր ծավալը չի ներառում պետպատվերով իրականացված ծառայությունները:

14. Ծառայությունների ծավալի մեջ չեն ներառվում այն տոկոսադրույքները, տույժերն ու տուգանքները, որոնք առաջացել են ծառայությունների դիմաց չվճարման կամ վճարումները ժամանակին չկատարելու հետևանքով:

15. Ծառայությունները, որպես կանոն, չեն կարող ընդունել նյութական օբյեկտների ձև, որոնց վրա տարածվում է սեփականության իրավունքը: Ծառայությունները ենթակա չեն փոխադրման և շատ դեպքերում դրանց մատուցման համար անհրաժեշտ է ծառայություն մատուցողի և դրա սպառողի անմիջական համագործակցությունը (օրինակ, կացության ծառայությունները, վարսավիրանոցների ծառայությունները և այլն): Նմանատիպ ծառայությունների առք ու վաճառքի գնորդական պահանջարկը բավարարվում է անմիջականորեն ծառայությունների մատուցման պահին:

16. Որոշ գործունեության տեսակներ սովորաբար դիտվում են որպես ծառայություններ, սակայն գործնականում ունեն ապրանքի հատկանիշներ, դրանց վրա տարածվում է սեփականության իրավունքը: Օրինակ` տեղեկատվական և մշակութային արտադրանքի արտադրության և տարածման հետ կապված գործունեությունը (տարբեր թեմաներով տեղեկատվական ծրագրերի ստեղծումը, նորությունների թողարկումների պատրաստումը, խորհրդատվական բնույթի նյութերի, ծրագրային ապահովման մշակումը, կինոնկարների, երաժշտական ծրագրերի ստեղծումը և այլն), բացառությամբ, պոլիգրաֆիական և գրառված կրիչների բազմացման հետ կապված գործունեությունը: Նշված ճյուղերի արտադրանքը հիմնականում պահվում է նյութական կրիչների վրա` թղթի, մագնիսական ժապավենների, սկավառակների և այլն, դրանց նկատմամբ կարող է սահմանվել սեփականության իրավունք: Նմանատիպ ծառայությունների ծավալն արժեքային արտահայտությամբ, ընթացիկ գներով, դիտվում է որպես նույն ժամանակահատվածում մատուցված և սպառված ծառայություններ և ներկայացվում մեկ կամ մի քանի եղանակներով.

1) 

իրացում,

2)

սեփական կարիքների համար օգտագործում,

3)

բնաիրային եղանակով փոխանակում, կամ աշխատավարձի դիմաց վճարում,

4)

պատրաստի արտադրանքի և անավարտ պաշարների փոփոխություն: Ընդ որում` անավարտ արտադրության ծավալները որոշվում են հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համաձայն անավարտության աստիճանի գնահատման հիման վրա,

5)

անհատույց փոխանցում և այլն:

III. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

17. Հաշվետվությունը կազմված է երկու բաժնից.

1) բաժին 1՝ ծառայությունների հիմնական ցուցանիշները,

2) բաժին 2՝ ծառայությունների ծավալն` ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի:

18. Բաժին 1-ի սյունակ 1-ի՝ ծառայությունների ծավալի հաշվառումն իրականացվում է հաշվետու տարվա համապատասխան ամսվա համար` սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա:

19. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 2-րդ սյունակում լրացվում է ինտերնետի կամ այլ համակարգչային ցանցերը օգտագործելու միջոցով պատվիրված ծառայությունների ծավալը: Ծառայությունները էլեկտրոնային համարելու համար բավարար է, որ պատվերը տրվի առցանց: Այստեղ չեն ներառվում հեռախոսի, ֆաքսի կամ էլեկտրոնային փոստի (e-mail) միջոցով արված պատվերները: Համացանցի միջոցով պատվիրված ծառայությունների համար վճարումը կարող է իրականացվել ինչպես առցանց, այնպես էլ ոչ առցանց եղանակով:

20. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 3-րդ սյունակում լրացվում է աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը՝ հաշվետու տարվա համար: Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են անորոշ կամ որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատանք կատարող վարձու աշխատողները:

1) Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը տարվա բոլոր ամիսների թվին բաժանելով (տասնորդական ճշտությամբ):

2) Աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա օրացուցային օրերի (ամսի 1-ից մինչև 30(31)-ը, փետրվարի համար՝ 28(29)-ը) աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով:

3) Աշխատողների թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի համար ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար:

4) Եթե աշխատողների թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի վարվում, ապա աշխատողների թվաքանակը հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և հաշվետու ամսվա վերջի աշխատողների թվաքանակների հանրագումարը 2-ի բաժանելով:

21. Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակի ցուցանիշը լրացվում է տարեկան մեկ անգամ՝ դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունում:

22. Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակի մեջ ներառվում են միայն ծառայությունների ոլորտում զբաղված աշխատողները և վարչական աշխատողները:

23. Տող 110-ը ներառում է հաշվետվության 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 տողերում բերված ցուցանիշների հանրագումարը:

24. Տող 115-ը ներառում է` կարճ ժամկետով բնակատեղերի տրամադրում` զբոսաշրջիկների և այլ հաճախորդների կացությունը ապահովելու համար: Այստեղ ընդգրկվում է նաև բնակատեղերի տրամադրումը ավելի երկար ժամկետով` ուսանողների, աշխատավորների և համանման այլ անձանց բնակության համար:

1) Տող 115.1-ը ներառում է հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի (հանգստավայրերի հյուրանոցների, մոթելների, հոսթելների, բազմասենյակ հյուրանոցային համարների), տրամադրման ծառայությունները:

2) Տող 115.2-ը ներառում է` այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայությունները հանգստյան և տոնական օրերին հանգստի կազմակերպման համար, այդ թվում՝ երիտասարդական ճամբարների և լեռնային բազաների գործունեությունը, մանկական ճամբարների գործունեությունը, հանգստյան տների գործունեությունը, ինչպես նաև այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայությունները (գյուղական տնակներում և խրճիթներում առանց լրացուցիչ հարմարությունների բնակատեղերի տրամադրման ծառայությունները):

3) Տող 115.2.1-ը ներառում է հանգստյան տների ծառայությունները:

4) Տող 115.3-ը ներառում է` քեմպինգներում կամ դրանց տարածքում կարճ ժամկետով բնակատեղերի տրամադրման, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայությունները:

5) Տող 115.4-ը ներառում է` այլ հանգրվանների (ուսանողական և բանվորական հանրակացարաններում, գիշերօթիկ դպրոցներում, երկաթուղային ննջավագոններում, վարձակալված բնակարաններում կամ պանսիոններում) տրամադրման ծառայությունները:

25. Տող 120-ը ներառում է` հանրային սննդի կազմակերպման` անմիջական տեղում սպառման համար պատրաստի կերակրատեսակների, ինչպես նաև կերակրատեսակների հետ մատուցվող խմիչքների վաճառքի և սպասարկման ծառայությունները ռեստորաններում, սրճարաններում, այդ թվում` ինքնասպասարկման կամ պատրաստված սննդի դուրս տանելու հնարավորությամբ, վաճառասեղանի կանգնակի մոտ, նստելատեղերով կամ առանց նստելատեղերի սննդի կազմակերպման ծառայությունները:

1) Տող 120.1-ը ներառում է` ռեստորանների և հանրային սննդի շարժական կետերի, «Արագ սննդի» կետերի, սայլակներից պաղպաղակի վաճառքի ծառայությունները:

2) Տող 120.1.1-ը ներառում է` ռեստորաններում պատրաստի սննդի և խմիչքների մատուցման ծառայությունները, սրճարաններում, ինքնասպասարկման ճաշարաններում պատրաստի սննդի և խմիչքների մատուցման ծառայությունները:

3) Տող 120.1.2-ը ներառում է` «արագ սննդի» կետերում, այդ թվում` բացօթյա պաղպաղակ-սրճարաններում, շարժական կամ անշարժ տրանսպորտային միջոցներից, սննդի պատրաստման համար սարքավորված կրպակներից պատրաստի սննդի մատուցման ծառայությունները:

4) Տող 120.2-ը ներառում է` պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների, կազմակերպություններին կից ճաշարանների և խորտկարանների ծառայությունները և այլն:

5) Տող 120.3-ը ներառում է` տեղում օգտագործելու համար խմիչքների պատրաստման, վաճառքի և սպասարկման ծառայությունները` բարերում, պանդոկներում, կոկտեյլ-սրահներում, գարեջրատներում, գիշերային ակումբներում,պարահրապարակներում և այլն:

26. Տող 125-ը ներառում է` կատարողական արվեստի բնագավառի` թատերական, համերգային, օպերային, բալետային, պարային և այլ բեմական ելույթների բեմադրումը և ներկայացումը, նվագախմբերի, երգչախմբերի, պարախմբերի, էստրադային, ջազային, կրկեսային և այլ համերգային կազմակերպությունների գործունեությունը: Այստեղ ներառվում է ստեղծագործական գործունեությունը` անհատ քանդակագործների, նկարիչների, մուլտիպլիկատորների, ծաղրանկարիչների, փորագրողների, օֆորտիստների գործունեությունը և այլն, մշակութային օբյեկտների գործունեությունը` համերգային, թատերական դահլիճների, արվեստի բնագավառում գործունեության սպասարկման այլ սրահների շահագործումը և այլն:

27. Տող 130-ը ներառում է` գրադարանների, ֆիլմադարանների և ձայնադարանների, արխիվների, թանգարանների, բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների ու բնական արգելոցների գործունեությունը, պատմական վայրերի ու կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայությունները:

28. Տող 135-ը ներառում է` շահումով խաղերի կազմակերպման` վիրտուալ մոլեխաղերի վեբ-կայքերի կառավարման հետ կապված ծառայությունները, բուքմեյքերական և խաղագումարով գրազի, խաղատների գործունեությունը, դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման, տեսախաղային տերմինալների սրահների գործունեությունը, վիճակախաղերի կազմակերպման ծառայությունները և այլն:

1) Տող 135.1-ը ներառում է` կենդանի խաղեր կազմակերպող և/կամ քսանից ավելի մեքենայացված խաղեր շահագործող խաղատների, ինչպես նաև զբոսաշրջային նավերի վրա խաղատների ծառայությունները:

2) Տող 135.2-ը ներառում է` լոտոտրոնների, բինգոների և մեխանիկական վիճակահանության համար ծրագրավորված սարքերի շահագործման ծառայությունները:

3) Տող 135.3-ը ներառում է` վիճակախաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեությունը, վիճակախաղերի տոմսերի իրացման ծառայությունները:

4) Տող 135.4-ը ներառում է` տեսախաղային տերմինալների սրահների ծառայությունները:

5) Տող 135.5-ը ներառում է` վիրտուալ մոլեխաղերի վեբ-կայքերի կառավարման հետ կապված ծառայությունները:

6) Տող 135.6-ը ներառում է` բուքմեյքերական և խաղագումարով գրազի կազմակերպման ծառայությունները:

7) Տող 135.7-ը ներառում է` շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված այլ գործունեությունը:

29. Տող 140-ը ներառում է` սպորտային բնագավառի, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ ծառայությունները:

1) Տող 140.1-ը ներառում է` սպորտային օբյեկտների` ֆուտբոլի, հոկեյի, կրիկետի, ռեգբիի, թեթև ատլետիկայի, գոլֆի մարզադաշտերի, ավտոմեքենաների, շների, ձիերի մրցավազքի մրցուղիների, լողավազանների և լողավազաններով մարզադաշտերի, տափօղակով հոկեյի, չմշկավազքի և ձմեռային այլ սպորտաձևերի սահադաշտերի և մարզադաշտերի, բռնցքամարտի դահլիճների, մարզահրապարակների գործունեությունը և այլն: Սպորտային ակումբների` ֆուտբոլի, լողի, բռնցքամարտի, ըմբշամարտի, կուլտուրիստական, մարմնամարզական, հրաձգային, ձմեռային սպորտաձևերի ակումբների, գոլֆ-ակումբների, շախմատի, շաշկիի և համանման ակումբների գործունեությունը, ինչպես նաև մարմնամարզության, կազդուրիչ ակումբների և սրահների ծառայությունները: Այստեղ ներառվում է նաև սպորտային միությունների և կարգավորող մարմինների գործունեությունը, մրցաձիերի ախոռների, վազքարշավի շների շնանոցների, մրցարշավի մեքենաների ավտոտնակների գործունեությունը և այլն:

2) Տող 140.2-ը ներառում է` հրաձգարանների գործունեություն, բիլիարդի, բոուլինգի, սեղանի թենիսի և համանման խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեությունը, համակարգչային խաղերի կազմակերպման և ինտերնետ ակումբների գործունեությունը, մետաղադրամով շահագործվող խաղային ավտոմատների սպասարկումը, դահուկային ուղեգծերի սպասարկումը, հանգստի և զվարճությունների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորանքի վարձույթը, հանգստի համար լողափերի ծառայությունները, ներառյալ լողափնյա հարմարանքների (ցնցուղների, հանդերձարանների, կողպվող պահարանիկների, աթոռների և այլն) վարձույթը և այլն:

30. Տող 145-ը ներառում է` նախադպրոցական, տարրական, հիմնական և միջնակարգ, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությունը, հետմիջնակարգ, բայց ոչ բարձրագույն կրթություն, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթությունը, կրթության բնագավառում օժանդակ և այլ ծառայությունները:

1) Տող 145.1-ը ներառում է` նախադպրոցական կրթական հաստատությունների ցանցի կանոնավոր գործունեությունը, որի ընթացքում նախադպրոցահասակ երեխաներին նախապատրաստում են դպրոցին, ապահովում են կապը ընտանիքի և ուսումնական հաստատության միջև:

2) Տող 145.2-ը ներառում է` տարրական կրթությունը` տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացումը՝ հանրակրթության առաջին աստիճանը: Այն իրականացվում է եռաuտիճան միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի 1-4-րդ դաuարաններում կամ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթության կազմակերպմամբ:

3) Տող 145.3-ը ներառում է` հիմնական կրթությունը (հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացումը, այդ թվում՝ ներառական կրթության կազմակերպումը: Հանրակրթական դպրոցի առաջին երկու աստիճանները կազմում են հիմնական դպրոցը), միջնակարգ լրիվ կրթությունը (միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացման երրորդ աստիճանը` ավագ, այդ թվում՝ ներառական կրթության կազմակերպումը), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը( արհեստագործական կրթական ծրագրերի իրականացում և ուսուցում արհեuտագործական ուuումնարաններում, քոլեջներում, այլ մաuնագիտական ուuումնական հաuտատություններում, կազմակերպությունների ուսումնական կենտրոններում, քրեակատարողական հիմնարկներում), միջին մասնագիտական կրթությունը (քոլեջների գործունեությունը, միջին մաuնագիտական ուuումնական հաuտատությունների գործունեությունը), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական այլ կրթությունը (ղեկավար-զբոսավարների պատրաստումը, գլխավոր խոհարարների (շեֆ-խոհարարների), հյուրանոցների և ռեստորանների կառավարիչների, դիմահարդարների և վարսահարդարների, համակարգիչներ նորոգող մասնագետների պատրաստումը, վարորդական դպրոցների գործունեությունը:

4) Տող 145.4-ը ներառում է առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանի բարձրագույն կրթությունը, համալuարանների, ինuտիտուտների, ակադեմիաների, կոնuերվատորիաների և այլ հաստատությունների գործունեությունը, բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթությունը և այլն:

5) Տող 145.5-ը ներառում է` կրթական գործունեությունը սպորտի բնագավառում, ռազմամարզական, մարտարվեստի և այլ արտադպրոցական ուսուցումը, կրթական գործունեությունը մշակույթի բնագավառում (երաժշտության, արվեստի, ստեղծագործական արվեստի, պարարվեստի բնագավառում), վարորդական դպրոցների (ավտոսիրողների և այլ վարորդական դպրոցների գործունեությունը, այլ կրթությունը (հաշվապահական, օտար լեզուների, համակարգչային դասընթացները):

6) Տող 145.6-ը ներառում է` կրթության բնագավառում խորհրդատվական գործունեությունը, թեստավորման և գնահատման կենտրոնների գործունեությունը, ուսանողների փոխանակման ծրագրերի գործունեությունը և այլ ծառայությունները:

7) Տող 145.7-ը ներառում է` միջնակարգ կրթությունից հետո տրվող կրթությունը, որը չի համարվում բարձրագույն կրթություն:

31. Տող 150-ը ներառում է` հիվանդանոցների գործունեությունը, բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկան, առողջապահության բնագավառում այլ գործունեությունը:

1) Տող 150.1-ը լայն պրոֆիլի բուժական և վիրաբուժական հիվանդանոցների, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, թունաբանական, տարափոխիկ և մակաբուծական մասնագիտացված հիվանդանոցների, ծննդատների, մանկական հիվանդանոցների, մասնագիտացված առողջարանների, հիվանդությունների կանխարգելման ու վերականգնողական կենտրոնների, ինչպես նաև ռազմական հոսպիտալների, քրեակատարողական հիմնարկների հիվանդանոցների գործունեությունը:

2) Տող 150.2-ը ներառում է` առաջնային բժշկական օգնությունը (թերապևտների, մանկաբույժների, ընտանեկան բժիշկների կողմից կանխարգելիչ, խորհրդատվական և բուժական ծառայությունների մատուցումը), մասնագիտացված բժշկական օգնությունը (ընտանիքի պլանավորման կենտրոնների` ստերջացման, հղիության ընդհատման և այլ գործունեությունը), ստոմատոլոգիական պրակտիկան (ընդհանուր և մասնագիտացված բնույթի ստոմատոլոգիական գործունեություն` ատամների բուժման, էնդոդոնտիկ և մանկական ատամնաբուժական, բերանի խոռոչի ախտաբանական, օրթոդոնտիկ ծառայությունները) և այլ ծառայություններ:

3) Տող 150.3-ը ներառում է` մանկաբարձների, սանիտարների, ֆիզիոթերապևտ-տեխնիկների, օպտոչափության, հիդրոթերապիայի, բուժական մերսման, աշխատաբուժության, լեզվական արատների, ոտքերի հիվանդությունների բուժման, հոմեոպաթիայի, ասեղնաբուժության, ռենտգենյան և լուսադիտման ախտորոշական կենտրոնների, շտապ բուժօգնության ծառայությունները և այլն:

32. Տող 155-ը ներառում է` առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկումը կացության ապահովմամբ, մտավոր թերզարգացած, հոգեկան խանգարումներով կամ ֆիզիկական թերություններով անձանց, գինեմոլների և թմրամոլների սոցիալական սպասարկում կացության ապահովմամբ, անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկումը կացության ապահովմամբ,այլ սոցիալական սպասարկումը կացության ապահովմամբ:

1) Տող 155.1-ը ներառում է` առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկումը կացության ապահովմամբ, այն է ապաքինվող հիվանդների և առողջության վերականգնման կարիք ունեցող անձանց համար առողջարանների գործունեությունը, առողջության վերականգնման համար մասնավոր բուժարանների գործունեությունը և այլն:

2) Տող 155.2-ը ներառում է` թմրամոլների և գինեմոլների վերականգնողական կենտրոնների գործունեությունը, հոգեկան առողջության պահպանման առողջարանների գործունեությունը, հոգեկան խանգարումներով կամ հուզահակ անհավասարակշիռ վիճակում գտնվող անձանց կացության կազմակերպումը, մտավոր թերզարգացած անձանց սպասարկման ծառայությունները և այլն:

3) Տող 155.3-ը ներառում է` տարեցների և անգործունակների սպասարկումը, տարեցների համար ինտերնատների գործունեությունը առանց խնամքի ծառայությունների մատուցման և այլն:

4) Տող 155.4-ը ներառում է` մանկական գիշերօթիկ խնամատարական կազմակերպությունների և հանրակացարանների, անօթևանների համար ժամանակավոր կացարանների ծառայությունները, միայնակ մայրերի և նրանց երեխաների խնամքն ապահովող հաստատությունների ծառայությունները և այլն:

33. Տող 160-ը ներառում է` անգործունակների և տարեցների սոցիալական սպասարկումը և այլ սոցիալական սպասարկման ծառայությունները առանց կացության ապահովման:

1) Տող 160.1-ը ներառում է` պետական ծառայությունների, մասնավոր կազմակերպությունների, առանձին մասնագետների կողմից իրականացվող սոցիալական սպասարկումը` խորհրդատվական, հոգեբարձական և օգնության համանման այլ ծառայությունների մատուցումը տանը կամ այլ վայրերում` տարեցներին, հիվանդներին, անգործունակներին:

2) Տող 160.2-ը ներառում է` մանկահասակների, ինչպես նաև մտավոր և ֆիզիկական թերություններով երեխաների խնամքը ցերեկային ժամերին, անօթևանների և սոցիալապես խոցելի անձանց ապաստարանների տրամադրումը ցերեկային ժամերին, գործազուրկների աշխատանքային հմտությունների վերականգնման և վերապատրաստման գործունեությունը և այլն:

34. Տող 165-ը ներառում է` սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հետ կապված գործառնությունները` առուվաճառքը, անշարժ գույքի հանձնումը վարձակալության, գնահատումը, վարկատուի կողմից անշարժ գույքի տիրապետումը մինչև վարկառուի պարտքի մարումը, անշարժ գույքի կառավարումը և անշարժ գույքի վերաբերյալ սեփականության իրավունքի սահմանումը և այլն:

1) Տող 165.1-ը ներառում է` սեփական կամ այլ անշարժ գույքի` բազմաբնակարան շենքերի, առանձնատների, բնակարանների, հողի, ոչ բնակելի շենքերի և շինությունների, ներառյալ ցուցասրահները, պահեստային և առևտրային սրահները, առուվաճառքի գործառնությունները:

2) Տող 165.2-ը ներառում է` սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի` բազմաբնակարան շենքերի, առանձնատների, բնակարանների, հողի, ոչ բնակելի շենքերի և շինությունների, ներառյալ ցուցասրահները, պահեստային և առևտրային սրահները, հանձնումը վարձակալության, հանրակացարանների գործունեությունը և այլ գործառնություններ:

3) Տող 165.3-ը ներառում է` անշարժ գույքի հետ գործառնությունները վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով:

4) Տող 165.3.1-ը ներառում է` անշարժ գույքի առուվաճառքի, վարձակալության հանձնման միջնորդական ծառայությունները:

35. Տող 170-ը ներառում է` գրքերի, բրոշյուրների, գովազդային թերթիկների, բառարանների, հանրագիտարանների, ատլասների, քարտեզների և գծագրերի, թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերական հրատարակությունների, տեղեկագրքերի, հասցեացուցակների և համանման հրատարակությունների հրատարակումը: Հրատարակչական գործունեությունը ներառում է տեղեկատվական արտադրանքի բովանդակության վերաբերյալ հեղինակային իրավունքի ձեռք բերումը և դրա ներկայացումը լայն հասարակությանը, ապահովելով տեղեկատվական արտադրանքի բովանդակության վերարտադրումը և տարածումը տարբեր ձևերով: Ներառվում են հրատարակության բոլոր ձևերը (տպագիր, ձայնագրած կամ էլեկտրոնային տեսքով, ինտերնետում տեղադրված), ինչպես նաև տեղեկատվական արտադրանքի ներկայացումը այլ ձևերով, օրինակ` տեղեկագրքերը խտասկավառակների վրա և այլն, բացառությամբ կինոնկարների արտադրությունը:

36. Տող 175-ը ներառում է` կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրությունը, հետարտադրական գործունեությունը, կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածումը, ձայնագրությունների հրատարակությունը և այլն:

1) Տող 175.1-ը ներառում է` կինոթատրոններում կամ հեռուստատեսությամբ ցուցադրելու համար ժապավենների, ԴՎԴ (DVD) կամ այլ կրիչների վրա, ներառյալ թվային բաշխմամբ, գեղարվեստական կամ ոչ գեղարվեստական կինոնկարների, տեսաֆիլմերի արտադրությունը և օժանդակ ծառայությունները` ֆիլմերի մոնտաժումը, խմբագրումը, կրկնօրինակումը և այլ, սեփական և այլ արտադրության ֆիլմերի տարածումը (տեսաժապավենների, ԴՎԴ-ների (DVD) և այլ կրիչների վրա), ինչպես նաև սեփական և այլ արտադրության ֆիլմերի ցուցադրումը: Այստեղ ներառվում է նաև այլ արտադրության ֆիլմերի գնման, դրանց տարածման իրավունքի ձեռքբերման և վաճառքի ծառայությունները:

2) Տող 175.1.1-ը ներառում է` կինոթատրոններում, բացօթյա կամ այլ կառույցներում կինո- և տեսաֆիլմերի ցուցադրումը, կինոակումբների գործունեությունը:

3) Տող 175.2-ը ներառում է` ձայներիզների, խտասկավառակների և համանման կրիչների վրա երաժշտության, ձայնային տեղեկատվության բնօրինակի գրառման ծառայությունները, ձայնագրությունների հրատարակությունը, տարածումը և բաշխումը մեծածախ ու մանրածախ առևտրով զբաղվող առևտրականների կամ անմիջական սպառողների միջև: Այն ներառում է նաև ձայնագրման ստուդիաների, տաղավարների գործունեությունը, երաժշտական հրատարակչական գործունեությունը` երաժշտական խմբերի համար հեղինակային իրավունքի ձեռքբերումը և գրանցումը, այդ խմբերի հեռուստա-, ռադիոձայնագրությունների, կինոնկարահանումների, կենդանի կատարումների կազմակերպումը, ձայնագրումը, տարածումը:

37. Տող 180-ը ներառում է` գույքային, ոչ ֆինանսական և ոչ նյութական արժեքների, այդ թվում` ավտոմեքենաների, համակարգիչների, լայն սպառման ապրանքների, արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթի և լիզինգի ծառայությունները:

1) Տող 180.1-ը ներառում է` մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների (3,5տ չգերազանցող քաշով), բեռնատար մեքենաների, քարշակների, կցանքների, ծանրաքաշ փոխադրամիջոցների (3,5տ գերազանցող քաշով) վարձույթի և լիզինգի ծառայությունները առանց վարորդի:

2) Տող 180.2-ը ներառում է` զվարճանքի և սպորտի պարագաների` զբոսանավակների, հեծանիվների, ննջաթոռների ու հովանոցների (այդ թվում` լողափի), այլ սպորտային սարքավորանքի, դահուկների վարձույթը, տեսաերիզների, սկավառակների և համանման արտադրատեսակների վարձույթը, մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի, կոշիկի, կահույքի, խեցուց և ապակուց արտադրատեսակների, խոհանոցային և ապակե սպասքի, էլեկտրասարքերի և տան կահ-կարասիի, ոսկերչական արտադրատեսակների, երաժշտական գործիքների, թատերական բեմանկարների և զգեստների, գրքերի, թերթերի, կենցաղային նշանակության էլեկտրոնային սարքավորանքի վարձույթի ծառայությունները:

3) Տող 180.3-ը ներառում է` գյուղատնտեսական, շինարարական, գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի, օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի, այլ մեքենաների և սարքավորանքի` կապի և մասնագիտական ռադիոհեռուստատեսության, կինոֆիլմերի արտադրության սարքավորանքի, ստուգիչ-չափիչ սարքավորանքի, գիտական, առևտրային և արդյունաբերական նշանակության այլ մեքենաների վարձույթի և լիզինգի ծառայությունները և այլն:

4) Տող 180.3.1-ը ներառում է` գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի` համակարգիչների և համակարգչային ծայրամասային սարքավորանքի, պատճենահան-բազմացնող մեքենաների, գրամեքենաների, տեքստերի մշակման մեքենաների, հաշվապահական մեքենաների և սարքավորանքի (դրամարկղային ապարատների, էլեկտրոնային հաշվեսարքերի և այլն), գրասենյակային կահույքի վարձույթը և լիզինգը:

5) Տող 180.4-ը ներառում է` մտավոր սեփականության լիզինգը, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքների` գրքերի, ֆիլմերի, ծրագրային ապահովումը: Փոխհատուցումների կամ լիցենզիոն վճարումների ստացում արտոնագրված մշակումների, նոր տեխնոլոգիաների և այլ մտավոր սեփականության, ապրանքանիշերի, ֆիրմային նշանների (բրենդերի), օգտակար հանածոների հետազոտությունների արդյունքների և գնահատականների, ֆրանչայզինգի պայմանագրերով նախատեսված և համանման արտադրանքի օգտագործման իրավունքի համար:

6) Տող 180.4.1-ը ներառում է` ծրագրային ապահովման մշակման լիցենզիոն վճարների ստացումը` վերարտադրության և տարածման նպատակով:

38. Տող 185-ը ներառում է` անձնակազմի ընտրության, թափուր պաշտոնների ցուցակների կազմման, թեկնածուների ընտրման և ըստ աշխատատեղերի բաշխման, աշխատանքի տեղավորման նպատակով հավակնորդների ընտրման և թեսթավորման, հիմնականում ժամանակավոր աշխատանքի կատարման համար կապալային հիմունքով կազմակերպություններին վարձու աշխատուժով ապահովման և համանման ծառայությունների մատուցման հետ կապված գործունեությունը:

1) Տող 185.1-ը ներառում է` աշխատանքի տեղավորման նպատակով հավակնորդների ընտրումն ու թեսթավորումը, դերասանների ստուգման և ընտրությամբ զբաղվող գործակալությունների գործունեությունը և այլն:

2) Տող 185.2-ը ներառում է` ժամանակավոր աշխատանքի կատարման համար կապալային հիմունքներով կազմակերպություններին վարձու աշխատուժով ապահովող գործակալությունների գործունեությունը և այլն:

3) Տող 185.3-ը ներառում է` բարձր որակավորման կադրերի փնտրման և աշխատանքի տեղավորման ծառայությունները և այլն:

39. Տող 190-ը ներառում է` խորհրդատվությունները, զբոսաշրջային երթուղիների և ուղևորությունների պլանավորումը կամ ուղեգրերի վաճառքը նախօրոք մշակված երթուղիներով, ինչպես նաև ուղևորությունների կազմակերպիչների և զբոսավարների գործունեությունը: Այստեղ ներառվում է նաև հյուրանոցներում, տրանսպորտում տեղերի, մշակութային, սպորտային և այլ միջոցառումների համար տոմսերի ամրագրման ծառայությունները:

1) Տող 190.1-ը ներառում է` ճամփորդությունների, էքսկուրսիաների, կազմակերպված շրջապտույտների (տուրերի) մանրածախ և մեծածախ վաճառքը (անհատական կամ խմբային տուրեր) զբոսաշրջային գործակալությունների և օպերատորների կողմից, ներառյալ տրանսպորտով և կացարաններով ապահովումը, այդ թվում` մասնավոր հատվածում:

2) Տող 190.2-ը ներառում է` հյուրանոցներում, ռեստորաններում, մշակութային, սպորտային և այլ միջոցառումների համար տոմսերի ամրագրման ծառայությունները, սպորտային, զվարճալի, մշակութային միջոցառումների համար տոմսերի ապահովումը, թայմ-շեր (time-share) ծառայությունների (որոշակի ժամանակահատվածում անշարժ գույքից օգտվելու իրավունքի ձեռք բերում) փոխանակությունը, էքսկուրսիաների, ճամփորդությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը, խորհրդատվությունները, գովազդման գործունեությունը և այլն:

3) Տող 190.3-ը ներառում է` տրանսպորտային միջոցների (ցամաքային, ջրային, օդային) ուղևորափոխադրման տոմսերի վաճառքից ստացված միջնորդավճարների գումարը:

40. Տող 195-ը ներառում է` անվտանգության ապահովման մասնավոր գործունեությունը, անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովումը և հետաքննությունների կատարումը:

1) Տող 195.1-ը ներառում է` դրամի, թանկարժեք իրերի հավաքումը և տեղափոխումը զրահապատ մեքենաներով, հատուկ ուսուցում անցած անձնակազմի միջոցով և սարքավորանքի կիրառմամբ` փոխադրման ընթացքում անվտանգությունն ապահովելու համար, թիկնապահների ծառայությունները, պահակախմբերի, պարեկների, պահակների ծառայությունները և այլն:

2) Տող 195.2-ը ներառում է` հեռակառավարումը և վերահսկումը անվտանգության էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով, մեխանիկական կամ էլեկտրոնային բլոկավորող սարքերի, անկիզելի պահարանների և հուսալի պահեստարանների տեղադրումը, նորոգումը, սպասարկումը և այլն:

3) Տող 195.3-ը ներառում է` հետաքննությունների կատարումը, մասնավոր խուզարկուների գործունեությունը և այլն:

41. Տող 200-ը ներառում է` սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեությունը, մաքրման աշխատանքները և բնատեսարանի բարեկարգման գործունեությունը:

1) Տող 200.1-ը ներառում է` բոլոր տեսակի շենքերի ներքին տարածքների պատշաճ վիճակում պահպանման համալիր սպասարկումը` ներքին տարածքների մաքրումը և հավաքումը, աղբի հեռացումը, բույսերի խնամքը, ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի հսկումը, շենքի ներսում հասարակական կարգի պահպանումը, փոստի բաշխումը, այցելուների և հաճախորդների ընդունման, հանդիպման կազմակերպումը, ուղեկցումը, ներքին կահավորության պարագաների մաքրումը, լվացքը, հանդերձարանների ծառայությունները և սպասարկման համանման գործունեությունը:

2) Տող 200.2-ը ներառում է` բոլոր տեսակի շենքերի, այդ թվում` հիմնարկների, գրասենյակների, գործարանների, խանութների, ինստիտուտների, այլ առևտրային և մասնագիտական կազմակերպությունների, ներքին տարածքների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների ընդհանուր (ոչ մասնագիտացված) մաքրումը, մաքրման մասնագիտացված ծառայությունների մատուցումը` լուսամուտների, ծխնելույզների, բուխարիների, վառարանների, օդափոխման հորանների, աղբայրոցների, ջրաջեռուցիչների (բոյլերների), արտանետիչ խողովակների մաքրման ծառայությունները, լողավազանների մաքրումը և սպասարկումը, գնացքների, ավտոբուսների, ինքնաթիռների և այլնի մաքրումը, շենքերի, նավերի, գնացքների և այլ տարածքների ախտահանումը, միջատազերծումը, կրծողների ոչնչացումը և այլ մաքրման աշխատանքները:

3) Տող 200.3-ը ներառում է` քամուց, աղմուկից, աղտոտումից պաշտպանելու նպատակով ծառերի, թփերի տնկումը, բնատեսարանի բարեկարգումը, շենքերի փոքրիկ ներքին բակերի կանաչապատումը, սպորտային հրապարակների, հանգստի գոտիների ու խաղահրապարակների, ավտոմոբիլային ճանապարհների, մայրուղիների, երկաթուղային կայարանների և օդանավակայանների տարածքների կանաչապատումը, զբոսայգիների, պուրակների, պարտեզների, պետական և մասնավոր բնակելի շենքերի, հասարակական կառույցների (դպրոցների, հիվանդանոցների, հիմնարկների և այլն), արդյունաբերական և առևտրային կազմակերպությունների տարածքների, համայնքային սեփականություն հանդիսացող այգիների, կանաչ տարածքների, գերեզմանատների և այլ տարածքների կանաչապատումը, բարեկարգումը, պահպանումը:

42. Տող 205-ը ներառում է` ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեությունը, հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների գործունեությունը, վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպումը, ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող լրացուցիչ այլ ծառայությունները:

1) Տող 205.1-ը ներառում է` առևտրային միավորին վարչարարական ծառայությունների մատուցումը` այցելուների և հաճախորդների ընդունման, հանդիպման կազմակերպումը, ուղեկցումը, ֆինանսական պլանավորումը, հաշվապահական մատյանների վարումը, կադրերի բաժնի գործունեությունը, թղթակցության մշակումը և այլ, վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով: Այստեղ ներառվում է նաև փաստաթղթերի պատրաստումը, փաստաթղթերի, նամակների, գրությունների սրբագրումը և խմբագրումը, տեքստերի մշակումը, տպումը, բազմացումը, փաստաթղթերի լուսապատճենումը և այլ տեսակի պատճենահանումը, թղթակցության, այդ թվում` գովազդային նյութերի, առաքման ծառայությունների` նամակների դասավորում ծրարներում, ծրարների վրա հասցեների նշում, հասցեատերերի ցուցակի կազմում, վերահասցեավորում և այլ գործավարական ծառայությունների մատուցումը:

2) Տող 205.2-ը ներառում է` հեռախոսային տեղեկատու կենտրոնների ծառայություններից օգտվողների սպասարկումը, այդ թվում` ինքնապատասխանիչով (համակարգչի և հեռախոսի զուգակցում) պատասխանները` գործարկուների (օպերատորների) միջոցով օգտվողների հետ հաղորդակցում, հարցումների սպասարկումը, պատվերների ավտոմատ տեղաբաշխումը, տեղեկատու տեղեկատվության տրամադրումը, բողոքների մշակումը, հասցեների ճշգրտումը և այլ ծառայություններ:

3) Տող 205.3-ը ներառում է` վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպման ծառայությունները:

4) Տող 205.3.1-ը ներառում է` առևտրի իրականացման վայրի` առևտրի կենտրոնների, սպառողական ապրանքների շուկաների, գյուղատնտեսական մթերքի և կենդանի կենդանիների շուկաների, տոնավաճառների (վերնիսաժների), ցուցահանդես-վաճառքի և այլ առևտրի կետերի կազմակերպչի գործունեությունը:

5) Տող 205.3.2-ը ներառում է` վեհաժողովների, համագումարների, մասնագիտացված ցուցադրական սրահների (ավտոմեքենաների, ինքնաթիռների և այլ), տնտեսական ցուցահանդեսների (բացի ցուցահանդես-վաճառքի) կազմակերպումը, անձնակազմի տրամադրմամբ (կամ առանց անձնակազմի տրամադրման)` նշված միջոցառումների համար հատկացված շենքերի և տարածքների կառավարման նպատակով:

6) Տող 205.3.3-ը ներառում է` հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների համար սրահների տրամադրումը, հարսանիքների, հանդիսավոր միջոցառումների կազմակերպման գործունեությունը:

7) Տող 205.4-ը ներառում է` վճարների գանձման և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման ծառայությունները, տարբեր ապրանքների փաթեթավորումը (փայլաթիթեղով, սրվակներում, անոթներում), հեղուկների (ներառյալ խմիչքները և սննդամթերքը) շշալցումը կամ տարալցումը, մսի, մսամթերքների, կարագի կշռածրարումը, դեղագործական ապրանքների կշռաբաշխումը, պիտակների ամրակցումը, դրոշմակումը և դրոշմատպումը, նվերների, փաթեթների փաթեթավորումը: Այստեղ ներառվում է նաև ուղիղ եթերով հեռարձակվող հաղորդումների ընթացքում «իրական ժամանակի» ռեժիմում ենթագրերի տեղադրումը, փողոցներում, հրապարակներում ավտոմեքենաների կայանման համար վճարի գանձումը և այլն:

43. Տող 210-ը ներառում է` իրավաբանական գործունեությունը, հաշիվների կազմումը, հաշվապահական հաշվառումը, վերստուգիչ ծառայությունները (աուդիտ), խորհրդատվական ծառայությունները հարկադրման հարցերով:

1) Տող 210.1-ը ներառում է` քրեական գործերի քննության ընթացքում փաստաբանական գործունեությունը` հետաքննության, նախաքննության և դատական քննության մարմիններում այլ անձանց շահերի պաշտպանությունը, քրեական, քաղաքացիական, աշխատանքային, վարչական, վարչարարական վեճերի քննության ընթացքում խորհրդատվությունների տրամադրումը, իրավաբանական խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, արտոնագրային և հեղինակային իրավունքի գրանցման հետ կապված փաստաթղթերի, պայմանագրերի, համաձայնագրերի և այլ իրավաբանական բնույթի փաստաթղթերի պատրաստումը, ինչպես նաև նոտարների, արբիտրաժային տրիբունալի, դատական փորձագետների, սնանկության գործերով կառավարիչների ծառայությունները:

2) Տող 210.2-ը ներառում է` առևտրային և այլ կազմակերպությունների համար առևտրային գործառնությունների գրանցումը, ֆինանսական հաշիվների պատրաստումը և ստուգումը (աուդիտ), ֆինանսական հաշիվների վերլուծությունը և դրանց ճշգրտության վերաբերյալ եզրակացությունների կազմումը, մասնավոր անձանց կամ կազմակերպությունների համար հարկային հայտարարագրերի պատրաստումը, խորհրդատվական ծառայությունները:

44. Տող 215-ը ներառում է` գլխամասային գրասենյակների գործունեությունը և կառավարման հարցերով խորհրդատվական ծառայությունները:

1) Տող 215.1-ը ներառում է` գլխամասային, կենտրոնական վարչական գրասենյակների, կորպորատիվ գրասենյակների, շրջանային և տարածքային, կառավարման օժանդակ գրասենյակների ծառայությունները:

2) Տող 215.2-ը ներառում է` հասարակայնության հետ կապերի հարցերով զբաղվող առևտրային և այլ կազմակերպություններին առաջարկների, խորհրդատվության և գործնական օգնության տրամադրումը: Այն ներառում է մեթոդակարգերի և հաշվարկման ընթացակարգերի, ծախսումների հաշվառման ծրագրերի, նախահաշիվների կատարման հսկման ընթացակարգերի մշակման վերաբերյալ առաջարկների, խորհրդատվական և գործնական օգնության տրամադրումը առևտրային և այլ կազմակերպություններին, ինչպես նաև պլանավորման, կազմակերպչական միջոցների, արդյունավետության ապահովման և հսկման, կառավարման մասին տեղեկատվության ապահովման և համանման բնագավառներում խորհրդատվական և գործնական օգնության տրամադրումը կազմակերպություններին:

45. Տող 220-ը ներառում է` ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեությունը, տեխնիկական խորհրդատվությունները այդ բնագավառներում, տեխնիկական փորձարկումները և վերլուծությունները:

1) Տող 220.1-ը ներառում է` ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեությունը և տեխնիկական խորհրդատվությունները այդ բնագավառներում: Այն ներառում է բնապատկերային հատակագծումը, ճարտարապետության բնագավառում խորհրդատվական գործունեությունը, ավտոճանապարհների, մայրուղիների, թունելների, երկաթուղիների, ստորգետնյա երկաթուղիների (մետրոյի), ճոպանուղիների, կամուրջների, էստակադների և տրանսպորտային այլ կառույցների նախագծումը, ջրամատակարարման, ոռոգման, կոյուղու մայրուղային խողովակաշարերի, բաշխման համակարգերի նախագծումը, կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծումը, նախագծերի փորձաքննությունը: Ինտեգրալային սխեմաների նախագծումը և թեստավորումը: Այստեղ ներառվում է նաև նավթի և բնական գազի պաշարների, նոր հանքավայրերի հայտնաբերման երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, սեյսմիկ հետախուզական և հետազոտական գործունեությունը, երկրաբաշխական (գեոդեզիական) հետախուզական աշխատանքներ` հողի չափման և տարածությունների սահմանագծման, ջրաբանական որոնողական աշխատանքները և այլ ծառայություններ:

2) Տող 220.1.1-ը ներառում է` բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծումը, գծագրերի պատրաստումը, փոքր և մեծ քաղաքների հատակագծումը, բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծերի փորձաքննությունը:

3) Տող 220.1.2-ը ներառում է` ինտեգրալային սխեմաների նախագծումը և թեստավորումը:

4) Տող 220.2-ը ներառում է` տեխնիկական փորձարկումները և վերլուծությունները: Այն ներառում է ստուգիչ-չափիչ սարքերի ստուգաչափումը, ստուգաճշտումը, շենքերի և շինությունների տեխնիկական հետազննումը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովումը, անասնաբուժական, բուսասանիտարական հսկողությունը և սննդամթերքի արտադրության վերահսկումը, արտադրատեսակների (սպառողական ապրանքներ, ավտոմեքենաներ, ինքնաթիռներ, բարձր ճնշման կաթսաներ և այլն) հավաստագրումը, ավտոմեքենաների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկումը, ինչպես նաև տեխնիկական փորձարկումները և վերլուծությունները այլ բնագավառներում:

5) Տող 220.2.1-ը ներառում է`ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի պարբերական զննման ծառայությունները:

6) Տող 220.2.2-ը ներառում է` արտադրատեսակների, ներառյալ սպառողական ապրանքները, ավտոմեքենաների, ինքնաթիռների, բարձր ճնշման կաթսաների, միջուկային կայանքների և այլնի հավաստագրումը:

46. Տող 225-ը ներառում է` գիտական հետազոտությունները և փորձարարական մշակումները բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում և գիտական հետազոտությունները և փորձարարական մշակումները հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում:

1) Տող 225.1-ը ներառում է` ԴՆԹ/ՌՆԹ ուսումնասիրությունները` գենոմիկայի (մոլեկուլային գենետիկայի), դեղաբանագենոմիկայի, գենի հետազոտման, գենային ինժեներիայի ուղղություններով, ԴՆԹ/ՌՆԹ-ի կառուցվածքի ուսումնասիրումը, սինթեզումը, տարածումը, գենի ինքնավերարտադրումը, հակասենսորական և այլ տեխնոլոգիաներում կիրառումը, նանոկենսատեխնոլոգիաների` նանոմիկրոտեխնոլոգիաների միջոցների և գործընթացների կիրառումը կենսահամակարգերի ուսումնասիրման, բուժամիջոցների մշակման, ախտորոշման և այլ նպատակներով, գիտական հետազոտությունները ճարտարագիտության և տեխնոլոգիաների բնագավառում և այլ ծառայություններ:

2) Տող 225.2-ը ներառում է` գիտական հետազոտությունները հասարակական գիտությունների բնագավառում և գիտական հետազոտությունները հումանիտար գիտությունների բնագավառում:

47. Տող 230-ը ներառում է` գովազդային միջոցառումների կազմակերպումը` պատվիրատուի համար գովազդի ստեղծումը, պարբերական հրատարակություններում, թերթերում, ռադիոյում, հեռուստատեսությունում, այլ զանգվածային լրատվական միջոցներում, օրինակ` արտապատկերող էկրաններին կամ էլեկտրոնային կայքերում, գովազդի տեղադրումը:

1) Տող 230.1-ը ներառում է` գովազդային գործակալությունների գործունեությունը`լրիվ ծավալով (օգտագործելով սեփական հնարավորությունները կամ ենթակապալի միջոցով) գովազդային ծառայությունների մատուցումը, ընդգրկելով խորհրդատվությունները, ստեղծագործական աջակցությունը, գովազդային նյութերի պատրաստումը, գնումները, ինչպես նաև գովազդի տարածման հետ կապված ծառայությունները:

2) Տող 230.2-ը ներառում է` շուկայի իրավիճակի հետազոտությունը` շուկայի հնարավորությունների, այս կամ այն ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ սպառողների հետաքրքրությունների, նախասիրությունների ուսումնասիրումը, սպառման ավելացմանը, նոր ապրանքների և ծառայությունների զարգացմանն ուղղված առաջարկությունները, արդյունքների վիճակագրական հետազոտությունները առևտրային նպատակներով:

48. Տող 235-ը ներառում է` գյուղատնտեսական և տնային կենդանիների (շների, կատուների և այլ) բուժման և առողջական վիճակի հսկման հետ կապված գործունեությունը: Այդ գործունեությունը իրականացվում է որակյալ անասնաբույժների կողմից` անասնաբուժարաններում, մասնավոր կոնսուլտացիաներում, վիրահատարաններում, ինչպես նաև այցելելով գյուղատնտեսական ֆերմաները, շնանոցները, կենդանիների համար ապաստանները և այլն:

49. Տող 240-ը ներառում է` մասնագիտացված գիտական և տեխնիկական ծառայությունների մատուցումը (բացի իրավաբանական և հաշվապահական, ճարտարապետության և ճարտարագիտության բնագավառում, տեխնիկական փորձարկումների և հսկման, կառավարման և այդ բնագավառում խորհրդատվական, գիտահետազոտական և փորձարարական, գովազդային ծառայություններից):

1) Տող 240.1-ը ներառում է` դիզայներական մասնագիտացված գործունեությունը` նորաձևության հետ կապված նախագծումը` մանածագործվածքի, հագուստի, կոշիկի, թանկարժեք իրերի, կահույքի, ինտերիերի ձևավորման, այլ անձնական և կենցաղային արտադրատեսակների, ինչպես նաև արդյունաբերական նախագծումը` նոր արտադրատեսակների ստեղծման կամ ստեղծված արտադրատեսակների օգտագործման օպտիմալացմանն ուղղված նախագծերի մշակումը:

2) Տող 240.2-ը ներառում է` անհատ սպառողների և առևտրային նպատակներով լուսանկարչական գործունեությունը` անձնագրերի և այլ փաստաթղթերի համար, հարսանեկան, դպրոցական և համանման լուսանկարների պատրաստումը, հրատարակչական, նորաձևության, անշարժ գույքի, զբոսաշրջության և այլ նպատակների համար լուսանկարների պատրաստումը, լուսաժապավենների (այդ թվում` պատվիրատուի լուսանկարած ժխտանկարները (նեգատիվները) կամ կինոժապավենները) մշակումը` երևակումը, լուսանկարների տպումը, մեծացումը, սլայդների շրջանակադրումը, վերալուսանկարահանումը, լուսանկարների վերականգնումը, ռետուշումը, ինչպես նաև կինոժապավենների մոնտաժման և լուսանկարների տպման լաբորատորիաների գործունեությունը:

3) Տող 240.3-ը ներառում է`գրավոր և բանավոր թարգմանչությունը:

4) Տող 240.4-ը ներառում է` արտոնագրերի առուվաճառքի միջնորդական գործունեությունը, գնահատման հետ կապված գործունեությունը (օրինակ` հնարժեք կամ թանկարժեք իրերի գնահատումը), բացառությամբ անշարժ գույքի կամ ապահովագրության բնագավառում գնահատման ծառայություններից, անվտանգության ապահովման հարցերով խորհրդատվությունները, գյուղատնտեսագիտության բնագավառում խորհրդատվությունները և այլ ծառայություններ:

50. Տող 245-ը ներառում է` համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների` անհատական համակարգիչների, նոութբուքերի, համակարգչային տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք), հիշող և տպիչ սարքերի նորոգումը և սպասարկումը: Այն ներառում է նաև հաղորդակցական սարքավորանքի, ֆաքսիմիլային ապարատների, ընդունահաղորդիչների, կենցաղային էլեկտրոնային սարքերի (ռադիո-, հեռուստա- և այլ ձայնա- և տեսասարքվածքների), տնային այգեգործական գույքի (սիզամարգահնձիչների, ձյունը և թափված տերևները ցրող օդափուքերի և այլ), կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների, հագուստի և հագուստի պարագաների, կահույքի և տան կահավորանքի, սպորտային պարագաների, երաժշտական գործիքների, այլ անձնական և կենցաղային առարկաների նորոգումը:

1) Տող 245.1-ը ներառում է` համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների` անհատական համակարգիչների, նոութբուքերի, մագնիսական սկավառակատարերի, ֆլեշերի և հիշողության այլ սարքվածքների, տպիչների, մոնիտորների, համակարգչային ներքին և արտաքին մոդեմների, համակարգչային սերվերների, սկաներների, ներառյալ գծիկային ծածկագրի սկաներները, բանկային ավտոմատներին համանման համակարգչային տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) նորոգումը և սպասարկումը և այլն:

2) Տող 245.2-ը ներառում է` հաղորդակցական սարքավորանքի նորոգումը և սպասարկումը` շարժական հեռախոսների, բջջային հեռախոսների, ֆաքսիմիլային ապարատների, ընդունահաղորդիչների, մալուխային հեռուստատեսության սարքավորանքի և տեսախցիկների և այլնի նորոգումը և սպասարկումը:

3) Տող 245.3-ը ներառում է` անձնական օգտագործման և կենցաղային արտադրատեսակների նորոգումը:

4) Տող 245.3.1-ը ներառում է` կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների` «ռադիո-», «հեռուստա-», «ձայնա-» և տեսասարքավորումների, անձնական օգտագործման տեսախցիկների, ձայնասկավառակների, նվագարկիչների և այլնի նորոգումը:

5) Տող 245.3.2-ը ներառում է` կենցաղային էլեկտրական սարքերի` սառնարանների, սառնախցիկների, խոհանոցային սալերի, լվացքի և ամանալվաց մեքենաների, փոշեկուլների, հատակափայլիչների, օդորակիչների և այլնի նորոգումը և սպասարկումը, ինչպես նաև տնային այգեգործական գույքի` սիզամարգահնձիչների, ձյունը և թափված տերևները ցրող օդափուքերի, բեռնադարսիչների և այլնի նորոգումը:

6) Տող 245.3.3-ը ներառում է` կոշիկի կրունկների նորոգումը, կրունկատակերի խփումը, կոշիկի ներկումը և այլն:

7) Տող 245.3.4-ը ներառում է` ճամպրուկների, պայուսակների և կաշվե այլ արտադրատեսակների նորոգումը, ճամպրուկների, պայուսակների և կաշվե այլ արտադրատեսակների ներկումը:

8) Տող 245.3.5-ը ներառում է` կենցաղային կահույքի և կահավորանքի, այդ թվում` գրասենյակային կահույքը, վերականգնումը, նորոգումը, երեսքաշումը, ողորկումը, փայլեցումը:

9) Տող 245.3.6-ը ներառում է` տարբեր նյութերից բոլոր տեսակի ժամացույցների, ժամանակաչափերի (քրոնոմետրերի, ժամանակի հաշվարկի այլ սարքերի), դրանց մանրակների նորոգումը:

10) Տող 245.3.7-ը ներառում է` ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգումը:

11) Տող 245.3.8-ը ներառում է` հեծանիվների նորոգումը, հագուստի և մանածագործվածքային արտադրատեսակների նորոգումը, վերափոխումը, ներկումը, սպորտային ապրանքների (բացի սպորտային զենքից), քեմպինգների համար սարքավորանքի նորոգումը, երաժշտական գործիքների (բացի երգեհոններից և հնարժեք երաժշտական գործիքներից) նորոգումը, դաշնամուրի լարումը, խաղալիքների և համանման արտադրատեսակների, գրքերի, անձնական օգտագործման և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգումը:

51. Տող 250-ը ներառում է` սպասարկման տարբեր ծառայությունները` բոլոր տեսակի հագուստի, մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացումը, մաքրումը և չոր մաքրումը, մազերի լվացումը, հարդարումը, գեղեցկության սրահների, թաղումների կազմակերպման հետ կապված և այլ ծառայությունները:

1) Տող 250.1-ը ներառում է` բոլոր տեսակի հագուստի (այդ թվում` մորթե), մանածագործական արտադրատեսակների լվացումը, մաքրումը, չոր մաքրումը և արդուկումը, որոնք կատարվում են մեխանիկական սարքավորանքի, ձեռքով կամ մետաղադրամի իջեցմամբ գործարկվող ավտոմատ մեքենաների միջոցով` բնակչության, արդյունաբերական կամ առևտրի կազմակերպությունների համար, կեղտոտ սպիտակեղենի ընդունումը (հավաքումը) և լվացքից հետո հանձնում պատվիրատուին, գորգերի և գորգիկների մաքրումը և լվացումը, վարագույրների և գալարավարագույրների մաքրումը, այդ թվում` պատվիրատուի տարածքում և այլ և ծառայություններ:

2) Տող 250.2 ներառում է` տղամարդկանց և կանանց մազերի լվացումը, հարթեցումը, կտրումը, հարդարումը, ներկումը, գանգրացումը, ուղղումը, դեմքի մերսումը, դիմահարդարումը, ձեռնեղունգների ստածումը, ոտների մատների հարդարումը, մարմնի խնամքի համանման այլ ծառայություններ:

3) Տող 250.3-ը ներառում է` դիակների թաղման կամ դիակիզման հետ կապված գործունեությունը և հարակից ծառայությունները` դիակների բալզամացումը, հուղարկավորման կամ դիակիզման արարողակարգի կազմակերպումը, այդ թվում` ծիսակատարության համար դահլիճների տրամադրումը, գերեզմանափորերի ծառայությունները, թաղման համար հողակտորների վաճառք կամ վարձակալության հանձնման ծառայությունները, գերեզմանների, հարակից հողակտորների պահպանումը, խնամքի ծառայությունները:

4) Տող 250.4-ը ներառում է` բաղնիքների, սաունաների և շոգեբաղնիքների գործունեությունը:

5) Տող 250.5-ը ներառում է` ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեությունը`արևաբուժարանների, հանքաջրաբուժական, քաշի նվազեցման և նիհարելու սրահների, մերսման կաբինետների (բացի բուժական մերսումից) և այլ ծառայությունները:

6) Տող 250.6-ը ներառում է` աստղագուշակների, ոգեմիջնորդների ծառայությունները, ծանոթության ծառայությունների, ամուսնության բյուրոների գործունեությունը, ընտանի կենդանիների խնամքի ծառայությունները, մետաղադրամի միջոցով գործարկվող լուսանկարչական ավտոմատների, պահախցերի և այլ ինքնասպասարկման ավտոմատների ծառայությունները:

52. Հաշվետվության բաժին 2-ը լրացնում են այն ռեսպոնդենտները (ամսական պարբերականությամբ), որոնք միաժամանակ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում և ք. Երևանում:

1) բաժին 2-ի 255 տողի սյունակ 1-ը լրացվում է բաժին 1-ի 1-ին սյունակի 110 տողից:

2) բաժին 2-ի 255 տողի սյունակ 1-ը պետք է հավասար լինի 255 տողի սյունակ 2-ից մինչև սյունակ 12-ի համապատասխան ցուցանիշների հանրագումարին:

3) բաժին 2-ի 255.1, 255.2, 255.3 տողերում պետք է նշել բաժին 1-ի այն տողերի համարները, որոնցում նշված ցուցանիշներով իրականացվել է բաշխվածությունը:

53. Հաշվետվության ձևի դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը» տողը լրացնելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ մեթոդաբանությամբ.

1) Հիմնական է համարվում այն տնտեսական գործունեությունը, որը ծառայությունների ընդհանուր ծավալում կազմում է առավել մեծ տեսակարար կշիռ:»: