Համարը 
N 300-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.02.15/6(575) Հոդ.76
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
30.12.2016
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ (ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ), ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

6 փետրվարի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12417066

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

 

30 դեկտեմբերի 2016 թ.

N 300-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ (ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ), ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ, տեղեկությունների եվ տեղեկանքի ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 18.12.17 N 425-Ն)

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և 156-րդ և 157-րդ հոդվածները`

(նախաբանը փոփ. 18.12.17 N 425-Ն)

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել`

1) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկի ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական պարզեցված հաշվարկի ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի,

3) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկի ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի,

4) ֆիզիկական անձանց եկամուտների և եկամտային հարկի տեղեկությունների ձևը և լրացման կարգը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:

5) կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց հաշվարկված և վճարված եկամուտների, պահված եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի մասին տեղեկանքի ձևը և լրացման կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի:

(1-ին կետը լրաց. 18.12.17 N 425-Ն)

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից և տարածվում է 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների վրա:

 

Վ. Հարությունյան

 

Հավելված N 1 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
 եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
 N 300-Ն հրամանի

 

ՀԱՇՎԱՐԿ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ
_______ (տարի) _____ (ամիս)

Հարկ վճարող

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

               

(չափի միավոր` դրամ)

 1. «Հարկ վճարող» տողում ինքնաշխատ լրացվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը), իսկ «Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)» տողում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

 

Բաժին I. Գործատուի եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի հաշվարկ` ըստ աշխատողների

(բաժինը խմբ. 12.05.20 N 405-Ն)

 

 Աշխատողի (այդ թվում` վարձու աշխատողի) նույնականացման տվյալներ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացման ենթակա (ստացված) եկամտի գումար

Վճարված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստներ

Եկա-մըտա-յին հարկ

Սոցի-ալա-կան վճար

Փաս-տացի աշխա-տած ժամեր

Ազգա-նուն

Անուն

Հան-րային ծառա-յություն-ների համա-րանիշ (ՀԾՀ)

Զբաղ-մունքնե-րի դա-սակարգ-չի կոդ

Կուտա-կային կենսա-թոշակա-յին հա-մակար-գի մաս-նակցու-թյան կարգա-վիճակ

Աշխա-տա-վարձ և դրան հավա-սա-րեց-ված այլ վճա-րում-ներ

Քաղա-քացիա-իրա-վական պայմա-նագրով աշխա-տանքի վարձա-տրու-թյուն

Այլ հարկման բազա (բացի նպաստ-ների)

Հարկ-ման բազա-յի նը վազեց-ման գումար

Գործա-տուի միջոց-ներով վճար-ված նպաստ-ների գումար

ՀՀ պետա-կան բյուջեի միջոց-ներով վճար-ված նպաստ-ների գումար

Ավելի վճար-ված նպաստի գումարի հետ-պահում

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

               

(      )

           
               

(      )

           
               

(      )

           

Բաժին 1.1 Դատարանի վճռի հիման վրա կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ հիմքերով վճարված եկամուտ

               

(      )

           
               

(      )

           

Սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվության ներքո գտնվող անձինք 1.16

     

(      )

       

x

x

Ընդամենը 1.17

     

(     )

           

այդ թվում՝
ա) պետական բյուջեից 1.18

   

x

x

x

x

x

x

x

x

բ) համայնքային բյուջեից 1.19

   

x

x

x

x

x

x

x

x

Գործատուի մոտ առկա թափուր աշխատատեղերի թվաքանակ 1.20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2. 1-ին բաժնում տրվում է հաշվետու ամսվա համար հարկային գործակալի (գործատուի) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարների հաշվարկը` ըստ բոլոր (վարձու) աշխատողների, յուրաքանչյուր (վարձու) աշխատողի համար լրացվում է մեկ տող (անկախ հաշվետու ամսում եկամուտներ ստանալու հանգամանքից):

3. [1.1], [1.2] և [1.3] սյունակներում ինքնաշխատ լրացվում են (վարձու) աշխատողի նույնականացման տվյալները. [1.1] և [1.2] սյունակներում` (վարձու) աշխատողի ազգանունը և անունը, [1.3] սյունակում` հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը):

4. [1.4] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է (վարձու) աշխատողի զբաղմունքի (պաշտոնի, մասնագիտության) կոդը, [1.5] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգում (վարձու) աշխատողի մասնակցության կոդը (1` սոցիալական վճար կատարող չէ, 2՝ սոցիալական վճար կատարող է, 3՝ դիմումի հիման վրա սոցիալական վճար կատարող է):

5. [1.6] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար վարձու աշխատողին հաշվեգրված աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները, [1.7] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ծառայությունների մատուցման (աշխատանքի կատարման) դիմաց աշխատողին փաստացի վճարված եկամուտները (պայմանագրային եկամուտը), [1.8] սյունակում նշվում է (վարձու) աշխատողին վճարված [1.6] և [1.7] սյունակներում չընդգրկված և հարկման բազայի ամսական սանդղակի (այսուհետ՝ սանդղակ) դրույքաչափերով հարկվող այլ եկամուտները (այդ թվում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափը գերազանցող առողջության ապահովագրության համար կատարված ապահովագրավճարները, աշխատողներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափերից ավելի վճարված փոխհատուցման վճարները, աշխատողին վճարված օգնության գումարները), [1.9] սյունակում նշվում է հարկման բազայի ՀՀ հարկային օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված չափերը չգերազանցող կամավոր կենսաթոշակային վճարների գումարները՝ ոչ ավելի, քան ([1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.10]+[1.11])-([1.6]+[1.7]+[1.8]+[1.10]+[1.11]):1,05:

6. [1.10] սյունակում նշվում են հաշվետու ամսում գործատուի միջոցներով վարձու աշխատողին վճարված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարները, [1.11] սյունակում նշվում են հաշվետու ամսում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով վարձու աշխատողին վճարված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարները, [1.12] սյունակում նշվում են հաշվետու ամսում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում վճարված նպաստի վերահաշվարկման արդյունքում ավելի վճարված նպաստի հետպահվող գումարները: Յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար նշված սյունակներից որևէ մեկը լրացված լինելու դեպքում լրացվում (բացվում) է հետևյալ աղյուսակը`

 

 Աշխատողի ազգանուն, անուն

Հանրային
ծառայությունների
համարանիշ (ՀԾՀ)

Նպաստների և հետպահման դասակարգման կոդ

Ժամանակավոր անաշխա-տունակության (հետպահման)

Նպաստի գումար կամ հետպահվող գումար

սկիզբ (օրը)

ավարտ (օրը)

Գործատուի միջոցներով

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով

Հետ պահվող գումար

               
               
               

Ընդամենը

   

 

7. «Նպաստների դասակարգման կոդը» սյունակում նշվում է ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների տեսակը կամ հետպահման դեպքը (կոդը). 1 – հիվանդության նպաստ, 2 – պրոթեզավորման նպաստ, 3 – առողջարանային բուժման նպաստ, 4 – հղիության և ծննդաբերության նպաստ, 5 – ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստ, 6 – ավելի վճարված նպաստի գումարի հետպահումը:

8. «Ժամանակավոր անաշխատունակության (հետպահման) / սկիզբը (օրը)» և «Ժամանակավոր անաշխատունակության (հետպահման) / ավարտը (օրը)» սյունակներում նշվում են ժամանակավոր անաշխատունակության կամ հետպահման ժամանակահատվածը, ընդ որում` եթե գործատուն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման 5-րդ հավելվածի 9-րդ կետով սահմանված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի հիման վրա (բացակայում է ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջը), ապա որպես ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջ լրացվում է յուրաքանչյուր անգամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի գործատուին ներկայացնելու օրը` առանց փոփոխելու ժամանակավոր անաշխատունակության սկիզբը:

9. «Նպաստի գումարը կամ հետպահվող գումարը» սյունակում նշվում է հաշվետու ամսում ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների վճարված գումարները կամ հաշվետու ամսում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում վճարված նպաստի վերահաշվարկման արդյունքում ավելի վճարված նպաստի հետպահվող գումարները:

10. [1.13] սյունակում լրացվում է հաշվետու ամսում (վարձու) աշխատողի [1.6], [1.7], [1.8], [1.9], [1.10] և [1.11] սյունակներում նշված եկամուտներից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դրույքաչափերով հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը:

11. [1.14] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է հաշվետու ամսում (վարձու) աշխատողի [1.6] և [1.7] սյունակներում նշված եկամուտների հանրագումարից օրենսդրությամբ սահմանված չափերով հաշվարկված սոցիալական վճարի գումարը:

12. [1.15] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում աշխատողի փաստացի աշխատած ժամերի քանակը

13. Բաժին 1.1-ում ըստ տողերի հարկային գործակալի կողմից անձնավորված լրացվում են դատարանի վճռի հիման վրա կամ ՀՀ օրենքով սահմանված այլ հիմքերով վճարված աշխատավարձը, պայմանագրային եկամուտը, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը և այլ եկամուտը: [1.16] տողում լրացվում են օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակ օգտագործման ենթակա տեղեկատվության ներքո գտնվող անձանց վերաբերյալ ամփոփ (ոչ անձնավորված) տվյալները:

Նշված բաժնում յուրաքանչյուր տողը (բացառությամբ [1.16] տողի) լրացված լինելու դեպքում լրացվում (բացվում) է հետևյալ աղյուսակը՝

 

Ֆիզիկական անձի ազգանուն, անուն

Հանրային
ծառայությունների
համարանիշ (ՀԾՀ)

 Վճարված եկամտի դասակարգման կոդ

Հարկադիր պարապուրդի

Աշխատանքային կամ քաղաքա-ցիաիրավական հարաբերության

Ժամանակավոր անաշխատունա-կության

սկիզբ (օրը, ամիսը, տարին)

ավարտ (օրը, ամիսը, տարին)

սկիզբ (օրը, ամիսը, տարին)

ավարտ (օրը, ամիսը, տարին)

սկիզբ (օրը, ամիսը, տարին)

Ավարտ (օրը, ամիսը, տարին)

                 
                 

 

14. «Վճարված եկամտի դասակարգման կոդը» սյունակում նշվում է եկամտի վճարման հիմքը (կոդը). 1 – դատարանի վճռի հիման վրա աշխատանքի վերականգնման դեպքում հարկադիր պարապուրդի վճարում, 2 – դատարանի վճռի հիման վրա նպաստի վճարում, 3 – դատարանի վճռի հիման վրա այլ եկամտի վճարում, 4 – նախորդ հաշվետու ժամանակահատվածներում ավարտված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ծառայությունների մատուցման (աշխատանքի կատարման) դիմաց եկամտի վճարում, 5 – նախորդ հաշվետու ժամանակահատվածներում աշխատանքից ազատված աշխատողին աշխատավարձ և դրան հավասարեցված եկամտի վճարում, 6 – նախորդ հաշվետու ժամանակահատվածներում աշխատանքից ազատված աշխատողին հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամտի վճարում:

15. [1.17] տողում ինքնաշխատ լրացվում են [1.6]-ից մինչև [1.15] սյունակների հանրագումարները, ընդ որում [1.18] և [1.19] տողերում լրացվում են՝ համապատասխանաբար, պետական և համայնքային բյուջեներից ֆինանսավորվող աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով աշխատանքի վարձատրության գումարները:

15.1. [1.20] տողում լրացվում է հաշվարկի ներկայացման օրվա դրությամբ գործատուի (բացառությամբ պետական կառավարչական հիմնարկների, համայնքային կառավարչական հիմնարկների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և պետական ոչ առևտրային և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների) մոտ առկա թափուր աշխատատեղերի թվաքանակը:

 

Բաժին II. Հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ

 

Եկամտի և
քաղաքացիության կոդ

Եկամտի ընդհանուր
գումար

Դրույքաչափ
(%)

Եկամուտները ստացողների
թվաքանակ

Եկամտային հարկի
գումար

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

         
         
         

Ընդամենը

 

 

16. 2-րդ բաժնում տրվում է հաշվետու ամսում տվյալ հարկային գործակալի կողմից բոլոր ֆիզիկական անձանց վճարված հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկը, յուրաքանչյուր եկամտի տեսակի և քաղաքացիության համար լրացվում է մեկ տող:

2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած հաշվետու ժամանակահատվածներին վերագրվող (այդ հաշվետու ժամանակահատվածների գործունեության արդյունքում ստացվող) շահույթներից՝ որպես շահույթի բաշխում, օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսացող մասնակցի ստացած շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 5% դրույքաչափով:

(16-րդ կետը խմբ. 17.09.19 N 604-Ն)

17. [2.1] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար [2.2] սյունակում նշված եկամտի և եկամուտ ստացողների քաղաքացիության կոդը (ՀՀ քաղաքացի կամ օտարերկրացի` օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ), [2.2] սյունակում լրացվում է հաշվետու ամսվա համար հաշվեգրված այլ եկամտատեսակների գումարները (որոնք հարկվում են առանձին դրույքաչափերով), [2.3] սյունակում նշվում է ընտրված եկամտին և քաղաքացիության կոդին համապատասխանող եկամտային հարկի դրույքաչափը, [2.4] սյունակում նշվում է [2.2] սյունակում նշված եկամուտներ ստացողների թվաքանակը (հաշվարկում չի մասնակցում) և [2.5] սյունակում լրացվում է եկամտային հարկի գումարը:

 

Եկամտի
տեսակ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

ՀՀ քաղաքացի

Օտարերկրացի

1. Ռոյալթի

001

10%

101

10%

2. Տոկոս

002

10%

102

10%

3. Շահում

003

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

103

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

4. Մրցանակ

004

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

104

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

5. Նվիրատվություն

005

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

105

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

6. Արտադրական, այլ առևտրային և հասարակական նշանակության գույքի, ներառյալ` շենքերի, շինությունների (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց), արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի կամ գույքի սեփականությունում անձին պատկանող բաժնեմասի օտարումից եկամուտ

006

20%

106

20%

7. Գույքն (բացառությամբ սույն աղյուսակի 6-րդ և 8-րդ տողերում նշվածի) օտարելու դիմաց եկամուտ

007

10%

107

 10%

8. Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող կառուցապատող ֆիզիկական անձի կողմից շենքի, դրա բնակարանների կամ այլ տարածքների օտարումից ստացված եկամուտ

008

20%

108

20%

9. Վարձավճար

009

10%

109

10%

10. Շահաբաժիններ

010

5%

110

5%(10%)

11. Ֆիզիկական անձի համար ապահովագրավճար

011

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

111

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

12. Կամավոր կենսաթոշակներ

012

10%

112

10%

13. Չհիմնավորված վճարումներ

013

20%

013

20%

14. Նվազեցման կատարման տարվան հաջորդող 12-ամսյա ժամանակահատվածում չվճարված պասիվ եկամուտներ

014

20%

114

20%

15. ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի աշխատանքային պայմանագրով աշխատանքի կատարման դիմաց հաշվարկված եկամուտ

x

x

115

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

16. ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատանքի կատարման (ծառայության մատուցման) դիմաց վճարված եկամուտ

x

x

116

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

17. Այլ եկամուտներ

099

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

199

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

(աղյուսակը փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

 

Բաժին III. Ամփոփ տվյալներ

 

Եկամտային հարկի
գումար (հաշվարկված)

Եկամտային հարկից նվազեցվող նպաստների գումար (վճարված)

Ավելի վճարված նպաստների գումարների հետպահում

Եկամտային հարկ
(վճարման ենթակա)

Սոցիալական վճարներ (վճարման ենթակա)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

 

( )

     

 

18. 3-րդ բաժնում տրվում են հաշվետու ամսվա համար բոլոր (վարձու) աշխատողների եկամտային հարկի և սոցիալական վճարների հաշվարկի ամփոփ տվյալները:

19. [3.1] սյունակում ինքնաշխատ ([3.1]=[1.13]+[2.5]) լրացվում է հաշվետու ամսում հաշվարկված եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը, [3.2] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է հաշվետու ամսում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով վճարված և եկամտային հարկից նվազեցվող ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների ընդհանուր գումարը (եթե [3.1]>[1.11], ապա [3.2]=[1.11], հակառակ դեպքում [3.2]=[3.1]), [3.3] սյունակում ինքնաշխատ ([3.3]=[1.12]) լրացվում է հաշվետու ամսում ավելի վճարված հղիության և ծննդաբերության արձակուրդն ընդհատվելու դեպքում վճարված նպաստների վերահաշվարկման արդյունքում ավելի վճարված նպաստների հետպահվող ընդհանուր գումարը, [3.4] սյունակում ինքնաշխատ ([3.4]=[3.1]+[3.2]+[3.3]>=0) լրացվում է հաշվետու ամսվա համար վճարման ենթակա եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը և [3.5] սյունակում ինքնաշխատ ([3.5]=[1.14]) լրացվում է հաշվետու ամսվա համար վճարման ենթակա սոցիալական վճարի վճարման ենթակա գումարը:

 

Պաշտոնատար անձ

_______________________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

(հավելվածը խմբ. 18.12.17 N 425-Ն, փոփ., խմբ. 17.09.19 N 604-Ն, խմբ. 12.05.20 N 405-Ն)

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
 N 300-Ն հրամանի

 

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՐԿ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ
_______ (տարի) _____ (ամիս)

Աշխատողի նույնականացման տվյալներ

Ազգանուն

        

Անուն

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

               

Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)

                            

Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

 

Սերիա և համար

 
 

Չափի միավոր` դրամ

 

1. Սույն մասում լրացվում են ֆիզիկական անձի նույնականացման տվյալները. «Ազգանուն» և «Անուն» տողերում` աշխատողի ազգանունը և անունը, «Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)» տողում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը, «Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)» տողում` աշխատողի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը), «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» և «Սերիա և համար» տողերում` համապատասխանաբար ինքնաշխատ լրացվում են ՀՀ-ում անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակներից որևէ մեկը՝ ՀՀ քաղաքացիների համար ՀՀ անձնագիր, նույնականացման քարտ, մինչև 16 տարեկանների դեպքում` ծննդյան վկայական, օտարերկրյա քաղաքացու և քաղաքացիություն չունեցող անձի` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (կացության քարտ, ՌԴ քաղաքացու դեպքում` ՌԴ քաղաքացու անձնագիր), փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ և անձը հաստատող համապատասխան փաստաթղթի սերիան և համարը:

 

Բաժին I. Աշխատողի (այդ թվում` վարձու աշխատողի) եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի հաշվարկ` ըստ գործատուների

 

Գործատուի նույնականացման տվյալներ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացման ենթակա (ստացված) եկամտի գումար

   

Անվա-նում

ՀՎՀՀ

Զբաղ-մունք-ների դասա-կարգիչ

Կուտակային կենսա-թոշակային համակարգի մասնակցու-թյան կարգա-վիճակ

Աշխա-տա-վարձ

Աշխա-
տան-քային հարա-բերու-թյուն-ների սկիզբ

Աշխա-
տան-քային հարա-բերու-թյուն-ների ավարտ

Քաղա-
քացիա-իրա-վական պայմա-
նագրով աշխա-
տանքի վարձա-տրու-թյուն

Քա-ղաքա-ցիա-իրա-
վական հա-րաբե-րու-թյան սկիզբ

Քաղաքա-ցիաիրա-վական հա-րաբե-րության ավարտ

Գործա-տուի
միջոց-ներից ստաց-ված ժա-մանա-
կավոր անաշ-խատու-նակու-թյան նպաստ-ներ

Այլ հարկ-ման բազա

Հարկ-ման բա-զայի նվա-զեց-ման գու-մար

Եկա-մտային հարկ

Սոցիա-լական վճար

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6

1.6.1

1.6.2

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

                       

( )

   
                     
                     

Ընդամենը

               

 

2. 1-ին բաժնում տրվում է հաշվետու ամսվա համար (վարձու) աշխատողի եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի հաշվարկը` ըստ բոլոր գործատուների (կազմակերպություն, անհատ ձեռնարկատեր, նոտար), յուրաքանչյուր գործատուի համար լրացվում է մեկ տող:

3. [1.1] և [1.2] սյունակներում լրացվում են գործատուների նույնականացման տվյալները. [1.1] սյունակում` լրացվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը), իսկ [1.2] տողում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

4. [1.3] սյունակում լրացվում է տվյալ գործատուի (վարձու) աշխատողի զբաղմունքի (պաշտոնի, մասնագիտության) կոդը, [1.4] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգում (վարձու) աշխատողի մասնակցության կոդը (1` սոցիալական վճար կատարող չէ, 2՝ սոցիալական վճար կատարող է, 3՝ դիմումի հիման վրա սոցիալական վճար կատարող է):

5. [1.5] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար տվյալ գործատուի վարձու աշխատողին հաշվեգրված աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները, [1.6] սյունակում նշվում է հաշվետու ամսվա համար քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով ծառայությունների մատուցման (աշխատանքի կատարման) դիմաց աշխատողին փաստացի վճարված եկամուտները (պայմանագրային եկամուտը), [1.5.1] և [1.6.1] սյունակներում նշվում են, համապատասխանաբար, հաշվետու ամսում տվյալ գործատուի հետ աշխատանքային և (կամ) քաղաքացիաիրավական հարաբերության սկիզբը, իսկ [1.5.2] և [1.6.2] սյունակներում՝ ավարտը (օրը, ամիսը, տարին), [1.7] սյունակում նշվում է վարձու աշխատողի ստացած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարները (որոնք վճարվում են գործատուի միջոցների հաշվին և բյուջեից փոխհատուցման ենթակա չեն):

6. [1.8] սյունակում նշվում է (վարձու) աշխատողին վճարված` [1.5], [1.6] և [1.7] սյունակներում չընդգրկված և հարկման բազայի ամսական մեծությունից սահմանված դրույքաչափերով հարկվող այլ եկամուտները (այդ թվում՝ աշխատողին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափը գերազանցող առողջության ապահովագրության համար կատարված ապահովագրավճարները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափերից ավելի վճարված փոխհատուցման վճարները, աշխատողին վճարված օգնության գումարները), [1.9] սյունակում նշվում է հարկման բազայի ՀՀ հարկային օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված չափերը չգերազանցող կամավոր կենսաթոշակային վճարների գումարները՝ ոչ ավելի, քան ([1.5]+[1.6]+[1.7]+ [1.8]) - ([1.5]+[1.6]+[1.7]+[1.8]):1,05:

7. [1.10] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է հաշվետու ամսում (վարձու) աշխատողի [1.5], [1.6], [1.7], [1.8] և [1.9] սյունակներում նշված եկամուտների հանրագումարից օրենսդրությամբ սահմանված ընդհանուր սահմանված դրույքաչափով հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը:

(7-րդ կետը փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

8. [1.11] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է հաշվետու ամսում (վարձու) աշխատողի [1.5] և [1.6] սյունակներում նշված եկամուտների հանրագումարից օրենսդրությամբ սահմանված չափով հաշվարկված սոցիալական վճարի գումարը:

 Պաշտոնատար անձ

__________________________________________________
                     ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

(հավելվածը փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
 N 300-Ն հրամանի

   

ՀԱՇՎԱՐԿ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
_______ (տարի)

Ֆիզիկական անձի նույնականացման տվյալներ

Ազգանուն

 

Անուն

 

Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ)

                   

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակցության կարգավիճակ

Հարկ վճարողի հաշվառման համար

               


 

(ՀՎՀՀ)

 

Չափի միավոր` դրամ

 

1. Սույն մասում նշվում են ֆիզիկական անձի նույնականացման տվյալները:

2. «Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)» տողում նշվում է ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը), որի հիման վրա «Ազգանունը» և «Անունը» տողերում ինքնաշխատ լրացվում է ֆիզիկական անձի ազգանունը և անունը:

3. «Կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցը» տողում նշվում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգում ֆիզիկական անձի մասնակցության կոդը (1` սոցիալական վճար կատարող չէ, 2՝ սոցիալական վճար կատարող է, 3՝ դիմումի հիման վրա սոցիալական վճար կատարող է):

4. «Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)» տողում նշվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության դեպքում):

 

Բաժին I. Քաղաքացիաիրավական և (կամ) աշխատանքային պայմանագրերից եկամուտներ և նվազեցումներ

 

1. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով եկամուտ (վարձատրություն)

[1.1]

 

2. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի գծով նվազեցումներ

[1.2]

( )

3. Աշխատավարձ

[1.3]

 

4. Հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտ

[1.4]

 

5. Աշխատավարձի և հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամտի նվազեցում

[1.5]

( )

6. Քաղաքացիաիրավական, աշխատանքային պայմանագրերի և հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտների գծով արդյունք

[1.6]

 

 

5. 1-ին բաժնում նշվում են քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից (այդ թվում՝ աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման) ստացված եկամուտները (վարձատրությունը) և նվազեցումները, աշխատանքային պայմանագրերից ստացման ենթակա աշխատավարձը և այդ պայմանագրերի շրջանակներում ստացած այլ եկամուտները (արդյունքը), ընդ որում՝ ռեզիդենտը հաշվի է առնում ՀՀ տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացման ենթակա (ստացված) եկամուտները, ոչ ռեզիդենտը հաշվի է առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացման ենթակա (ստացված) եկամուտները:

6. [1.1] և [1.2] տողերում, համապատասխանաբար, նշվում են սույն հաշվարկի այլ բաժիններում չներառված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերից (այդ թվում՝ աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման) ստացված եկամուտները (վարձատրությունը) և դրանց գծով կատարված նվազեցումները:

7. [1.3] տողում նշվում են ՀՀ տարածքում և ՀՀ ռեզիդենտների կողմից՝ ՀՀ տարածքից դուրս, հարկային գործակալ չհանդիսացող գործատուներից աշխատանքային պայմանագրերից ստացման ենթակա աշխատավարձը և դրան հավասարեցված վճարումները (ներառյալ՝ ստացված նյութական օգնության գումարները), իսկ [1.4] տողում նշվում են ՀՀ տարածքում և ՀՀ ռեզիդենտների կողմից՝ ՀՀ տարածքից դուրս, հարկային գործակալ չհանդիսացողներից ստացված հարկման բազա հանդիսացող և սույն հաշվարկի այլ բաժիններում չներառված այլ եկամուտները:

8. [1.5] տողում նշվում են ՀՀ տարածքում և ՀՀ ռեզիդենտների կողմից՝ ՀՀ տարածքից դուրս, հարկային գործակալ չհանդիսացող գործատուներից աշխատանքային պայմանագրերից ստացման ենթակա աշխատավարձի և հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտների նվազեցման գումարները:

9. [1.6] տողում լրացվում է քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, աշխատավարձի և հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտների գծով դրական արդյունքը (տող[1.6] = (տող[1.1] + տող[1.2] + տող[1.3] + տող[1.4] + տող[1.5]), ընդ որում` եթե արդյունքը բացասական է, ապա գումարը նշվում է փակագծերի մեջ և սույն հաշվարկի հետագա հաշվարկներում հաշվի չի առնվում:

 

Բաժին II. Քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամուտներ և եկամտային հարկ

(բաժինը խմբ. 17.09.19 N 604-Ն)

 

Եկամուտների տեսակ

Եկամուտ[2.1]

Դրույքաչափ[2.2]

Հարկ[2.3]

1. Ռոյալթի

[2.4]

 

10%

 

2. Տոկոս

[2.5]

 

10%

 

3. Վարձավճար

[2.6]

 

10%

 

3.1. Վարձավճարի 58,35 մլն դրամը (01.01.2020թ-ից 60 մլն դրամը) գերազանցող գումար

[2.7]

 

10%

 

4. Կառուցապատողի կողմից գույքի օտարման դիմաց եկամուտ

[2.8]

 

20%

 

5. Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի (բացառությամբ սույն աղյուսակի 6-րդ կետում նշվածի) օտարման դիմաց եկամուտ

[2.9]

 

10%(20%)

 

6. Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող ավտոմեքենայի օտարումից եկամտային հարկ

[2.10]

x

x

 

7. Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալում մասնակցության (բաժնետոմսի, բաժնեմասի, փայաբաժնի) կամ ներդրում վկայող այլ արժեթղթերի օտարման դիմաց եկամուտ

[2.11]

 

20% (10%)

 

8. Շահաբաժիններ

[2.12]

 

5%(10%)

 

Ընդամենը [2.13]

 

 

Սույն բաժնի 1-ին աղյուսակի 6-րդ տողը լրացնելու համար եկամտային հարկի հաշվարկ

 

Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող ավտոմեքենայի օտարումից եկամտային հարկի հաշվարկ

Հ/Հ

Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող ավտոմեքենայի օտարման դիմաց եկամուտ

Դրույքաչափ
(1%)

Եկամտային հարկ(հաշվարկված ավտոմեքենայի օտարման դիմաց եկամտի 1% դրույքաչափով)

Ավտոմեքենայի շարժիչի հզորությունը (արտահայտված ձիաուժերով)

Եկամտային հարկ (յուրաքանչյուր ձիաուժ հզորության համար 150 դրամ)

Եկամտային
հարկ

[2.10.1]

[2.10.2]

[2.10.3]

[2.10.4]

[2.10.5]

[2.10.6]

1

           

2

           

           

Ընդամենը [2.10.7]

 

10. 2-րդ բաժնում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողներից (բացառությամբ տող [2.7]-ի) քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից ստացած եկամուտները, որոնք հարկվում են առանձին դրույքաչափերով, ընդ որում՝ ռեզիդենտը հաշվի է առնում ՀՀ տարածքում և դրա սահմաններից դուրս ստացված եկամուտները, ոչ ռեզիդենտը հաշվի է առնում հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտները:

11. [2.1] սյունակում նշվում են հարկային գործակալ չհանդիսացողներից ստացած (ստացվող)`

1) ռոյալթիները (տող [2.4]),

2) տոկոսները (տող [2.5]),

3) վարձակալության դիմաց հատուցումը (հարկային գործակալ չհանդիսացող անձանցից ստացված վարձավճարները՝ տող [2.6], հարկային տարվա ընթացքում բոլոր աղբյուրներից (այդ թվում հարկային գործակալներից) վարձակալությունից ստացված վարձակալական վճարների հանրագումարի 58,35 մլն (01.01.2020թ-ից` 60 մլն) դրամը գերազանցող գումարները՝ տող [2.7]),

4) անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ կառուցապատողի կողմից գույքի օտարումից եկամուտը (տող [2.8]),

5) ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի (բացառությամբ ավտոմեքենայի) օտարումից ստացվող եկամուտը (տող [2.9]), որի նկատմամբ եկամտային հարկով հարկման դրույթը` անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց օտարվող գույքի մասով ուժի մեջ է մինչև 2019թ. հունիսի 28-ը ներառյալ, ընդ որում, այդ եկամուտների մասով եկամտային հարկի հաշվարկը կատարվում է հաշվառման դրամարկղային մեթոդով,

6) ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող ավտոմեքենայի օտարման դիմաց եկամուտը (տող [2.10.1]),

7) կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում շենքի, բնակարանի, առանձնատան կամ այլ շինության (այդ թվում` անավարտ (կիսակառույց) ձևով մասնակցության (բաժնետոմսի, բաժնեմասի, փայաբաժնի) կամ ներդրում վկայող այլ արժեթղթերի օտարումից եկամուտը (01.01.2020թ-ից 10% դրույքաչափով հարկվող), եթե այդ օտարումը կատարվում է կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում այդ մասնակցությունը (բաժնետոմսը, բաժնեմասը,) փայաբաժինը) ձեռք բերելու օրը ներառող հարկային տարվան հաջորդող երեք հարկային տարիների ընթացքում (տող [2.11]),

8) ՀՀ քաղաքացու ստացած շահաբաժինները (5% դրույքաչափով հարկվող) կամ օտարերկրյա քաղաքացու, քաղաքացիություն չունեցող անձի շահաբաժինները (10% դրույքաչափով հարկվող)՝ տող [2.12]: 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընկած հաշվետու ժամանակահատվածներին վերագրվող (այդ հաշվետու ժամանակահատվածների գործունեության արդյունքում ստացվող) շահույթներից՝ որպես շահույթի բաշխում, օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսացող մասնակցի ստացած շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է 5% դրույքաչափով,

12. [2.2] սյունակում նշվում են եկամուտների այդ տեսակների համար եկամտային հարկի դրույքաչափերը և [2.3] սյունակում լրացվում են եկամուտների այդ տեսակների համար հաշվարկված եկամտային հարկի գումարները (սյունակ[2.3]=սյունակ[2.1]xսյունակ[2.2]):

12.1. Ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող ավտոմեքենայի (ավտոմեքենաների) օտարումից եկամտային հարկը հաշվարկելու համար լրացվում է սույն բաժնի 2-րդ աղյուսակը, որի`

1) [2.10.1] սյունակում լրացվում է ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող ավտոմեքենայի օտարման դիմաց եկամուտը,

2) [2.10.2] սյունակում լրացվում է ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող ավտոմեքենայի օտարումից ստացվող եկամտից հաշվարկվող եկամտային հարկի դրույքաչափը,

3) [2.10.3] սյունակում լրացվում է ավտոմեքենայի օտարման դիմաց եկամտի 1% դրույքաչափով հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը,

4) [2.10.4] սյունակում լրացվում է ավտոմեքենայի շարժիչի հզորությունը (արտահայտված ձիաուժերով),

5) [2.10.5] սյունակում լրացվում է ավտոմեքենայի շարժիչի յուրաքանչյուր ձիաուժ հզորության համար 150 դրամի չափով հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը,

6) [2.10.6] սյունակում ինքնաշխատ լրացվում է ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող ավտոմեքենայի օտարումից եկամտային հարկը` [2.10.3] և [2.10.5] տողերում արտացոլված եկամտային հարկի գումարներից առավելագույնի չափով,

7) [2.10.7] տողում լրացվում է յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի համար հաշվարկված եկամտային հարկի գումարների (սյունակ [2.10.6]-ի տողերի) հանրագումարը, որն ինքնաշխատ արտացոլվում է սույն բաժնի 1-ին աղյուսակի 6-րդ կետում ([2.3] սյունակի [2.10] տողում):

12.2. [2.13] տողում (սյունակ [2.3]) լրացվում է [2.4]-ից [2.12] տողերում հաշվարկված եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը (տող [2.13] = 1-ին աղյուսակի սյունակ [2.3]-ի տողերի հանրագումարը):

 

Բաժին III. Տարեկան եկամտային հարկի հաշվարկ

 

1. Քաղաքացիաիրավական և աշխատանքային պայմանագրերի գծով արդյունք

[3.1]

 

2. Կամավոր կենսաթոշակային վճարներ

[3.2]

( )

3. Հարկման բազա

[3.3]

 

4. Հարկման բազայից եկամտային հարկ

[3.4]

 

5. Տարվա համար հաշվարկված եկամտային հարկ

[3.5]

 

6. Այլ պետություններում պահված հարկի գումար

[3.6]

 

7. Այլ պետություններում պահված հարկի գումարի հաշվանցվող մաս

[3.7]

( )

8. Ենթակա է վճարման

[3.8]

 

 

13. 3-րդ բաժնում տրվում է եկամտային հարկի հաշվարկը:

14. [3.1] տողում լրացվում է քաղաքացիաիրավական և աշխատանքային պայմանագրերի գծով արդյունքը (տող[1.6]):

15. [3.2] տողում լրացվում են հարկման բազայից նվազեցվող կամավոր կենսաթոշակային վճարների նվազեցվող գումարը (ոչ ավելի, քան` {տող[3.1] –(տող[3.1]:1.05)} և [3.3] տողում լրացվում է հարկման բազայի գումարը (տող[3.3]=տող[3.1]+տող[3.2]):

16. [3.4] տողում ինքնաշխատ լրացվում է [3.3] տողում նշված հարկման բազայի գումարից օրենսդրությամբ սահմանված ընդհանուր սահմանված դրույքաչափով հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը:

(16-րդ կետը փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

17. [3.5] տողում լրացվում է տարվա համար հաշվարկված եկամտային հարկի հանրագումարը (տող[3.5]=տող[2.12]+տող[3.4]):

18. [3.6] և [3.7] տողերում նշվում են այլ պետություններում՝ դրանց օրենսդրությանը համապատասխան պահված (գանձված) հարկը (օտարերկրյա պետության հարկային մարմնի կողմից վավերացված տեղեկանքի հիման վրա) և հարկի այն գումարը, որի չափով ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ենթակա է նվազեցման տարեկան եկամտային հարկը:

19. [3.8] տողում լրացվում է ՀՀ պետական բյուջե վճարման ենթակա եկամտային հարկի գումարը (տող[3.8]=տող[3.5]+տող[3.7]: Եթե արդյունքը բացասական է, ապա այդ գումարը ենթակա է նվազեցման ֆիզիկական անձի հաջորդ հաշվետու տարիների եկամտային հարկի պարտավորություններից:

 

Բաժին IV. Սոցիալական վճարի հաշվարկ

 

1. Ինքնազբաղվածությունից եկամուտ

[4.1]

 

2. Ինքնազբաղվածությունից ստացված եկամտից սոցիալական վճարի դրույքաչափ

[4.2]

5%

3. Ինքնազբաղվածությունից ստացված եկամտի գծով սոցիալական վճար

[4.3]

 

 

20. 4-րդ բաժնում տրվում է սոցիալական վճարի հաշվարկը:

21. [4.1] տողում լրացվում է ինքնազբաղվածությունից ստացված եկամտի գումարը, [4.2] տողում լրացվում է ինքնազբաղվածությունից ստացված եկամտի գծով սոցիալական վճարի դրույքաչափը (5%) և [4.3] տողում լրացվում է դրանց գծով հաշվարկված սոցիալական վճարի գումարը (տող[4.3]=(տող[4.1]xտող[4.2]):

Պաշտոնատար անձ

________________________________________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

(հավելվածը խմբ. 18.12.17 N 425-Ն, խմբ., փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի
N 300-Ն հրամանի

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
_______ (տարի)

Հարկ վճարող

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

               

 

Չափի միավոր` դրամ

 

1. «Հարկ վճարող» տողում լրացվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը), իսկ «Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)» տողում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

 

Բաժին I. Անձնավորված տեղեկություններ

 

ՀԾՀ[1.1]

Ազգանունը[1.2]

Անունը[1.3]

Հայրանունը[1.4]

Անձը հաստատող փաստաթղթի

Մշտական բնակության հասցե
[1.7]

ՀՀ-ում ժամանակավոր բնակության հասցե [1.8]

տեսակը[1.5]

սերիան և համարը [1.6]

               

 

2. 1-ին բաժնում նշվում են եկամուտը ստացած ֆիզիկական անձի անձնավորված տեղեկությունները:

3. [1.1] սյունակում լրացվում է անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում):

4. [1.2] – [1.4] սյունակներում լրացվում են անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը:

5. [1.5] սյունակում լրացվում է ՀՀ քաղաքացու անձնագրի (մինչև 16 տարեկանների դեպքում` ծննդյան վկայականի) կամ նույնականացման քարտի, օտարերկրյա քաղաքացու, քաղաքացիություն չունեցող անձի` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթի, փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի, օտարերկրյա (այդ թվում՝ ՌԴ) քաղաքացու՝ անձնագրի տեսակներից որևէ մեկը:

6. [1.6] սյունակում լրացվում է անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը:

7. [1.7] սյունակում լրացվում է անձը հաստատող փաստաթղթում գրանցված մշտական բնակության հասցեն (պարտադիր նշելով մշտական բնակության երկիրը), իսկ [1.8] սյունակում լրացվում է անձի ՀՀ-ում ժամանակավոր բնակության հասցեն:

 

Բաժին II. Հարկման բազա հանդիսացող այլ եկամուտների և եկամտային հարկի տեղեկություններ

 

Եկամտի ստացման տարին [2.1]

Վճարված եկամտի տեսակը (կոդը), եկամտի և եկամտային հարկի գումարը

Վճարված եկամտի տեսակը (կոդը), եկամտի և եկամտային հարկի գումարը

եկամտի
կոդ [2.2]

եկամտի
գումար [2.3]

եկամտային հարկ [2.4]

եկամտի կոդ [2.2]

եկամտի գումար [2.3]

եկամտային հարկ [2.4]

             

 

8. [2.1] սյունակում նշվում է հաշվետու տարին:

9. [2.2] սյունակում լրացվում է համապատասխան հաշվետու տարում վճարված եկամտի և եկամուտ ստացողի քաղաքացիության կոդը (ՀՀ քաղաքացի կամ օտարերկրացի` օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ):

10. [2.3] սյունակում նշվում է [2.2] սյունակում լրացված կոդին համապատասխան վճարված եկամտի գումարը, իսկ [2.4] սյունակում լրացվում է եկամտային հարկի գումարը:

 

 Եկամտի կոդերի աղյուսակ

Եկամտի տեսակ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

ՀՀ քաղաքացի

Օտարերկրացի

1. Ռոյալթի

001

10%

101

10%

2. Տոկոս

002

10%

102

10%

3. Շահում

003

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

103

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

4. Մրցանակ

004

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

104

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

5. Նվիրատվություն

005

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

105

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

6. (կետն ուժը կորցրել է 17.09.19 N 604-Ն)

7. Գույքն (բացառությամբ սույն աղյուսակի 6-րդ և 8-րդ տողերում նշված) օտարելու դիմաց եկամուտ

007

10%

107

10%

8. Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող կառուցապատող ֆիզիկական անձի կողմից շենքի, դրա բնակարանների կամ այլ տարածքների օտարումից ստացված եկամուտ

008

20%

108

20%

9. Վարձավճար

009

10%

109

10%

10. Շահաբաժիններ

010

5%

110

5% (10%)

11. Ֆիզիկական անձի համար ապահովագրավճար

011

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

111

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

12. Կամավոր կենսաթոշակներ

012

10%

112

10%

14. Նվազեցման կատարման տարվան հաջորդող 12-ամսյա ժամանակահատվածում չվճարված պասիվ եկամուտներ

014

20%

114

20%

15. ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի աշխատանքային պայմանագրով աշխատանքի կատարման դիմաց հաշվարկված եկամուտ

x

x

115

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

16. ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատանքի կատարման (ծառայության մատուցման) դիմաց վճարված եկամուտ

x

x

116

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

17. Այլ եկամուտներ

099

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

199

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

(10-րդ կետը խմբ. 18.12.17 N 425-Ն, փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

11. Եկամտի կոդերի աղյուսակում նշված են վճարված եկամտի և եկամուտ ստացողի քաղաքացիության կոդը (ՀՀ քաղաքացի կամ օտարերկրացի` օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ), ինչպես նաև տվյալ եկամտատեսակից եկամտային հարկի հաշվարկման դրույքաչափերը: Ընդ որում, հաշվետու տարում նույն անձին եկամուտների մի քանի տեսակներ վճարվելու դեպքում յուրաքանչյուր եկամտատեսակի համար [2.2] - [2.4] սյունակները լրացվում են առանձին-առանձին:

 

 Պաշտոնատար անձ

__________________________________________________
                     ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

(հավելվածը խմբ. 18.12.17 N 425-Ն, փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի
նախագահի
2016 թ. դեկտեմբերի 30-ի
N 300-Ն հրամանի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց 20___թ. հաշվարկված և վճարված եկամուտների, պահված եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի մասին

Հարկ վճարող

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)

               

Տեղեկանքի տրամադրման ամսաթիվը

 

(չափի միավոր` դրամ)

 1. «Հարկ վճարող» տողում լրացվում է կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը (անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը), իսկ «Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)» տողում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

 

Տվյալներ եկամուտներ ստացող (ստացած) ֆիզիկական անձի մասին

 

Հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ)

 [1]

                   

Ազգանուն

 [2]

 

Անուն [3]

 

Անձնագրի սերիան, համարը

[4]

 

Տրված [5]

 

Մշտական բնակության վայրը

 [6]

 

ՀՀ-ում ժամանակավոր բնակության վայրը

[7]

 

 

2. [1] տողում նշվում է ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը)

3. [2] և [3] տողերում նշվում են ֆիզիկական անձի ազգանունը և անունը

4. [4] սյունակում լրացվում է ՀՀ քաղաքացու անձնագրի (մինչև 16 տարեկանների դեպքում` ծննդյան վկայականի) կամ նույնականացման քարտի, օտարերկրյա քաղաքացու, քաղաքացիություն չունեցող անձի` ՀՀ-ում բնակվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթի, փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի, օտարերկրյա (այդ թվում՝ ՌԴ) քաղաքացու՝ անձնագրի տեսակներից որևէ մեկը, իսկ [5] տողում` լիազորված մարմնի անվանումը (կոդը) և նրա կողմից անձնագրի տրման ամսաթիվը

5. [6] տողում նշվում է ֆիզիկական անձի անձնագրում գրանցված մշտական բնակության հասցեն (պարտադիր նշելով մշտական բնակության երկիրը), իսկ [7] տողում` ֆիզիկական անձի ՀՀ-ում ժամանակավոր բնակության հասցեն

 

Տվյալներ վճարված եկամուտների, պահված եկամտային հարկի

և սոցիալական վճարների մասին

 

Հաշվարկված (վճարված) եկամտի տեսակ (կոդ) [8]

 

Եկամտի հաշվարկման (վճարման) ամիսներ [9]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Հաշվարկված (վճարված) եկամտի գումար [10]

 

Հարկման բազայից նվազեցված կամավոր կենսաթոշակային վճարների հանրագումար [11]

 

Հաշվարկված (վճարված) եկամուտներից պահված եկամտային հարկ [12]

 

Հաշվարկված (վճարված) եկամուտներից պահված սոցիալական վճար [13]

 

 

Տեղեկանքը տրամադրվում է ֆիզիկական անձի պահանջով (մասնավորապես, հարկային մարմին ներկայացնելու համար):

6. [8] տողում նշվում է հաշվարկված (վճարված) եկամտի տեսակը՝ ըստ ստորև բերված կոդերի դասակարգման: Հարկային տարվա ընթացքում նույն ֆիզիկական անձին նույնանման դրույքաչափերով հարկված մի քանի տեսակի եկամուտներ հաշվարկվելու (վճարվելու) դեպքում ներկայացվում է առանձին տեղեկանք՝ նշելով հաշվարկված (վճարված) եկամուտների համապատասխան կոդերը:

(6-րդ կետը փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

 

Եկամտի
տեսակ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

Եկամտի կոդ

Դրույքաչափ

ՀՀ քաղաքացի

Օտարերկրացի

1. Ռոյալթի

001

10%

101

10%

2. Տոկոս

002

10%

102

10%

3. Շահում

003

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

103

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

4. Մրցանակ

004

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

104

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

5. Նվիրատվություն

005

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

105

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

6. (կետն ուժը կորցրել է 17.09.19 N 604-Ն)

7. Գույքն (բացառությամբ սույն աղյուսակի 6-րդ և 8-րդ տողերում նշվածի) օտարելու դիմաց եկամուտ

007

10%

107

 10%

8. Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող կառուցապատող ֆիզիկական անձի կողմից շենքի, դրա բնակարանների կամ այլ տարածքների օտարումից ստացված եկամուտ

008

20%

108

20%

9. Վարձավճար

009

10%

109

5%(10%)

10. Շահաբաժիններ

010

5%

110

10%

11. Ֆիզիկական անձի համար ապահովագրավճար

011

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

111

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

12. Կամավոր կենսաթոշակներ

012

10%

112

10%

13. ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի աշխատանքային պայմանագրով աշխատանքի կատարման դիմաց հաշվարկված եկամուտ

x

x

115

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

14. ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատանքի կատարման (ծառայության մատուցման) դիմաց վճարված եկամուտ

x

x

116

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

15. Աշխատանքային պայմանագրով աշխատանքի կատարման դիմաց ՀՀ քաղաքացուն կամ ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա քաղաքացուն հաշվարկված եկամուտ

017

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

117

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

16. Քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատանքի կատարման (ծառայության մատուցման) դիմաց ՀՀ քաղաքացուն կամ ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա քաղաքացուն վճարված եկամուտ

018

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

118

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

17. Այլ եկամուտներ

099

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

199

ընդհանուր սահմանված դրույքաչափ

(աղյուսակը փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)

 

7. [9] տողում նշվում են եկամուտների հաշվարկման (պասիվ եկամուտների, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց մասով` քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում եկամուտների վճարման) ամիսները

8. [10] տողում նշվում է հաշվարկված (փաստացի վճարված) եկամուտների հաշվարկային մեծությունը

9. [11] տողում նշվում է հարկման բազայից նվազեցված կամավոր կենսաթոշակային վճարների հանրագումարը

10. [12] տողում նշվում է [10] տողում նշված եկամուտներից պահված եկամտային հարկի հանրագումարը

11. [13] տողում նշվում է [10] տողում նշված եկամուտներից պահված սոցիալական վճարի հանրագումարը

 

Տնօրեն (անհատ
ձեռնարկատեր, նոտար)

________________

(ստորագրություն)

 

____________________________

(անուն, ազգանուն)

 

Հաշվապահ

________________

(ստորագրություն) 

 

____________________________
(անուն, ազգանուն)

 

Թղթային կրիչով տրամադրված տեղեկանքը լրացվում է 2 օրինակից, որից մեկը տրվում է ֆիզիկական անձին, իսկ մյուսը՝ ֆիզիկական անձի ստորագրությամբ մնում է կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) մոտ:

(հավելվածը լրաց. 18.12.17 N 425-Ն, փոփ. 17.09.19 N 604-Ն)