Համարը 
թիվ 17-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.08.24-2020.09.06 Պաշտոնական հրապարակման օրը 31.08.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
26.08.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.08.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.09.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 27-Ն, ԹԻՎ 28-Ն ԵՎ ԹԻՎ 29-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

26 օգոստոսի 2020 թ.

թիվ 17-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 27-Ն, ԹԻՎ 28-Ն ԵՎ ԹԻՎ 29-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի դրույթներով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է՝

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ««էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների մասին» Ձև 1-էներգետիկա (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու դրա լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 43-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 27-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ««Հիդրոէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՀԷԿ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 17-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 28-Ն որոշման 1-ին և 2-րդ կետերով հաստատված 1-ին և 2-րդ հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համապատասխանաբար համաձայն հավելված 2-ի և հավելված 3-ի:

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ««Ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՋԷԿ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 16-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 29-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 4-ի:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

 խորհրդի 2020 թվականի

օգոստոսի 26-ի

թիվ 17-Ն որոշման

 

«Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2018 թվականի

հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 27-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21040 

 

I.

Ցուցանիշ

Տողի համա-րը

Չափի
միավորը

Գնված

Սե-փական ար-տադրու-թյուն

Վաճառված

Պահուստներ

Սպառում
ընդամենը

այդ թվում

բնեղեն արտա-հայ-տու-թյամբ

արժեքով հազ. դրամ (առանց ԱԱՀ և ակցի-զային հարկի)

բնեղեն արտա-հայ-տու-թյամբ

բնեղեն արտա-հայ-տու-թյամբ

ար-ժեքով հազ. դրամ(առանց ԱԱՀ և ակցի-զային հարկի)

հուն-վարի 1-ի դրու-թյամբ (տարե-սկիզբ)

դեկ-տեմբերի 31-ի դրու-թյամբ (տարե-վերջ)

բնեղեն արտահայ-տությամբ(1+3-4+6-7)

էլեկտրա/
ջերմա- էներ-գիայի արտա-դրու-թյան համար

էներ-գետիկ նպա-տակ-ների համար

ոչ էներ-գետիկ նպա-տակ-ների համար

տրանս-պոր-տում

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Էլեկտրաէներգիա

110

հազ.կվտ.ժամ

         

X

X

     

X

 

Ջերմային էներգիա

111

հազ. Գ.Ջ.

         

X

X

     

X

X

Բնական գազ

112

հազ. խոր. մ

         

X

X

       

X

Սեղմված գազ

113

կգ

                       

Հեղուկ գազ

114

տոննա

                       

Բենզին

115

հազ. լիտր

                       

Ավիաբենզին

116

հազ. լիտր

                       

Կերոսին

117

հազ. լիտր

                       

Ավիակերոսին

118

հազ. լիտր

                       

Դիզելային վառելիք

119

հազ. լիտր

                       

Մազութ

120

կգ.

                     

X

Բիտում

121

տոննա

                     

X

Քսայուղեր

122

կգ.

                       

Քարածուխ

123

կգ.

                     

X

Փայտածուխ

124

կգ.

                     

X

Վառելափայտ

125

կգ.

                     

X

Այլ փայտի թափոն

126

կգ.

                     

X

Գոմաղբ

127

կգ.

                     

X

Արեգակնային էներգիա

128

հազ.կվտ.ժամ

         

X

X

       

X

 

129

                         
 

130

                         

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

 

1. Ձև «1-Էներգետիկա» տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնում են Վիճակագրական կոմիտեի կողմից վիճակագրական մշտադիտարկման դաշտում ընդգրկված իրավաբանական անձինք (անկախ չափից և կազմակերպական-իրավական ձևից) և անհատ ձեռնարկատերերը (հետայսու՝ կազմակերպություն), նպատակն է ստանալ տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործող կազմակերպությունների հաշվետու տարվա էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների վերաբերյալ ամբողջական և արժանահավատ վիճակագրական տեղեկատվություն:

2. «Գնված» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որը կազմակերպությունը գնել է, անհատույց կամ ապրանքափոխանակման կարգով (բարտերով) ձեռք է բերել այլ կազմակերպություններից:

3. «Սեփական արտադրություն» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որը կազմակերպությունը արտադրել է հաշվետու տարվա ընթացքում:

4. «Վաճառված» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որը կազմակերպությունը վաճառել է, անհատույց կամ ապրանքափոխանակման կարգով (բարտերով), փոխանցել է այլ կազմակերպություններին (բացառությամբ իր ներկայացուցչություններին և առանձնացված ստորաբաժանումներին):

5. «Պահուստներ» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների առկայությունը տարեսկզբին և տարեվերջին:

«Սպառում» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որն օգտագործվել է կազմակերպության կողմից իր գործունեությունն իրականացնելու համար:

6. «Էլեկտրաէներգիայի/ջերմաէներգիայի արտադրության համար» սյունակում լրացնում են միայն այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն սեփական էլեկտրաէներգիայի կամ ջերմային էներգիայի արտադրություն: Նշված սյունակներում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որը ծախսվել է կազմակերպությունում էլեկտրական կամ ջերմային էներգիա արտադրելու համար:

7. «Էներգետիկ նպատակների համար» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որն օգտագործվել է էներգիա ստանալու համար` արտադրական (տեխնոլոգիական) կարիքների, ջեռուցման, վառարանների, տրանսֆորմատորների և այլ էներգետիկ սարքավորումների, տեխնիկական շահագործման և այլի համար:

8. «Ոչ էներգետիկ նպատակների համար» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որն օգտագործվում է որպես հումք, բայց ոչ որպես վառելիք, ինչպես նաև օգտագործվել է մեքենաների և սարքավորումների մաքրման և այլ աշխատանքների համար: Օրգանական վառելիքը կարող է օգտագործվել որպես հումք ոչ վառելիքային արտադրանքի արտադրության համար: Օրինակ` մազութը կարող է օգտագործվել ասֆալտի արտադրության համար, քսայուղերը` մեքենաների և շարժիչների յուղման համար:

9. «Տրանսպորտում» սյունակում ցույց է տրվում վառելիքի այն քանակը, որն օգտագործվել է տրանսպորտային գործունեության համար` բեռների և ուղևորների փոխադրման համար:

 

Ղեկավար՝

_____________________________________  

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ
լիազորված անձ)՝

_____________________________________  

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

       

« _ _ »______ ____20___թ.
 (լրացման ամսաթիվը)»

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

 խորհրդի 2020 թվականի

օգոստոսի 26-ի

թիվ 17-Ն որոշման

«Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2018 թվականի

հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 28-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21041

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Ցուցանիշները

Տողի
համարը

Հիդրո-էլեկտրա-կայանի տեղա-կայված հզորու-թյունը տարե-վերջին, կՎտ

Հիդրո-էլեկտրա-կայանի միջին աշխա-տանքային հզորու-թյունը հաշվետու տարում, կՎտ

Հիդրո-գեներա-տորային միջին տեղա-կայված հզորու-թյունը հաշվետու տարում, կՎտ

Հաշվետու տարում միջին տեղակայված հզորության օգտագործման ժամերի թիվը, ժամ
Ներմուծեք նկարագրությունը_21048

Տարվա համար տեղա-կայված հզորության սահմանա-փակման մեծու-թյունը՝ պատճառի նշումով, կՎտ

Հիդրո-էլեկտրա-կայանի օգտա-գործվող հզորու-թյունը տարե-վերջին, կՎտ
(տող 1 – տող 5)

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

 

11

           

 II. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Ցուցանիշները

Տողի
համարը

Չափի միավորը

Փաստացի

Ա

Բ

Գ

1

Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը

Թողարկված է էլեկտրաէներգիա

Հոսանքաձողերից բաց թողնված էլեկտրաէներգիայի քանա- կությունը (տող 22 – տող 24)

Ծախսվել է էլեկտրաէներգիա սեփական կարիքների համար

Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսը սեփական արտադրական կարիքների համար (էլեկտրաէներգիայի թողարկման համար) (տող 24 / տող 22 x 100)

21

22

23


24

25

հազ. կՎտ

հազ. կՎտ ժամ
- // -


- // -

%

 
 
 
 
 

Ղեկավար՝

_____________________________________  

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ
լիազորված անձ)՝

_____________________________________  

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

       

« _ _ »______ ____20___թ.
 (լրացման ամսաթիվը)»

 

Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

 խորհրդի 2020 թվականի

օգոստոսի 26-ի

թիվ 17-Ն որոշման

 

«Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2018 թվականի

հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 28-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՁԵՎ 1-ՀԷԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ)

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Հիդրոէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՀԷԿ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են բոլոր հիդրոէլեկտրակայանները՝ անկախ հզորությունից, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության լրացման համար հիմք են հանդիսանում հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված նորմերը, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վիճակագրական կոմիտե՝ հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետում և պարբերականությամբ:

6. Հաշվետվությունում տվյալները լրացվում են հաշվետվական ձևում նշված չափի միավորներով:

7. Վիճակագրական տվյալների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:

 

II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

8. Հիդրոէլեկտրակայանի տեղակայված հզորությունը տարեվերջին որոշվում է հիդրոէլեկտրակայանում տեղակայված բոլոր էլեկտրագեներատորների նոմինալ ակտիվ հզորության հանրագումարով: Այն դեպքում, երբ տուրբինի հզորությունը փոքր է հիդրոգեներատորի նոմինալ հզորությունից, հիդրոագրեգատի տեղակայված հզորությունը հաշվարկվում է տուրբինի նոմինալ հզորությամբ՝ ճշտված նոմինալ ռեժիմով աշխատող գեներատորի օգտակար գործողության գործակցով: Հիդրոէլեկտրակայանների տեղակայված հզորությունը կարող է փոխվել միայն համապատասխան փաստաթղթերով ձևակերպված, նոր տուրբինների կամ գեներատորների տեղակայման, հների ապամոնտաժման կամ գործող գեներատորների կամ տուրբինների վերագնահատման դեպքում:

9. Հաշվետու տարում հիդրոէլեկտրակայանի միջին աշխատանքային հզորությունը որոշվում է միջին տարեկան տեղակայված հզորության փոքրացումով, սարքավորումների պլանային և արտապլանային (ներառյալ վթարային) նորոգման, կոնսերվացման և տեխնիկական վերազինման հետևանքով սարքավորումների շարքից դուրս գալու, ինչպես նաև հիդրոէլեկտրակայանում տեղի ունեցող հզորության սահմանափակումների հետևանքով, հզորության միջին տարեկան նվազման մեծությամբ՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21042

 

10. Պլանային նորոգման պատճառով հիդրոագրեգատների հզորության միջին տարեկան նվազման մեծությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21043

որտեղ՝ Pyi - նորոգման ենթակա հիդրոագրեգատների տեղակայված հզորությունն է,

Tպլ.նորոգ. - հիդրոագրեգատների պլանային նորոգման տևողությունը (փաստացի), օրերով

365 - տարվա տևողությունն օրերով: Նույն ձևով է հաշվարկվում արտապլանային նորոգումների, կոնսերվացման և տեխնիկական վերազինման և վերակառուցման պատճառով հզորության միջին տարեկան նվազման մեծությունները:

11. Հզորության սահմանափակումների պատճառով հզորության միջին տարեկան նվազման մեծությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21044

որտեղ՝ Pսահմ. - հիդրոէլեկտրակայանի տեղակայված հզորության սահմանափակման մեծությունն է

Tսահմ. - սահմանափակ հզորությամբ գործելու ժամանակը, օրերով

12. Հիդրոագրեգատների միջին տեղակայված հզորությունը հաշվետու տարում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21045

 

որտեղ՝ P1, P2...Pi - ՀԵԿ-ի հզորությունն է (կՎտ) համապատասխանաբար t1, t2 … ti (օրեր) ժամանակահատվածներում, ընդ որում t1+ t2 +…+ ti գումարը = 365 օրվա (կամ 366):

13. Եթե տարվա ընթացքում հիդրոէլեկտրակայանում չեն տեղակայվել նոր հիդրոագրեգատներ և չեն ապամոնտաժվել հները, ապա հիդրոագրեգատների միջին տեղակայված հզորության մեծությունը հաշվետու տարում համընկնում է հաշվետու տարվա վերջին հիդրոէլեկտրակայանի տեղակայված հզորության ցուցանիշի հետ:

14. Հաշվետու տարում միջին տեղակայված հզորության օգտագործման ժամերի թիվը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21046

 

որտեղ՝ է - հաշվետու տարում բոլոր հիդրոագրեգատների կողմից թողարկված էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր քանակն է (բաժ. 2, տող 22):

15. Հիդրոէլեկտրակայանի օգտագործվող կամ առկա հզորությունը տարեվերջին որոշվում է որպես ագրեգատների տեղակայված հզորության և այդ հզորության օգտագործումը արգելակող գոյություն ունեցող սահմանափակումների տարբերությամբ:

 

III. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

16. Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը հաշվետու տարում հիդրոէլեկտրակայանի կողմից կրած ակտիվ ծանրաբեռնվածության ամենամեծ մեծությունն է, որը արձանագրվել է օրական ամփոփագրերում համապատասխան սարքերով:

17. Թողարկված է էլեկտրաէներգիա. հիդրոէլեկտրակայանների կողմից թողարկված էլեկտրաէներգիայի քանակն է, որը որոշվում է հիդրոագրեգատների հաշվիչների ցուցմունքներով, հաշվետու տարվա վերջի և սկզբի դրությամբ:

18. Հոսանքաձողերից բաց թողնված էլեկտրաէներգիայի քանակը որոշվում է թողարկված էլեկտրաէներգիայի քանակի և սեփական կարիքների համար ծախսված էլեկտրաէներգիայի տարբերությամբ:

19. Սեփական կարիքների համար էլեկտրաէներգիայի ծախսը՝ դա հիդրոէլեկտրակայանի աշխատանքը ապահովող, առանձին օժանդակ տեղակայանքների կողմից սպառած էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր քանակն է:

20. Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսը սեփական արտադրական կարիքների համար (էլեկտրաէներգիայի թողարկման համար) որոշվում է սեփական կարիքների համար էլեկտրաէներգիայի ծախսի մեծության (տող 24) և թողարկված էլեկտրաէներգիայի քանակի (տող 22) հարաբերությամբ և արդյունքը բազմապատկելով 100:»:

 

Հավելված 4

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

 խորհրդի 2020 թվականի

օգոստոսի 26-ի

թիվ 17-Ն որոշման

 

«Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2018 թվականի

հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 29-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21047

 

I. Ընդհանուր տեղեկություններ

 

 

Տողի
հա-մարը

Էլեկտրակայանի տեղակայված
հզորությունը տարեվերջին

Տեղակայված
հզորության
փոփոխության
մեծությունը և
պատճառը

Էլեկտրակայանի օգտագործվող
հզորությունը տարեվերջին

Հաշվետու տարվա համար միջին հզորությունը

էլեկտրական
կՎտ

ջերմային, տուր-
բոագրե-գատային
 ԳՋ/ժամ

էլեկտրական
կՎտ

ջերմային, տուր-
բոագրե-գատային
ԳՋ/ժամ

էլեկտրական,
կՎտ

ջերմային, տուր-
բոագրե-գատային
ԳՋ/ժամ

գոլորշու
կաթսա-ագրեգատ,
տ/ժամ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

11

               

 

 

Տողի
համարը

Էլեկտրական միջին
աշխատանքային
հզորությունը հաշվետու տարում, կՎտ

Տեղակայված միջին տարեկան
էլեկտրական հզորության օգտագործման ժամերի թիվը, ժամ
Ներմուծեք նկարագրությունը_21048

Տեղակայված միջին
տարեկան ջերմային
հզորության օգտագործման ժամերի թիվը, ժամ

Առավելագույն
ծանրաբեռնվա-ծությունը

Էլեկտրակայանների տեղակայված և օգտագործվող հզորության միջև ճեղքվածքի տեխնիկական պատճառները, կՎտ

էլեկտրական,
կՎտ

ջերմային,
ԳՋ/ժամ

Ա

Բ

9

10

11

12

13

14

 

11

           

II. Տվյալներ շահագործման վերաբերյալ

 

Տողի
համարը

Էլեկտրաէներգիայի
արտադրությունը,
հազ. կՎտ ժամ

Բաց է թողնված
էլեկտրաէներգիա,
հազ. կՎտ ժամ

սյուն 1-(սյուն 5+ սյուն 6)

Ջերմաէներգիայի բացթողումը արտաքին սպառողներին, ԳՋ
(էլեկտրակայանների)

Էլեկտրաէներգիայի ծախսումը սեփական արտադրական կարիքների համար, հազ. կՎտ ժամ (էլեկտրակայանների)

ընդամենը

այդ թվում՝ գոլորշիով աշխատած

էլեկտրա-էներգիայի արտա-դրության համար

ջերմա-էներգիայի բաց թողնման համար

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

նորմատիվ

21

X

X

X

X

   

փաստացի

22

           

 

Տողի
համարը

Պայմանական վառելիքի տեսակարար ծախսը

Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսումը սեփական արտադրական կարիքների համար

   

բաց թողնված
էլեկտրաէներգիայի համար,
գրամ/կՎտ ժամ

բաժին 3 սյուն 2 տող 32 X 1000

բաց թողնված ջերմաէներգիայի համար, կգ/ԳՋ
Ներմուծեք նկարագրությունը_21049 

էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, %
Ներմուծեք նկարագրությունը_21050

ջերմաէներգիայի բաց թողնման համար, կՎտ ժամ/ԳՋ
Ներմուծեք նկարագրությունը_21051

Ա

Բ

 7

 8

9

10

նորմատիվ

21

   

X

X

փաստացի

22

       

III. Էլեկտրաէներգիայի և ջերմաէներգիայի բաց թողնման համար պայմանական վառելիքի ծախսը, տ

 

Ծախսված է վառելիք

Տողի համարը

Փաստացի բաց
թողնման նորմա-տիվներով

Փաստացի
ընդամենը

այդ թվում`

Տնտեսում
(-),
Գերածախս (+)
(սյուն 2- (սյուն 1))

նավթա-վառելիք

գազ

սինթեզ գազ

ածուխ

վառելիքի այլ տեսակներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

Ընդամենը (տող 32 + տող 33)
Բաց թողնված էլեկտրաէներգիայի համար
Բաց թողնված ջերմաէներգիայի համար

31

32

33

               
               
               

IV. Վառելիքի հաշվեկշիռ

 

Վառելիքի տեսակները

Տողի
հա-մարը

Չափի
միավորը

Վառելիքի մնացորդը
տարե-սկզբին

Վառելիքի
մուտքը տարվա
ընթացքում

Վառելիքի ծախսը տարվա ընթացքում

Վա-ռելիքի մնա-ցորդը տարե-վերջին

Այրված վառելիքի որակը

Ընդա-մենը

այդ թվում էլեկտրական և ջերմային էներգիայի թողարկման համար

այրման
ջերմու-թյունը, կկալ / կգ
(կկալ, նմ3)

խոնա-վու-թյունը (Wp),
%

մոխրայ-նու-թյունը (Ap),
%

բնական

պայմա-նական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Նավթավառելիք

41

տ

                 
                       
                       

Գազ

42

հազ.մ 3

X

 

 

 

 

X

 

 

X

                       
                       

Ածուխ - ընդամենը
Տորֆ-ընդամենը
Թերթաքարեր-ընդամենը
Փայտ
Վառելիքի այլ տեսակներ
Ընդամենը 1)

43
44


45

46
47

48

տ
տ պայմ.
խոնավ.

տ

 մ3 խտութ.

                 
                 
                 
                 
                 
 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

                   

 1. Վառելիքի ծախսը ընդամենը տողի 5 սյունակը պետք է հավասար լինի 3-րդ բաժնի 31 տողի 2-րդ սյունակում ցույց տրված վառելիքի ծախսին:

 

Ղեկավար՝

_____________________________________  

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ
լիազորված անձ)՝

_____________________________________  

____________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

       

« _ _ »______ ____20___թ.
 (լրացման ամսաթիվը)
»

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 31 օգոստոսի 2020 թվական: