Համարը 
թիվ 21-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.09.07-2020.09.20 Պաշտոնական հրապարակման օրը 08.09.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.09.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.09.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԿՇ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 21-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 սեպտեմբերի 2020 թ.

թիվ 21-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԿՇ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 21-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

 1. Հաստատել «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին» Ձև 2-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

 2. Հաստատել «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին» Ձև 2-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ««Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին» Ձև 2-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 19-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 21-Ն որոշումը:

 4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

 խորհրդի 2020 թվականի

սեպտեմբերի 2-ի

թիվ 21-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21053

 

ԲԱԺԻՆ 1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

/փաստացի գներով` հազ.դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),

առանց ավելացված արժեքի հարկի/

Անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների (նշել անվանումը)

Տարեվերջին անավարտ շինարարու-թյունը

             
 

Բ

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

Հիմնական միջոցներ

110

               

x

Շինարարություն (120.1+120.2+120.3)

120

                 

այդ թվում`

շինմոնտաժային աշխատանքներ

120.1

                 

 սարքավորանքի, գործիքի, գույքի ծախսեր

120.2

                 

 այլ աշխատանքներ և ծախսեր

120.3

                 

 դրանցից՝

 ճարտարապետաշինարարական նախագծում

120.3.1

                 

120 տողից` տնտեսավարական եղանակով իրականացված շինարարություն

130

               

x

 դրանից՝ 

շինմոնտաժային աշխատանքներ

130.1

 

x

x

x

x

x

x

x

x

ԲԱԺԻՆ 2. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

/փաստացի գներով` հազ.դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),

առանց ավելացված արժեքի հարկի/

Անվանումը

Տողի համարը

Վերա-կառուցում

Տեխնիկական վերազինում (ներառյալ շինարարության նախահաշիվների մեջ չմտած սարքավորումները)

Ընդար-ձակում

Նոր շինարա-րություն

Գործող հզորությունների պահպանում (հիմնանորոգում, ընթացիկ նորոգում)

Այլ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

Ընդամենը

210

           

 դրանից՝

 շինմոնտաժային աշխատանքներ

210.1

           

 սարքավորանք, գործիք, գույք

210.2

           

ԲԱԺԻՆ 3. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

/փաստացի գներով` հազ.դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),

առանց ավելացված արժեքի հարկի/

Անվանումը

Տողի
համարը

Հիմնական միջոցների գործար-կումը

Շինարարություն

Հաշվետու տարվա վերջում անավարտ շինարա-րություն

Ընդամենը

դրանից`
շինմոնտաժային աշխատանքներ

2-րդ սյունակից` ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների (նշել անվանումը)

             

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ընդամենը
(310.1+310.2+………….+ 310.19)

310

                     

 այդ թվում`

                       

գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն

310.1

                     

հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում

310.2

                     

մշակող արդյունաբերություն, ընդամենը

310.3

                     

դրանից` (նշել արտադրատեսակը) սննդամթերքի արտադրություն

310.3.1

                     

 խմիչքների արտադրություն

310.3.2

                     

 ծխախոտի արտադրություն

310.3.3

                     

 քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրություն

310.3.4

                     

 մետաղագործական արդյունաբերություն

310.3.5

                     
 

310.3.6

                     
 

310.3.7

                     
 

310.3.8

                     
 

310.3.9

                     

էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում

310.4

                     

այդ թվում` էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հաղորդում և բաշխում

310.4.1

                     

 գազի արտադրություն, գազակերպ վառելիքի բաշխում գազա մատակարարման համակարգի միջոցով

310.4.2

                     

ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

310.5

                     

շինարարություն

310.6

                     

մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում

310.7

                     

փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն

310.8

                     

կացություն և հանրային սննդի կազմակերպում

310.9

                     

տեղեկատվություն և կապ

310.10

                     

ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն

310.11

                     

բնակարանային շինարարություն

310.12

                     

մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն

310.13

                     

վարչարարական և օժանդակ գործունեություն

310.14

                     

պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր սոցիալական ապահովություն

310.15

                     

կրթություն

310.16

                     

առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

310.17

                     

մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ

310.18

                     

սպասարկման այլ ծառայություններ

310.19

                     

ԲԱԺԻՆ 4. ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՇԵՆՔԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

Անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Ընդամենը

այդ թվում `ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների
(նշել անվանումը)

Շինարարություն, փաստացի գներով` հազ. դրամ (մեկ տասնորդական նիշով), առանց ավելացված արժեքի հարկի

             

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Բնակելի շենքեր

410

քառ. մ ընդհանուր մակերես

                 

 շենքերի քանակը
(412.1+412.2+412.3)

411

քառ.մ բնակելի մակերես

               

x

 շենքերի քանակը

412

հատ

               

x

 բնակարանների քանակը

413

հատ

                 

դրանից` բնակելի շենքեր առանց ներքին հարդարման

410.1

քառ. մ ընդհանուր մակերես

               

x

 շենքերի քանակը

412.1

հատ

               

x

410 տողից`

հաշվետու տարում սկսված

414

քառ. մ ընդհանուր մակերես

               

x

 նախորդ տարիներից փոխանցված (անավարտ)

415

քառ. մ ընդհանուր մակերես

               

x

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ

416

տեղ

                 
 

417

քառ.մ մակերես

               

x

 շենքերի քանակը

418

հատ

               

x

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ (դպրոցներ)

419

աշակերտական
տեղ

                 
 

420

քառ.մ մակերես

               

x

 շենքերի քանակը

421

հատ

               

x

Հիվանդանոցներ

422

մահճակալ

                 
 

423

քառ.մ մակերես

               

x

 շենքերի քանակը

424

հատ

               

x

Առաջնային բժշկական օգնության հաստատություններ (պոլիկլինիկաներ)

425

հաճախումներ մեկ
հերթափոխում

                 
 

426

քառ.մ մակերես

               

x

շենքերի քանակը

427

հատ

               

x

Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ

428

քառ.մ մակերես

                 

 շենքերի քանակը

429

հատ

               

x

Մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի բնագավառի հաստատություններ

430

քառ.մ մակերես

                 

 շենքերի քանակը

431

հատ

               

x

Հյուրանոցներ և համանման բնակատեղեր

432

քառ.մ մակերես

                 

 շենքերի քանակը

433

հատ

               

x

Ռեստորաններ և հանրային սննդի օբյեկտներ

434

քառ.մ մակերես

                 

 շենքերի քանակը

435

հատ

               

x

Մեծածախ և մանրածախ առևտրի բնագավառի օբյեկտներ

 436

քառ.մ մակերես

                 

շենքերի քանակը

437

հատ

               

x

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության բնագավառի շենքեր և շինություններ

438

քառ.մ մակերես

                 

 շենքերի քանակը

439

հատ

               

x

Փոխադրումների (տրանսպորտի) բնագավառի շենքեր և շինություններ

440

քառ.մ մակերես

                 

 շենքերի քանակը

441

հատ

               

x

Ճանապարհների շինարարություն

442

կմ

                 

Երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտներ

                     

 նոր երկաթուղային գծեր

443

կմ

               

x

 երկրորդ ճանապարհներ

444

կմ

               

x

 երկաթուղիների էլեկտրաֆիկացում

445

կմ

               

x

Տեղեկատվության և կապի բնագավառի շենքեր և շինություններ

446

քառ.մ մակերես

                 

 շենքերի քանակը

447

հատ

               

x

Հանքագործական արդյունաբերություն

                     

 հանքանյութերի հանքահանում

448

տոննա

               

x

 այլ

449

տոննա

               

x

Մշակող արդյունաբերության շենքեր և շինություններ

450

քառ.մ մակերես

                 

 շենքերի քանակը

451

հատ

               

x

 հզորությունը (նշել)

452

                 

x

 

453

                 

x

 

454

                 

x

Էլեկտրականության և գազի մատակարարում

                     

 Էլեկտրակայաններ

455

կվտ

               

x

 էլեկտրաֆիկացում

456

կմ

               

x

 գազաֆիկացում

457

կմ

               

x

Այլ շենքեր և շինություններ (նշել)

458

քառ.մ մակերես

                 

  շենքերի քանակը

459

հատ

               

x

 հզորությունը (նշել)

460

                 

x

 

461

                 

x

 

462

                 

x

 

463

                 

x

 

464

                 

x

 465. Հաշվետու տարվա վերջում շինարարության ընթացքում գտնվող բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը ____________քառ.մ

 

Ղեկավար`

_________________________________

 

________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)`

_________________________________

 

________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     

« _ _ » ______ ____20___թ.

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

 խորհրդի 2020 թվականի

սեպտեմբերի 2-ի

թիվ 21-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 2-ԿՇ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

 I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին» ձև 2-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կառուցապատող, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորում իրականացնող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը, մարզպետարանները, համայնքապետարանները, ինչպես նաև վարկային ծրագրեր իրականացնող գրասենյակները (որոնք շինարարություն են իրականացնում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և (կամ) դրամաշնորհային միջոցների հաշվին), համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների համար` մարզպետարանները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի` 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են փաստացի գներով` առանց ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) և անուղղակի հարկերի: Նոր ստեղծված կազմակերպությունները հաշվետվությունը ներկայացնում են սկսած գրանցման օրից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջն ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների ծավալների համար:

5. Վիճակագրական տվյալների ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

 6. Հաշվետվությունը կազմված է 4 բաժնից`

 7. 1-ին` «Հիմնական միջոցների գործարկումը և շինարարության իրականացումը» բաժնի 110 տողի 1 սյունակում լրացվում են շահագործման հանձնված օբյեկտների հիմնական միջոցների վերաբերյալ տվյալները հաշվետու տարվա համար, այդ թվում` 2-8 սյունակներում առանձնացնելով ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների` պետական բյուջեի, համայնքների, կազմակերպությունների, միջազգային վարկերի (Համաշխարհային բանկի, Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի, Ասիական Զարգացման բանկի, Գերմանիայի զարգացման բանկի և այլ բանկերի վարկերի), մարդասիրական օգնության միջոցների («Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի, Հայ Առաքելական եկեղեցու կողմից հանգանակված և այլ մարդասիրական օգնության միջոցների):

1) Գործարկված հիմնական միջոցների կազմում ներառվում են.

ա. ավարտված և հաշվետու տարում գործարկված կազմակերպությունների (լրիվ կամ ըստ առանձին հերթերի, արտադրամասերի, արտադրությունների), շենքերի և կառույցների, երկաթուղիների և ավտոմոբիլային ճանապարհների, օդանավակայանների, ծովային և գետային նավահանգիստների, խողովակաշարերի, կապի միջոցների, էլեկտրահաղորդման գծերի, գյուղատնտեսական օբյեկտների, ոռոգման, չորացման համակարգերի, ջրանցքների և հիդրոտեխնիկական կառույցների, հանրային սննդի, առևտրի օբյեկտների և պահեստների, բնակելի շենքերի, գիտական հիմնարկների, լուսավորության, մշակույթի օջախների, առողջապահական, վարչական շենքերի, օժանդակ շենքերի և շինությունների արժեքը (ներառյալ կառուցապատման տարածքի բարեկարգման ծախսերը և կառուցվող օբյեկտների վրա կատարված այլ ծախսեր).

բ. գործարկված (շահագործման հանձնված) սարքավորանքների, մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև ձեռք բերված գործիքների, գույքի արժեքը.

գ. կառուցվող օբյեկտի պահպանման, տեխնիկական վերահսկողության, ինչպես նաև նախագծային փաստաթղթերի պահանջների նկատմամբ հսկողության վրա կատարված ծախսերի արժեքը.

դ. ճարտարապետաշինարարական նախագծման աշխատանքների արժեքը, բնակավայրերի արտաքին բարեկարգման արժեքը և այլ ծախսեր:

2) Հիմնական միջոցների կազմում չեն ներառվում.

ա. շինարարական կազմակերպությունների վերադիր ծախսերի հաշվին շինարարության ընթացքում կառուցված ժամանակավոր շենքերի և կառույցների արժեքը.

բ. իրերի արժեքը, անկախ գնից, որոնց ծառայության ժամկետը չի գերազանցում մեկ տարին.

գ. հատուկ հագուստի և կոշիկի ձեռք բերման ծախսերը, անկախ ծառայության ժամկետից.

դ. երկրաբանահետախուզական, հողաշինարարական և ծառատնկման աշխատանքների վրա կատարված ծախսերը, որոնք կապված չեն օբյեկտների շինարարության հետ.

ե. շենքերի, այլ հիմնական միջոցների ձեռք բերման վրա կատարված ծախսերը.

զ. շինարարության համար հատկացված տարածքում քաղաքացիներին պատկանող կառույցների և ծառերի դիմաց փոխհատուցման ծախսերը.

է. վաճառքի ժամանակ հաշվարկված հարկերի գումարները.

ը. շենքերի և շինությունների շահագործման համար կադրերի պատրաստման վրա կատարված ծախսերը` նախատեսված ամփոփ նախահաշիվներում.

թ. շինարարության ժամանակավոր դադարեցման վրա կատարված ծախսերը և այլն:

8. 120 տողում լրացվում են կառուցվող և ընթացիկ տարում գործարկման ենթակա, ինչպես նաև հաջորդ տարի տեղափոխվող անավարտ օբյեկտների շինարարության վրա իրականացված շինարարության ընդհանուր ծավալները:

 9. 120.1 տողում` 120 տողից առանձնացվում են կառուցվող օբյեկտների շինարարության վրա կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր ծավալները:

1) Շինմոնտաժային աշխատանքների տեսակները.

ա. կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ,

բ. բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն,

գ. հիմնանորոգում` շենքերի (շինությունների), կառույցների կամ դրանց առանձին հատվածների ուժեղացման, վերականգնման, վերակառուցման, ինչպես նաև ֆիզիկական մաշվածության հետ կապված ինժեներատեխնիկական սարքավորանքների փոխարինման և (կամ) վերականգնման աշխատանքները,

դ. ընթացիկ նորոգում` շենքերի (շինությունների), կառույցների, ինժեներատեխնիկական սարքավորանքների, ինչպես նաև դրանց առանձին հատվածների (մասերի) պահպանման, վնասվածքների վերացման և այլ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ,

ե. ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն,

զ. կոմունալ կառույցների շինարարություն,

է. քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն,

ը. շենքերի քանդում, շինարարական հրապարակի նախապատրաստում,

թ. էլեկտրական, ջրամատակարարման և այլ ճարտարագիտական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ,

ժ. շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքներ,

ժա. այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն:

2) Շինմոնտաժային աշխատանքների թվին են դասվում.

ա. մշտական և ժամանակավոր շենքերի և շինությունների կառուցման, ընդարձակման, վերափոխման աշխատանքները և դրա հետ կապված երկաթբետոնե, մետաղական և այլ շինարարական կոնստրուկցիաների մոնտաժման աշխատանքները.

բ. նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների, սանիտարական և էլեկտրատեխնիկական սարքերի արժեքները, դրանց ձեռք բերման և շինհրապարակ տեղափոխման, ինչպես նաև սարքավորանքների մոնտաժման ծախսերը.

գ. վերամբարձ կռունկների գծերի մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները.

դ. ջրամատակարարման, ջրահեռացման (կոյուղու), ջեռուցման, գազամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ (արտաքին և ներքին) ցանցերի կառուցման աշխատանքները.

ե. արտադրական կեղտաջրերի մաքրման և աղտոտումից մթնոլորտի պահպանման համար կառուցվող օբյեկտների վրա կատարվող աշխատանքները.

զ. կառուցապատման տարածքի, ինչպես նաև բնակավայրերի բարեկարգման աշխատանքները.

է. ձմեռային պայմաններում կատարվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար իրականացվող լրացուցիչ ծախսերը, բանվորների աշխատավարձի հավելավճարները (կապված բարձր լեռնային և հեռավոր շրջաններում կատարվող աշխատանքների հետ).

ը. շինարարական նորմերում և կանոններում նախատեսված շինարարական այլ աշխատանքները և ծախսերը:

10. 120.2 տողում արտացոլվում են շինարարության նախահաշիվներում ներառված և չներառված, տեղադրում պահանջող և չպահանջող տեղական և օտարերկրյա արտադրության սարքավորանքների և մեքենաների արժեքները:

1) Սարքավորանքների տեղադրման աշխատանքներն են.

ա. տեխնոլոգիական, էներգետիկ, վերամբարձ տրանսպորտային, պոմպային, կոմպրեսորային և այլ սարքավորանքների հավաքումը և շահագործման մշտական վայրում տեղադրումը.

բ. կոնստրուկտիվ բաղադրատարրերով (էլեմենտներով) սարքավորման հետ կապված սպասարկման հարթակների, տեխնոլոգիական մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրումը.

գ. ձմեռային պայմաններում սարքավորանքների տեղադրման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը.

դ. սարքավորանքների տեղադրման գնացուցակներում նախատեսված այլ աշխատանքները և ծախսերը:

2) Սարքավորանքների, գործիքների, գույքի ձեռք բերման համար կատարված ծախսերի մեջ ներառվում են.

ա. շինարարության նախահաշիվներում նախատեսված տեխնոլոգիական, էներգետիկ, վերամբարձ-տրանսպորտային և այլ սարքավորանքների արժեքը.

բ. լաբորատորիաների, արհեստանոցների, ռենտգենային և բժշկական այլ աշխատասենյակների (կաբինետների) սարքավորանքների արժեքները.

գ. շինարարության նախագծերում և նախահաշիվներում հաստատված ոչ ստանդարտ և կաթսաների օժանդակ սարքավորանքների արժեքները.

դ. հաշվիչ տեխնիկայի, չափիչ և կարգավորիչ սարքերի, ավտոմատացման և կապի միջոցների, արտադրական գործիքների և տնտեսական գույքի, ինչպես նաև շինարարության նախահաշիվներով նախատեսված փոքրարժեք և արագամաշ առարկաների (գործիքներ, գույք, հագուստ) արժեքները.

ե. սոցիալական սպասարկման համար նախատեսված շենքերի և շինությունների սկզբնական կահավորման համար նախահաշիվներով նախատեսված սարքավորանքների, գործիքների, գույքի արժեքները (բարձրագույն, միջնակարգ-մասնագիտական, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, հիվանդանոցներ և այլն).

զ. շինարարության ամփոփ նախահաշիվներով նախատեսված այլ սարքավորանքների ձեռք բերման վրա կատարված ծախսերը, նախահաշիվներում չներառված սարքավորանքների, մեքենաների և մեխանիզմների արժեքները:

11. Շինարարության նախահաշիվներում չներառված են համարվում այն սարքավորանքները, մեքենաները և մեխանիզմները, որոնք ներառված չեն տվյալ ճյուղում գործող օբյեկտների վերափոխման, տեխնիկական վերազինման, ընդարձակման և հզորությունների պահպանման, ինչպես նաև նոր կազմակերպությունների շինարարության համար մշակվող նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մեջ:

1) Շինարարության նախահաշիվներում չներառված սարքավորանքների թվին են դասվում երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմը, բեռնարկղերը (կոնտեյներները), մետրոպոլիտենի վագոնները, հեղուկ գազ տեղափոխող գլանատակառները (ցիստեռները), օդանավերը և քաղաքացիական օդային նավատորմի այլ ավիացիոն սարքավորանքները, ծովային և գետային նավատորմերի նավերը և բեռնարկղները, ավտոմոբիլները, ավտոբուսները, ճանապարհային տնտեսության և ավտոմոբիլային տրանսպորտի այլ մեքենաները և մեխանիզմները, տրամվայները և տրոլեյբուսները, փողոցների մաքրման մեքենաները և կոմունալ տնտեսության մեխանիզմները, շինարարական մեքենաները, մեխանիզմները, գույքը և գործիքները, ինչպես նաև շինմոնտաժային կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցները, վագոնները և բեռնարկղային տիպի այլ շինությունները, տրակտորները, կոմբայնները, առևտրական կազմակերպությունների հավաքող մեքենաները և տրանսպորտային միջոցները, փոստի տեղափոխման ավտոմեքենաները և երկաթուղային վագոնները, հորատման և երկրաբանահետախուզական կազմակերպությունների սարքավորանքները, էներգագնացքները, շարժական դիզելային էլեկտրակայանները, ավտոխանութները և այլն.

2) 120.2 տողում արտացոլվում են նաև կառույցների նախահաշիվներում չներառված բոլոր մեքենաների և սարքավորանքների արժեքները, ինչպես նաև այն սարքավորանքները, որոնք նախատեսված են ֆիզիկապես մաշված սարքավորանքներին փոխարինելու համար:

12. Այն սարքավորանքները, որոնք գործող օբյեկտների համար ձեռք են բերվում ներդրումների հաշվին, և որոնց համար շինարարության նախահաշիվ (գտնվում վերափոխման և/կամ տեխնիկական վերազինման գործընթացում) դեռևս չի կազմված, նախահաշիվներ չներառվող սարքավորանքներ չեն համարվում:

13. «Այլ աշխատանքներ և ծախսեր» տող 120.3-ում ցույց են տրվում շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալի մեջ չներառված և պայմանագրային գնի մի մասը կազմող լրացուցիչ ծախսերը:

1) Այլ աշխատանքների և ծախսերի ծավալում ներառվում են.

ա. ճարտարապետաշինարարական նախագծումը (ներառյալ հետագա տարիների շինարարության աշխատանքները և տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման մշակման ծախսերը), որը իրականացվում է շինարարության հաշվին, ինչպես նաև նախագծային կազմակերպությունների հեղինակային հսկողությունը.

բ. նավթի, գազի և ստորերկրյա ջրերի արդյունահանման և հետախուզական հորատման աշխատանքները.

գ. թեք լանջերի վրա տեռասների պատրաստման և չորացում չպահանջող հողերի վրա մշակութատեխնիկական աշխատանքների համար կատարվող ծախսերը.

դ. կառուցվող օբյեկտի շինարարության նախահաշվում նախատեսված կադրերի պատրաստման (ուսուցման) ծախսերը,

ե. հողահատկացման և դրա հետ կապված տեղափոխման (բացի տեղափոխման հետ կապված շինարարական աշխատանքների) ծախսերը.

զ. հողօգտագործողներին հողի օգտագործումից ժամանակավորապես զրկելու համար առաջացած վնասների փոխհատուցման ծախսերը.

է. պետության ու համայնքների կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով հողօգտագործողներից վերցված հողի փոխարեն նոր հողերի յուրացման վրա կատարված ծախսերը (բացի այդ նպատակի համար կատարված շինարարական աշխատանքների արժեքից).

ը. շինարարության ամփոփ նախահաշվով նախատեսված շինմոնտաժային աշխատանքներին չառնչվող այլ աշխատանքները և ծախսերը.

թ. հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողություն:

14. Տող 120.3-ից` 120.3.1 տողում առանձնացվում են ընթացիկ շինարարության և հետագա տարիների համար ճարտարապետաշինարարական նախագծման աշխատանքների ծավալները: 120.3.1 տողում չեն արտացոլվում նախագծային կազմակերպությունների կողմից նախագծային փաստաթղթերի հսկողության և կառույցները սարքերով, սարքավորանքներով և այլնով համալրելու (կոմպլեկտավորելու) համար կատարված ծախսերը: Նշված ծախսերը ցույց են տրվում 120 և 120.3 տողերում: Շինարարության ծավալի մեջ չեն ներառվում.

ա. հիմնական գործունեության միջոցների հաշվին օբյեկտների գործարկման կարգավորման աշխատանքների վրա կատարված ծախսերը.

բ. սարքավորանքների նախամոնտաժային ստուգումների և հայտնաբերված թերությունների վերացման վրա կատարված ծախսերը (բացի ներդրումների հաշվին կատարվող ծախսերից).

գ. հիմնական գործունեության կամ պետական բյուջեի հաշվին աշխատանքների առանձին տեսակների վրա կատարված ծախսերը.

դ. հողային և անտառատնկման աշխատանքների ծախսերը, ինչպես նաև հիմնական գործունեության հաշվին հողերի բարելավման ծախսերը.

ե. խոտանի և կատարված անորակ աշխատանքների վերացման նպատակով կատարված ծախսերը: Շինարարական հրապարակ բերված կամ այնտեղ պատրաստված, բայց դեռ չտեղադրված դետալների, կոնստրուկցիաների, շինանյութերի արժեքները և այլ ծախսեր:

15. Անավարտ շինարարության ծավալները վերաբերում են օբյեկտների շինարարության սկզբից մինչև նրանց գործարկումը կատարված ծախսերի ընդհանուր գումարին և ներառում են կատարված շինմոնտաժային և այլ աշխատանքների, տեղադրված և դեռ չտեղադրված սարքավորանքների արժեքը, կառուցապատման տարածքի յուրացման հետ կապված ծախսերը և այլ ծախսերը: Անավարտ շինարարության մեջ գտնվող օբյեկտների թվին են դասվում այն օբյեկտները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, շինարարությունը դադարեցված, կոնսերվացված կամ լրիվ կանգնեցված է (բայց դուրս չի գրված հաստատված կարգով), գտնվում է շահագործման մեջ (բայց ընդունման ակտը հաստատված չէ):

16. 2-րդ բաժնում շինարարությունը արտացոլվում է ըստ տեսակների՝ վերակառուցում, տեխնիկական վերազինում, ընդարձակում, նոր շինարարություն, գործող հզորությյունների պահպանում (հիմնանորոգում և ընթացիկ նորոգում) և այլ: Շինարարության դասակարգումն, ըստ համապատասխան տեսակների, կատարվում է համաձայն նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերում նշված շինարարության ձևի: Եթե գործող օբյեկտի ընդարձակման և վերակառուցման հետ միասին նախատեսվում է նաև տեխնիկական վերազինում, ապա ընդարձակման, վերակառուցման և տեխնիկական վերազինման տվյալները չեն գումարվում, այլ ցույց են տրվում անջատ` ըստ նշված համապատասխան ուղղությունների: Այն դեպքերում, երբ գործող օբյեկտի ընդարձակման հետ միաժամանակ նախատեսվում է գործող, ինչպես նաև հիմնական, օժանդակ և սպասարկող արտադրամասերի վերակառուցում, ապա ընդարձակման և վերակառուցման ցուցանիշները դասվում են ըստ համապատասխան ուղղությունների:

17. 3-րդ բաժնի տվյալները դասակարգվում են ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) 2-րդ խմբ. և ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների: Մի քանի արդյունաբերական օժանդակ արտադրությունների դեպքում, դրանցից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ տվյալներն արտացոլվում են առանձին-առանձին: Օրինակ, արդյունաբերական օբյեկտի գյուղատնտեսական օժանդակ արտադրությունը պետք է արտացոլվի «գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն» գործունեության տեսակում, շինարարական օբյեկտի օժանդակ արդյունաբերական արտադրությունը` «մշակող արդյունաբերություն» գործունեության տեսակում և այլն: 310.1-310.10 տողերում նշված գործունեության տեսակներին են վերաբերում.

ա. գործարանի տարածքում գտնվող սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտները, որոնք նախատեսված են կազմակերպության աշխատակիցների սպասարկման համար,

բ. 310.1-310.10 տողերում նշված գործունեության շինարարության համար հատկացված ներդրումների հաշվին կառուցված օբյեկտների պահանջմունքների լրիվ կամ մասնակի բավարարման համար նախատեսված ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման և ջերմամատակարարման ցանցերը,

գ. 310.1-310.10 տողերում նշված ոլորտի կազմակերպությունների վարչական շենքերը և շինությունները:

18. 310.1-310.19 տողերի տվյալների համապատասխան սյունակների հանրագումարը հավասար է 310 տողի համապատասխան սյունակների գումարին:

19. 4-րդ բաժնում «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և այլ շենքերի գործարկումը և շինարարության իրականացումը» արտացոլվում են բնակելի շենքերի, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (դպրոցներ), հիվանդանոցների, առաջնային բժշկական օգնության հաստատությունների (պոլիկլինիկաներ), առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների, մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի բնագավառի հաստատությունների, հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի, ռեստորանների և հանրային սննդի օբյեկտների, մեծածախ և մանրածախ առևտրի բնագավառի օբյեկտների, գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության բնագավառի շենքերի և շինությունների, փոխադրումների (տրանսպորտի) բնագավառի շենքեր և շինությունների, ճանապարհների շինարարության, երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտների, տեղեկատվության և կապի բնագավառի շենքերի և շինությունների, հանքագործական արդյունաբերության, մշակող արդյունաբերության բնագավառի շենքերի և շինությունների, էլեկտրականության ու գազի մատակարարման և այլ շենքերի և շինությունների վերաբերյալ համապատասխան տվյալները:

20. 4-րդ բաժնի 9-րդ սյունակում արտացոլվում են հաշվետու տարվա ընթացքում բոլոր տեսակի իրականացված շինարարության համար կատարված ծախսերը:

21. 4-րդ բաժնի 1 սյունակում արտացոլվում են ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին գործարկված (շահագործման հանձնված) օբյեկտների վերաբերյալ համապատասխան տվյալները՝ շենքերի ընդհանուր մակերեսը` քառ.մ, շենքերի քանակը՝ հատ և գործարկված օբյեկտների հզորությունները:

22. 4-րդ բաժնի 1 սյունակից 2-8-րդ սյունակներում արտացոլվում են գործարկված օբյեկտների վերաբերյալ համապատասխան տվյալները ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների:

23. Գործարկված բնակելի շենքերը, սոցիալ-մշակութային և այլ նշանակության օբյեկտները ցույց են տրվում գործարկված փաստացի ծավալներով:

24. Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը բաղկացած է բնակելի և օժանդակ շինությունների մակերեսներից:

1) Բնակելի և հյուրանոցային բնույթի բնակելի շենքերի համար բնակելի մակերես է համարվում սենյակների (բնակարանում գտնվող ճաշասենյակները, ննջարանները, մանկական և այլ սենյակները) մակերեսը:

2) Բնակելի շենքերի, հյուրանոցների և բնակության համար չնախատեսված շենքերում գոյություն ունեցող բնակարանների օժանդակ շինություններ են համարվում բնակարանի ներսում գտնվող ոչ բնակելի սենյակները (խոհանոցներ, լողարաններ, սանիտարական հանգույցներ, պատշգամբներ, միջանցքներ, պահարաններ և այլն):

3) Ծածկած նախաբնակարանային հարթակները և պատշգամբները ընդհանուր մակերեսում ներառվում են բնակելի շենքերի նախագծում բերված տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների համապատասխան նվազեցնող գործակիցներով բազմապատկելուց հետո:

4) Գործարկված բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն ներառվում շենքերի տարածքում կամ կից գտնվող բնակչության սոցիալական սպասարկման համար նախատեսված այլ օբյեկտների (օրինակ` խանութ, դեղատուն, նախադպրոցական հիմնարկ, վարսավիրանոց, արհեստանոց, լվացքատուն, բնակշահագործման գրասենյակ, գրադարան և այլն) մակերեսները:

5) 410 տողից` 410.1 տողում առանձնացվում են բնակելի շենքեր առանց ներքին հարդարման` առաստաղների, պատերի, միջնապատերի հարդարում, դռների տեղադրում, պատերի և հատակների ծածկապատում խեցեգործական, բետոնե կամ քարե սալիկներով, հատակների ծածկապատում մանրատախտակով և փայտե այլ ծածկերով, գորգե և լինոլեումի պատվածքներով, պատերի պաստառապատում, ներկարարական, ապակեպատման աշխատանքների իրականացում և այլն:

6) 413 տողում արտացոլվում են գործարկված բնակելի շենքերի բնակարանների քանակը (հատ):

25. «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ» տողում արտացոլվում են գործարկված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հզորությունը՝ տեղերը, շենքերի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

26. «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ (դպրոցներ)» տողում արտացոլվում են գործարկված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (դպրոցների) հզորությունը՝ տեղերը, շենքերի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

27. «Հիվանդանոցներ» տողում արտացոլվում են գործարկված լայն պրոֆիլի բուժական և վիրաբուժական հիվանդանոցների, ծննդատների, մանկական հիվանդանոցների, մասնագիտացված առողջարանների, հիվանդությունների կանխարգելման ու վերականգնողական կենտրոնների, ռազմական հոսպիտալների, քրեակատարողական հիմնարկների հիվանդանոցների հզորությունը՝ մահճակալների քանակը, շենքերի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

28. «Առաջնային բժշկական օգնության հաստատություններ (պոլիկլինիկաներ)» տողում արտացոլվում են գործարկած պոլիկլինիկաների (անկախ և հիվանդանոցներին կից), ամբուլատորիաների, դիսպանսերների, կանանց և մանկական կոնսուլտացիոն, բժշկական և ստոմատոլոգիական հաստատությունների հզորությունը՝ հաճախումներ մեկ հերթափոխում, շենքերի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

29. «Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններ» տողում արտացոլվում են գործարկած առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների մակերեսը (քառ.մ) և շենքերի քանակը (հատ):

30. «Մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի բնագավառի հաստատություններ» տողում արտացոլվում են գործարկած գրադարանների, արխիվների, խաղատների, ակումբների, սպորտի բնագավառի, զվարճությունների և հանգստի համար նախատեսված հաստատությունների մակերեսը (քառ.մ) և շենքերի քանակը (հատ):

31. «Հյուրանոցներ և համանման բնակատեղեր» տողում արտացոլվում են գործարկած հյուրանոցների, կեմպինգների, մոթելների, հանգրվանների և այլնի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

32. «Ռեստորաններ և հանրային սննդի օբյեկտներ» տողում արտացոլվում են գործարկած ռեստորանների և հանրային սննդի օբյեկտների մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

33. «Մեծածախ և մանրածախ առևտրի բնագավառի օբյեկտներ» տողում արտացոլվում են գործարկած բոլոր տեսակի ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առևտրի օբյեկտների մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

34. «Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության բնագավառի շենքեր և շինություններ» տողում արտացոլվում են գործարկած գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության բնագավառի շենքեր և շինությունների մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

35. «Փոխադրումների (տրանսպորտի) բնագավառի շենքեր և շինություններ» տողում արտացոլվում են գործարկած փոխադրումների (տրանսպորտի` երկաթուղային, օդային և այլն) բնագավառի շենքերի և շինությունների մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

36. «Ճանապարհների շինարարություն» տողում արտացոլվում են գործարկած ճանապարհների հզորությունը՝ երկարությունը (կիլոմետր):

37. «Երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտներ» տողում արտացոլվում են գործարկած երկաթուղային տրանսպորտի բնագավառի հզորությունը՝ նոր երկաթուղային գծերի, երկրորդ ճանապարհների, երկաթուղիների էլեկտրաֆիկացման համար դրանց երկարությունը` կիլոմետր:

38. «Տեղեկատվության և կապի բնագավառի շենքեր և շինություններ» տողում արտացոլվում են գործարկած տեղեկատվության և կապի բնագավառի (հրատարակչական, հեռուստատեսության, հեռահաղորդակցության և այլն) շենքերի և շինությունների մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

39. «Հանքագործական արդյունաբերություն» տողում արտացոլվում են հանքագործության բնագավառում հանքանյութերի հանքահանում և այլնի գործարկված հզորությունը՝ (տոննա):

40. «Մշակող արդյունաբերության շենքեր և շինություններ» տողում արտացոլվում են գործարկած մշակող արդյունաբերության բնագավառի շենքերի և շինությունների մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ), համապատասխան հզորությունները:

41. Ա սյունակում նշվում է մշակող արդյունաբերության արտադրատեսակների անվանումը, իսկ Գ սյունակում` հզորության չափման միավորը: Օրինակ.

 1) պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների և սարքավորանքի, էլեկտրասարքավորանքի արտադրության բնագավառում` մետաղահատ գործիքների, էլեկտրաշարժիչների, համակարգիչների և այլ արտադրատեսակների արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է քանակը` հատ,

2) մետաղագործական արդյունաբերության բնագավառում` ալյումինե գլանվածքների և, փայլաթիթեղների, պղնձի, մոլիբդենի և ցինկի խտանյութերի, մոլիբդենի բրիկետների, պողպատյա խողովակների և այլ արտադրատեսակների արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է՝ տոննա,

3) քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրության բնագավառում` լաքաներկանյութերի, լվացող, մաքրող և օսլայող միջոցների, պլաստմասե և այլ արտադրատեսակների արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է՝ տոննա,

4) հանքային պարարտանյութերի արտադրության բնագավառում` ազոտի, ֆոսֆորի, կալիումի, համալիր արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է՝ հազ.տոննա,

5) բնափայտի մշակման և փայտե արտադրատեսակների, թղթի և ստվարաթղթի արտադրության բնագավառում` շինափայտի, սղոցանյութերի, թղթի, ստվարաթղթի, ստվարաթղթե արկղների և այլ արտադրատեսակների արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է՝ տոննա,

6) ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրության բնագավառում` հավաքովի երկաթբետոնե կառուցվածքների և իրերի, ոչ հանքային շինանյութերի, բնական քարից երեսպատման սալերի, դրանց հզորության չափման միավորն է՝ տոննա, ալյումինե և մետաղապլաստե դռների և պատուհանների` հատ, և այլ արտադրատեսակների արտադրություն,

7) մանածագործական և հագուստի արտադրության բնագավառում` գորգերի, գորգեղենի, գործվածքների և այլն, դրանց հզորության չափման միավորն է՝ տոննա, գուլպեղենի, տրիկոտաժեղենի և այլն` հատ, և այլ արտադրատեսակների արտադրություն,

8) սննդամթերքի արտադրության բնագավառում` մսի, մսամթերքի, պանրի, շաքարավազի և այլն արտադրատեսակների արտադրություն, դրանց հզորության չափման միավորն է՝ տոննա, խմիչքների` ոգելից խմիչքների և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն` հազ. լիտր և ծխախոտի արտադրատեսակների արտադրություն` մլն. հատ,

9) «Մշակող արդյունաբերության բնագավառի շենքեր և շինություններ» արտադրատեսակների անվանումները, որոնք նշված չեն հրահանգում, ենթակա են լրացման ազատ տողերում` համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) 2-րդ խմբ.:

42. «Էլեկտրականության և գազի մատակարարում» տողում արտացոլվում են գործարկված էլեկտրակայանների, էլեկտրաֆիկացման և գազաֆիկացման հզորությունները՝ կվտ և երկարությունը (կիլոմետր):

43. 4-րդ բաժնի «Այլ շենքեր և շինություններ» տողում և ազատ տողերում լրացման ենթակա են այն բնագավառների տվյալները, որոնք նշված չեն հաշվետվությունում.

1) «Բանկեր» տողում լրացվում են գործարկված բանկերի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

2) «Շրջակա միջավայրի պահպանման օբյեկտներ» տողում լրացվում են գործարկված շրջակա միջավայրի պահպանման օբյեկտների՝ կեղտաջրերի մաքրման կայանների հզորությունը՝ հազար խորանարդ մետր օրում (կեղտաջրեր), նավթանյութերի, ավելցուկների հավաքման սարքերի՝ քանակը (հատ), շրջանառու ջրամատակարարման համակարգերի` հազար խորանարդ մետր օրում, արտանետվող գազերից վնասակար նյութերի մաքրման կայանների՝ տոննա վնասակար նյութեր տարում և հազար մ3 գազ մեկ ժամում, արդյունաբերական, կենցաղային և այլ թունավոր թափոնների վերականգնման, չեզոքացման (այրման) և թաղման օբյեկտների՝ քանակը (հատ):

3) «Մետրոպոլիտեն» տողում լրացվում են գործարկված մետրոպոլիտենի կայարանների հզորությունը՝ մետրոպոլիտենի կայարանների քանակը (հատ) և գծերի երկարությունը (կիլոմետր):

4) «Առողջարաններ» տողում լրացվում են գործարկված առողջարանների հզորությունը՝ մահճակալների քանակը, ինչպես նաև առողջարաններին կից ամառային ննջարանային մասնաշենքերում մահճակալների քանակը և շենքերի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ): Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ առողջարան-պրոֆիլակտորիաների գործարկումը լրացվում են նաև առանձին:

5) «Մարզադահլիճներ» տողում լրացվում են գործարկված մարզադահլիճների մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ): Այս տողում հաշվի են առնվում ինչպես առանձին կառուցվող շենքերում, այնպես էլ շենքերի առաջին հարկերում և դրանց կից տեղաբաշխվող մարզադահլիճների, ինչպես նաև բոքսի, ըմբշամարտի, մարմնամարզության, ծանրամարտի և այլնի մասնագիտացված մարզադահլիճները:

6) «Լողավազաններ» տողում լրացվում են գործարկված տաքացվող բացօթյա և ծածկած լողավազանների քանակը (հատ): Այս տողում հաշվի են առնվում նաև այն լողավազանները, որոնք տեղաբաշխված են շինություններին կից և դրանց ներսում, ներառյալ նաև այլ մարզական համալիրներում կառուցվածները:

 7) «Հարթակային կառուցվածքներ» տողում լրացվում են գործարկված ֆուտբոլային դաշտերի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի հարթակների, թենիսի հրապարակների և բացօթյա այլ խաղահրապարակների քանակը (հատ):

 8) «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ» տողում լրացվում են գործարկված համալսարանների, ինստիտուտների, ակադեմիաների, կոնսերվատորիաների շենքերի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

9) «Նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ» տողում լրացվում են գործարկված նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև արհեստագործական գործող ուսումնարանների, այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, ուսումնական կենտրոնների, քոլեջների, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքերի մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

10) «Բենզալցակայաններ» տողում լրացվում են գործարկված բենզալցակայանների քանակը (հատ):

11) «Հակահրդեհային կայաններ» տողում լրացվում են գործարկված հակահրդեհային կայանների քանակը (հատ):

12) «Մեքենաների տեխսպասարկման կայաններ» տողում լրացվում են գործարկված մեքենաների տեխսպասարկման կայանների քանակը (հատ):

13) «Սպանդանոց» տողում լրացվում են գործարկված սպանդանոցների քանակը (հատ):

14) «Դեղատներ» տողում լրացվում են գործարկված դեղատների մակերեսը (քառ.մ) և քանակը (հատ):

15) «Ջրատար» տողում լրացվում են գործարկված ջրընդունման կառույցների, պոմպային կայանների, ջրի կուտակման ավազանների, ջրատարների, մաքրման քաղաքային ցանցերի և ջրամատակարարման այլ օբյեկտների հզորությունների վերաբերյալ տվյալները: Գործարկված ջրատարների տվյալները բերվում են չափման երկու միավորներով. ջրատարի հզորությունը` մեկ օրում հազար խոր. մետր, ջրատարների և փողոցային ցանցերի երկարությունը` կիլոմետր: Եթե խողովակները տեղադրված են մի քանի շարքով, ապա ջրատարի երկարությունը որոշվում է բոլոր գծերի ընդհանուր երկարությամբ: Ներթաղամասային ցանցերի` շենքերի հետ միացման համակարգի շինարարության տվյալներն այս տողերում չեն արտացոլվում:

16) «Կոյուղի» տողում լրացվում են գործարկված մաքրման կայանների, պոմպակայանների, փողոցային ցանցերի, կոլեկտորների և կոյուղու այլ օբյեկտների հզորությունների վերաբերյալ տվյալները: Գործարկված (շահագործման հանձնված) կոյուղիների համար ներկայացվում են դրանց հզորությունը (թողունակությունը)` չափման միավորը` հազար խոր. մետր կեղտաջրեր /օր, կոլեկտորների և ցանցերի երկարությունը` կիլոմետր:

17) «Ջերմամատակարարում» տողում արտացոլվում են գործարկված քաղաքային մագիստրալ և բաշխիչ ջերմային ցանցերի, ջերմային կետերի, շրջանային կաթսայատների և ջերմամատակարարման այլ օբյեկտների հզորությունների վերաբերյալ տվյալները: Ջերմամատակարարման ցանցերի գործարկումը լրացվում է ըստ դրանց երկարության` կիլոմետրերով, իսկ շրջանային կաթսայատների գործարկումը` հեկտոկալորիաներով (Հկալ մեկ ժամում): Այս տողում չեն լրացվում ջերմային էլեկտրակայանների և նրանցից սկիզբ առնող մագիստրալ ջերմային ցանցերի, ջերմամատակարարման ներթաղամասային ցանցերի և կաթսայատների, նոր կառուցվող շենքերի ջերմամատակարարման շինարարության վերաբերյալ տվյալները:

44. 465 տողում արտացոլվում է հաշվետու տարվա վերջում շինարարության ընթացքում գտնվող բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը (քառ.մ):

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 8 սեպտեմբերի 2020 թվական: