Համարը 
թիվ 20-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.09.07-2020.09.20 Պաշտոնական հրապարակման օրը 08.09.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.09.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.09.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 19-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 սեպտեմբերի 2020 թ.

թիվ 20-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԹԻՎ 19-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ««Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԿՇ (ամսական) և «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու դրանց լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 11-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 19-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի.

2) Որոշման 3-րդ կետով հաստատված հավելված 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2020 թվականի

սեպտեմբերի 2-ի

թիվ 20-Ն որոշման

 

 

«Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2018 թվականի

հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 19-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21137

 

ԲԱԺԻՆ 1. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

 

 /փաստացի գներով` հազ. դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),

 առանց ավելացված արժեքի հարկի/

Անվանումը

Տողի համարը

Շինմոնտաժային աշխատանքներ

որից`
այլ երկրներում կատարված (մինչև
 12 ամիսն ընկած ժամանակահատվածում)

Ա

Բ

1

2

Ընդամենը կատարված սեփական ուժերով (ներառյալ վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ) (110.1+110.2+110.3)

110

   

այդ թվում ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների «Շինարարություն» F բաժնի

     

շենքերի և կառույցների կառուցման ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ (110.1.1+110.1.2)

110.1

   

այդ թվում ՝

     

Ա

Բ

1

2

կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ

110.1.1

   

բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի

110.1.2

   

քաղաքացիական շինարարության բնագավառում կառույցների ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ (110.2.1+110.2.2+110.2.3)

110.2

   

 այդ թվումª

     

ավտոմոբիլային ճանապարհների և երկաթուղիների

110.2.1

   

կոմունալ կառույցների

110.2.2

   

քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների

110.2.3

   

մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ (110.3.1+110.3.2+110.3.3+110.3.4)

110.3

   

այդ թվումª

     

շենքերի և շինությունների քանդման և շինհրապարակի նախապատրաստական աշխատանքներ

110.3.1

   

էլեկտրահավաքակցման, ջրամատակարարման և այլ շինարարական հավաքակցման աշխատանքներ

110.3.2

   

ավարտական և վերջնամշակման շինարարական աշխատանքներ

110.3.3

   

այլ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ

110.3.4

   

110 տողից` բնակչության պատվերով

111

   

110 տողից`

     

հիմնանորոգում

112

   

դրանից`

     

բնակելի շենքերի

112.1

   

ոչ բնակելի շենքերի

112.2

   

քաղաքացիական կառույցների

112.3

   

ընթացիկ նորոգում

113

   

դրանից`

     

բնակելի շենքերի

113.1

   

ոչ բնակելի շենքերի

113.2

   

քաղաքացիական կառույցների

113.3

   

ԲԱԺԻՆ 2. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ԸՍՏ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂՆԵՐԻ` ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐԻ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ)

 

 /փաստացի գներով` հազ. դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),

 առանց ավելացված արժեքի հարկի/

Կառուցապատողի անվանումը

Տողի համարը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

Շինարարությունը հաշվետու եռամսյակում

Ա

Բ

Գ

1

 

210

 

 

 

211

 

 

 

212

 

 

 

213

 

 

 

214

 

 

 

215

 

 

 

216

 

 

 

217

 

 

 

218

 

 

 

219

 

 

 

220

 

 

 

Ղեկավար`

_________________________________

 

________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)`

_________________________________

 

________________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     

« _ _ » ______ ____20___թ.

 

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2020 թվականի

սեպտեմբերի 2-ի

թիվ 20-Ն որոշման

 

 

«Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2018 թվականի

հոկտեմբերի 19-ի

թիվ 19-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ԵՎ «ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԿՇ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԿՇ (ամսական) և «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվությունների (այսուհետ Հաշվետվություններ) ձևերի լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունները ներկայացնում են ՀՀ տարածքում, ինչպես նաև այլ երկրներում (մինչև 12 ամիսն ընկած ժամանակահատվածում) շինարարական աշխատանքներ իրականացնող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի` 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունները ներկայացվում են Վիճակագրական կոմիտե` ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Հաշվետվությունների դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-անիշ խմբավորման:

5. Հաշվետվությունների ցուցանիշները լրացվում են յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա (տարվա) կտրվածքով, փաստացի գներով` առանց ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) և անուղղակի հարկերի:

6. Վիճակագրական տվյալների ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

7. «Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները» բաժնում լրացվում են`

1) 1-ին սյունակում՝ հաշվետու ամսում/տարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչպես նաև այլ երկրներում (մինչև 12 ամիսն ընկած ժամանակահատվածում) ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին սեփական ուժերով կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ տվյալները:

2) 2-րդ սյունակում առանձնացվում են հաշվետու ամսում (տարում) այլ երկրներում (մինչև 12 ամիսն ընկած ժամանակահատվածում) ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ տվյալները:

3) 110 տողում` «Ընդամենը կատարված սեփական ուժերով (ներառյալ վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ)» ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ տվյալներն ըստ կատարողական ակտերի (110տ.=110.1տ.+110.2տ.+110.3տ.):

4) Շինմոնտաժային աշխատանքների թվին դասվում են`

ա. մշտական և ժամանակավոր շենքերի և շինությունների կառուցման, ընդարձակման, վերափոխման աշխատանքները և դրա հետ կապված երկաթբետոնե, մետաղական և այլ շինարարական կոնստրուկցիաների մոնտաժման աշխատանքները.

բ. նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների, սանիտարական և էլեկտրատեխ-նիկական սարքերի արժեքները, դրանց ձեռք բերման և շինհրապարակ տեղափոխման, ինչպես նաև սարքավորանքների մոնտաժման ծախսերը.

գ. վերամբարձ կռունկների գծերի մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները.

դ. ջրամատակարարման, ջրահեռացման (կոյուղու), ջեռուցման, գազամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ (արտաքին և ներքին) ցանցերի կառուցման աշխատանքները.

ե. արտադրական կեղտաջրերի մաքրման և աղտոտումից մթնոլորտի պահպանման համար կառուցվող օբյեկտների վրա կատարվող աշխատանքները.

զ. կառուցապատման տարածքի, ինչպես նաև քաղաքների և բնակավայրերի բարեկարգման աշխատանքները.

է. ձմեռային պայմաններում կատարվող շինարարական աշխատանքների կատարման համար իրականացվող լրացուցիչ ծախսերը, բանվորների աշխատավարձի հավելավճարները (կապված բարձր լեռնային և հեռավոր շրջաններում կատարվող աշխատանքների հետ).

ը. շինարարական նորմաներում և կանոններում նախատեսված շինարարական այլ աշխատանքները և ծախսերը.

թ. շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալը լրացվում է փաստացի գներով, որում ներառված չեն շինարարական կազմակերպության կողմից կատարված նախագծահետախուզական և կառույցները սարքավորանքներով հագեցնելու համար կատարված աշխատանքների ծավալները:

5) 110.1.1 տողում լրացվում են կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքների ծավալները` հետագա վաճառքի համար նախատեսված բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարության հետ կապված նախապատրաստական, ֆինանսական, տեխնիկական և նյութական միջոցների համաձայնեցման աշխատանքներ:

6) 110.1.2 տողում լրացվում են բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի կառուցման ընդհանուր շինարարական աշխատանքները (նոր շենքերի, օժանդակ կառույցների կառուցման աշխատանքներ, վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ), որի մեջ ներառվում են.

ա. բնակելի շենքերի և շինությունների կառուցման ընդհանուր շինարարական աշխատանքները՝ բոլոր տեսակի բնակելի շենքերի` առանձնատների, բազմաբնակարան շենքերի, ներառյալ բարձրահարկ շենքերի շինարարություն:

բ. ոչ բնակելի շենքերի և շինությունների կառուցման ընդհանուր շինարարական աշխատանքները՝ արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, արտադրական շենքերի և պահեստների, առևտրական կամ վարչական շենքերի` գրասենյակների, բանկերի, առևտրի կենտրոնների, օդանավակայանների, ավտոկայանների, երկաթուղային կայարանների, ավտոտնակների, մեքենաների տեխնիկական սպասարկման և ավտոլցակայաններ, մշակութային կազմակերպությունների շենքերի` կինոթատրոնների, թատրոնների, համերգային սրահների, պարասրահների և գիշերային ակումբների, հյուրանոցների, մոթելների, պանդոկների, հանրակացարանների, ռեստորանների և համանման նպատակների համար շենքերի, կրթական հաստատությունների` դպրոցների, քոլեջների, համալսարանների, գրադարանների, արխիվների և թանգարանների, առողջապահական կազմակերպությունների` հիվանդանոցների, առողջարանների, փակ լողավազանների և այլ սպորտային կառույցների, փակ մարզադաշտերի (սահադաշտերի, մարզասրահների, թենիսի փակ դաշտերի, հատուկ նշանակության սպորտային սրահների, բռնցքամարտի հրապարակների և այլն), ինչպես նաև այլ ոչ բնակելի շենքերի, օրինակ` կրոնական կազմակերպությունների և բանտերի շենքերի կառուցման ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ:

7) 110.2.1 տողում լրացվում են ավտոմոբիլային ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքները, որի մեջ ներառվում են.

ա. ավտոճանապարհների, փողոցների, օդանավակայանի վերթիռվայրէջքային գոտիների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքները՝ ավտոմայրուղիների, ավտոմոբիլային ճանապարհների, փողոցների և այլ ավտոմոբիլային կամ հետիոտնի համար ճանապարհների պատվածքների հիմքերի կառուցման, պինդ պատվածքով ավտոկայանատեղերի պատվածքների (ասֆալտից, բետոնից և այլն) վերականգնման, հետիոտնի համար ուղիների, մայթերի, ավտոտրանսպորտի շարժման արագության իջեցման համար ճանապարհային կառույցների, հեծանվաուղիների և այլնի շինարարության, ճանապարհային ցանկապատերի, ցածր բաժանիչ պատերի, ճանապարհային նշանների և այլնի հավաքակցման աշխատանքներ, ճանապարհային երթուղիների և ցուցանակների սյուների կանգնեցման կետերի մշակման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ, ավտոճանապարհների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ, օդանավակայանի վերթիռվայրէջքային գոտիների, ներառյալ գետնավարման ճանապարհների և համանման կառույցների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ, ճանապարհային, ավտոկայանատեղիների և համանման պատվածքների մակերեսի, գծանշման աշխատանքներ:

բ. վերգետնյա և ստորգետնյա երկաթուղիների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքները՝ ռելսուղիների խճապատման և տեղադրման աշխատանքներ, սլաքային հաղորդակների, սլաքների, սլաքային գծանցումների հավաքակցման, երկաթուղային երթևեկության կառավարման և անվտանգության ապահովման համակարգերի տեղադրման, ճոպանուղիների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ, երկաթուղիների վերականգնման և վերանորոգման ծառայություններ:

գ. կամուրջների և թունելների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքները՝ կամուրջների և ուղեկամուրջների (մետաղե, բետոնե կամ այլ նյութերից) բոլոր տեսակի ցամաքային տրանսպորտի և հետիոտների համար, ավտոճանապարհային էստակադների ավտոտրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, թունելների, ստորգետնյա երկաթուղային երթևեկության հետ կապված թունելային կառուցատարրերի շինարարություն:

8) 110.2.2 տողում լրացվում են կոմունալ կառույցների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքները, որի մեջ ներառվում են.

ա. մայրուղային խողովակաշարերի՝ վերգետնյա, ստորգետնյա, ստորջրյա մայրուղային խողովակաշարերի (նավթի, գազի, ջրի, անձրևաջրերի, կոյուղաջրերի և այլ հեղուկների համար) անցկացման ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ:

բ. տեղական նշանակության խողովակաշարերի՝ ջրի, անձրևաջրերի, կոյուղաջրերի, տաք ջրի, գազի, գոլորշու և այլ հեղուկների համար անցկացման ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ:

գ. ոռոգման համակարգերի` ջրատարների և ջրմուղային համակարգերի, ջրամաքրման կայանների, կեղտաջրերի մաքրման կայանների և պոմպակայանների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ:

դ. ջրային հորատանցքերի և սեպտիկ համակարգերի՝ ջրառման հորատանցքերի կամ ջրհորերի հորատման, հատուկ մասնագիտացում պահանջող շինարարական աշխատանքներ, ջրառման պոմպերի և ջրառման խողովակաշարերի համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ:

ե. էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական մայրուղային գծերի անցկացման ընդհանուր շինարարական աշխատանքները՝ մայրուղային, զգալի երկայնության, վերգետնյա էլեկտրահաղորդագծերի` ներառյալ երկաթուղիների համար գծերի, մայրուղային, զգալի երկայնության, ստորջրյա կամ ստորգետնյա էլեկտրահաղորդագծերի, զգալի երկայնության վերգետնյա հեռահաղորդակցական գծերի, զգալի երկայնության, ստորջրյա և ստորգետնյա հեռահաղորդակցական գծերի անցկացման ընդհանուր շինարարական և նորոգման աշխատանքներ:

զ. էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական տեղային գծերի անցկացման ընդհանուր շինարարական աշխատանքները՝ ստորգետնյա և վերգետնյա, տեղային էլեկտրահաղորդագծերի, անցկացման ընդհանուր շինարարական և նորոգման աշխատանքներ, ներառյալ օժանդակ աշխատանքները` տրանսֆորմատորային կայանների ու ենթակայանների, տեղային սահմաններում էլեկտրականության բաշխման համար, շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ, տեղային վերգետնյա և ստորգետնյա հեռահաղորդակցական գծերի անցկացման ընդհանուր շինարարական և նորոգման աշխատանքներ, ներառյալ օժանդակ աշխատանքները` հաղորդագծերի աշտարակային հենարանների, ալեհավաքների և տեղային սահմաններում էլեկտրականության բաշխման համար տրանսֆորմատորային կայանների ու ենթակայանների հավաքակցման ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ:

է. բոլոր տեսակի էլեկտրակայանների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ:

9) 110.2.3 տողում լրացվում են քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքները, որի մեջ ներառվում են.

ա. հանքարդյունահանող և մշակող արդյունաբերության, օրինակ` բեռնման, բեռնաթափման կայանների, հիմնային հանքափողերի և բարձրակների, հրահալոցների և կոքսահնոցների շինարարության հետ կապված, քիմիական արդյունաբերության կառույցների և օժանդակ շինությունների, մշակող արդյունաբերության համար այլ կառույցների շինարարության ընդհանուր շինարարական և նորոգման աշխատանքներ:

բ. բացօթյա մարզադաշտերի և սպորտային մարզահրապարակների՝ սպորտային խաղերի` ֆուտբոլի, բասկետբոլի, ռեգբիի, մարմնամարզության, ավտոմոբիլային կամ հեծանիվների մրցարշավների և ձիարշավների համար բացօթյա մարզադաշտերի և մարզահրապարակների, հանգստի համար կառույցների` գոլֆի համար խաղահրապարակների, լողափի կառույցների, սարերում ապաստարանների, հանգստի համար զբոսայգիների հատվածամասերի և կառույցների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ:

գ. քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների՝ հողերի բաժանում հողամասերի և դրանց բարեկարգումը, ներառյալ ճանապարհների, հաղորդակցուղիների հասանելիության ապահովումը և (կամ) տարածքների բարեկարգման համանման նախնական և քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ:

10) 110.3.1 տողում լրացվում են շենքերի և շինությունների քանդման, շինհրապարակների նախապատրաստական աշխատանքները, որի մեջ ներառվում են.

ա. շենքերի և շինությունների քանդման աշխատանքները՝ շենքերի և այլ կառույցների կազմատման և քանդման աշխատանքները` փողոցների և մայրուղիների շինարարության համար:

բ. գրունտի և հողերի նախապատրաստման ու մաքրման աշխատանքները՝ գյուղատնտեսական հողերի նախապատրաստական աշխատանքներ, հետագա շինարարական աշխատանքների համար շինհրապարակների նախապատրաստում, ներառյալ հորատապայթեցման և ժայռային ապարների հեռացման աշխատանքները, հանքարգործական աշխատանքների համար տարածքների նախապատրաստում` մակաշերտի հեռացման և օգտակար հանածոների հանքավայրերի կամ տեղանքի շահագործման և նախապատրաստական աշխատանքներ, ներառյալ թունելների փորումը, բացի նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված ծառայություններից, շինհրապարակների մաքրման և բուսականության հեռացման, գրունտի ամրացման աշխատանքներ, մալուխների կամ ցամաքուրդային խողովակների անցկացման համար հորիզոնական անցուղիների հորատում, տարածքների ցամաքուրդի համար խրամուղիների փորման աշխատանքներ:

գ. գրունտի փորման և տեղափոխման աշխատանքները՝ խրամուղիների փորում կոմունալ ցանցերի, քաղաքային ցամաքուրդային ցանցերի, տարբեր ճանապարհային և այլ աշխատանքների համար, տարբեր կառուցվածքների համար սովորական խրամուղիների, փոսորակների փորում, գրունտի աղտոտված շերտերի հեռացում, տարածքների վերականգնման, ճանապարհաշինարարության (ավտոմոբիլային, ավտոմայրուղային, երկաթուղային և այլն) նախապատրաստական խոշորամասշտաբ հողային աշխատանքներ, հողապատնեշների փորում, հարթում, գրունտի տեղափոխում, գրունտի փորման և տեղափոխման այլ աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում:

դ. հետախուզական հորատում և գայլիկոնում՝ շինարարական, երկրաֆիզիկական, երկրաբանական և համանման հետազոտությունների համար հանուկի նմուշառում:

11) 110.3.2 տողում լրացվում են էլեկտրահավաքակցման, ջրամատակարարման և այլ շինարարական հավաքակցման աշխատանքները, որի մեջ ներառվում են.

ա. էլեկտրահավաքակցման աշխատանքները՝ շենքերում և այլ շինարարական կառույցներում, հատուկ որակավորում պահանջող Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ` լուսավորման և էլեկտրամատակարարման հիմնական ցանցերի կամ էլեկտրաարմատուրների հավաքակցման համար, էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ կապված սարքերի տեղադրման հետ, վթարային էլեկտրամատակարարման համակարգերի համար լուսավորման և էլեկտրամատակարարման ցանցերի կամ էլեկտրաարմատուրների, շինհրապարակներում հրդեհային և պահպանական ազդանշանային համակարգերի, բոլոր տեսակի կենցաղային ալեհավաքների, ներառյալ արբանյակային ալեհավաքները, շենքերում մալուխային հեռուստատեսության հաղորդագծերի և մալուխային համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ, հեռահաղորդակցական լարերի անցկացման էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ, այլ էլեկտրական սարքավորանքի, ներառյալ արևային էներգիայի էլեկտրական հավաքիչները, շրիշակային էլեկտրական ջեռուցիչները, էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվիչների տեղադրման աշխատանքներ, ճանապարհների, օդանավակայանների, նավահանգիստների լուսավորման և ազդանշանային համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ:

բ. ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի հավաքակցման աշխատանքները՝ տաք և սառը ջրի մատակարարման հիմնական ցանցերի, ցայտաջրմուղային համակարգերի, սանիտարատեխնիկական սարքավորանքի, հրաշրջման համար ճնշումային ջրմուղ համակարգերի (ներառյալ հրշեջ ճկափողերով և արտաթողման խողովակաոստերով հրշեջ ջրածորանները), կոյուղու համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ և ջրմուղային փոխկապակցված աշխատանքներ:

գ. ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցման աշխատանքները՝ ջեռուցման սարքավորանքի (էլեկտրական, գազի, նավթի, արևային ոչ էլեկտրական հավաքիչների) հավաքակցման աշխատանքներ և այդ աշխատանքների անբաժանելի մաս կազմող խողովակաշարերի, օդամուղերի անցկացման և նրբաթերթ մետաղի օգտագործմամբ իրականացվող այլ փոխկապակցված աշխատանքներ, կենտրոնական ջեռուցման կառավարման համակարգերի տեղադրում և տեխնիկական սպասարկում, կենտրոնական համակարգի և տարածքային ջեռուցման համակարգերի միացում, կենցաղային ջեռուցման կաթսաների և ջրաջեռուցիչների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ, շենքերում, գրասենյակներում օդափոխության, հովացման կամ օդի լավորակման սարքավորանքի հավաքակցման աշխատանքներ և այդ աշխատանքների անբաժանելի մաս կազմող խողովակաշարերի, օդամուղերի անցկացման և նրբաթերթ մետաղի օգտագործմամբ իրականացվող այլ փոխկապակցված աշխատանքներ:

դ. գազի համակարգերի հավաքակցման աշխատանքները՝ տարբեր գազերի մատակարարման (օրինակ` հիվանդանոցներում թթվածնի մատակարարման) համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ և գազի այլ սարքավորանքի միացման աշխատանքներ:

ե. մեկուսիչ աշխատանքները՝ ջերմամեկուսիչ աշխատանքներ, ներառյալ եղանակային պայմանների ազդեցությանը կայուն ջերմամեկուսիչ նյութերով արտաքին պատերի խոռոչների լցման, տաք և սառը ջրմուղ խողովակաշարերի, կաթսաների և խողովակների տարանջատիչների ջերմամեկուսացման, ձայնամեկուսիչ, հակահրդեհային պաշտպանության աշխատանքներ:

զ. ցանկապատերի և պարիսպների տեղադրման աշխատանքները՝ տարբեր նյութերից (մետաղացանցից, փայտից, մետաղից, ապակեթելքից) ցանկապատերի, պարիսպների և համանման պաշտպանակների տեղադրում տարբեր վայրերում` բակերում, խաղադաշտերի, մասնավոր սեփականությունների կամ արդյունաբերական շենքերի շուրջ, մետաղական փրկասանդուղքների հավաքակցման, հատուկ մասնագիտացում պահանջող աշխատանքներ:

է. այլ հավաքակցման աշխատանքները՝ վերելակների, շարժասանդուղքների, շարժվող մայթերի, պահանջող հատուկ մասնագիտացում, նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, ավտոմատ և պտտվող դռների, փակոցափեղկերի և ծածկարանների հավաքակցման աշխատանքներ, տարբերանշանների տեղադրման աշխատանքներ, շանթարգելների հավաքակցման աշխատանքներ, ուրիշ խմբավորումներում չներառված հավաքակցման աշխատանքներ, ներառյալ շենքերի հիմնական կոնստրուկցիաների կամ կառույցների կազմում չընդգրկված արտադրատեսակների հավաքակցում:

12) 110.3.3 տողում լրացվում են ավարտական և վերջնամշակման շինարարական աշխատանքները, որի մեջ ներառվում են.

ա. սվաղի աշխատանքները՝ ներքին և արտաքին սվաղի աշխատանքներ` սվաղի շաղախի, սվաղի ցանցերի և այլ նյութերի օգտագործմամբ, չոր սվաղի թերթերով (սովորաբար գիպսից) պատերի երեսպատման աշխատանքներ:

բ. ատաղձագործական և հյուսնի աշխատանքները՝ ցանկացած նյութերից պատրաստված դռների և լուսամուտների բլոկների, շրջանակների, դռների և լուսամուտների (բացի ավտոմատ գործող և պտտվող դռներից), փեղկերի, ավտոտնակային տեսակի դռների, ամրացված կառուցվածքով կամ մետաղական թիթեղվածքով արտաքին դռների, հակահրդեհային դռների, ներքին սանդուղքների, ներկառուցված պահարանների, ներկառուցված խոհանոցային սարքավորանքի, մետաղական տարրերից շարժական միջնապատերի և կախովի առաստաղների, առանձնատներում ծածկապատշգամբների և ծաղկաջերմոցների տեղադրման աշխատանքներ և պատերի թիթեղապատում պանելներով, շերտաձողերով և այլ,:

գ. հատակների և պատերի սալապատման աշխատանքները՝ շենքերի և այլ կառույցների ներքին կամ արտաքին մակերևույթների` պատերի, հատակների, մայթերի ծածկապատում խեցեգործական, բետոնե կամ քարե սալերով, շենքերի արտաքին պատերի գեղազարդային երեսպատում խեցեգործական նյութերից, քարերից, աղյուսից և այլն:

դ. հատակների հարդարման, հատակների ու պատերի ծածկապատման աշխատանքները՝ գորգի, լինոլեումի և այլ ճկուն պատվածքներով հատակների ծածկապատում, ներառյալ զուգընթաց աշխատանքները, հատակների ծածկապատում փայտասալիկներով, մանրատախտակով, հատակների և պատերի երեսպատում այլ փայտե ծածկերով, ներառյալ զուգընթաց վերջնամշակման աշխատանքները` հղկումը, մոմով ողորկումը, կցվանքների հերմետիկացումը, պատերի պաստառապատման և այլ ճկուն պատվածքներով պատերի ծածկապատման, պաստառների հեռացման աշխատանքներ:

ե. ներկարարական աշխատանքները՝ շենքերի ներքին ներկման (առավելապես գեղազարդ) և համանման աշխատանքներ (լաքապատում և այլ), շենքերի արտաքին ներկման (սովորաբար արտաքին ազդեցություններից պաշտպանելու համար), շենքերում բազրիքների, ճաղերի, դռների ու լուսամուտների շրջանակների և այլնի ներկման, այլ ճարտարագիտական կառույցների ներկման, ներկերի հեռացման աշխատանքներ:

զ. ապակեպատման աշխատանքները (բացառությամբ լուսամուտներ)՝ ապակե պանելներով, հայելային պատերով և այլ ապակե արտադրատեսակներով պատման աշխատանքներ, լուսամուտների ապակիների տեղադրում և համանման ներքին աշխատանքներ:

է. գեղազարդ վերջնամշակման աշխատանքները՝ ստանդարտ կամ պատվերով պատրաստված մետաղական թիթեղների, գեղազարդ մետաղական արտադրատեսակների կամ ճարտարապետական մետաղական զարդանախշերի, ռադիատորների գեղազարդ վանդակների տեղադրման աշխատանքներ:

ը. այլ աշխատանքները՝ սենյակների հնչականության (ձայնականության) բարելավման աշխատանքներ` ակուստիկ պանելների, սալերի և այլ տարրերի տեղադրում ներքին պատերին և առաստաղներին, շինարարությունից հետո նոր շենքերի մաքրում, շենքերում և կառույցներում ավարտական և վերջնամշակման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում:

13) 110.3.4 տողում լրացվում են այլ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքները, որի մեջ ներառվում են.

ա. տանիքածածկման աշխատանքները՝ տանիքների կրող կառուցատարրերի հավաքակցման աշխատանքներ, շենքերի և կառույցների բոլոր տեսակի տանիքների ծածկապատման, ջրհորդանների, ճոռերի, տանիքային ջրթափերի (մետաղական և սալիկային) տեղադրման շինարարական աշխատանքներ:

բ. ջրամեկուսիչ աշխատանքները՝ հարթ տանիքների տանիք-պատշգամբների ջրամեկուսիչ, շենքերի և կառույցների արտաքին կառուցատարրերի և այլ ստորգետնյա կառույցների ջրամեկուսիչ, խոնավամեկուսիչ աշխատանքներ:

գ. փայտամածերի և լաստակների տեղադրման աշխատանքները՝ փայտամածերի, լաստակների, աշխատանքային հարթակների տեղադրման և կազմատման աշխատանքներ:

դ. ցցերի խփման և հիմնադրման աշխատանքները:

ե. բետոնե և երկաթբետոնե աշխատանքները՝ բետոնե շաղախի լցում կաղապարամածեր և այլ բետոնե և երկաթբետոնե աշխատանքներ (ընդհանուր հիմքերի, հոծ լաստակների, հենակների, հատակների և այլնի հիմնադրում), կաղապարամածային ձևերի և ամրանների արտադրության հետ կապված աշխատանքներ, շենքերի հիմքերի ուժեղացում, կառուցատարրերի չափսերով կամ շինարարության եղանակներով պայմանավորված հատուկ որակավորում կամ սարքավորանք պահանջող աշխատանքներ` շենքերի և կառույցների երկաթբետոնե կառուցատարրերի հավաքակցման համար, երկաթբետոնե գմբեթների և գմբեթ-թաղանթների հավաքակցման աշխատանքներ, հատուկ մասնագիտացում պահանջող շինարարական աշխատանքներ, ներառյալ երկաթբետոնե կառուցատարրերի պողպատե ամրանների ճկումը և եռակցումը շինարարական հրապարակներում:

զ. պողպատե շինարարական կառուցատարրերի հավաքակցման աշխատանքները՝ հատուկ որակավորում պահանջող աշխատանքներ` պողպատե հիմնակմախքների հավաքակցման համար, շենքերի և այլ կառույցների` կամուրջների, կամրջաձև ամբարձիչների կամ էլեկտրական հաղորդագծերի հենասյուների պողպատե շինարարական կառուցատարրերի հավաքակցման աշխատանքներ:

է. աղյուսի և քարի շարման աշխատանքները՝ աղյուսի, քարի ու քարե բլոկների շարման և քարի այլ աշխատանքներ:

ը. հավաքովի կառուցվածքների հավաքման և հավաքակցման աշխատանքները՝ հավաքովի կառուցվածքների տեղադրման, հավաքման և հավաքակցման աշխատանքներ, փողոցի բոլոր տեսակի սարքավորանքի (օրինակ` ավտոբուսների կանգառներում տաղավարներ, նստարաններ և այլն) տեղադրման ծառայություններ:

թ. այլ աշխատանքները՝ արդյունաբերական ծխնելույզների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ, արդյունաբերական վառարանների և այլ հրակայուն ներպատվածքի կառուցման շինարարական աշխատանքներ, բացօթյա լողավազանների շինարարության, գեղազարդ բուխարիների տեղադրման ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ, գոլորշիով մաքրման, ավազաշիթային մշակման և շենքերի արտաքին պատերի մշակման համանման մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ, ամբարձիչների և այլ շինարարական սարքավորանքի վարձակալություն գործարկուի (օպերատորի) հետ, երբ սարքավորանքը չի նախատեսված շինարարական որոշակի ծառայության համար, այլ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում:

14) 110 տողից 111 տողում լրացվում են բնակչության պատվերով կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալները:

15) 110 տողից 112 տողում առանձնացվում են հիմնանորոգման աշխատանքները: Հիմնանորոգմանը վերաբերում են` շենքերի (շինությունների), կառույցների, կամ դրանց առանձին հատվածների ուժեղացման, վերականգնման, վերակառուցման, ինչպես նաև ֆիզիկական մաշվածության հետ կապված ինժեներա-տեխնիկական սարքավորանքների փոխարինման և (կամ) վերականգնման աշխատանքները:

ա. 112 տողից 112.1 տողում առանձնացվում են բնակելի շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները:

բ. 112 տողից 112.2 տողում առանձնացվում են ոչ բնակելի շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները:

գ. 112 տողից 112.3 տողում առանձնացվում են քաղաքացիական կառույցների հիմնա- նորոգման աշխատանքները:

16) 110 տողից 113 տողում առանձնացվում են ընթացիկ նորոգման աշխատանքները: Ընթացիկ նորոգմանը վերաբերում են` շենքերի (շինությունների), կառույցների, ինժեներա-տեխնիկական սարքավորանքների, ինչպես նաև դրանց առանձին հատվածների (մասերի) պահպանման, վնասվածքների վերացման և այլ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ:

ա. 113 տողից 113.1 տողում առանձնացվում են բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները:

բ. 113 տողից 113.2 տողում առանձնացվում են ոչ բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները:

գ. 113 տողից 113.3 տողում առանձնացվում են քաղաքացիական կառույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքները:

8. «Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը» լրացվում է հաշվետու տարվա համար:

1) Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են անորոշ կամ որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատանք կատարող վարձու աշխատողները:

2) Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը տարվա բոլոր ամիսների թվին բաժանելով (տասնորդական ճշտությամբ):

3) Աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա օրացուցային օրերի (ամսի 1-ից մինչև 30(31))-ը, փետրվարի համար՝ 28(29)-ը աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով: Աշխատողների թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի համար ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Եթե աշխատողների թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի վարվում, ապա աշխատողների թվաքանակը հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և հաշվետու ամսվա վերջի աշխատողների թվաքանակների հանրագումարը 2-ի բաժանելով:

9. «Ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին իրականացված շինարարության ծավալներն ըստ կառուցապատողների` պատվիրատուների» բաժինը լրացվում է եռամսյակային (I, II, III, IY եռամսյակներ) կտրվածքով:

1) Ա սյունակում՝ կառուցապատողի` պատվիրատուի անվանումը (այն դեպքում երբ հաշվետու շինարարական կազմակերպությունը հանդես է գալիս որպես ենթակապալառու, ապա նշված սյունակում լրացվում է գլխավոր կապալառուի անվանումը):

2) Բ սյունակում՝ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):

3) 1-ին սյունակում՝ ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին I, II, III, IY եռամսյակներում կառուցապատողի կողմից կատարված շինարարության ծավալների վերաբերյալ տվյալները:»:

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 8 սեպտեմբերի 2020 թվական: