Համարը 
N 1603-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.09.21-2020.10.04 Պաշտոնական հրապարակման օրը 02.10.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.09.2020
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.10.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.10.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

01.10.2020

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 1603-Ն

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 13-րդ հոդվածի 3-րդ և 4.1-ին մասերով, 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» ենթակետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը (այսուհետ՝ ծրագիր)` համաձայն հավելվածի:

2. Ծրագիրը սահմանված կարգով «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի կազմում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

 

01.10.2020

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

սեպտեմբերի 29-ի N 1603-Ն որոշման

 

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

 

NN

ը/կ

Միջոցառման անվանումը

Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ

նկարագիրը

Կատարման պատասխանատուն

Համակատարողը

Ժամկետը

2021 թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը

1

2

3

4

5

6

7

1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում

1.1

«Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում

1) Սևան» ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափի սպասարկում և կազմակերպում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Առողջապահության նախարարություն

2021 թ. և

շարունակական

«Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սեփական միջոցների և օրենքով չարգելված

միջոցների հաշվին

   

2) «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման), մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

 

2021 թ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

   

3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում

Օբյեկտները շահագործող տնտեսավարողներ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ.

շարունակական

Օբյեկտները շահագործող տնտեսավարողների միջոցների հաշվին

1.2

Սևանա լճի մասին օրենսդրության վերլուծություն

Ներկա իրավիճակի վերլուծության, օրենսդրական բացերի վերհանման, խնդիրների գույքագրման, գիտական հիմնավորումների և վերլուծությունների թարմացման, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ էկոհամակարգի խոցելիության վերլուծության և գնահատման, բացասական սցենարների նկատմամբ կանխարգելիչ միջոցառումների և առաջարկությունների մշակում և

հաշվետվության կազմում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 

Էկոնոմիկայի նախարարություն

 

Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)

2021 թ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ

2.1

Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի մոնիթորինգի իրականացում

1) Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում,

միջոցառումների մշակում

2) Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Գիտությունների ազգային ակադեմիա, (համաձայնությամբ)

 

Գեղարքունիքի մարզպետարան

2021 թ. և

շարունակական

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից կատարվող պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների և «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ»

ծրագրերի շրջանակներում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2021 թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության աշխատանքների ծրագրին համապատասխան

2.2

Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգի հավատարմագրային կառավարման իրականացում

Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի շահագործում և պահպանում՝ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի համաձայն

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե

 

2021 թ. և

շարունակական

2004 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված՝ N ԾՁԲ-04/36 պայմանագրի համաձայն, որով նախատեսվել է Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի ջրային համակարգը հանձնել հավատարմագրային կառավարման («ԱրփաՍևան» ԲԲԸ), նախատեսվում է 2021 թվականի ավարտը Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահագործման նպատակով հավատարմագրային կառավարչի պահպանման ծախսերի համար հատկացնել

205,800.0 հազ. դրամ

2.3

Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա

Սնուցող նյութերի ազդեցության գնահատում, հատակային նստվածքներում որոշ ինդիկատորային ցուցանիշների (ընդհանուր ֆոսֆոր, ընդհանուր ազոտ, երկաթ) քանակության ավելացման գնահատում

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Գիտությունների ազգային ակադեմիա

(համաձայնությամբ)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.4

Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում

Առաջնահերթ մաքրման ենթակա, մասնավորապես՝ ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառաշերտի մաքրում, շուրջ 271 հա

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Գեղարքունիքի մարզպետարան

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե`

«Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում» միջոցառում՝ 208,238.5 հազ.դրամ

2.5

Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառշերտի հիմնում

Լճի շրջակայքում անտառաշերտի հիմնում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Գեղարքունիքի մարզպետարան

2021 թ. և

շարունա կական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների

հաշվին

2.6

Սևանա լճի շրջակայքում

ջրածածկման ենթակա

տարածքներում ջրի տակ

մնացած շինությունների

ու ենթակառուցվածքների մաքրման

աշխատանքների

իրականացում

Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման

ենթակա տարածքներում ջրի տակ

մնացած շինությունների ու

ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում

և թափոնների մաքրում

1901.5 մ բացարձակ նիշից ներքև

գտնվող պետական և համայնքային

նշանակության շենք-շինությունների

ապամոնտաժում՝ համապատասխան

ֆինանսավորման առկայության

դեպքում

Ինքնակամ կառուցված

շենք-շինությունների

սեփականատերեր

Շրջակա

միջավայրի

նախարարություն

2021 թ. և

շարունա

կական

Ինքնակամ կառուցված

մաքրման ենթակա շենք-

շինությունների սեփաանատերերի միջոցների

հաշվին, տիրազուրկ

շինությունների դեպքում՝

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.7

Սևանա լճի և դրա

ջրհավաք ավազանում

կենդանական

ռեսուրսների հաշվառում,

օգտագործման

թույլատրելի

չափաքանակների

սահմանում,

ձվադրավայր

հանդիսացող հիմնական

գետերում ձկան

վերարտադրման

պայմանների

ուսումնասիրում, բնական

ձվադրավայրերի առկա

վիճակի գնահատում,

վերականգնման

ուղիների մշակում

կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում`

ձկան և խեցգետնի պաշարների

հաշվառում և օգտագործման

թույլատրելի չափաքանակների

սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող

հիմնական գետերում ձկան

վերարտադրման պայմանների

ուսումնասիրում, բնական

ձվադրավայրերի առկա վիճակի

գնահատում, վերականգնման ուղիների

մշակում

Շրջակա միջավայրի

նախարարություն

Գիտությունների

ազգային

ակադեմիա

(համաձայնությամբ)

Գեղարքունիքի

մարզպետարան

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի

Հանրապետության

պետական բյուջե`

«Սևանա լճում և նրա

ջրահավաք ավազանում

ձկան և խեցգետնի

պաշարների հաշվառում»

միջոցառման

շրջանակներում` 7,590.4

հազ. դրամ և օրենքով

չարգելված միջոցների

հաշվին

2.8

Անտառշերտերի և հողահանդակների հաշվառում

Ափամերձ անտառների և հողօգտագործման քարտեզների թարմացման նպատակով ուսումնասիրությունների իրականացում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

 

Գեղարքունիքի մարզպետարան

2021 թ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.9

«Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմանների ճշգրտում

Սևան ազգային պարկի սահմանների չափագրում, կոորդինատների ճշգրտում և ամրագրում.

Սևան» ազգային պարկի և հարակից համայնքների հետ խնդրահարույց տարածքների հստակեցում, համադրվող

տարածքների խնդրի կարգավորում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

 

Կադաստրի կոմիտե

 

Գեղարքունիքի մարզպետարան

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.10

Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում

Գյուղական առափնյա համայնքներում ժամանակակից լոկալ մաքրման կայանների տեղադրում

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների

միջոցների հաշվին

2.11

Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի

մեխանիկական մաքրման

կայաններում կենսաբանական մաքրման և

տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախա-

հաշվային փաստաթղթերի

մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի

մաքրման կայանների

նախագծում

Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.12

Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործմամբ իրականացում՝ նոր ջրամբարների կառուցմամբ

 Զիրակի ջրամբարի կառուցում 25 մլն խոր.մ

 Գետիկվանքի ջրամբարի կառուցում – 23մլն խոր.մ

 Ջրամբար Վեդի գետի վրա 38 մլն խոր.մ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.13

Սևանա լճի էկոլոգիական

կայունությունը չխախտող

և լճի ջրային դրական

հաշվեկշիռն ապահովող

ջրթողումների և

անվերադարձ ջրառների

տարեկան պլանների ու ընթացիկ գրաֆիկների

կազմում և Շրջակա

միջավայրի

նախարարություն

ներկայացում

«Սևանա լճի էկոհամակարգի

վերականգնման, պահպանման,

վերարտադրման, և օգտագործման

միջոցառումների 2021 թվականի

տարեկան ծրագիրը հաստատելու

մասին» Կառավարության որոշման

(այսուհետ` որոշում) հաստատումից

հետո` հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր

տարի համապատասխան

ջրօգտագործողների կողմից

ներկայացված հայտերը կատարվում է

լրացում որոշման մեջ՝ հավելվածի

տեսքով ներկայացնելով ջրթողումների

և անվերադարձ ջրառումների պլանները

և ընթացիկ գրաֆիկները։

Տարածքային

կառավարման և

ենթակառուցվածքների

նախարարության

ջրային կոմիտե

Շրջակա

միջավայրի

նախարարություն

2021 թ.

ապրիլ

Ֆինանսավորում չի

պահանջվում

2.14

Ըստ տարեկան

հաստատված

առավելագույն

չափաքանակի՝ Սևանա

լճից ջրթողումների և

ջրառների պլան-

ժամանակացույցի

կազմում, ներկայացում

շրջակա միջավայրի

նախարարություն

«Սևանա լճի էկոհամակարգի

վերականգնման, պահպանման,

վերարտադրման և օգտագործման

միջոցառումների 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու

մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից

հետո` հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը կատարվում է լրացում որոշման մեջ՝ հավելվածի տեսքով։ Տասնօրյակային տեղեկատվությունը տրամադրվում է ոռոգման սեզոնի սկզբից մինչև ավարտը

Տարածքային

կառավարման և

ենթակառուցվածքների

նախարարության

ջրային կոմիտե

Շրջակա

միջավայրի

նախարարություն

2021 թ.

Ֆինանսավորում չի

պահանջվում

2.15

Ջրօգտագործման պլանների մշակում և ջրառի հայտերի կազմում, ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարություն

Ջրօգտագործման տարեկան ծրագրերի կազմում՝ ըստ կենցաղային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական պահանջարկի.

Ջրառի հայտերը շրջակա միջավայրի նախարարությանն են ներկայացվում մարտ-ապրիլ ամիսներին, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության ոռոգման սեզոնի ընթացքում

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

 

Ջրային կոմիտե

 

Էկոնոմիկայի նախարարություն

 

Մարզպետարաններ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ.

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին

2.16

Ձկան պաշարների համալրում

էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում և ձկների ձվադրման շրջանում որսի արգելում

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Գեղարքունիքի մարզպետարան

 

Գիտությունների ազգային ակադեմիա

(համաձայնությամբ)

2021 թ. և

շարունակական

Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում

2.17

«Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություն

ների և անտառտնտեսական աշխատանքների

կատարման ծառայություններ

Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի

իրականացում, հետազոտման տեխնոլոգիաների կիրառություն

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` Սևան ազգային պարկի

պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների,

անտառտնտեսական

աշխատանքների կատարում

միջոցառում` 303,897.7 հազ. դրամ

2.18

Ապօրինի աղբավայրերի գոյացման գործընթացի կանխման և վերահսկողության իրականացման ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկում, գույքագրման տվյալների համաձայն լուծարման ենթակա աղբավայրերի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների կատարում

Աղբավայրերի բարեկարգում և կանոնավոր աղբահանության կազմակերպում, աղբահավաք 7-15 հարթակների նախագծում և կառուցում, ժամանակավոր օգտագործման նպատակով

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Քաղաքաշինության կոմիտե

 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

 

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

 

Գեղարքունիքի մարզպետարան

2021թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.19

Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի կենսառեսուրսների (այդ թվում` ձկնային և խեցգետնային) արդյունահանման և արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակների և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերի սահմանում` համաձայն հավելվածի

«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով նախորդ տարվա

«Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման ամփոփ արդյունքները, կատարվում է լրացում որոշման «Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն

չափաքանակները և

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)

2021թ.

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

   

արդյունագործական որսի որակի բնութագրերը» հավելվածում

       

2.20

Ջրային պաշարների հաշվառում, նոր ջրային հաշվեկշռի կազմում

1) Համալիր ուսումնասիրությունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման նոր մեթոդիկայով ճշգրտել Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը.

2) Լճի ծավալի փոքրացման ջերմունակության ու կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված

գոլորշիացման ցուցանիշների ճշգրտում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.21

Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի խախտված հողատեսքերի

վերականգնում

Էրոզիայի ենթարկված և խախտված հողերի վերականգնում

Տարածաշրջանի հողօգտագործողներ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված

միջոցների հաշվին

2.22

Էկոլոգիական գոտիների սահմանների ճշգրտում և հողերի օգտագործման սխեմաների կազմում

էկոլոգիական գոտիների ճշգրտում հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների կազմում

Էկոնոմիկայի նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե, Քաղաքաշինության

կոմիտե

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.23

Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալտնտեսական զարգացման

երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում

Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում

Էկոնոմիկայի, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և

Շրջակա միջավայրի

նախարարություններ

Քաղաքաշինության կոմիտե

Գեղարքունիքի մարզպետարան

2021 թ. և

շարունակական

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.24

Արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակարգի կատարելագործում

Գործող աղբավայրերի բարեկարգում և անհրաժեշտության դեպքում նորերի ստեղծում

Կոտայքի մարզպետարան

Գեղարքունիքի մարզպետարան

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

2021 թ. և

շարունականան

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` 123,794.0 հազ. դրամ

2.25

Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ

ծրագրերի մշակում

էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում

Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

 

 

Հավելված

Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման,

պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման

2021 թվականի տարեկան ծրագրի

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃՈՒՄ ՁԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԳԵՏՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՐՍԻ ՈՐԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

 

h/h

Ձկան և խեցգետնի տեսակը

Ձկնորսության թույլատրելի առավել քանակություն (տոննա)

Ձկնորսության համար թույլատրելի չափսեր և քաշը միավորի համար

(սմ/գրամ)

Ձվադրման /բազմացման ժամանակահատվածը

1.

       

2.

       

3.

       

Ընդհանուր պահանջներ

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 2 հոկտեմբերի 2020 թվական: