Համարը 
թիվ 29-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.12.28-2021.01.10 Պաշտոնական հրապարակման օրը 29.12.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
28.12.2020
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 12-Ի ԹԻՎ 64-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

28 դեկտեմբերի 2020 թ.

թիվ 29-Ն

   

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 12-Ի ԹԻՎ 64-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների դրույթներով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի նոյեմբերի 12-ի ««Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին» Ձև 1-փոստ (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 09-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 64-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) վերնագրում, 1-ին և 2-րդ կետերում «Ձև 1-փոստ (ամսական)» բառերը փոխարինել «Ձև 1-փոստ (ամսական, եռամսյակային, տարեկան)» բառերով:

2. Որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի:

3. Որոշման 2-րդ կետով հաստատված հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 2-ի:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի

N 29-Ն որոշման

 

«Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի նոյեմբերի 12-ի

 թիվ 64-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21150

1. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություններ

 

(ամսական)

 Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Ցուցանիշի մեծությունը

Ա

Բ

Գ

1

Հասույթներ, ընդամենը, (առանց ԱԱՀ)

110

հազար
դրամ

 

 այդ թվում` փոստային ծառայությունից

110.1

-“-

 

 սուրհանդակային ծառայությունից

110.2

-“-

 

Ծախսեր, ընդամենը

120

-“-

 

 այդ թվում` փոստային ծառայությունից

120.1

-“-

 

 սուրհանդակային ծառայությունից

120.2

-“-

 

Այլ գործունեությունից ստացված հասույթներ

130

-“-

 

2. Փոստային և սուրհանդակային գործունեությունից ստացված հասույթներն ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի

 

(ամսական)

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի

համարը

Չափի

միավորը

Ընդամենը

այդ թվում`

Փոստային

Սուրհանդակային

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Հասույթ, ընդամենը, (առանց ԱԱՀ)

210

հազար դրամ

     

 այդ թվում`
ք. Երևան

210.1

-"-

     

Արագածոտն

210.2

-"-

     

Արարատ

210.3

-"-

     

Արմավիր

210.4

-"-

     

Գեղարքունիք

210.5

-"-

     

Լոռի

210.6

-"-

     

Կոտայք

210.7

-"-

     

Շիրակ

210.8

-"-

     

Սյունիք

210.9

-"-

     

Վայոց ձոր

210.10

-"-

     

Տավուշ

210.11

-"-

     

3. Փոստային և սուրհանդակային առաքանիներ

 

(եռամսյակային)

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Ցուցանիշի մեծությունը

Ա

Բ

Գ

1

Նամակագրական թղթակցություններ, տպագիր հրատարակություններ, ծրարներ, ընդամենը

310

հազար հատ

 

 այդ թվում` ներհանրապետական

310.1

-“-

 

 միջազգային ելքային

310.2

-“-

 

 միջազգային մուտքային

310.3

-“-

 

Փոստային ծանրոցներ, ընդամենը

320

-“-

 

 այդ թվում` ներհանրապետական

320.1

-“-

 

 միջազգային ելքային

320.2

-“-

 

 միջազգային մուտքային

320.3

-“-

 

Սուրհանդակային փաթեթներ, ընդամենը

330

-“-

 

 այդ թվում` ներհանրապետական

330.1

-“-

 

 միջազգային ելքային

330.2

-“-

 

 միջազգային մուտքային

330.3

-“-

 

 

4. Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակ

 

(տարեկան)

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Ցուցանիշի մեծությունը

Փոստային գործունեությամբ զբաղվող աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը, (լրացվում է տարին մեկ անգամ՝ դեկտեմբեր ամսվա վիճակագրական հաշվետվությունում)

410

մարդ

 

Սուրհանդակային գործունեությամբ զբաղվող աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը, (լրացվում է տարին մեկ անգամ՝ դեկտեմբեր ամսվա վիճակագրական հաշվետվությունում)

420

-“-

 

Ղեկավար

______________________________________

 

_______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

______________________________________

 

_______________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

     

«_ _»______ ____20___թ.

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի

N 29-Ն որոշման

 

«Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2018 թվականի նոյեմբերի 12-ի

 թիվ 64-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

 

ՁԵՎ 1-ՓՈՍՏ (ԱՄՍԱԿԱՆ, ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ)

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին» Ձև 1-փոստ (ամսական, եռամսյակային, տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են փոստային և սուրհանդակային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք իրենց գործունեությունն իրականացնում են փոստային կապի գործունեության լիցենզիայի համաձայն և այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունների իմաստով փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն տեսակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում հավելյալ արժեքի ընդհանուր ծավալում փաստացի ունեցել է առավել մեծ տեսակարար կշիռ: Առավել մեծ տեսակարար կշռի որոշման համար առաջարկվում է կողմնորոշվել ընդհանուր հասույթի, հավելյալ արժեքի կամ աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ համանման բնութագրող ցուցանիշներով:

4. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացնում են հաշվետվություն ներկայացնող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման (տես՝ http://www.arlis.am/Annexes/4/GT30.1-13page1730-2124ink1392.doc հղումը):

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Հաշվետվությունը կազմված է 4 բաժնից`

1) Փոստային և սուրհանդակային ծառայություններ (ամսական) (բաժին 1)

2) Փոստային և սուրհանդակային գործունեությունից ստացված հասույթներն ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի (ամսական) (բաժին 2)

3) Փոստային և սուրհանդակային առաքանիներ (եռամսյակային) (բաժին 3)

4) Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակ (տարեկան) (բաժին 4):

7. 1-ին բաժնի 110 տողում արտացոլվում են փոստային և սուրհանդակային ծառայություններից ստացված հասույթներն առանց ավելացված արժեքի հարկի համապատասխան ամսվա համար: Ցուցանիշների հաշվառումն իրականացվում է սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա հաշվեգրման սկզբունքով: Փոստային գործունեությունը փոստային առաքանու, ինչպես նաև դրամական միջոցների փոստային փոխադրությունների ընդունումը, մշակումը, փոխադրումը և հանձնումն ապահովող ծառայություն է, որն իրենից ներկայացնում է տեխնիկական և տրանսպորտային միջոցների միասնական արտադրատեխնոլոգիական համալիր: Փոստային կապի գործունեության լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը կարող են մատուցել և փոստային, և սուրհանդակային ծառայություններ: Փոստային կապի ծառայությունը գործունեության տեսակ է փոստային առաքանու ընդունման, մշակման, փոխադրման և հանձնման գծով: Սուրհանդակային ծառայությունը փոստային գործունեության տեսակ է, որի դեպքում փոստային առաքանին առաքման ամբողջ ժամանակահատվածում` ուղարկողից մինչև հասցեատեր ուղեկցվում է միևնույն իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատերի կողմից:

 8. 130 տողում լրացվում են այլ գործունեությունից ստացված հասույթները, որոնք ներառում են Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչով սահմանված գործունեության բոլոր տեսակները, բացի փոստային և սուրհանդակային ծառայություններից:

 9. 2-րդ բաժնում լրացվում են փոստային և սուրհանդակային գործունեությունից ստացված հասույթներն բաշխված ըստ ՀՀ մարզերի և ք. Երևանի: Այս բաժնում 1 սյունակից ավելի սյունակում հասույթներ լրացնում են այն ռեսպոնդենտները, որոնք գործունեություն են իրականացնում մեկից ավելի մարզերում կամ ք. Երևանում:

 10. 3-րդ բաժնում լրացվում են փոստային և սուրհանդակային առաքանիների ծավալները հազար հատերով համապատասխան եռամսյակի համար:

 11. Փոստային ծառայությունների մատուցման դեպքում 310 տողում լրացվում են հասցեագրված նամակագրական թղթակցությունների (հասարակ և գրանցվող նամակներ, փոստային բացիկներ, սեկոգրամներ, փաթեթներ և փոքր փաթեթներ), համապատասխան փաթեթավորումով տպագիր հրատարակությունների, իսկ 320 տողում` փոստային ծանրոցների ծավալները: Սուրհանդակային ծառայությունների մատուցման դեպքում 310 տողում լրացվում են առանց ապրանքային արժեքի թղթակցությունների և մինչև 0.3 կգ-ը չգերազանցող ծրարների ծավալները, իսկ 330 տողում` 0.3 կգ-ը գերազանցող սուրհանդակային փաթեթների ծավալները:

 12. Ներհանրապետական առաքանիները ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաքելու համար:

 13. Միջազգային ելքային առաքանիները ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս առաքելու համար:

 14. Միջազգային մուտքային առաքանիները ընդունվում են այլ երկրներից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաքելու համար, իսկ փոստային ծառայությունների մատուցման դեպքում նաև՝ տարանցիկով Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնելու համար:

 15. Փոստային կապի օպերատորները փոստային կապի ծառայությունների մատուցման ժամանակ (բացի փոստային կապի ունիվերսալ ծառայություններից) իրավունք ունեն սահմանելու առաքանիների առավելագույն չափերը, քաշը և թույլատրելի ներդրվածքը, որոնք առաքման համար արգելված չեն:

16. Փոստային առաքանին, որն առաքվում է փոստային կապի ունիվերսալ ծառայությունների մատուցման դեպքում, պետք է համապատասխանի առավելագույն քաշի, թույլատրելի ներդրվածքի և առավելագույն ու նվազագույն չափերի պահանջներին, որոնք սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 211-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի դրույթներին համապատասխան:

17. Սուրհանդակային առաքանին համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 173-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի դրույթների դասակարգվում է հետևյալ տեսակների`

1) ծրար՝ փաստաթղթերով և այլ ներդրվածքով, մինչև Ա4 ֆորմատիծրար, որի փաստացի և ծավալային քաշը չի գերազանցում 300 գրամը.

2) սուրհանդակային փաթեթ` փաթեթի կամ արկղի մեջ տեղադրված առաքանի, որի փաստացի և ծավալային քաշը գերազանցում է 300 գրամը.

3) թղթակցություն` թղթային տարբերակով տեղեկատվություն՝ առանց ապրանքային արժեքի:

 18. Հատուկ կապի ծառայությունը սուրհանդակային կապի ծառայության տեսակ է, որն ապահովում է հատուկ առաքանիների (փոստային առաքանի, որը պարունակում է միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով պահպանվող գաղտնի տեղեկություններ և առարկաներ, թանկարժեք մետաղներ և թանկարժեք քարեր, ինչպես նաև դրանցից պատրաստված զարդեր, Հայաստանի Հանրապետության դրամական նիշեր, տարադրամ, որոնք ուղարկվում կամ ստացվում են իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից) ընդունումը, մշակումը, փոխադրումը և հանձնումը:

19. Հաշվետվության 410 և 420 տողերում լրացվում են աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակները (համապատասխանաբար փոստային և սուրհանդակային գործունեությամբ զբաղվող) (լրացվում է միայն դեկտեմբեր ամսվա վիճակագրական հաշվետվությունում): Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը լրացվում է հաշվետու տարվա համար: Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են անորոշ կամ որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատանք կատարող վարձու աշխատողները: Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը տարվա բոլոր ամիսների թվին բաժանելով (տասնորդական ճշտությամբ): Աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա օրացուցային օրերի (ամսի 1-ից մինչև 30(31))-ը, փետրվարի համար՝ 28(29)-ը աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով: Աշխատողների թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի համար ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Եթե աշխատողների թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի վարվում, ապա աշխատողների թվաքանակը հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և հաշվետու ամսվա վերջի աշխատողների թվաքանակների հանրագումարը 2-ի բաժանելով:»:

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 29 դեկտեմբերի 2020 թվական: