Համարը 
N 22-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.02.22-2021.03.07 Պաշտոնական հրապարակման օրը 25.02.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
18.02.2021
Ստորագրող մարմինը 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.02.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.02.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 396-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

18 փետրվարի 2021 թ.

N 22-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 396-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածը և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի՝ 2013 թվականի ապրիլի 15-ի «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1262-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 396-Ն հրամանով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Վ. ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ

 

 

Հավելված
Կրթության, գիտության, մշակույթի

և սպորտի նախարարի
18 փետրվարի 2021 թ. N 22-Ն hրամանի

 

 

«Հավելված

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի

2013 թվականի ապրիլի 15-ի

N 396-Ն հրամանի

 

Օ Ր Ի Ն Ա Կ Ե Լ Ի  Կ Ա Ր Գ

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության (այսուհետ` հաստատություն) ուսուցչի թափուր տեղի (այսուհետ` թափուր տեղ) համար անցկացվող մրցույթի (այսուհետ` մրցույթ) կազմակերպման և անցկացման հետ կապված իրավահարաբերությունները:

2. Թափուր տեղ է համարվում մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկով և տվյալ հաստատության տարիֆիկացիոն ցուցակով նախատեսված` ուսուցչի չզբաղեցրած պաշտոնը:

3. Թափուր տեղ առաջանալու դեպքում դասաժամերը տրամադրվում են հաստատությունում աշխատող, համապատասխան որակավորում ունեցող, նույն հաստատությունում տվյալ առարկան դասավանդած կամ դասավանդող՝ մինչև 22 դասաժամ ծանրաբեռնվածություն ունեցող ուսուցչին:

4. Հաստատությունում մրցույթ հայտարարվում է տվյալ առարկան դասավանդող ուսուցչին առնվազն 22 դասաժամ ծանրաբեռնվածությամբ ապահովելուց կամ այդ ծանրաբեռնվածությունից նրա գրավոր հրաժարվելուց հետո:

5. Մրցույթը հայտարարվում է թափուր տեղ առաջանալու օրվանից ոչ ուշ, քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ հուլիսի 1-ից օգոստոսի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում թափուր տեղ առաջանալու դեպքում մրցույթը հայտարարվում է օգոստոսի 20-ից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Անկախ պատճառներից՝ մրցույթը չկայանալու դեպքում թափուր տեղը համալրելու համար պարբերաբար (առնվազն երկու ամիսը մեկ անգամ) հայտարարվում է մրցույթ, մինչև սույն կարգի համաձայն հաղթող ճանաչվելը:

7. Թափուր տեղ առաջանալու օրվանից մինչև մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու օրը, ինչպես նաև թափուր տեղը մրցութային կարգով չհամալրվելու կամ մրցույթի արդյունքում հաղթող չճանաչվելու դեպքում (անկախ պատճառներից), որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրով աշխատանքի կարող է ընդունվել «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխանող անձը, իսկ բարձրլեռնային և սահմանամերձ բնակավայրերի հաստատություններում` Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ համապատասխան մասնագետ գործուղելու կարգին համապատասխան:

8. Հաստատություններում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ համապատասխան գործուղված մասնագետի առկայության դեպքում մինչև հաջորդ ուսումնական տարվա սկիզբը սույն կարգին համապատասխան թափուր տեղը լրացնելու համար առնվազն երկու անգամ հայտարարվում է մրցույթ` մինչև հաղթող ճանաչվելը, և մրցույթում հաղթող ճանաչվելու դեպքում կնքվող աշխատանքային պայմանագրում ներառվում է համապատասխան դրույթ, ըստ որի՝ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում առաջիկա ուսումնական տարվա մեկնարկից:

9. Թափուր տեղ առաջանալու օրվանից հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տնօրենը այդ մասին գրավոր ձևով տեղեկացնում է լիազոր մարմնին:

10. Հաստատությունում մրցույթ չի հայտարարվում, և թափուր տեղը զբաղեցվում է ոչ մրցութային կարգով, եթե`

1) տեղը թափուր է ժամանակավորապես (աշխատողի` պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու կամ հղիության, ծննդաբերության և մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդի, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված այլ դեպքերում),

2) թափուր ժամերն առաջացել են 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում,

3) առաջացած ժամերը տնօրինվել են սույն կարգի 3-րդ կետի համաձայն,

4) առկա է նպատակային ուղեգրով մասնագիտական կրթություն ստացած թեկնածու:

11. Սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված դեպքերում աշխատողի հետ կնքվում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր:

 

II. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

12. Հաստատությունը թափուր տեղը համալրելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունը հրապարակում է հաստատության կայքէջում և ներկայացնում է հրապարակման՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, համապատասխան պետական լիազորված մարմնի կայքէջերում և «Կրթություն» շաբաթաթերթում: Հայտարարությունը կարող է հրապարակվել նաև տեղական կամ առցանց լրատվամիջոցներում և հարթակներում:

13. Հայտարարության տեքստում նշվում է՝

1) հաստատության լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը,

2) թափուր տեղի անվանումը, շաբաթական ժամերի քանակը,

3) սույն կարգի 17-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի ցանկը,

4) մրցույթի անցկացման օրը, ժամը և տեղը,

5) փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը:

14. Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերն ընդունվում են 12-րդ կետում նշված՝ «Կրթություն» շաբաթաթերթում հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

15. Մրցույթն անցկացվում է փաստաթղթերի ընդունման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

III. ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

 

16. Մրցույթին կարող է մասնակցել հաստատության տվյալ թափուր տեղին ներկայացվող` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխանող անձը (այսուհետ՝ մասնակից):

17. Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

1) դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի,

2) բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ,

4) «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

6) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

7) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

8) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

9) որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

18. Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ, ինչից հետո բնօրինակները վերադարձնում է մասնակցին:

19. Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել թերությունները և համալրել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը:

20. Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունի այն անձը, որը`

1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

2) դատական կարգով զրկվել է մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից,

3) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել մանկավարժական գործունեության կատարմանը: Այդ հիվանդությունների ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը,

4) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատապարտվել է ոչ դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար:

 

IV. ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 

21. Մրցութային հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) ձևավորվում է մրցույթի անցկացման օրվանից 3 աշխատանքային օր առաջ: Հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատում է հաստատության տնօրենը` այդ մասին տեղեկացնելով հանձնաժողովի անդամներին:

22. Հանձնաժողովը կազմվում է 5 անդամից` տնօրեն (տնօրենի պաշտոնակատար կամ պարտականությունները կատարող), տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ, համապատասխան մասնախմբի ղեկավար, մեկ ուսուցիչ՝ տվյալ հաստատությունից և մեկ ուսուցիչ՝ հանրակրթական այլ ուսումնական հաստատությունից՝ համաձայնությամբ: Եթե հաստատությունը չունի տնօրենի՝ ուսումնական գծով տեղակալ կամ համապատասխան մասնախմբի ղեկավար, ապա նրանց փոխարեն հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ հաստատությունից այլ ուսուցիչներ:

23. Հանձնաժողովի նախագահը հաստատության տնօրենն է (տնօրենի պաշտոնակատարը կամ պարտականությունները կատարողը):

24. Հանձնաժողովի նախագահը նշանակում է քարտուղար, որը հանձնաժողովի անդամ չէ:

25. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի առնվազն 4 անդամ:

26. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր չլինելու դեպքում նիստը կարող է հետաձգվել ոչ ավելի, քան 1 անգամ` մինչև 3 աշխատանքային օրով:

27. Հանձնաժողովի որոշմամբ մրցույթը հետաձգվում է մեկ անգամ և ոչ ավելի, քան երեք աշխատանքային օրով, եթե`

1) հանձնաժողովի նիստը իրավազոր չէ,

2) հավակնորդներից ոչ մեկը չի ներկայացել մրցույթի:

28. Հետաձգված հանձնաժողովի նիստը չկայանալու դեպքում սույն կարգի համաձայն հայտարարվում է նոր մրցույթ և ձևավորվում է նոր հանձնաժողով:

29. Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք:

30. Հանձնաժողովի նիստերը արձանագրվում են քարտուղարի կողմից:

31. Մրցույթին դիտորդի կարգավիճակով կարող է մասնակցել լիազոր մարմնի ներկայացուցիչը՝ ըստ ենթակայության:

32. Հանձնաժողովը մրցույթի անցկացման օրը հրավիրված նիստում ուսումնասիրում է ներկայացված փաստաթղթերը և քվեարկությամբ՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ ընդունում է մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն տալու կամ մերժելու մասին որոշում և հաստատում է մրցույթի մասնակիցների անվանացանկը:

33. Մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն չտալու դեպքում հանձնաժողովը նույն օրը մասնակցին գրավոր ներկայացնում է մերժման իրավական հիմքերը:

34. Եթե հանձնաժողովը մրցույթին մասնակցելու համար դիմած անձանցից ոչ մեկին չի թույլատրում մասնակցել մրցույթին, ապա հանձնաժողովի կողմից ընդունվում է մրցույթը չկայացած համարելու մասին որոշում, և սույն կարգի 6-րդ կետի համաձայն` հայտարարվում է նոր մրցույթ:

35. Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են առնվազն 3 կողմ ձայնով:

 

V. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

 

36. Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով` թեստավորման և հարցազրույցի:

37. Թեստավորման փուլի համար Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) կողմից մշակվում է հարցաշար՝ կազմված 200 հարցից:

38. Հարցաշարի յուրաքանչյուր հարց պետք է ունենա երեք կամ չորս ենթադրյալ պատասխան, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտ պատասխանը:

39. Հարցաշարերը հաստատվում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով և հրապարակվում նախարարության պաշտոնական կայքէջում և «Կրթություն» շաբաթաթերթում:

 

VI. ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼ

 

40. Թեստավորման փուլի համար յուրաքանչյուր հաստատություն նախարարության կողմից մշակված և պաշտոնական կայքէջում և «Կրթություն» շաբաթաթերթում հրապարակված հարցաշարից պատահական ընտրությամբ կազմում է 50 հարցից բաղկացած թեստ:

41. Թեստավորման հարցաշարի բովանդակային բաղադրիչները բաշխվում են հետևյալ հարաբերակցությամբ`

1) կրթության բնագավառի օրենսդրություն - 30%.

2) մանկավարժական, հոգեբանական, ուսումնամեթոդական գիտելիքների տիրապետում - 70%

42. Թեստավորման փուլն անցկացվում է այդ նպատակի համար առանձնացված սենյակում:

43. Մասնակիցը թեստավորմանը մասնակցելու համար ներկայացնում է անձը հաստատող փաստաթուղթ: Հանձնաժողովի քարտուղարը ստուգում է մասնակցի ինքնությունը և թույլատրում նրան մուտք գործել թեստավորման անցկացման սենյակ: Մասնակիցների մուտքը սենյակ դադարեցվում է թեստավորումը սկսելուց 10 րոպե առաջ:

44. Մասնակիցներին արգելվում է իրենց հետ սենյակ ներս բերել կապի միջոցներ, այլ տեխնիկական սարքեր, տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութեր կամ թեստավորման առաջադրանքների կատարման համար աղբյուր հանդիսացող այլ միջոցներ:

45. Հանձնաժողովի քարտուղարը մասնակիցներին բացատրում է թեստավորման անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերը, պատասխանում է մասնակիցների հարցերին, ինչպես նաև տեղեկացնում է թեստավորման փուլի անցկացման տևողության մասին:

46. Հանձնաժողովի քարտուղարը մասնակիցներին տալիս է թեստային առաջադրանքը: Մասնակիցը թեստային առաջադրանքի վրա լրացնում է իր ազգանունը, անունը, հայրանունը և ստորագրում: Թեստային առաջադրանքի հետ մասնակցին տրամադրվում է թեստային առաջադրանքների աշխատանքային օրինակ, որում կարող է կատարել ցանկացած նշում, որն արդյունքների գնահատման հիմք չէ և չի կարող վկայակոչվել արդյունքների գնահատումը բողոքարկելիս:

47. Թեստավորման սկիզբը հայտարարելուց հետո մասնակիցը ծանոթանում է թեստային առաջադրանքին, յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար ընտրում է 1 պատասխան և դրա դիմաց կատարում է նշում: Աշխատանքն ավարտելուց հետո առաջադրանքը հանձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին և դուրս գալիս քննասենյակից:

48. Թեստավորման ընթացքում մասնակիցներին չի թույլատրվում աղմկել, հուշել, խոսել, թեստավորման առաջադրանքների կատարման հետ կապված մասնագիտական հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, այդ թվում` հանձնաժողովի անդամներին:

49. Հանձնաժողովի քարտուղարը թեստավորման ավարտից 15 րոպե առաջ հիշեցնում է մասնակիցներին, թե որքան ժամանակ է մնացել առաջադրանքի կատարման համար:

50. Առաջադրանքի համար տրվում է 90 րոպե ժամանակ, յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավոր, սխալ պատասխանը` 0:

51. Մասնակիցը մրցույթի հաջորդ` հարցազրույցի փուլ է անցնում թեստավորման առաջադրանքների առնվազն 90 տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

52. Սխալ պատասխաններ են համարվում`

1) ոչ ճիշտ պատասխան նշելը,

2) մեկից ավելի պատասխաններ նշելը,

3) ջնջումներ, ուղղումներ կատարելը,

4) որևէ նշում չկատարելը:

53. Ստուգված թեստային առաջադրանքի միավորի տակ ստորագրում են հանձնաժողովի բոլոր անդամները, իսկ անհամաձայնության դեպքում կցվում է տվյալ հանձնաժողովի անդամի հատուկ կարծիքը:

54. Բոլոր թեստային առաջադրանքները ստուգելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը բոլոր մասնակիցներին հրավիրում է քննասենյակ՝ թեստավորման փուլի արդյունքները հրապարակելու համար:

55. Գրավոր աշխատանքների պատճենները, ցանկության դեպքում, կարող են տրամադրվել մասնակիցներին՝ նույն օրը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ հաջորդ աշխատանքային օրը:

 

VII. ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ

 

56. Թեստավորման արդյունքները կարող են բողոքարկվել հանձնաժողովին` թեստավորման արդյունքների հրապարակումից հետո՝ մեկ ժամվա ընթացքում:

57. Բողոքարկումը թեստավորման առաջադրանքի որևէ հարցադրման կամ դրա ենթադրյալ պատասխանի ճշտության, ինչպես նաև թեստավորման արդյունքում մասնակցի հավաքած միավորները հաշվելիս թույլ տրված հնարավոր սխալի վիճարկումն է:

58. Եթե հանձնաժողովը որոշում է բավարարել մասնակցի բողոքը և սխալ է համարում որևէ հարցադրում, ապա այդ որոշման հիման վրա տվյալ հարցի համար զրո միավոր ստացած բոլոր մասնակիցների միավորներն ավելացվում են մեկ միավորով:

59. Եթե հանձնաժողովը պարզում է, որ մասնակցի բողոքը թեստավորման արդյունքների հաշվարկման ժամանակ թույլ տրված հավանական սխալի վերաբերյալ հիմնավորված է, ապա հանձնաժողովը բավարարում է մասնակցի պահանջը` կատարելով թեստավորման արդյունքների վերահաշվարկ:

60. Բողոքարկման արդյունքում հանձնաժողովի որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում մասնակիցը կարող է բողոք ներկայացնել ուսումնական հաստատության լիազոր մարմնին կամ դատական կարգով:

61. Բողոքարկման արդյունքներն ամփոփելուց անմիջապես հետո, ինչպես նաև բողոք չլինելու դեպքում՝ բողոքարկման համար սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված ժամանակի ավարտից հետո, հանձնաժողովը համապատասխան ցուցանակի վրա հրապարակում է մրցույթի հաջորդ՝ հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցների ցուցակը:

 

VIII. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

 

62. Հարցազրույցի փուլի համար նախատեսված հարցաշարը կազմում է հաստատությունը:

63. Հանձնաժողովը յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում է առանձին:

64. Հարցազրույցի ժամանակ մասնակիցը վիճակահանությամբ ընտրում է մեկ հարցատոմս, որը բաղկացած է հարցազրույցի փուլի համար նախատեսված հարցաշարի 5 հարցերից։ Հարցերը պետք է լինեն իրավիճակային և ուղղված լինեն մասնակիցների մանկավարժական և ուսումնամեթոդական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների բացահայտմանը։ Յուրաքանչյուր հարցի պատասխանը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:

65. Յուրաքանչյուր մասնակցին տրվում է մինչև 15 րոպե ժամանակ՝ հարցազրույցին պատրաստվելու համար.

66. Մասնակիցը, ծանոթանալով հարցատոմսին, իր նախընտրած հերթականությամբ պատասխանում է հարցերին:

67. Մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր հարցի պատասխանը հնչեցնելուց հետո հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ մասնակցի պատասխանը գնահատում է հանձնաժողովի նախագահի կողմից կնքված և ստորագրված գնահատման թերթիկում (Ձև 3): Սխալ պատասխանի դեպքում գնահատվում է 0, թերի պատասխանի դեպքում՝ հարցի համար սահմանված միավորի կեսը (1 միավոր), իսկ ճիշտ պատասխանի դեպքում՝ հարցի համար սահմանված միավորն ամբողջությամբ (2 միավոր): Յուրաքանչյուր պատասխանից հետո հանձնաժողովի նախագահը, առանց շեշտելու պատասխանը ճիշտ էր, թերի, թե սխալ, հնչեցնում է ճիշտ պատասխանը:

68. Հարցազրույցի ընթացքում մասնակցին արգելվում է օգտվել կապի միջոցներից, այլ տեխնիկական սարքերից, տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից կամ հարցատոմսի հարցերին պատասխանելու համար աղբյուր հանդիսացող այլ միջոցներից, ինչպես նաև հարցատոմսի բովանդակության հետ կապված հարցեր տալ հանձնաժողովի անդամներին:

69. Սույն կարգի 68-րդ կետում նշված պահանջների խախտման դեպքում հանձնաժողովը կազմում է արձանագրություն և դադարեցնում է մասնակցի հարցազրույցը՝ դուրս թողնելով մրցույթից:

70. Յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցը արձանագրվում և ձայնագրվում է:

71. Յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն ավարտելուց հետո գնահատման թերթիկի վրա նշվում է հանձնաժողովի անդամի անունը և ազգանունը, դրվում է նրա ստորագրությունը, ինչպես նաև մասնակցի անունը և ազգանունը:

72. Հարցազրույցն ավարտելուց հետո բոլոր մասնակիցները հրավիրվում են քննասենյակ:

73. Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է մասնակցի անունը, ազգանունը, հավաքած միավորների ընդհանուր քանակը և դրա տոկոսային արտահայտությունը:

74. Հանձնաժողովի նախագահի հայտարարություններն արձանագրվում են քարտուղարի կողմից:

75. Հարցազրույցի փուլում մասնակցի ստացած միավորների տոկոսային արտահայտությունը պետք է լինի առնվազն յոթանասուն տոկոս` հարցազրույցի փուլը հաղթահարելու համար:

76. Մրցույթի հաղթող է ճանաչվում առավելագույն միավորներ հավաքած մասնակիցը: Եթե մեկից ավելի մասնակիցներ հավաքել են առավելագույն հավասար միավորներ, ապա կազմակերպվում է քվեարկություն՝ քվեաթերթիկում (Ձև 4) ընդգրկելով առավելագույն միավորներ հավաքած մասնակիցների անունները: Եթե այս դեպքում էլ մեկից ավելի մասնակիցներ հավաքել են առավելագույն հավասար կողմ ձայներ, ապա ընտրվում է այն մասնակիցը, որին կողմ է քվեարկել դպրոցի տնօրենը:

 

IX. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ

 

77. Հարցազրույցի արդյունքները ամփոփելուց և հանձնաժողովի որոշում կայացնելուց հետո՝ մեկ ժամվա ընթացքում, մասնակիցն իրավունք ունի գրավոր բողոք ներկայացնելու հանձնաժողովի նախագահին: Բողոքը քննարկվում է տեղում՝ հավակնորդի ներկայությամբ:

78. Բողոքի քննարկման ժամանակ հանձնաժողովը մասնակցի ներկայությամբ լսում է տվյալ մասնակցի՝ հարցազրույցի փուլի ձայնագրությունը, համեմատում է արձանագրության հետ, ներկայացնում է սխալ կամ թերի գնահատված պատասխանի վերաբերյալ պարզաբանումներ՝ հնչեցնելով ճիշտ պատասխանը:

 

X. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ

 

79. Թեստավորման կամ հարցազրույցի բողոքարկման արդյունքում հանձնաժողովի ընդունած որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում մասնակիցը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական մարմին կամ օրենքով սահմանված կարգով կարող է դիմել դատարան:

 

XI. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

80. Մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են մրցույթն անցկացնելուց հետո` նույն օրը:

Մրցույթի արդյունքների հրապարակման ամփոփիչ արձանագրության մեջ լրացվում են

/Ձև 2/՝

1) մրցույթի անցկացման վայրը,

2) հաստատության լրիվ անվանումը,

3) թափուր տեղի անվանումը,

4) թափուր տեղերի քանակը,

5) մրցույթին մասնակցելու համար դիմած անձանց թիվը,

6) մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն ստացած անձանց թիվը,

7) մասնակիցների՝ թեստային և հարցազրույցի առաջադրանքների միավորները՝ արտահայտված նաև տոկոսներով,

8) հաղթող ճանաչվածի անուն, ազգանուն, հայրանունը, հավաքած միավորների քանակը,

9) հանձնաժողովի անդամների ստորագրությունները,

10) մրցույթի անցկացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը:

81. Ամփոփիչ արձանագրությանը կցվում են՝

1) գնահատման թերթիկ,

2) գնահատման թերթիկի խոտանման մասին արձանագրությունը (առկայության դեպքում),

3) քվեաթերթիկ (առկայության դեպքում)

4) քվեաթերթիկի խոտանման մասին արձանագրությունը (առկայության դեպքում),

5) հանձնաժողովի անդամի հատուկ կարծիքը (առկայության դեպքում):

 

XII. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

 

82. Սույն կարգի 80-րդ կետի համաձայն՝ մրցույթում հաղթող ճանաչված կամ ընտրված մասնակիցը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է դիմում` աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար:

83. Սույն կարգի 76-րդ կետի համաձայն՝ տնօրենը մրցույթում հաղթող ճանաչված կամ ընտրված մասնակցի հետ օրենքով սահմանված կարգով կնքում է աշխատանքային պայմանագիր՝ դիմումը ներկայացնելուց հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Ձև 1

 

 

 

3x4

լուսանկար

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական

 ուսումնական հաստատության

 (նշվում է հաստատության լրիվ անվանումը)

_______________________________________

(նշվում է առարկայի անվանումը) ________________

ուսուցչի թափուր պաշտոնի մրցույթին

 մասնակցելու նպատակով հաստատության տնօրեն

պարոն/տիկին____________________-ին

_____________________________-ից

դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

_______________________________________

(դիմողի հաշվառման վայրը)

_________________________________________

(դիմողի հեռ. (աշխատանքային, բնակ., բջջ.)

 ______________________________________________

անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել

Ծնված` _______________________________

օրը, ամիսը, տարին, վայրը

 

 Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Ծանոթանալով ուսուցչի թափուր պաշտոնի համար տրված հայտարարությանը, մրցույթի պայմաններին և անցկացման կարգին՝ խնդրում եմ գրանցել ինձ որպես մրցույթի մասնակից

Քաղաքացիությունը _____________________________

Դատապարտվել եմ` այո, ոչ (ընդգծել)___________________

Դատվածությունը հանված կամ մարված է` այո, ոչ

(ընդգծել)___________________

Դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ

գործունակ ճանաչվել եմ` այո, ոչ (ընդգծել)__________________

Դատական կարգով մանկավարժական կամ վարչական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկվել եմ` այո, ոչ

(ընդգծել)___________________

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-Ն որոշմամբ հաստատված հիվանդությունների ցանկի որևէ հիվանդությամբ

տառապում եմ, չեմ տառապում (ընդգծել) ___________________

Համակարգչային գրագիտությունը _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(տիրապետման մակարդակը, համակարգչային ծրագրերի իմացությունը)

 

Կից ներկայացնում եմ մրցույթի մասին հայտարարությունում նշված փաստաթղթերը:

Նախազգուշացված եմ կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու համար սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին:

 

Դիմող` ____________________________

«____» ______________ 20 __ թ.

 

Ձև 2

 

Ամփոփիչ արձանագրություն

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզի /Երևան քաղաքի/_________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(հանրակրթական ուսումնական հաստատության լրիվ անվանումն ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանի)՝ ուսուցչի թափուր աշխատատեղի (լրացվում է մասնագիտության անվանումը) __________________ համար հայտարարված մրցույթի:

1. Թափուր աշխատատեղի քանակը______________:

2. Մրցույթին մասնակցելու համար դիմած անձանց թիվը__________:

3. Մրցույթին մասնակցելու թույլատվություն ստացած անձանց թիվը____________:

4. Թեստավորման արդյունքը (մասնակիցների անուն, ազգանուն, հայրանունները, հավաքած միավորները)

1)

2)

3)

5. Հարցազրույցի արդյունքը (լրացվում են բոլոր մասնակիցների հավաքած միավորները)

1)

2)

3)

6. Հաղթող ճանաչված մասնակցի անուն, ազգանուն, հայրանունը, հավաքած միավորների քանակը`

1)

7. Հանձնաժողովի անդամների անունը, ազգանունը և ստորագրությունները

1) Հանձնաժողովի նախագահ`______________________________ /_____________/

2) հանձնաժողովի անդամ` ______________________________ /_____________/

3) հանձնաժողովի անդամ` _______________________________ /_____________/

4) հանձնաժողովի անդամ` _______________________________ /_____________/

5) հանձնաժողովի անդամ` _______________________________ /_____________/

Հանձնաժողովի քարտուղար` ___________________________/ _____________/

 

Ձև 3

 

Գնահատման թերթիկ

 

1. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության անվանումը __________________________

2. Առարկան

3. Հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը ստորագրությունը

4. Մասնակցի անունը, ազգանունը

 

Հարց N

Միավորը

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Ընդամենը

 

 

 

 

 

Հանձնաժողովի նախագահ`___________________

Կ.Տ.

 

Ձև 4

 

 

 Քվեաթերթիկ

 

1. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության անվանումը __________________________

2. Առարկան

3. Հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը

_______________________________ __________________________

 ստորագրությունը

 

Հ/հ

Մասնակցի անուն, հայրանուն, ազգանուն

Կողմ

Դեմ

1.

     

2.

     

...

     

 

Ձև 5

 

Ինքնակենսագրություն

 

1. Աշխատանքային գործունեություն /վերջին աշխատանքի վայրը լրացվում է առաջինը/

2. Կրթությունը /մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան, կրթության վկայագրեր /դիպլոմներ, հավաստագրեր, վկայականներ/

3. Կոչումներ

4. Որակավորման տարակարգ

5. Հրատարակած հոդվածներ

6. Լեզուների իմացություն

7. Համակարգչային իմացություն

8. Այլ տվյալներ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 25 փետրվարի 2021 թվական: