Համարը 
N 703-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2003.07.09/36(271) Հոդ.633
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.05.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.06.2003
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
18.06.2003
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.07.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

18 հունիսի 2003 թ. 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

22 մայիսի 2003 թվականի N 703-Ն 

 

ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 32-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը` համաձայն հավելվածի:

1.1. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածի (այսուհետ՝ հավելված) 6.1-ին կետով նախատեսված չափաքանակների նկատմամբ մոնիթորինգն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի պետական լիազոր մարմինը և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության ոլորտի պետական լիազոր մարմինը՝ յուրաքանչյուրն իր մասով։

(1.1-ին կետը լրաց. 29.08.19 N 1148-Ն)

1.2. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարին՝ ապահովել իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքների փոխանակում՝ յուրաքանչյուր 14-18 ամիսը մեկ անգամ՝ արտադրված ապրանքային ձկան և ջրառի ծավալների համադրման նպատակով, ինչպես նաև իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքները տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնին:

(1.2-րդ կետը լրաց. 29.08.19 N 1148-Ն)

1․3․ 1․2-րդ կետի մոնիթորինգի իրականացման ժամկետը հաշվարկվում է 2021 թվականի հունվարի 1-ից։

(1.3-րդ կետը լրաց. 15.04.21 N 574-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 

2003 թ. հունիսի 13

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի

մայիսի 22-ի N 703-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման գործառույթները:

2. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացությունն ունի հետևյալ իմաստը՝

ձկնային տնտեսություն` արդյունագործական ձկնորսություն, ապրանքային ձկան, ձկնամատղաշի, այլ ջրային կենդանիների բուծման գործունեության իրականացման միջոցառումների և (կամ) կառուցվածքների ամբողջություն:

3. Ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսները կարող են օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմնի կողմից ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալուց հետո:

4. Ջրային համակարգերն օրենքով սահմանված կարգով կարող են օգտագործվել ձկնատնտեսական նպատակներով՝ դրանց սեփականատիրոջ համաձայնությամբ և պայմանագրային հիմունքներով` սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված պայմանի բավարարման դեպքում:

5. Ձկնային տնտեսության կողմից իրականացվող ջրօգտագործումը չպետք է խանգարի կամ խոչընդոտի այլ տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությանը:

6. Ձկնային տնտեսությունների ջրօգտագործումը պետք է բացառի ստորերկրյա ջրերի մակարդակի փոփոխությունը, տեղանքի ճահճացումը կամ չորացումը:

6.1. Արարատյան դաշտավայրում գործող ձկնաբուծական տնտեսությունների համար սահմանվում են ջրօգտագործման և ձկնարտադրության տարեկան ծավալի հետևյալ չափաքանակները՝

1) 1 լ/վրկ ջրաելքով իշխան ձկնատեսակի համար՝ նվազագույնը 700 կգ.

2) 1 լ/վրկ ջրաելքով թառափ ձկնատեսակի համար՝ նվազագույնը 800 կգ.

3) 1 լ/վրկ ջրաելքով թառափ և իշխան ձկնատեսակների համար՝ ընդհանուր նվազագույնը 750 կգ։

(6.1-ին կետը լրաց. 29.08.19 N 1148-Ն, 15.04.21 N 574-Ն)

6.2. Հավելվածի 6.1-ին կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված չափաքանակները սույն որոշման 1.2-րդ կետում նշված մոնիթորինգի իրականացման արդյունքում չհամապատասխանելու դեպքում ջրօգտագործման թույլտվության մեջ նվազեցնել ջրառի չափաքանակները՝ դրանք համապատասխանեցնելով վերջին հաստատված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներով սահմանված տարեկան ձկնազանգվածի համար սույն չափաքանակներով հաշվարկված ջրառի ծավալին:

(6.2-րդ կետը լրաց. 29.08.19 N 1148-Ն, փոփ. 15.04.21 N 574-Ն)

7. Ձկնատնտեսական նշանակության ջրային օբյեկտների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8. Ձկնատնտեսական նշանակության ջրային օբյեկտներից իրականացվող ջրառը պետք է պարտադիր կահավորված լինի ձկնարգելքով:

9. Ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործումն առանց արհեստական կառույցների թույլատրվում է միայն տվյալ ջրաէկոհամակարգին բնորոշ ձկնատեսակների բուծման պայմանով: 

(հավելվածը լրաց. 29.08.19 N 1148-Ն, լրաց., փոփ. 15.04.21 N 574-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան