Համարը 
թիվ 09-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.06.14-2021.06.27 Պաշտոնական հրապարակման օրը 16.06.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
11.06.2021
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.06.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.06.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 23-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

11 հունիսի 2021 թվականի

թիվ 09-Ն

   

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 23-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների դրույթներով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «2021 թվականի վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 23-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Մաս 1-ի 1.4.2 -րդ կետի 23-րդ և 24-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ

 

«

Հ/Հ

Աշխա-տանքի (ցուցա-նիշի) ծածկա-գիրը

Վիճակագրական աշխատանքի
(ցուցանիշի) անվանումը

Վիճակա-գրական փաստաթղթի տեսակը կամ աշխատանքի կատարման (ցուցանիշի մշակման) համար հիմք հանդիսացող այլ նյութերը (աղբյուրները)

Վիճակագրական աշխատանքի (ցուցանիշի)

Արմստատի պաշտոնական կայքերում առկա վիճակա-գրական հրապա-րակումներն ըստ ծածկագրերի(տես՝ Մաս 3), տվյալների բազաներն ըստ հղումների և այլն, որոնցում առկա է վիճակա-գրական աշխատանքի արդյունքը (ցուցանիշը)

ընդգրկվա-ծությունը (ըստ ոլորտի, գործունեության տեսակի, տարածքային բաշխվածության, աշխատողների թվաքանակի և այլն)

հաճախա-կանու-թյունը

կատարման (մշակման) ավարտը (ամսաթիվը կամ օրը հաշվետու ժամանակա-շրջանից հետո)

1.4.2 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

23.

142001

Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման վարչական վիճակագրական տվյալներ աշխատողների թվաքանակի, աշխատաժամերի և աշխատանքի վարձատրության մասին

- - նախնական

- - ճշգրտված

Պետական եկամուտների կոմիտեի միկրոտվյալների բազա՝ ըստ մեկ և ավելի վարձու աշխատող ունեցող գործատուների

ըստ հանրապետության, մարզերի և ք.Երևանի, գործունեության տեսակների, տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների, սեռի,տարիքային խմբերի

ամսական

25
54

(տվյալների բազայի ճշտում, ծածկագրում, վերլուծություն)

24.

142002

Մեկ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձ՝անվանական.
 -1 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունների
 - 50 և ավելի վարձու աշխատող ունեցող կազմակերպությունների

Պետական եկամուտների կոմիտեի միկրոտվյալների բազա՝ ըստ մեկ և ավելի վարձու աշխատող ունեցող գործատուների

 

ամսական

   
 

- ամսական (նախնական)
(ընթացիկ ամսվան նախորդող ամսվա ցուցանիշ

ըստ հանրապետության, գործունեության տեսակների, տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների

30/31
(դեկտեմբերը՝
31-րդ օրը)

1000-301,
1000-401,
1000-402,
1400-101,
Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

- ամսական (ճշգրտված)
(նախորդող ամսվան նախորդող ամսվա ցուցանիշ)

55
(նոյեմբերը՝ 60-րդ օրը,
դեկտեմբերը՝
65-րդ օրը)

 

- 2020թ. IV եռամսյակ (նախնական)
(ճշգրտված)

ըստ հանրապետության, սեռի, տարիքային խմբերի, գործունեության տեսակների, տնտեսության ինստիտուցիոնալ հատվածների, կազմակերպության չափի

35
65

1000-401,
1000-402,
5900-201,
1400-101

 

- 2021թ. I եռամսյակ (նախնական)
(ճշգրտված)

 35
65

 

- 2021թ. II եռամսյակ (նախնական)
(ճշգրտված)

35
65

 

- 2021թ. III եռամսյակ (նախնական)
 (ճշգրտված)

 

35
65

 
 

- 2021թ. IV եռամսյակ (նախնական)
(ճշգրտված)

35
65

   

- 2020թ. տարեկան (նախնական) 
 (ճշգրտված)

 

ըստ հանրապետության, մարզերի և Երևան քաղաքի, սեռի, տարիքային խմբերի

31
65

1000-102,
1000-103,
1000-104,
1000-105,
1400-101,
1000-204,
1000-401,
1000-402,
5800-301,
5900-201,
ArmStatBank,
Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

»,

 

2) Մաս 1-ի 7.0.-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

 

«

7.0. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ

1

700001

Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի մարդահամարի անցկացման նախապատրաստական աշխատանքներ

ըստ հատուկ ծրագրի

»,

 

3) Մաս 14-ը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

 

«

ՄԱՍ 14

2021 թվականի վիճակագրական

ծրագրի

 

14.1.ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ՝

ՈՒՂՂՎԱԾ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ

 

Հ/Հ

Աշխատանքի անվանումը

Իրականացման
ժամկետը

Կատարողը

1.

Մարդահամարի հարցաշարի վերաբերյալ վիճակագրական կոմիտեի ստորաբաժանումներից ստացված նախնական կարծիքների քննարկում և ամփոփաթերթի կազմում

2021 թ.
I-II եռամսյակներ

Մարդահամարի վարչություն

2.

Հարցաշարի լրամշակում

2021 թ.
I-II եռամսյակներ

Մարդահամարի վարչության պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժին

3.

Լրամշակված հարցաշարի հիման վրա համակարգչային ծրագրերում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում

2021 թ.
II եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին

4.

Լրամշակված հարցաշարի հիման վրա հրահանգչական և մեթոդաբանական փաստաթղթերի վերանայում

2021 թ.
 II եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժին,
Կազմակերպական աշխատանքների բաժին

5.

Մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման վերաբերյալ հրահանգավորումների՝ տեսա և ձայնային ծրագրերի մշակում, համապատասխան ծրագրերի կիրառմամբ

2021 թ.
I-II եռամսյակներ

Մարդահամարի վարչության պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժին

6.

Երևան քաղաքում և հարակից երեք մարզերում վարչական ռեգիստրից ստացված հասցեների ընտրանքային ստուգումների և ճշգրտումների կազմակերպում (ցուցակագրում) և իրականացում

2021 թ.
II եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության կազմակերպական աշխատանքների բաժին

7.

Մարդահամարի վարչության աշխատակիցների, ինչպես նաև ներգրավված աշխատակազմի տեսական, գործնական, ինչպես նաև մեթոդաբանական անհրաժեշտ գիտելիքների ստուգման նպատակով` համապատասխան թեստերի և հարցերի մշակում

2021 թ.
II եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժին,
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին

8.

Մարդահամարի վարչության աշխատակիցների հրահանգավորումների կազմակերպում՝ մարդահամարի անցկացման նպատակով մշակված տեսա և ձայնային ծրագրի կիրառմամբ

2021 թ.
II-III եռամսյակներ

Մարդահամարի վարչության պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժին,
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին

9.

Մարդահամարի կազմակերպական պլանների կազմման վերաբերյալ ցուցումների և ձևերի լրամշակում

2021 թ.
III եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության կազմակերպական աշխատանքների բաժին

10.

Մարդահամարի հարցաշարի վերջնական տարբերակի հիման վրա՝ ելքային աղյուսակների ստացման տեխնիկական առաջադրանքների վերանայում

2021 թ.
III եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության տվյալների մշակման և դասակարգումների բաժին

11.

Մարդահամարի հարցաշարի վերջնական տարբերակի հիման վրա՝ ելքային աղյուսակների ստացման վերանայված տեխնիկական առաջադրանքների համաձայն, համակարգչային ծրագրերի վերանայում

2021 թ.
III եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին

12.

Երևան քաղաքում և հարակից երեք մարզերում իրականացված հասցեների ընտրանքային ստուգումների և ճշգրտումների արդյունքում ստացված տվյալների ամփոփում

2021 թ.
III եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին,
Տվյալների մշակման և դասակարգումների բաժին

13.

Բնակչության պետական ռեգիստրի (ԲՊՌ) և ՍԷԿՏ համակարգի տվյալների համադրման արդյունքում մարդահամարի նպատակով ձևավորված տվյալների շտեմարանում՝ ԲՊՌ-ում հաշվառված և երկրում գտնվելու անորոշ (չճշտված) կարգավիճակ ունեցողների տվյալների հստակեցման համար ՀՀ ոստիկանության հետ հնարավոր այլ աղբյուրների ուսումնասիրություն

2021թ.
III-IV եռամսյակներ

Մարդահամարի վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին,
Տվյալների մշակման և դասակարգումների բաժին

14.

Մարզային գործակալության աշխատակիցների շրջանում՝ մարդահամարի անցկացման, այդ թվում՝ մարդահամարի հարցաթերթի լրացման կարգի փորձնական հրահանգավորումների դասընթացների կազմակերպում՝ մշակված համակարգչային ծրագրով

2021 թ.
III եռամսյակ

Մարդահամարի վարչություն

15.

2020թ․փուլի մարդահամար անցկացրած երկրների փորձի ուսումնասիրում

2021 թ.

Մարդահամարի վարչություն

16.

Համակցված մեթոդով մարդահամարի անցկացումը հաջողած երկրների հետ անմիջական կապ հաստատելու տարբերակների մշակում

2021 թ.

Մարդահամարի վարչություն

17.

Միջազգային հարթակում մարդահամարին առնչվող մարքեթինգային հնարավորությունների և դրանց կիրառության ուսումնասիրում

2021 թ.

Մարդահամարի վարչության կազմակերպական աշխատանքների բաժին

18.

Մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման գործառույթներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավորությունների և մեթոդների ուսումնասիրում և համապատասխան առաջարկների մշակում

2021 թ.

Մարդահամարի վարչության պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժին,
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին

19.

ՀՀ մարդահամարի լրամշակված հարցաթերթի, մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման առանձին գործառույթների թեստավորման (փորձարկումների) նախապատրաստում և իրականացում

2021 թ.
IV եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության կազմակերպական աշխատանքների բաժին

20.

Իրականացված թեստավորման աշխատանքների արդյունքների ամփոփում և առաջարկությունների ներկայացում

2021 թ.
IV եռամսյակ

Մարդահամարի վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին, Տվյալների մշակման և դասակարգումների բաժին

»:

 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան 

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 16 հունիսի 2021 թվական: