Համարը 
N 65-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.08.09-2021.08.22 Պաշտոնական հրապարակման օրը 20.08.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
17.08.2021
Ստորագրող մարմինը 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.08.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.08.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԸ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

17 օգոստոսի 2021 թ.

N 65-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԸ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 661-Լ որոշմամբ հաստատված Հավելվածի 19-րդ կետի 20-րդ ենթակետի պահանջով և հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 14.1-ին և 14.2-րդ կետերի պահանջը՝

 

Հրամայում եմ

 

1. Սահմանել Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի վարման կարգը և ներդնել կրթության ոլորտի պետական վարչական ռեգիստրը՝ համաձայն Հավելվածի:

 

Նախարար`

Վ. Դումանյան

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

Կրթության, գիտության, մշակույթի և

սպորտի նախարարի

 2021 թվականի օգոստոսի 17-ի

N 65-Ն հրամանի

 

ԿԱՐԳ

 

Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի վարման և կրթության ոլորտի պետական վարչական ռեգիստրի ներդրման

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ ԿԿՏՀ) վարման և կրթության ոլորտի պետական վարչական ռեգիստրի ներդրման հետ կապված իրավահարաբերությունները։

2. ԿԿՏՀ-ն տվյալների հավաքագրման, պահպանման, մշակման, ինչպես նաև հաշվետվությունների ստացման և հրապարակման էլեկտրոնային միասնական համակարգ է, որի միջոցով իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտի վարչական ռեգիստրների վարումը։ ԿԿՏՀ–ում պահվող տվյալները (տեղեկությունները) համալրվում են վարչական բնույթի դիտարկումների հիման վրա:

3. ԿԿՏՀ–ում գրանցվում են Հայաստանի Հանրապետությունում նախադպրոցական, հանրակրթական, նախնական(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական և հետբուհական հիմնական կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ուսումնական հաստատությունները՝ անկախ կազմակերպական իրավական ձևից և ենթակայությունից՝ վարչական ռեգիստրների ամբողջականությունը ապահովելու նպատակով։

4. Անձնական տվյալները ԿԿՏՀ հավաքագրվում, մշակվում և պահվում են «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան։

5. ԿԿՏՀ ողջ տեղեկատվությունը պահվում է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, այսուհետ՝ ԿՏԱԿ կենտրոնական հանգույցի սերվերների վրա, որից օգտվելու հնարավորություն ունեն ԿԿՏՀ բոլոր մասնակիցները՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6. ԿԿՏՀ և պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նմանատիպ համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակումն իրականացվում է էլեկտրոնային, ինքնաշխատ եղանակով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն և 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N1849-Ն որոշումներով սահմանված կարգերին համապատասխան՝ պետական տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական սպասարկումը և համակարգումը (այդ թվում՝ համապատասխան ենթառեգիստրների վարումը) իրականացնող օպերատորի միջոցով։

7. ԿԿՏՀ միջոցով հավաքագրված տվյալները կիրառվում են պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում քաղաքականությունների մշակման, տվյալների հիման վրա որոշումների կայացման, վարչարարության իրականացման և վիճակագրության վարման նպատակով։

8. ԿԿՏՀ մասնակիցների իրավասությունները սահմանված են սույն կարգի 10-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական և ենթաօրենսդրական ակտերով։

9. ԿԿՏՀ վարումը իրականացնում է ԿՏԱԿ-ը, որը հանդիսանում է համակարգի գլխավոր ադմինիստրատորը։

10. ԿԿՏՀ մասնակիցները և սույն կարգով նրանց վերապահված լիազորությունների շրջանակը.

1) Հայաստանի Հանրապետության կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը, որը տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական բոլոր հաստատությունների մասին սույն համակարգով հավաքագրվող ողջ տեղեկատվությանը՝ ներառյալ անձնական տվյալները։

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինները, Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք ստանում են տեղեկատվություն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն և 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N1849-Ն որոշումներով սահմանված կարգերին համապատասխան։

3) Պետական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները և Երևանի քաղաքապետը, ստանում են իրենց ենթակայության տակ գտնվող ուսումնական հաստատությունների մասին ողջ տեղեկատվությունը՝ ներառյալ անձնական տվյալները։

4) Հայաստանի Հանրապետության համայնքային, պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները, որոնք մուտքագրում, խմբագրում են իրենց ուսումնական հաստատության և ներգրավված սուբյեկտների մասին ցանկացած տեղեկատվություն և տիրապետում են այդ տեղեկատվությանը։

 

ԿԿՏՀ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

11. ԿԿՏՀ հիմնական ենթահամակարգերն են

1) Նախադպրոցական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ՝ ՆԿԿՏՀ վարչական ռեգիստր,

2) Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգ՝ ԴԿՏՀ վարչական ռեգիստր,

3) Մասնագիտական կրթության՝ նախնական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և ԲՈՒՀ-երի կառավարման տեղեկատվական համակարգ՝ ՄԿԿՏՀ վարչական ռեգիստրներ,

4) Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման էլեկտրոնային համակարգ,

5) Սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ուսուցիչների գործուղման համակարգ,

6) Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների տեղեկատվական համակարգ։

12. ԿԿՏՀ համակարգի տվյալները հավաքագրվում են ուսումնական հաստատությունների միջոցով:

13. ԿԿՏՀ ենթահամակարգերի կառուցվածքը, հավաքվող տվյալները, հավաքման և փոփոխման ժամկետները նկարագրված են աղյուսակում.

 

Աղյուսակ

 

ԿԿՏՀ ենթահամակարգերի կառուցվածքը, հավաքվող տվյալները, հավաքման և փոփոխման ժամկետները

 

Համակարգ

(ռեգիստր)

ենթահամակարգ

Հավաքվող տվյալ

Հավաքման /փոփոխման ժամկետներ

ՆԿԿՏՀ

-

1. ՆԴ հաստատություն

1) Հիմնական տվյալներ

 ա. մարզ

 բ. տարածաշրջան

 գ. համայնք

 դ. բնակավայրի տեսակը բոլոր տեղերում

 ե. հաստատության տեսակը

 զ. հաստատության անվանումը, համարը

 է. հաստատության սեփականության ձևը

 ը. երեխայի ամսական վարձաչափը

 թ. լրացուցիչ կրթական ծառայության վարձավճարը

 ժ.հաստատության ստեղծման տարեթիվը

 ժա. ՆՈՒՀ–ը իրականացնում է ներառական կրթություն

 ժբ. աշխատանքային շաբաթ

 ժգ. աշխատանքային ռեժիմ

 ժդ. աշխատանքային ժամակարգ

 ժե. մատուցվող լրացուցիչ ծառայություններ

 ժզ. պլանավորված խմբերի քանակը

 ժէ. փաստացի խմբերի քանակը

 ժը. հաստատության կազմակերպական-իրավական ձևը

 ի. լիցենզիայի վկայականի համարը

 իա. լիցենզիայի վկայականի տրման ամսաթիվը

 իբ. պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

 իգ. պետական ռեգիստրում գրանցման ամսաթիվ

 իդ. նույնականացման կոդ

 իե. փողոց

 իզ. շենքի համար

 իէ. փոստային դասիչ

 իը. ֆիքսված և բջջային հեռախոսահամարներ

 իթ. էլ. Փոստ

 իժ. վեբ կայք

2) Հաստատության փակվելու պարագայում

 ա. փակման տեսակը

 բ. փակման պատճառը

 գ. փակման սկիզբը

3) Շենք և հարմարություններ

ա. շենքի տիպը

բ. հարկայնությունը

գ. նախագծային տեղերի քանակը

դ. երեխաների փաստացի քանակը

ե. շենքի ընդհանուր մակերես (մ2)

զ. տվյալ շենքում ՆԴՀ տեղակայման տարեթիվ

է. շենքի վիճակը

ը. շենքի վերջին հիմնանորոգման տարեթիվ

թ. շենքի վերջին ընթացիկ նորոգման տարեթիվ

ժ. խմբասենյակների քանակը

ժա. ննջասենյակների քանակը

ժբ. սանհանգույցների քանակը

ժգ. նկուղային հարկի ընդհանուր մակերես (մ2)

ժդ. կից տարածքի մակերես (մ2)

ժե. վարձակալությամբ տրված մակերես (մ2)

ժզ. վարձակալությամբ վերցված մակերես (մ2)

ժէ. դահլիճներ

ժը. բուժկետ

ժթ. պահեստ

ի. սննդի բլոկ

իա. մեթոդական կաբինետ

իբ. մեթոդական կաբինետի հագեցվածությունը

4) Ենթակառուցվածքներ

ա. ջրամատակարարում

բ. ոռոգման ջուր

գ. կոյուղացում

դ. լեկտրամատակարարում

ե. գազամատակարարում

զ. ջեռուցում

է. տաք ջրամատակարարում

ը. ինտերնետ

5) Պարագաներ

ա. մայրենի լեզվի և շրջակա միջավայրի ճանաչողական զարգացման

բ. տարրական մաթեմատիկայի պատկերացումների զարգացման

գ. կերպարվեստի գործունեության կազմակերպման

դ. երաժշտական գործունեության կազմակերպման

ե. թատերական (տիկնիկային) գործունեության, զվարճալիքների կազմակերպման

զ. ֆիզիկական դաստիարակչական և շարժախաղերի կազմակերպման

է. հեռուստացույց

ը. տեսաձայնագրիչ/DVD

թ. մագնիտոֆոն/երաժշտական կենտրոն

ժ. համակարգիչ

ժա. պատճենահանող սարք

ժբ. ծրիչ/պրոյեկտոր

ժգ. տրանսպորտային միջոց

6) Ֆինանսներ

ա. եկամտի աղբյուր

բ. ստացման ամսաթիվ

գ. գումարի չափ

դ. սարքավորումների և գույքի ձեռք բերման ծախսեր

ե. նորոգման ծախսեր

զ. վարձակալական ծախսեր

է. սննդամթերքի ծախսեր

ը. գրասենյակային ապրանքների ծախսեր

թ. աշխատավարձի ծախսեր

ժ. ծառայություններ համար իրականացված ծախսեր

ժա. այլ ծախսեր

7) Հաստիքացուցակի ձևավորում

ա. պաշտոնը ըստ հաստիքացուցակի

բ. տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված դրույքների թիվ

8) Աշխատակիցներ

ա. անուն

բ. ազգանուն

գ. հայրանուն

դ. ծննդյան ամսաթիվ

ե. սեռ

զ. անձնագրային տվյալներ

է. սոց. քարտ

ը. քաղաքացիություն

թ. ազգություն

ժ. փաստացի հասցե

ժա. հեռախոս

9) Պաշտոն

ա. պաշտոնի անվանում

բ. հիմնական պաշտոն

գ. դրույք

դ. տվյալ պաշտոնում նշանակման հրամանի համար

ե. տվյալ պաշտոնում նշանակման հրամանի օր, ամիս, տարի

զ. հավելավճար

է. նախկին աշխատանքային ստաժը

10) Կրթություն

ա. կրթությունը

բ. մանկավարժական կրթությամբ

գ. բարձրագույն կրթությամբ

դ. միջին մասնագիտական կրթությամբ

ե. ուսումնական հաստատություն

զ. ընդունվելու տարին

է. ավարտելու տարին

ը. ֆակուլտետը/բաժանմունքը

թ. մասնագիտությունը

ժ. դիպլոմի համարը

ժա. գիտական աստիճան

ժբ. գիտական կոչում

11) Վերապատրաստում

ա. վերապատրաստման անցման օր, ամիս, տարի

բ. վերապատրաստող կազմակերպության անվանումը

գ. վերապատրաստման արդյունքում ստացված փաստաթղթի տեսակը

դ. փաստաթղթի համարը

12) Խմբեր

ա. խումբ

բ. խմբի տեսակ

գ. ուսուցման լեզու

13) Սաներ

ա. ազգանուն

բ. անուն

գ. հայրանուն

դ. հաստատություն ընդունվելու տարին

ե. խումբ

զ. ծննդյան ամսաթիվ

է. չունի ծննդյան վկայական

ը. ծննդյան վկայականի համարը

թ. սեռ

ժ. որ երկրից է

ժա. քաղաքացիություն

ժբ. ազգություն

ժգ. սոց. քարտ

ժդ. բնակության փաստացի հասցե

ժգ. հեռախոս

ժդ. պոլիկլինիկա

ժե. արյան կարգ

14) Ծնող (օրինական ներկայացուցիչ)

ա. անուն

բ. ազգանուն

գ. հեռախոս

դ. քաղաքացիություն

ե. անձը հաստատող փաստաթուղթ

զ. սերիա և համար

է. տրման ամսաթիվ

ը. ում կողմից է տրված

15) Կրթության առանձնահատուկ պայմաններ

ա. ֆունկցիոնալ խանգարման աստիճան

բ. ֆունկցիոնալ խանգարման տեսակը

գ. վկայագրի համարը և տրման ամսաթիվը

դ. հիվանդություն

ե. հիվանդության կոդը

զ. հիվանդության սկիզբը

է. հիվանդության ավարտը

Յուրաքանչյուր տարի մինչև սեպտեմբերի 30, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

ԴԿՏՀ

Դպրոցների տվյալների մուտքագրման համակարգ

2. Դպրոց

1) Ընդհանուր տեղեկություն

ա. մարզ

բ. տարածաշրջան

գ. համայնք/վարչական շրջան

դ. դպրոցի անվանումը

ե. ունի՞ նախակրթարան

զ. նախագծային հզորությունը

է. դպրոցի շենքի տիպը

ը. տնօրենի անուն, ազգանուն, հայրանուն

թ. պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

ժ. պետական ռեգիստրում գրանցման ամսաթիվ

ժա. դպրոցի հիմնադրման տարին

ժբ. դպրոցի տիպը ըստ իրականացվող հիմնական ծրագրի

ժգ. դպրոցի տիպը ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

ժդ. դպրոցը իրականացնում է ներառական կրթություն

ժե. աշխատանքային շաբաթ

ժզ. աշխատանքային ժամակարգ

ժէ. աշխատանքային ռեժիմ

ժը. դպրոցը բազմահերթ է, որովհետև

ժթ. կազմակերպական-իրավական (սեփականության) ձևը

ի. ենթակայությունը

իա. հասցե

իբ. փոստային դասիչ

իգ. ֆիքսված և բջջային հեռախոսահամարներ

իդ էլ. փոստ

իե. վեբ կայք

2) Դպրոցի ՏՀՏ հագեցվածությունը՝ ըստ առկա քանակության և պահանջարկի

ա. համակարգիչ, նոութբուք և պլանշետ

բ. անխափան սնուցման սարք/ UPS

գ. ծրիչ/պրոյեկտոր

դ. էլեկտրոնային գրատախտակ

ե. բազմաֆունկցիոնալ սարք

զ. սկաներ

է. տպիչ

ը. արտատպիչ սարք/քսերոքս

3) Մասնաշենքեր

ա. նոր մասնաշենք ավելացնելու հնարավորություն

բ. նոր մասնաշենքի անվանումը

գ. նոր մասնաշենքի հասցեն

դ. գլխավոր մասնաշենքում նկարագրված բոլոր դաշտերը նոր մասնաշենքում լրացնելու հնարավորություն

4) Գլխավոր մասնաշենք

ա. հարկայնությունը

բ. նախատեսված աշակերտական տեղերի քանակը (լրացվում է ԿՏԱԿ-ի կողմից)

գ. փաստացի հաճախող երեխաների թիվը (հաշվարկվում է համակարգի կողմից)

դ. տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը

ե. շենքի ընդհանուր մակերեսը (մ2)

զ. շենքի ներսի մաքրվող մակերեսը (մ2)

է. դպրոցը համայնքի տարածքում միակն է (լրացվում և խմբագրվում է ԿՏԱԿ-ի կողմից)

ը. հեռավորությունը ամենամոտ դպրոցից (մոտակա բանուկ ճանապարհով, կմ) (լրացվում և խմբագրվում է ԿՏԱԿ-ի կողմից)

թ. նկուղային հարկի ընդհանուր մակերես (մ2)

ժ. դպրոցի կից տարածքի մակերես (մ2)

ժա. վարձակալությամբ տրված մակերես (մ2)

ժբ. վարձակալությամբ վերցված մակերես (մ2)

ժգ. անհատույց տրված մակերես (մ2)

ժդ. անհատույց տրված մակերես (մ2)

ժե. բնակեցված սենյակների քանակը

ժզ. բնակեցված սենյակների մակերեսը(մ2)

5) Տարածքների անվանումները (ենթաբաժինն ունի մասնաշենք ավելացնելու հնարավորություն)

ա. առանձնասենյակ

բ. դասասենյակ

գ. լաբորատորիա

դ. համակարգչային առարկայական սենյակ

ե. նախնական զինպատրաստության առարկայական սենյակ

զ. հրաձգարան առարկայական սենյակ

է. զենքի պահեստ

ը. արհեստագործական պահեստ

թ. սպորտդահլիճ

ժ. բացօթյա սպորտհրապարակ

ժա. նիստերի դահլիճ

ժբ. ճաշարան կամ բուֆետ

ժգ. բուժսենյակ

ժդ. զուգարան

ժե. լոգարան

ժզ. լողավազան

ժէ. հանդերձարան

ժը. ապաստարան

ժթ. գրադարան

ի. նկուղ

իա. տեխնիկական նշանակության սենյակ

իբ. հանրակացարանային սենյակ

իգ. այլ նշանակության սենյակ

(թվարկված դաշտերը լրացվում են ըստ տարածքների քանակի, ըստ տարածքների ընդհանուր մակերեսի(մ2), ըստ փաստացի գործող տարածքների քանակի և ըստ փաստացի գործող տարածքների մակերեսների(մ2)։ Բոլոր տարածքներն ունեն ավելացնելու հնարավորություն։)

6) Ենթակառուցվածքներ

ա. շենքի վիճակը

բ. շենքի վերջին հիմնանորոգման տարեթիվ

գ. շենքի վերջին ընթացիկ նորոգման տարեթիվ

դ. ջրամատակարարում

ե. աղբյուր

զ. ոռոգման ջուր բոլոր տեղերում

է. կոյուղացում

ը. էլեկտրամատակարարում

թ. գազամատակարարում

ժ. ջեռուցում

ժա. տաք ջրամատակարարում

ժբ. հեռախոսային կապ

ժգ. ինտերնետային կապ

ժդ. Հայաստանի կրթական ցանց

ժե. տրանսպորտային միջոցների քանակը

ժզ. գործող տրանսպորտային միջոցների քանակը

7) Սովորողներ, ավելացնելու հնարավորությամբ

Նոր սովորող մուտքագրելու դեպքում բացվող դաշտեր

ա. սովորողի ՀԾՀ

բ. ազգանուն

գ. անուն

դ. հայրանուն

ե. ծննդյան տարեթիվ

զ. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

է. անձը հաստատող փաստաթղթի համար

ը. սովորողի դասարան

թ. տվյալ դասարան ընդունվելու ամսաթիվ (լրացվում է միայն երեխայի տվյալները առաջին անգամ մուտքագրելիս)

ժ. տվյալ դասարան ընդունվելու հրամանի համարը(լրացվում է միայն երեխայի տվյալները առաջին անգամ մուտքագրելիս)

ժա. սեռ

ժբ. արյան կարգ

ժգ. քաղաքացիություն

ժդ. ազգություն

ժե. ո՞ր երկրից է

ժզ. հաշվառման հասցե (մարզ, շրջան, համայնք, բնակավայրի տիպ, փողոց, շենք/տուն, բնակարան, փաստացի բնակության հասցեն համընկնում է/չի համընկնում հաշվառման հասցեի հետ)

ժէ. ունի՞ հաշմանդամություն

ժը. ֆունկցիոնալ խանգարման աստիճան

ժթ. ֆունկցիոնալ խանգարման տեսակը

ի. վկայագրի համարը և տրման ամսաթիվ

8) Ծնող կամ օրինական ներկայացուցիչ

ա. երեխայի հետ կապը

բ. ՀԾՀ (սոցքարտ)

գ. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը

դ. փաստաթղթի համարը

ե. անուն

զ. ազգանուն

է. հայրանուն

ը. սովորողի ծնողներից որևէ մեկը ունի՞ փախստականի անձնագիր

թ. սովորողի ծնողներից որևէ մեկը ունի՞ քաղաքացիություն չունեցող անձի անձնագիր

ժ.ֆունկցիոնալ խանգարման տեսակը

ժա. ֆունկցիոնալ խանգարման աստիճանը

ժբ. հեռախոս

ժգ. բջջային հեռախոս

ժդ. էլեկտրոնային փոստ

ժե. արտակարգ իրավիճակների դեպքում նշված տվյալները որպես կապի միջոց հաստատելու հնարավորություն

9) Յուրաքանչյուր աշակերտի համար մուտքագրվող դաշտեր

ա. գնահատականներ (նկարագրված է 3.2 կետում)

բ. խմբագրել (նկարագրված է 2.1 - 2.5 կետերում)

դ. ընթացիկ փոխադրում/ընտրել դասարանը

ե. թողնել նույն դասարանում

զ. անավարտ ուսումնառություն/ընտրել պատճառը/հրամանի ամսաթիվ

9.1) Ստուգում/Աշակերտի մուտքագրված տվյալների մեջ սխալ հայտնաբերելու կամ անվանական տվյալների փոփոխության դեպքում մուտքագրվող դաշտեր

ա.ծննդյան ամսաթիվ

բ. անուն

գ.ազգանուն

10) Դասարաններ, նորը ստեղծելու հնարավորությամբ

ա. դասարանի համար/կարգ

բ. նշիչ

գ. հերթ

դ. ուսուցման լեզու

ե. ավագ դասարանների համար նաև՝ հոսք

Յուրաքանչյուր դասարանի էջում՝

10.1) Դասացուցակ, ըստ կիսամյակների (Լրացնել բոլոր աշխատանքային օրերի համար ըստ աշխատանքային ռեժիմի)

ա. ժամեր

բ. առարկաներ

10.2) Գնահատում

ա. տվյալ դասարանի բոլոր աշակերտների ամփոփաթերթերը

բ. գնահատվող առարկաներն ըստ կիսամյակների և տարեկան

գ. տարեկան ամփոփաթերթում վերաքննությունների դաշտ

դ. 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների տարեկան ամփոփաթերթերում՝ քննական առարկաների գնահատման դաշտեր յուրաքանչյուր աշակերտի համար

10.3) Առարկայացանկ, ըստ կիսամյակների

ա. պետական բաղադրիչ

բ. դպրոցական բաղադրիչ

գ. ավագ դասարաններում ՝ ենթահոսք

10.4) Խմբագրում

ա. խմբագրել դասարանը (դաշտերը նկարագրված են «3.Դասարաններ» բաժնում)

բ. ավելացնել աշակերտ (մուտքագրվող դաշտերը թվարկված են «2.Աշակերտներ» բաժնում)

գ. ազատում դպրոցից

դ. ազատման պատճառը

ե. ազատման ամսաթիվը

զ. ազատման հրամանի համարը

10.5) Տարեվերջյան փոխադրում

ա. ընտրել դասարանը

11) Հաստիքների ձևավորում

ա. հաստիք

բ. պաշտոն

գ. դրույքաչափ

11.1) Ուսուցիչներ

ա. դրույքաչափը (մինչև 1 տարվա ստաժ)

բ. դրույքաչափը (1-ից 5 տարվա ստաժ)

գ. դրույքաչափը (5-ից 15 տարվա ստաժ)

դ. դրույքաչափը (15 և ավել տարվա ստաժ)

11.1) Անձնակազմ, ավելացնելու հնարավորությամբ

ա. ՀԾՀ

բ. ազգանուն

գ. անուն

դ. հայրանուն

ե. ծննդյան ամսաթիվ

զ. սեռ

է. արյան կարգ

ը. քաղաքացիություն

թ. ազգություն

ժ. հասցե

ժա. հեռախոս

ժբ.զբաղվում է տնային ուսուցմամբ

Յուրաքանչյուր աշխատակցի համար մուտքագրվող դաշտեր՝

11.1) Ազատել աշխատանքից

ա. պատճառ

բ. ազատման հրաման

գ. ազատման ամսաթիվ

11.2) Ազատել պաշտոնից

ա. պատճառ

բ. ազատման հրաման

գ. ազատման ամսաթիվ

11.3) Անձնական

ա. սոցիալական քարտ

բ. զբաղվածություն / ծանրաբեռնվածություն

գ. ազգանուն

դ. անուն

ե. հայրանուն

զ. ծննդյան ամսաթիվ

է. սեռ

ը. արյան կարգ

թ. քաղաքացիություն

ժ. ազգություն

ժա. հասցե

ժբ. հեռախոս

ժգ. զբաղվում է տնային ուսուցմամբ

11.4) Պաշտոն

ա. հիմնական պաշտոն

բ. պաշտոն

գ. դրույք

դ. նշանակման հրամանի N

ե. նշանակման հրամանի ամսաթիվ

զ. դասղեկություն, գումարի չափը

է. խմբակավար, գումարի չափը

ը. մեթոդմիավ. նախագահ, գումարի չափը

թ. տետրերի ստուգում, գումարի չափը

ժ. հավելավճար

ժա. նախկին աշխ. ստաժ (տարի)

ժբ. նախկին աշխ. ստաժ (ամիս)

11.5) Ուսուցիչ

ա. դասավանդվող հիմնական առարկա

բ. դասվա՞ր է

գ. նշանակման հրամանի N

դ. նշանակման հրամանի ամսաթիվ

ե. դասղեկություն, գումարի չափը

զ. խմբակավար, գումարի չափը

է. մեթոդմիավ. նախագահ, գումարի չափը

ը. տետրերի ստուգում, գումարի չափը

թ. հավելավճար

ժ. նախկին աշխ. ստաժ (տարի)

ժա. նախկին աշխ. ստաժ (ամիս)

11.6) Դասաբաշխում

ա. ըստ կիսամյակների

բ. յուրաքանչյուր դասարանի համար

գ. առարկա

դ. ժամաքանակ

11.7) Անձը հաստատող փաստաթուղթ/ԱՀՓ

ա. գրանցման հասցե

բ. ԱՀՓ համարը

գ. ԱՀՓ տրման ամսաթիվը

դ. Ում կողմից է տրվել

ե. կցել ԱՀՓ պատճենը

11.8) Կրթություն

ա. կրթություն

բ. մանկավարժական կրթությամբ՝ այո/ոչ նշում

գ. ուսումնական հաստատություն

դ. ընդունվելու տարին

ե. ավարտելու տարին

զ. ֆակուլտետը/բաժանմունքը

է. մասնագիտությունը

ը. դիպլոմի համարը

թ. գիտական աստիճան

ժ. գիտական կոչում

11.9) Վերապատրաստում

ա. պատրաստվու՞մ է վերապատրաստվել այս ուսումնական տարում՝ Այո/Ոչ նշում

բ. վերապատրաստում անցնելու ամսաթիվ

գ. վերապատրաստող կազմակերպության անվանումը

դ. փաստաթղթի տեսակը

ե. փաստաթղթի համարը

զ. փաստաթուղթ կցելու հնարավորություն

11.10) Ատեստավորում

ա. պատրաստվու՞մ է ատեստավորվել այս ուսումնական տարում

բ. նշում ատեստավորման վերաբերյալ

գ. փաստաթուղթ կցելու հնարավորություն

11.10) Որակավորման տարակարգ

ա. տարակարգ ստանալու ամսաթիվ

բ. տարակարգի աստիճան

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

Սովորողներին դպրոց հայտագրելու էլեկտրոնային համակարգ

Կարգավորվում է Կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1640-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգի» 8-12-րդ կետերի պահանջների համաձայն:

 «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդունելության, տեղափոխման և ազատման կարգի» ժամկետներին համապատասխան

 

Էլեկտրոնային դասամատյաններ

Կարգավորվում է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 28–Ն հրամանով հաստատված «հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի լրացման (գործածման) կարգի» 2-8-րդ կետերի պահանջների համաձայն ։

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, դրանց լրացման (գործածման) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի Հունվարի 18-ի N23-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» կարգի ժամկետներին համապատասխան

Սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ուսուցիչների գործուղման համակարգ

 

Կարգավորվում է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 14.10.2020թ. N 40-Ն հրամանով հաստատած «Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ համապատասխան մասնագետ գործուղելու կարգի» դրույթներին համապատասխան։

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ համապատասխան մասնագետ գործուղելու կարգի» ժամկետներին համապատասխան

Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման էլեկտրոնային համակարգ

 

Կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 11.02.2021թ. N 154-Ն որոշմամբ հաստատած «Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման կարգի» դրույթներին համապատասխան։

«Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման կարգի» ժամկետներին համապատասխան

ՄԿԿՏՀ

Բարձրագույն կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ

3. Ինստիտուցիոնալ տվյալներ

1) Ընդհանուր տվյալներ

ա. հաստատության անվանումը

բ. հիմնադրման, վերակազմակերպման, վերանվանման տարեթվերը

գ. հիմնադիրը (Իրավաբանական անձ կամ Ֆիզիկական անձ)

դ. գերատեսչական ենթակայությունը

ե. կազմակերպաիրավական ձևը

զ. պետռեգիստրի գրանցման վկայականի համարը

է. պետռեգիստրի Տրման տարեթիվը

ը. հարկ վճարողի հաշվառման համարը

թ. իրավաբանական հասցե

ժ. գործունեության հասցե

ժա. կոնտակտային տվյալներ (hեռախոսը, ֆաքսը, Էլ. փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն)

2) Կրթական գործունեության լիցենզիաներ

2.1) Ֆակուլտետների և մասնագիտությունների ցանկը

ա. ֆակուլտետի անվանումը

բ. մասնագիտության անվանումը և դասիչը

գ. որակավորման աստիճանը (Բակալավր, Մագիստրոս, ինտեգրված կրթական ծրագիր)

դ. որակավորումը

ե. ուսման ձևերը (Առկա, Հեռակա, Հեռավար, դրսեկություն)

Ուսման տևողությունը (տարի/ ԵԲԿՏ կրեդիտներ)

ե. ԲՈՒՀ-ում իրականացվող կրթական ծրագրերը (Նախնական (Արհեստագործական), Միջին մասնագիտական, Բակալավրի, Մագիստրոսի, Ինտեգրված, Դիպլոմավորված մասնագետի)

զ. ասպիրանտուրայի թույլատվություն

է. լրացուցիչ կրթական ծրագրեր

2.2) Մասնաճյուղեր

ա. անվանումը

բ. հասցեն

գ. քաղաքը

դ. մարզը

3) Տարածքային ռեսուրսներ (նշելով օգտագործման հիմունքները՝ սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունք)

3.1) ԲՈՒՀ-ի զբաղեցրած ամբողջ (շենքային, հողային) տարածքը՝ ըստ գործառույթների

ա. սեփական

բ. վարձակալական

գ. անհատույց տնօրինման իրավունքով

3.2) Մասնաշենքեր

ա. անվանումը կամ համարը

բ. հասցեն

գ. քաղաքը

դ. մարզը

ե. մակերեսը

զ. սեփական (ք.մ.)

է. վարձակալական (ք.մ.)

թ. անհատույց տնօրինման իրավունքով (ք.մ.)

3.2) Լսարաններ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. լսարանի տարողունակությունը (ուսանող)

գ. լսարանի մակերեսը (ք.մ.)

դ. օգտագործման հիմքը ( սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.3) Լաբորատոր բազա (այդ թվում նաև մասնագիտական կաբինետներ)

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. լաբորատորիայի անվանումը

գ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

դ. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

ե. նշանակությունը (գիտական, ուսումնական ստարտափ ինկուբատորներ, Spinoff-եր, Պատենտներ)

3.4) Դահլիճներ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. նպատակը (ֆունկցիոնալությունը)

գ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

դ. նստատեղերի քանակը

ե. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով, )

3.5) Գրադարաններ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. գրադարանի անվանումը

դ. գրադարանի ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

ե. բաժանորդագրված դասախոսների թիվը

զ. բաժանորդագրված ուսանողների թիվը

է. բաժանորդներին սպասարկող անձնակազմի թիվը

ը. գրականության անվանացանկում պարունակվող գրքերի, Էլեկտրոնային և տեսաձայնային ռեսուրսներ(ավելացնել համապատասխան բաժիններում) թիվը

թ. աշխատանքի ժամերը

ժ. Օգտագործման հիմքը

օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով,)

3.6) Ընթերցասրահներ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ընթերցասրահի անվանումը

գ. ընթերցասրահի ենթակայությունը

դ. ընթերցասրահի ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

ե. նստատեղերի քանակը

զ. բաժանորդագրված դասախոսների թիվը

է. բաժանորդագրված ուսանողների թիվը

ը.բաժանորդներին սպասարկող անձնակազմի թիվը

թ. գրականության անվանացանկում պարունակվող գրքերի թիվը

ժ. աշխատանքի ժամերը

ժա. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով, )

3.7) Գրապահոցներ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ենթակայությունը

գ. գրապահոցի ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

դ. գրականության անվանացանկում պարունակվող գրքերի թիվը

ե. կտորների քանակը

զ. սպասարկող անձնակազմի քանակը

է. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.8) Արխիվ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

գ. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.9) Բուժկետեր

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. նշանակությունը

գ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

դ. սպասարկող անձնակազմի քանակը

ե. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.10) Սանհանգույցներ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

գ. զուգարանակոնքերի քանակը

դ. պիսուարների քանակը

ե. տղամարդկանց / կանանց

զ. առանձնահատուկ կարիք ունեցող ուսանողների և անձնակազմի համար

3.11) Սննդի կետեր

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

գ. սեղանների քանակը

դ. միաժամանակ սպասարկվող անձանց քանակը

ե. սպասարկող անձնակազմի քանակը

զ. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.12) Մարզադահլիճներ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. նշանակությունը համապիտանի/մարզաձև

գ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

դ. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.13) Մարզադաշտեր

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. մարզադաշտի անվանումը

գ. նշանակությունը (համապիտանի/մարզաձև)

դ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

ե. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.14) Հանրակացարաններ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

գ. բնակելի սենյակների ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

դ. սենյակների քանակը

ե. կենվորների առավելագույն քանակը

զ. վարձավճարի չափը

է. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.15) Հյուրերի տուն

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

գ. համարների ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

դ. համարների քանակը

ե. կենվորների առավելագույն քանակը

զ. վարձավճարի չափը

է. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.16) Հանգստի գոտիներ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

գ. համարների ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

դ. համարների քանակը

ե. կենվորների առավելագույն քանակը

զ. վարձավճարի չափը

է. օգտագործման հիմքը հիմքը (սեփական, վարձակալական, անհատույց տնօրինման իրավունքով)

3.17) Դրամարկղներ

ա. մասնաշենքի անվանումը կամ համարը

բ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

գ. աշխատանքի ժամերը

4) Ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքներ

4.1) Կառավարման խորհուրդ (կոլեգիալ կառավարման մարմին)

ա. անդամների թիվը

բ. հիմնադրի ներկայացուցիչներ (անունը և ազգանունը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

գ. պետական լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներ (անունը և ազգանունը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

դ. դասավանդողների կազմի ներկայացուցիչներ(անունը և ազգանունը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

ե. ուսանողների ներկայացուցիչներ (անունը և ազգանունը,մասնագիտությունը, կրթական աստիճանը և կուրսը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

4.2) Գիտական խորհուրդ

ա. գիտական խորհրդի նախագահ (անունը և ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

բ. անդամների թիվը

գ. գիտական խորհրդի քարտուղար (անունը և ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

դ. գիտական խորհրդի անդամներ (անունը և ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

ե. ռեկտորատի անդամներ (անունը և ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

4.3) Վարչական կառուցվածքը

ա. վարչություններ

բ. բաժիններ և ստորաբաժանումներ

գ. ֆակուլտետներ/ինստիտուտներ

դ. ամբիոններ

4.4) Գիտական կենտրոն

ա. ուսանողական խորհուրդ

բ. ուսանողական գիտական խորհուրդ/ընկերություն

գ. շրջանավարտների միություն

դ. կարիերայի կենտրոն

ե. արհմիություն

զ. ժամանցի և հանգստի կազմակերպման մարմին

է. հաստատությունում գործող այլ կառույցներ

5) Աշխատակազմ

5.1) վարչական աշխատողներ

ա. պրոռեկտորներ (անունը և ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

բ. ռեկտորի աշխատակազմ (պաշտոնը, անունը և ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

5.2) Վարչություններ

ա. լրիվ անվանումը

բ. գործունեության ոլորտը

գ. աշխատակիցների թիվը

դ. ղեկավար ( անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

5.3) Բաժիններ և ստորաբաժանումներ

ա. բաժինների և ստորաբաժանումների անվանումները

բ. գործունեության ոլորտը

գ. աշխատակիցների թիվը

դ. ղեկավարի (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

5.4) Հաշվապահություն

ա. գլխավոր հաշվապահ (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

բ. գլխավոր հաշվապահի տեղակալ(ներ) (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

դ. հաշվապահները ըստ գործունեության

ե. գործունեությունը

զ. հաշվապահների թիվը

է. գանձապահների թիվը

5.5) Ֆակուլտետներ/
ինստիտուտներ

ա. ֆակուլտետի/ինստիտուտի անվանումը

բ. դեկան/տնօրեն (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ընտրման ամսաթիվը, ժամկետը)

գ փոխդեկաններ/տնօրենի տեղակալներ (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, գործունեությունը)

դ. դեկանատի գործավարներ (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը, գործունեությունը)

5.6) Ամբիոններ

ա. ամբիոնի անվանումը

բ. ամբիոնի վարիչ (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ընտրման ամսաթիվը, ժամկետը)

դ. պրոֆեսորադասախոսական կազմ (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը, բազային կրթությունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, անձնագրի սերիան և համարը, սոցիալական քարտի համարը, գիտական բնագավառը, հիմնական/ համատեղող/ ժամավճարային, դրույքաչափը / ժամաքանակը)

5.7) Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

ա.մեթոդիստներ կազմ (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը, բազային կրթությունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, անձնագրի սերիան և համարը, սոցիալական քարտի համարը, դրույքաչափը)

բ. լաբորանտներ (անունը և ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը, բազային կրթությունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, անձնագրի սերիան և համարը, սոցիալական քարտի համարը, դրույքաչափը)

7) Համագործակցություն

7.1) Գործընկեր ուսումնական հաստատություններ 956

ա. հաստատության անվանումը

բ. համագործակցության ոլորտը

գ. կնքման տարեթիվը

դ. ներպետական/ միջազգային/

ե. համագործակցության պայմանագրերը

7.2 )Գործընկեր ոչ ուսումնական հաստատություններ 957

ա. հաստատության անվանումը

բ. համագործակցության ոլորտը

գ. կնքման տարեթիվը

դ. ներպետական/ միջազգային/

ե. համագործակցության պայմանագրերը

7.3) Գործող ոչ գիտահետազոտական դրամաշնորհներ 958

ա. հաստատության անվանումը

բ. համագործակցության ոլորտը

գ. մեկնարկի ամսաթիվը և նախատեսվող տևողությունը

դ. ներպետական/ միջազգային 960/961

ե. համագործակցության պայմանագրերը

7.4) Մասնագիտական և կրթական ընկերությունների անդամակցություն 959

ա. ընկերության անվանումը

բ. գործունեության ոլորտը

գ. կնքման տարեթիվը

դ. ներպետական/ միջազգային

ե. համագործակցության պայմանագրերը

8) Գործունեությունը համակարգող փաստաթղթեր

ա. ռազմավարական պլան

բ. կանոնադրություն

գ. կառավարման խորհրդի կանոնակարգ

դ. գիտական խորհրդի կանոնակարգ

ե. ֆակուլտետային խորհրդի կանոնակարգ

զ. ամբիոնի գործունեության կանոնակարգ

է. ստորաբաժանումների գործունեության կարգեր

ը. ուսանողների գնահատման կարգ

թ. ուսանողների բողոքների դիտարկման կարգ

ժ. ուսման վարձերի զեղչման կարգ

ժա.օգնությունների հատկացման կարգ

ժբ. արխիվի գործունեության կարգ

ժգ. այլ համակարգող փաստաթղթեր

9) Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարում

9.1) Մուտքեր

ա. բյուջետային մուտքեր

 Բուհի բյուջեի բաշխվածությունը ըստ հոդվածների (%)

ա. պետ. պատվերով սովորող ուսանողների ծախսերի հատուցում

բ. թեմատիկ գիտական ֆինանսավորում

գ. այլ մուտքեր

դ. արտաբյուջետային մուտքեր

ե. ուսանողների վճարներ

զ. վարձակալական վճարներ

է. դրամաշնորհներ

թ. սննդի կետեր

ժ. վճարովի դասընթացներ

ժա. Հրատարակչական

Մուտքեր ձեռնարկատիրական գործունեությունից

ա. այլ մուտքեր

բ. անձեռնմխելի/ endowment fund / ֆոնդ

9.2) Ծախսեր

Բուհի բյուջեի ծախսերի բաշխվածությունը ըստ հոդվածների (%)

ա. Աշխատավարձ (պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, վարչական աշխատողների, ուսումնաօժանդակ անձնակազմի, սպասարկող անձնակազմի, այլ)

բ. կենսաթոշակային ֆոնդ

գ. կրթաթոշակ

դ. ուսումնական ծախսեր

ե. պրակտիկաներ

զ. կոմունալ ծախսեր (էլ. Էներգիա, գազ, ջեռուցում, ջրմուղ, հեռախոսակապ և այլն)

է. անհատույց օգնության ծախսեր

ը. ուսման վարձերի զեղչեր

թ. ուսանողական խորհրդի հետ կապված ծախսեր

ժ. գործուղման ծախսեր

ժա. ներկայացուցչական ծախսեր

ժբ. տնտեսական ծախսեր (գրասենյակային ծախսեր, տրանսպորտային միջոցների սպասարկում, վառելիք, ընդհանուր և կապիտալ վերանորոգման ծախսեր)

ժգ. սննդի ծախսեր

ժդ. հարկեր, տուրքեր

ժե. ռեսուրսների պահպանում

ժզ. զարգացման ծախսեր

9.3) Մեկ ուսանողին հատկացված ծախս՝ ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանի

10) Մասնագիտության կրթական ծրագրի վերաբերյալ տվյալներ

10.1) Ընդհանուր տվյալներ

ա. մասնագիտության անվանումը և դասիչը

բ. որակավորումը

գ. որակավորման աստիճանը

դ. ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակը

ե. կրեդիտների քանակը

զ. ուսումնառության ձևը

է. տևողությունը

10.2) Կրթության հիմքը/բազային կրթությունը (դիմորդին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները)

10.3) ակնկալվող վերջնարդյունքները

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ընդհանուր կարողություններ

գ. մասնագիտական կարողություններ

10.4) Չափորոշիչը

10.5) Ծրագրային հավատարմագիրը

11) Բակալավրի, մագիստրոսի և ինտեգրված կրթական ծրագրերի դասընթացներ (առարկայական ծրագրեր)

11.1) Դասընթացների ցանկը` ըստ կրթաբլոկների

ա. դասընթացի (առարկայի) անվանումը

բ. ECTS կրեդիտների թիվը

գ. մուտքային պահանջները

11.2) Վերջնարդյունքները

ա. գրականության ցանկը

բ. ամբիոնը

գ. դասընթացի բաղադրիչները (մոդուլները)

դ. մոդուլի անվանումը

ե. մոդուլի ECTS կրեդիտների թիվը

զ. դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները

է. մոդուլի գնահատման ձևերը

ը. կիսամյակը

11.3) Դասընթացների (առարկայական ծրագրերի) մշակում և գրախոսություն

11.3.1) ԲՈՒՀ-ում մշակված դասընթացներ

ա. դասընթացի անվանումը

բ. մշակող մարմնի անվանումը

գ. աշխատախմբի ղեկավարի (նախագահի) անունը, ազգանունը

դ. գրախոսող կազմակերպության անվանումը

ե. գրախոսող մարմինը

զ. հաստատման ամսաթիվը

է. գրախոսությունները

11.3.2) Այլ հաստատություններում մշակված դասընթացներ

ա. դասընթացի անվանումը

բ. մշակող հաստատության անվանումը

գ. օգտագործման իրավունքի ստացման ամսաթիվը

դ. դասընթացները օգտագործելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթ(եր)ը

ե. գրախոսությունները

11.4) Պրակտիկաներ

ա. որակավորման աստիճանը

բ. պրակտիկայի տեսակը

գ. տևողությունը

դ. կրեդիտների թիվը

ե. արդյունքների ամփոփման ձևը

զ. պրակտիկաների ծրագրերը

է. պրակտիկաների պայմանագրերը

11.5) Ուսումնական պլան

11.5.1) Մշակման, քննարկման և հաստատման ընթացակարգ

ա. մշակման, քննարկման և երաշխավորման մարմինները և նրանց գործառույթները

բ. հաստատող մարմինը և ամսաթիվը

11.5.2) Վերանայման գործընթացը և պարբերականությունը

ա. վերանայման պարբերականությունը

բ. վերանայման մարմինները և նրանց գործառույթները

գ. շահառուների մասնակցությունը

դ. այն կազմակերպությունները, որոնց կարծիքը և/կամ պահանջները հաշվի են առնվել պլանը կազմելիս և/կամ վերանայելիս

ե. կազմակերպության անվանումը

զ. առաջարկությունները և/կամ պահանջները

12) Ուսանողներ

ա. կրթական աստիճանը

բ. ուսումնառության ձևը

գ. կուրսը

դ. անունը և ազգանունը

ե. ծննդյան տարեթիվը

զ. սեռը

է. ազգությունը

ը. քաղաքացիությունը

թ. անձնագրի սերիան և համարը

ժ. սոցիալական քարտի համարը

ժա. անվճար հիմունքներով (կրթաթոշակի չափը)

ժբ. վճարովի հիմունքներով (վճարի չափը)

13) Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ

ա. ամբիոնը

բ. անունը, ազգանունը, սոցիալական քարտի համարը

գ. աշխատանքային ստաժը(ընդհանուր ստաժը, մանկավարժական ստաժը)

դ. վերջին հինգ տարվա գիտական և մեթոդական աշխատանքների ցանկը(ներպետական գրախոսվող ամսագրերում, միջազգային գրախոսվող ամսագրերում)

ե. հեղինակային իրավունք

զ. այլ աշխատանքներ

է. տվյալ մասնագետի կողմից դասավանդվող դասընթացների ցանկը

13.1) Վերջին հինգ տարում գիտական աստիճան և/կամ կոչում ստացած դասախոսները

ա. տարին

բ. ամբիոնը

գ. անունը, ազգանունը,

դ. սոցիալական քարտի համարը

ե. գիտական աստիճանը (թեկնածու, դոկտորի(PHD), դոկտոր)

զ. գիտական կոչումը( դոցենտ, պրոֆեսոր)

14) Քննաշրջան

ա. կիսամյակային քննություններ կազմակերպման ժամկետները

բ. միջանկյալ քննությունների կազմակերպման ժամկետները

գ. ամփոփիչ ավարտական ատեստավորման կազմակերպման ժամկետները

15) Ռեսուրսներ

15.1) Գիտական և ուսումնական լաբորատորիաներ

Մասնագիտական կաբինետներ (professional_cabinet)

ա. անվանումը

բ. սարքավորումները (գործիքները)

գ. օգտագործվող նյութերը

դ. սարքավորումների լուսանկարները

15.2) Ուսումնական լաբորատորիաներ

ա. անվանումը

բ. սարքավորումները (գործիքները)

գ. օգտագործվող նյութերը materials

դ. կատարվող լաբորատոր աշխատանքների/փորձերի վերնագրերը

ե. սարքավորումների լուսանկարները

15.3) Գիտական լաբորատորիաներ

ա. անվանումը

բ. սարքավորումները (գործիքները)

գ. մասնագիտական ուղղվածությունը

դ. սարքավորումների լուսանկարները

15.4) Համակարգչային լաբորատորիաներ/լսարաններ

ա. անվանումը

բ. համակարգիչների քանակը

գ. միացված է ներքին ցանցին

դ. միացված է ինտերնետին

16) Մասնագիտական գրադարաններ

ա. գրադարանի անվանումը

բ. մասնագիտական դասագրքեր (hրատարակման տարեթիվը, քանակը)

գ. գիտական գրականություն (hրատարակման տարեթիվը, քանակը)

16.1) Պայմանագրեր ՀՀ և արտասահմանյան գրադարանների հետ

ա. գրադարաններ

բ. էլեկտրոնային գրադարաններ

17) Համագործակցություն

17.1 ) Համատեղ կրթական ծրագրեր

ա. համատեղ կրթական ծրագրի անվանումը

բ. համատեղ որակավորման անվանում,

գ. տեսակը՝ համատեղ աստիճան/դիպլոմ, կրկնակի աստիճան, կրկնակի դիպլոմ, և այլ/

դ. հաստատության անվանումը՝ հաստատություն 1, 2…3 (hասցեն, պայմանագրի կնքման տարեթիվը, ներպետական/միջազգային, պայմանագրերը)

17.2) Ուսանողների փոխանակում

ա. փոխանակման ծրագրի անվանումը

բ հաստատության անվանումը՝ հաստատություն 1, 2…3 (hասցեն, պայմանագրի կնքման տարեթիվը, ներպետական/միջազգային)

17.2.1) Գործընկեր ԲՈՒՀ-ից տեղափոխված ուսանողներ

ա. որակավորման աստիճանը

բ. մասնագիտությունը

գ. կուրսը

դ. անունը և ազգանունը

ե. տեղափոխման ամսաթիվը և տևողությունը

զ. պայմանագրերը

17.2.2) Գործընկեր ԲՈՒՀ տեղափոխված ուսանողներ

ա. որակավորման աստիճանը

բ. մասնագիտությունը

գ. կուրսը

դ. անունը և ազգանունը

ե. տեղափոխման ամսաթիվը և տևողությունը

զ. Պայմանագրերը

17.3) Դասախոսների փոխանակում

ա. փոխանակման ծրագրի անվանումը

բ. հաստատության անվանումը

գ. հասցեն

դ. պայմանագրի կնքման տարեթիվը

ե. ներպետական/միջազգային

17.3.1) Գործընկեր ԲՈՒՀ-ից տեղափոխված դասախոսներ

ա. ամբիոնը

բ. անունը, ազգանունը և սոցիալական քարտի համարը

գ. տեղափոխման ամսաթիվը և տևողությունը

17.3.2) Գործընկեր ԲՈՒՀ տեղափոխված դասախոսներ

ա. ամբիոնը

բ. անունը, ազգանունը և սոցիալական քարտի համարը

գ. տեղափոխման ամսաթիվը և տևողությունը

դ. պայմանագրերը

17.4) Կարողությունների զարգացման ծրագրեր

17.5) Այլ համագործակցություն

ա. համագործակցության ոլորտը

բ. հաստատության / կազմակերպության անվանումը

գ. հասցեն

դ. կնքման տարեթիվը

ե. ներպետական/միջազգային

զ. պայմանագրերը

17.6) Շարժունության ապահովում

ա. շարժունությունն օժանդակող մարմինը

բ. ուսանողների օժանդակումը, կոնսուլտացիաները և/կամ տյուտորությունը (tutoring) նկարագրող փաստաթուղթ(եր)ը

գ. շարժունության ապահովման համար օգտագործվող ECTS-ի հիմնական փաստաթղթերը

18) Առաջադիմություն, տեղափոխություններ և տարեկետում

18.1) Առաջադիմություն

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ուսումնական տարին

գ. կիսամյակը

դ. անունը, ազգանունը և սոց. քարտի համարը

ե. մասնագիտական դասընթացների միջին կիսամյակային առաջադիմությունը (մինչև լուծարքային շրջանը, լուծարքային շրջանից հետո)

զ. ընդհանուր դասընթացների միջին կիսամյակային առաջադիմությունը (մինչև լուծարքային շրջանը, լուծարքային շրջանից հետո)

է. Ռոտացիա (տեղափոխություն անվճար համակարգ, տեղափոխություն վճարովի համակարգ)

ը. ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները

թ. որակավորման աստիճանը

ժ. ավարտելու տարին

ժա. անունը, ազգանունը և սոց. քարտի համարը

ժբ. քննությունների ցանկը և գնահատականները

ժգ. ավարտական աշխատանքի/թեզի վերնագիրը և գնահատականը

18.2) Գերազանցության դիպլոմ ստացողները

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ավարտելու տարին

գ. անունը, ազգանունը և սոց. քարտի համարը

18.3) Տեղափոխություններ

18.3.1) Այլ ԲՈՒՀ տեղափոխված ուսանողներ

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ուսումնական տարին

գ. կիսամյակը

դ. անունը, ազգանունը և սոց.քարտի համարը

ե. ԲՈՒՀ-ի անվանումը ուր տեղափոխվել է ուսանողը

զ. մասնագիտությունը ուր տեղափոխվել է ուսանողը

18.3.2) Այլ ԲՈՒՀ-ից տեղափոխված ուսանողներ

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ուսումնական տարին

գ. կիսամյակը

դ. անունը, ազգանունը և սոց.քարտի համարը

ե. ԲՈՒՀ-ի անվանումը որից տեղափոխվել է ուսանողը

զ. մասնագիտությունը որից տեղափոխվել է ուսանողը

18.4) Դուրս մնացած և վերականգնված ուսանողներ

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ուսումնական տարին

գ. վերականգնվելու կիսամյակը

դ. անունը, ազգանունը և սոց. քարտի համարը

18.5) Տարկետման մեջ գտնվող ուսանողներ

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ուսումնական տարին

գ. անունը, ազգանունը և սոց. քարտի համարը

դ. տարկետման ձևակերպման ամսաթիվը

ե. տարկետման պատճառը

19) Շրջանավարտների զբաղվածություն

ա. շրջանավարտների թվաքանակը

բ. որակավորման աստիճանը

գ. տարեթիվը

դ. թվաքանակը

ե. շրջանավարտների զբաղվածությունն ուսումնասիրող մարմինը

զ.շրջանավարտների բազա (բազայում պահպանվող տվյալների տիպերը)

է. շրջանավարտների զբաղվածության տվյալների հավաքագրման ձև(եր)ը

19.1) Հավաքագրման ձև(եր)ը

ա. տվյալների թարմացման հաճախությունը

19.2) Շրջանավարտների զբաղվածությունը

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ավարտելու տարին

գ. մասնագիտությամբ աշխատող շրջանավարտների %

դ. ավարտելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում մասնագիտությամբ աշխատանքի տեղավորվածների %

ե. ավարտելուց հետո երկու տարվա ընթացքում մասնագիտությամբ աշխատանքի տեղավորվածների %

զ. ավարտելուց հետո չորս տարվա ընթացքում մասնագիտությամբ աշխատանքի տեղավորվածների %

է. ավարտելուց հետո վեց տարվա ընթացքում մասնագիտությամբ աշխատանքի տեղավորվածների %

19.3) Շրջանավարտների բավարարվածությունը ծրագրի որակից

ա. որակավորման աստիճանը

բ. ավարտելու տարին

գ. բավարարված շրջանավարտների %

դ. չբավարարված շրջանավարտների %

20) Մասնագետների պատրաստման ինքնարժեքը

ա. բակալավրիատ

բ. մագիստրատուրա

գ. ինտեգրված

դ. դիպլոմավորված մասնագետ

21) Հետբուհական կրթություն

21.1) Ասպիրանտուրա/օրդինատուրա

21.1.1) Ասպիրանտներ/ օրդինատորներ

ա. ընդունվելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը

գ. ծննդյան տարեթիվը

դ. սեռը

ե. ազգությունը

զ. քաղաքացիությունը

է. անձնագրի սերիան և համարը

ը. սոց. քարտի համարը

թ. ուսուցման ձևը (առկա/հեռակա)

ժ. անվճար հիմունքներով (կրթաթոշակի չափը)

ժա. վճարովի հիմունքներով (վարձի չափը)

ժբ. ամբիոնը

ժգ. ղեկավարի անունը, ազգանունը և սոց. քարտի համարը

ժդ. մասնագիտությունը

21.1.2) Դուրս մնացած ասպիրանտներ/ օրդինատորներ

ա. ընդունվելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը և սոց. քարտի համարը

գ. դուրս մնալու տարին

21.1.3) Ասպիրանտուրան/ օրդինատուրան ավարտածներ

ա. ավարտելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը և սոց. քարտի համարը

գ. աշխատանքի վերնագիրը

դ. ուսումնառության ժամկետում պաշտպանել է թեզը

21.2 ) Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողներ

21.2.1) Հայցողներ

ա. ընդունվելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը

գ. ծննդյան տարեթիվը

դ. սեռը

ե. ազգությունը

զ. քաղաքացիությունը

է. անձնագրի սերիան և համարը

ը. սոց. քարտի համարը

թ. ուսուցման ձևը (առկա/հեռակա)

ժ. անվճար հիմունքներով (կրթաթոշակի չափը)

ժա. վճարովի հիմունքներով (վարձի չափը)

ժբ. ամբիոնը

ժգ. ղեկավարի անունը, ազգանունը և սոց. քարտի համարը

ժդ. մասնագիտությունը

21.2.2) Դուրս մնացած հայցողներ

ա. ընդունվելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը և սոց. քարտի համարը

գ. դուրս մնալու տարին

21.2.3) Ավարտածներ

ա. ավարտելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը և սոց. քարտի համարը

գ. աշխատանքի վերնագիրը

դ. ուսումնառության ժամկետում պաշտպանել է թեզը

21.3) Դոկտորանտուրա

21.3.1) Դոկտորանտներ

ա. ընդունվելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը

գ. ծննդյան տարեթիվը

դ. սեռը

ե. ազգությունը

զ. քաղաքացիությունը

է. անձնագրի սերիան և համարը

ը. սոց. քարտի համարը

թ. ուսուցման ձևը (առկա/հեռակա)

ժ. անվճար հիմունքներով (կրթաթոշակի չափը)

ժա. վճարովի հիմունքներով (վարձի չափը)

ժբ. ամբիոնը

ժգ. ղեկավարի անունը, ազգանունը և սոց. քարտի համարը

ժդ. մասնագիտությունը

21.3.2) Դուրս մնացած դոկտորանտներ

ա. ընդունվելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը և սոց. քարտի համարը

գ. դուրս մնալու տարին

21.3.3) Դոկտորանտուրան ավարտածներ

ա. ավարտելու տարեթիվը

բ. անունը և ազգանունը և սոց. քարտի համարը

գ. աշխատանքի վերնագիրը

դ. ուսումնառության ժամկետում պաշտպանել է թեզը

21.4) Մասնագետների պատրաստման ինքնարժեքը

ա. ասպիրանտուրա

բ. գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողներ

դ. դոկտորանտուրա

22) Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհուրդներ

22.1) ԲՈՒՀ-ում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհուրդներ

ա. խորհրդի համարը և անվանումը

բ. խորհրդի մասնագիտությունները և թվանիշները

գ. խորհրդի կողմից շնորհվող գիտական աստիճանները

դ. հանձնաժողովի անդամները (անունը և ազգանունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, ծննդյան տարեթիվը, սեռը, ազգությունը, քաղաքացիությունը)

ե. խորհրդի անդամների կարգավիճակը (նախագահ, գիտական քարտուղար, նախագահի տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ)

22.2) ԲՈՒՀ-ում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական ա.խորհուրդներ գործունեության արդյունքներ

բ. խորհրդի համարը և անվանումը

գ. թվանիշը և մասնագիտությունը

դ. ատենախոսի անունը և ազգանունը

ե. պաշտպանության կայացման ամսաթիվը

զ. աստիճանաշնորհման բնագավառը

է. շնորհվող գիտական աստիճանը

23) Գիտահետազոտական գործունեություն

23.1) ԲՈՒՀ-ի գիտական գործունեության ռազմավարությունը

ա. ԲՈՒՀ-ի առաքելությունը գիտական հետազոտությունների ոլորտում

բ. ԲՈՒՀ-ի ռազմավարական պլանի համապատասխան հատվածը

23.2) Գիտական գործունեության կազմակերպումը և կառավարումը

ա. գիտական հետազոտությունների կազմակերպման և կառավարման համակարգի կառուցվածքային սխեման(երը)

բ. գիտական գործունեության խթանմանը և աշխատանքային պայմանների բարելավմանն ուղղված քայլերը

գ. անդամակցություն ՀՀ, ԱՊՀ, արտասահմանյան և միջազգային գիտական ասսոցիացիաներին (միություններին)

դ. ասսոցիացիայի անվանումը

ե. երկիրը

զ. համագործակցության մեկնարկը

է. համագործակցության պայմանագիրը

23.3) Գիտական հետազոտություններ կատարող օղակները (գիտահետազոտական լաբորատորիաներ, կենտրոններ, ամբիոններ և այլ) և դրանց գործունեության ոլորտները

23.3.1) Գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

ա. անվանումը

բ. գործունեության ոլորտը

23.3.2) Գիտահետազոտական կենտրոններ

ա. անվանումը

բ. գործունեության ոլորտը

23.3.3) Ամբիոններ

ա. անվանումը

բ. գործունեության ոլորտը

23.3.4) Գիտական հետազոտություններ կատարող այլ օղակներ

ա. անվանումը

բ. գործունեության ոլորտը

23.4) Գիտահետազոտական ծրագրերի և դրանց գիտական ղեկավարների ցուցակը ըստ ոլորտների և ֆինանսավորման աղբյուրների

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. ոլորտը

գ. ղեկավարի անունը, ազգանունը, սոց. քարտի համարը

դ. բնույթը (տեսական, փորձարարական)

23.4.1) ՀՀ պետական բյուջեից ստացվող ֆինանսավորում

ա. բազային

բ. թեմատիկ

գ. այլ

23.4.2) Արտաբյուջետային ֆինանսավորում

ա. ներքին

բ. միջազգային դրամաշնորհներ

գ. այլ

23.4.3) Ծրագրի մեկնարկի ամսաթիվը և տևողությունը

23.5) Գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմը

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. անունը և ազգանունը

գ. գիտական աստիճանը և կոչումը

դ.դաշտոնը (գլխավոր գիտաշխատող, առաջատար գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, գիտաշխատող, կրտսեր գիտաշխատող)

դ. սովորողներ (Ասպիրանտ, հայցորդ, դոկտորանտ, մագիստրատուրայի ուսանող, բակալավրիատի ուսանող)

ե. լաբորանտներ և այլ օժանդակ աշխ. (ավագ լաբորանտ, լաբորանտ և այլ)

23.6) Գիտահետազոտական ծրագրի ֆինանսավորումը և ծախսերը

23.6.1) Ֆինանսավորում

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. ֆինանսավորման աղբյուրները (ՀՀ պետական բյուջե, համալսարանի բյուջե, դրամաշնորհներ և այլն)

գ. բաշխումը ըստ տարիների (ստացած, պլանավորված)

23.6.2) Ծախսեր

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. ծախսեր (աշխատավարձային ֆոնդ, տարածքի վարձակալություն, սարքավորումներ և նյութեր, գրականություն և էլեկտրոնային գրադարանների գրանցում, գիտաժողովների կազմակերպում, գործուղումներ և այլն)

գ. բաշխումը ըստ տարիների (կատարված, նախատեսվող)

23.7) Համագործակցությունը՝ ՀՀ և արտասահմանյան գիտահետազոտական գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների և կառույցների հետ

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. կազմակերպության կամ կառույցի անվանումը

գ. համատեղ տպագրված գիտական հոդվածները

դ. համատեղ կազմակերպված գիտական և ուսումնական միջոցառումները

23.7.1) Փոխանակված սովորողները

ա. անունը և ազգանունը

բ. մասնագիտությունը

գ. կրթական աստիճանը

դ. կուրսը

23.7.1) Վերապատրաստման կամ գործուղման մեկնած և ժամանած մասնագետները

ա. անունը և ազգանունը

բ. սոց. քարտի համարը

գ. պաշտոնը

23.8) Գիտական գործունեության արդյունքները

23.8.1) Ծրագրի սահմաններում ստացված արդյունքների հրապարակում

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. գիտական և մեթոդական աշխատանքներ (Գրախոսվող միջազգային ամսագրերում, գրախոսվող տեղական ամսագրերում, էլեկտրոնային գրախոսվող ամսագրերում, այլ ամսագրերում, գրքերում, միջազգային գիտաժողովներ, ուսանողական գիտաժողովներ և այլն)

գ. վերնագիրը

դ. հրատարակչություն, ամսագիր (անվանումը, համարը, էջը) կամ հեղինակային իրավունքի համարը

ե. էջերի կամ մամուլների քանակը

զ. հեղինակները

է. համահեղինակ սովորողների (բակալավր, մագիստրոս, ասպիրանտ) թիվը

23.8.2) Ծրագրի սահմաններում ստացված արդյունքների վրա պաշտպանած թեզեր և աշխատանքներ

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. տեսակը (դոկտորական թեզեր, թեկնածուական թեզեր, մագիստրոսական թեզեր, բակալավրիատի ավարտական աշխատանքներ, կուրսային աշխատանքներ)

գ. վերնագիրը

դ. գիտական ղեկավար (անունը և ազգանունը, գիտական աստիճանը և կոչումը)

ե. ընդդիմախոսներ (անունը և ազգանունը, գիտական աստիճանը և կոչումը)

զ. առաջատար կազմակերպությունը

է. մասնագիտական խորհուրդը կամ պետական քննական հանձնաժողովը

ը. պաշտպանության տարեթիվը

23.8.3) Ծրագրի սահմաններում կատարված գյուտեր (պատենտներ) և ապրանքային նշաններ

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. արտոնագրի համարը

գ. հայտի համարը

դ. հայտի ներկայացման թվականը

ե. միջազգային արտոնագրի դասիչը

զ. գյուտի (օգտակար մոդելի) անվանումը

է. հայտատու(ներ)

ը. հեղինակներ

թ. արտոնագրատեր

ժ. PCT միջազգային հայտի համարը

23.8.4) Ապրանքային նշաններ

ա. ծրագրի անվանումը և ծածկագիրը

բ. հայտի համարը

գ. հայտի ներկայացման թվականը

դ. գրանցման համարը

ե. նշանի անվանումը

զ. գրադարձություն

է. ապրանքներ և ծառայություններ

ը. նիցայի դասակարգումը

թ. նշանի սեփականատերը

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ

4. Ինստիտուցիոնալ տվյալներ

1) Ընդհանուր տվյալներ

ա. հաստատության անվանումը

բ. հիմնադրման,

գ. վերակազմակերպման,

դ. վերանվանման տարեթվերը

ե. հիմնադիրը

զ. գերատեսչական ենթակայությունը

է. կազմակերպաիրավական ձևը

ը. պետռեգիստրի գրանցման վկայականի համարը

թ. պետռեգիստրի տրման տարեթիվը

ժ. հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ժա. իրավաբանական հասցե

ժբ. գործունեության հասցե

ժգ. իրավահաջորդը հանդիսացող ուսումնական հաստատություններ

ժդ. կոնտակտային տվյալներ (հեռախոսը, ֆաքսը, էլ. փոստի հասցեն, ինտերնետային կայքի հասցեն)

ժե. կրթական գործունեության լիցենզիաներ

ժզ. հաստատությունում իրականացվող կրթական ծրագրերը (նախնական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և հանրակրթական)

ժէ. մասնագիտության անվանումը և դասիչը

ժը. որակավորումը

ժթ. ուսման ձևերը (Առկա, Հեռակա, Հեռավար, դրսեկություն)

ի. կրթության հիմքը (հիմնական կամ միջնակարգ)

իա. ուսման տևողությունը

իբ. լրացուցիչ կրթական ծրագրեր

իգ. դուալ ուսուցում

2) ՆՄՄԿ-ի զբաղեցրած ամբողջ (շենքային, հողային) տարածքը

ա. սեփական

բ. վարձակալական

գ. անհատույց տնօրինման իրավունքով

դ. ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.)

ե. ենթակառուցվածքներ

զ. հողային տարածք

է. բակային տարածք

2.1) Շենքի վիճակը

ա. շենքի վերջին հիմնանորոգման տարեթիվ

բ. շենքի վերջին ընթացիկ նորոգման տարեթիվ

գ. ջրամատակարարում

դ. կոյուղացում

ե. էլեկտրամատակարարում

զ. գազամատակարարում

է. ջեռուցում

ը. տաք ջրամատակարարում

2.2) Տրանսպորտային միջոցների քանակը

ա. գործող տրանսպորտային միջոցների քանակը

բ. տրանսպորտային միջոցների վիճակը

2.3) ՏՀՏ հագեցվածությունը՝ ըստ առկա քանակության և պահանջարկի

ա. համակարգիչ և նոութբուք

բ. պրոյեկտոր

գ. էլեկտրոնային գրատախտակ

դ. բազմաֆունկցիոնալ սարք

ե. սկաներ

զ. տպիչ

է. արտատպիչ սարք/քսերոքս

2.4) Հաստատության ներքոհիշյալ տարածքների բոլորի անվանումները դաշտերը լրացվում են ըստ տարածքների քանակի, ըստ տարածքների ընդհանուր մակերեսի (մ2), ըստ նշանակության, ըստ փաստացի գործող տարածքների քանակի և ըստ փաստացի գործող տարածքների մակերեսների(մ2) և տարողության (ուսանող)։

ա. մասնաշենքեր

բ. լսարաններ

գ. առանձնասենյակ

դ. լաբորատոր բազա (այդ թվում նաև մասնագիտական կաբինետներ)

ե. համակարգչային առարկայական սենյակ

զ. նախնական զինպատրաստության առարկայական սենյակ

է. հրաձգարան առարկայական սենյակ

ը. զենքի պահեստ

թ. պահեստ

ժ. սպորտդահլիճ

ժա. բացօթյա սպորտհրապարակ

ժբ. նիստերի դահլիճ

ժգ. ճաշարան կամ բուֆետ

ժդ. բուժսենյակ

ժե. զուգարան

ժզ. լոգարան

ժէ. լողավազան

ժը. հանդերձարան

ժթ. ապաստարան

ի. գրադարան

իա. ընթերցասրահ

իբ. նկուղ

իգ. տեխնիկական նշանակության սենյակ

իդ. հանրակացարանային սենյակ

իե. այլ նշանակության սենյակ

իզ. հանրակացարաններ (բնակելի սենյակների ընդհանուր մակերեսը (ք.մ.), սենյակների քանակը, կենվորների առավելագույն քանակը, վարձավճարի չափը)

3) Կարիերայի կենտրոն

4) Արհմիություն

5) Համագործակցություն

ա. գործընկեր ուսումնական հաստատություններ

բ. հաստատության անվանումը

գ. համագործակցության ոլորտը

դ. կնքման տարեթիվը

ե. ներպետական/ միջազգային

զ. համագործակցության պայմանագրերը

է. գործընկեր կազմակերպություններ (գործատու)

ը. կազմակերպության անվանումը

թ. համագործակցության ոլորտը (մասնագիտությունը)

ժ. պայմանագրերի, հուշագրերի և համաձայնագրերի կնքման տարեթիվը

6) Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարում

6.1) Մուտքեր

ա. բյուջետային մուտքեր

բ. պետ. պատվերով սովորող ուսանողների ծախսերի հատուցում

գ. այլ մուտքեր

դ. արտաբյուջետային մուտքեր

ե. ուսանողների վճարներ

զ. վարձակալական վճարներ

է. դրամաշնորհներ

ը. սննդի կետեր

թ. վճարովի դասընթացներ

ժ. հրատարակչական

ժա. այլ մուտքեր

6.2) Ծախսեր

ա. աշխատավարձ

բ. վարչական աշխատողների

գ. ուսումնաօժանդակ անձնակազմի

դ. սպասարկող անձնակազմի

ե. այլ

զ. կենսաթոշակային ֆոնդ

է. կրթաթոշակ

ը. ուսումնական ծախսեր

թ. պրակտիկաներ

ժ. կոմունալ ծախսեր (էլ. Էներգիա, գազ, ջեռուցում, ջրմուղ, հեռախոսակապ և այլն)

ժա. անհատույց օգնության ծախսեր

ժբ. ուսման վարձերի զեղչեր

ժգ. ուսանողական խորհրդի հետ կապված ծախսեր

ժդ. գործուղման ծախսեր

ժե. ներկայացուցչական ծախսեր

ժզ. տնտեսական ծախսեր

ժէ. գրասենյակային ծախսեր

ժը. տրանսպորտային միջոցների սպասարկում

ժթ. վառելիք

ի. ընդհանուր և կապիտալ վերանորոգման ծախսեր

իա. սննդի ծախսեր

իբ. հարկեր, տուրքեր

իգ. ռեսուրսների պահպանում

իդ. զարգացման ծախսեր

7) Մասնագիտական կրթական ծրագրի վերաբերյալ տվյալներ

7.1) Ընդհանուր տվյալներ

ա. մասնագիտության անվանումը և դասիչը

բ. որակավորումներ

գ. ուսումնառության տևողությունը և ձևը

դ. ուսումնառության ձևը

ե. կրթության հիմքը

զ. պրակտիկաների պայմանագրերը

7.2) Ուսումնական պլան նրանց գործառույթները

ա. հաստատող մարմինը և ամսաթիվը

բ. վերանայման գործընթացը

գ. վերանայման պարբերականությունը

8) Մանկավարժական անձնակազմ

ա. անունը, ազգանունը,

բ. սոցիալական քարտի համարը

գ. աշխատանքային ստաժը

դ. ընդհանուր ստաժը

ե. մանկավարժական ստաժը

զ. վերջին հինգ տարվա վերապատրաստումների ցանկը

է. այլ աշխատանքներ/համատեղություն

ը. տվյալ մասնագետի կողմից դասավանդվող դասընթացների ցանկը

թ. գիտական աստիճանը

9) Ուսանողներ

ա. մասնագիտությունը

բ. որակավորումը

գ. ուսումնառության ձևը

դ. կրթության հիմքը

ե. կուրսը

զ. անունը և ազգանունը

է. ծննդյան տարեթիվը

ը. սեռը

թ. ազգությունը

ժ. քաղաքացիությունը

ժա. անձնագրի սերիան և համարը

ժբ. սոցիալական քարտի համարը

ժգ. անվճար հիմունքներով (կրթաթոշակի չափը)

ժդ. վճարովի հիմունքներով (վճարի չափը)

10) Ուսանողների շարժ (տեղափոխություն, վերականգնում, մեկից ավելի կրթություն, ակադեմիական արձակուրդ, հեռացում), յուրաքանչյուր դեպքի համար լրացվում է համապատասխան տեղեկատվությունը.

ա. հաստատության անվանումը

բ. հասցեն

գ. անունը և ազգանունը

դ. սոց. քարտի համարը

ե. հեռացման, ազատման, ընդունման, վերականգնման, ժամանակավոր հրամանագրման հրամանի համարը, ամսաթիվը և հիմքը

զ. պայմանագրի կնքման տարեթիվը

է. մասնագիտության և որակավորման անվանումը

ը. կուրսը և կիսամյակը

11) Քննաշրջան

ա. կիսամյակային քննություններ կազմակերպման ժամկետները

բ. միջանկյալ քննությունների կազմակերպման ժամկետները

գ. պետական ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման ժամկետները

դ. պետական ամփոփիչ ստուգման ձևը՝ դիպլոմային կամ պետական քննություն

Յուրաքանչյուր տարի մինչև օգոստոսի 31, փոփոխությունները իրականացվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

Հայտագրման համակարգ

Կարգավորվում է համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 05.04.2012թ. N 254-Ն հրամանով հաստատված «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի»

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի» ժամկետներին համապատասխան

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 20 օգոստոսի 2021 թվական: