Համարը 
N 77-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.10.04-2021.10.17 Պաշտոնական հրապարակման օրը 07.10.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
04.10.2021
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.10.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.10.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 17-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

04 հոկտեմբերի 2021 թ.

N 77-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 17-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

      

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ, 34-րդ հոդվածները.

     

Հրամայում եմ`

    

1. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի «Մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտի և երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտի վարման ուղեցույցը հաստատելու մասին» N 17-Ն հրամանի (այսուհետ` Հրաման) վերնագրում և ամբողջ տեքստում «ուղեցույց» բառը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «կարգ» բառով:

2. Հրամանի նախաբանը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը:

3. Հրամանի 1-ին կետից հետո լրացնել նոր 1.1-րդ կետ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«1.1 Սույն հրամանի հավելված 2-ով և հավելված 4-ով հաստատված փաստաթղթերը վարվում են էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով:»:

4. Հրամանի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը ճանաչել ուժը կորցրած:

5. Հրամանի N 1 Հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) 4-րդ կետից հանել «, որի հիման վրա բնակչին տրվում է սույն հրամանի հավելված 3-ով հաստատված բնակչի այցի հաշվառման ձև, որով նա ներկայանում է ԱԱՊ հաստատության մատենավարման (գրանցման) բաժին` անձը հաստատող փաստաթղթի հետ մեկտեղ» բառերը,

2) 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետը ճանաչել ուժը կորցրած,

3) 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7. Մատենավարման (գրանցման) բաժնի աշխատակիցը բաժնում առկա ամբուլատոր բժշկական քարտը (թղթային տարբերակի դեպքում) տրամադրում է բնակչին` ԱԱՊ բժշկին ներկայացնելու նպատակով:»,

4) 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ կետերում «ամբուլատոր բժշկական քարտը» բառերից հետո լրացնել «` թղթային տարբերակի առկայության դեպքում,» բառերը,

5) 19-րդ կետում «պահվում» բառը փոխարինել «վարվում» բառով:

6. Հրամանի հավելված 2-ի «Մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտերի շրջանառության հաշվառման մատյանի» ձևը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

                   

«Ձ Ե Վ

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ

     

Տրման ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ

Բնակչի անուն, ազգանուն

Ամբուլատոր բժշկական քարտի համարը

Ամբուլատոր բժշկական քարտ ստացողի անուն, ազգանուն

Վերադարձման ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ

Վերադարձնողի պաշտոնը/Անուն, ազգանուն

           
»

      

7. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

       

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

     

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 7 հոկտեմբերի 2021 թվական: