Համարը 
N 82-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.11.01-2021.11.14 Պաշտոնական հրապարակման օրը 08.11.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
02.11.2021
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.11.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.11.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի ԹԻՎ 20-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

02 նոյեմբերի 2021 թ.

N 82-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի ԹԻՎ 20-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածով՝

 

Հրամայում եմ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի «Շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովող միջոցառումների կազմակերպմանը, իրականացմանը և մասնակցությանը ներկայացվող պահանջները, շարունակական մասնագիտական զարգացման յուրաքանչյուր տեսակի գծով շնորհվող ՇՄԶ կրեդիտների քանակը և դրանց շնորհման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 20-Ն հրամանի Հավելված 2-ի`

1) 5-րդ և 6-րդ կետերից հանել «և ոչ բժշկական այլ մասնագիտություններով որակավորված այլ մասնագետների» բառերը.

2) 7-րդ կետից հետո լրացնել նոր` 7.1. կետ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«7.1. Ավագ բուժաշխատողն առավելագույնը 40 կրեդիտ, իսկ միջին բուժաշխատողը՝ 30 կրեդիտ կարող է հավաքել ԷՈՒՆ-ի շրջանակներում:».

3) Ձև N 5-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

02 նոյեմբերի 2021 թ. N 82-Ն հրամանի

 

«Ձև N 5

 

ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ (ՇՄԶ) ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ/ԷՈՒՆ-Ի ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ/ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՆԴԱՄ/ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ/ԷՈՒՆ-Ի ՀԱՄԱՐ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ/ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ՎԱՐՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(ընդգծել)

 

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ _______________________________________________________

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ(ՆԵՐԸ), ՈՐԸ ԴՈՒՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՔ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

ԱՐԴՅՈ՞Ք ՁԵՐ ԿԱՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏ ԱՌԿԱ Է ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄ

 

 20 ____________ԹՎԱԿԱՆԻ______________-ԻՆ

                                     Ամիսը              օրը

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ

_________________________

Միջոցառման/ԷՈՒՆ-ի անվանումը

 

______________________ ՇՄԶ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ/ԷՈՒՆ-ի ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ։

 

ԱՅՈ

 

ՈՉ

 

 

ԵԹԵ ԱՅՈ, ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ ՁԵՐ ԿԱՄ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄԸ, ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԱՅՆ ԼՈՒԾՎԵԼ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

 

----------------------------------------------------------------------------------

(Հայտարարագիր ներկայացնողի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

-----------20 թ.

 

CONFLICT OF INTEREST DISCLOSURE FORM

 

ON ORGANIZATION/IMPLEMENTATION OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION (CME) EVENTS/ELABORATION AND DISSEMINATION OF ELECTRONIC LEARNING MATERIALS (ELM)

 

MEMBER OF THE ORGANIZING/SCIENTIFIC COMMITTEE, INDIVIDUAL RESPONSIBLE FOR PROGRAM MATERIALS, RESPONSIBLE FOR ELM/COURSE TRAINERS

(underline)

 

NAME SURNAME: ____________________________________

 

ORGANIZATION(S) YOU REPRESENT: _____________________________

 

DO YOU OR ORGANIZATION REPRESENTED BY YOU HAVE CONFLICT OF INTEREST RELATED TO

CME

EVENT/ELM __________________

title of CME event/ELM

WHICH IS GOING TO BE HELD ON

__________?

year/month/date

YES

 

NO

 

 

IF YES, PLEASE DESCRIBE THE CONFLICT OF INTEREST YOU OR ORGANIZATION REPRESENTED BY YOU EXPERIENCED AND HOW WAS IT SOLVED

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

I confirm the accuracy of the provided information.

 

________________________

_________20 ___

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВEДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НПР)/ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЭУМ)

 

ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИОННОГО/ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА/ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПО УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ/ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПО ЭУМ/ЛЕКТОР КУРСОВ

(подчеркнуть)

 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ _____________________________________________________________

 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ(ЫЕ) ВАМИ ОРГАНИЗАЦИЯ (И)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

ИМЕЕТСЯ ЛИ У ВАС ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

СВЯЗАННЫЙ С ___________________

                Название мероприятия

НПР МЕРОПРИЯТИЕМ / ЭУМ, КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТСЯ,

ПРОВЕСТИ______________

                   день, месяц, год

 

ДА

 

НЕТ

 

 

ЕСЛИ ДА, ПОЖАЛУЙСТА ОПИШИТЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАС ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО РЕШЕНИЕ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Достоверность предоставленной информации подтверждаю.

 

_______________________

(Подпись декларанта, имя, фамилия)

-/-----/------20 г.»

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 8 նոյեմբերի 2021 թվական: