Համարը 
N 88-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.12.13-2021.12.26 Պաշտոնական հրապարակման օրը 16.12.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
06.12.2021
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.12.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.12.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 3-Ի ԹԻՎ 35-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

06 դեկտեմբերի 2021 թ.

N 88-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 3-Ի ԹԻՎ 35-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետը, 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել՝

1) երեխայի շարունակական հսկողության ամբուլատոր քարտի ձևը` համաձայն Հավելված 1-ի.

2) մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտից քաղվածքի ձևը` համաձայն Հավելված 2-ի.

3) երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտից քաղվածքի ձևը` համաձայն Հավելված 3-ի.

4) արտերկիր մեկնող մեծահասակի առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացության ձևը և արտերկիր մեկնող մեծահասակի առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացության կտրոնի ձևը` համաձայն Հավելված 4-ի.

5) 0-18 տարեկան երեխաների հաշվառման «մայր մատյանի» ձևը` համաձայն Հավելված 5-ի.

6) 0-18 տարեկան երեխաներին սպասարկող առողջության առաջնային պահպանման բժշկի տնային այցերի գրանցամատյանի ձևը` համաձայն Հավելված 6-ի.

7) մեծահասակների տնային այցերի գրանցամատյանի ձևը` համաձայն Հավելված 7-ի.

8) բժշկական կազմակերպության կողմից մայրերին կամ երեխայի օրինական ներկայացուցչին տրամադրվող երեխայի առողջության անձնագրի հաշվառման գրանցամատյանի ձևը` համաձայն Հավելված 8-ի.

9) նորածինների հաշվառման մատյանի ձևը` համաձայն Հավելված 9-ի.

10) արտահիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների նեղ մասնագետների գրառումների գրանցամատյանի ձևը` համաձայն Հավելված 10-ի.

11) Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) համար դիմած անձի առողջական վիճակի մասին տեղեկանքի ձևը` համաձայն Հավելված 11-ի.

12) երեխա որդեգրել կամ նրան խնամակալության (հոգաբարձության) կամ դաստիարակության համար ընտանիք ընդունել ցանկացող անձի առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացության ձևը՝ համաձայն Հավելված 12-ի.

13) 0-18 տարեկան երեխաներին ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունների առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն Հավելված 13-ի:

2. Սույն հրամանի 1-ին կետով հաստատված փաստաթղթերը վարվում և/կամ տրամադրվում են էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն հրամանը:

4. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ

 

Բժշկի ազգանունը _________________________

Հաշվառման վերցնելու ամսաթիվը __________

Հաշվառումից հանելու ամսաթիվը ___________

Հաշվառումից հանելու պատճառը ___________

Արտահիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող պացիենտի բժշկական քարտի համարը N ____________________________________________

Շարունակական հսկողության վերցնելու պատճառը (հիվանդությունը) ____________________________

Ախտորոշումը հաստատված է առաջին անգամ ___________ (ամսաթիվ)

Հիվանդությունը հայտնաբերվել է (ընդգծել)

բժշկին դիմելու ժամանակ.

կանխարգելիչ հետազոտության ժամանակ

 

1. Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն______________________________________

2. Սեռը

Արական Իգական

3. Ծննդյան օր, ամիս տարեթիվ__________________________

4. Բնակության վայրը__________________________________

5. Ուսումնական հաստատությունը _____________________________________________

6. Հաճախումների վերահսկում_________________________________________________

 

Նշանակված է ներկայանալ

                     

Ներկայացել է

                     

Նշանակված է ներկայանալ

                     

Ներկայացել է

                     

 

Նշումներ ախտորոշման փոփոխության, առաջացած բարդությունների և հաշմանդամության սահմանման համար բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման վերաբերյալ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Բուժական և կանխարգելիչ միջոցառումներ (հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների ուղեգրում, հոսպիտալացում, առողջարանային և/կամ վերականգնողական բուժման կազմակերպում)

 

օր, ամիս, տարեթիվ

Միջոցառումները

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Բժշկի ստորագրություն________________________________________________

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

_____________________________________________________________________________

(Բժշկական կազմակերպության անվանումը)

 

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

 

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻՑ

 

Տրման օրը, ամիսը և տարին

_________________________________________________________________________________

Պացիենտ`_______________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվ)

________________________________________________________________________________

(բնակության վայրը, հեռախոսահամարը)

 

Աշխատանքի վայրը

________________________________________________________________________________

 

Հիվանդության ախտորոշումը, բարդությունները

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Իրականացված լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքները

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Նշանակված բուժումը ____________________________________________________________

Նշանակված ռեժիմը _____________________________________________________________

Տրված խորհուրդները ____________________________________________________________

 

Բուժող բժիշկ ___________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Բժշկական կազմակերպության տնօրեն _____________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

 ______________________________________________________________________________________

(Բժշկական կազմակերպության անվանումը)

 

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՔԱՐՏԻՑ

 

1. Անուն, ազգանուն, հայրանուն_______________________________________________________

2. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին________________________________________________________

3. Բնակության վայրը ________________________________________________________________

4. Ախտորոշում`

1) հիմնական _______________________________________________________________________

2) ուղեկցող_________________________________________________________________________

3) բարդություն _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

5. Հիվանդության կապակցությամբ դիմելու ____________________________________________

(օրը, ամիսը, տարին)

 

6. Լավացում/ առողջացում___________________________________________________________

(օրը, ամիսը, տարին)

 

7. Վերջին 1 ամսում առկա շփումը վարակիչ հիվանդների հետ □ԱՅՈ □ ՈՉ

(դրական պատասխանի դեպքում նշել հիվանդությունը)

_________________________________________________________________________________

 

8. Կարճ վերհուշ (անամնեզ), կատարված հետազոտությունները, բուժումը

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________:

 

9. «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման խումբը

______________________________________________________________________________________

 

10. Խորհուրդներ և առաջարկներ, այդ թվում` դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող երեխաների համար` երեխային թույլատրվող ֆիզիկական ակտիվության տեսակի, ծանրաբեռնվածության աստիճանի և դպրոցում «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման հատուկ պայմանների մասին` համաձայն երեխայի վարման անհատական պլանի:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Երեխայի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մանկաբույժ/ընտանեկան բժիշկ/

____________________________________________________________________

 

Բժշկական կազմակերպության տնօրեն

___________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

___________ 20   թ.

Հավելված 4

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

Ձև

Բժշկական կազմակերպության անվանումը Բժշկական ձև N 082

 

ԱՐՏԵՐԿԻՐ ՄԵԿՆՈՂ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆ

 

Անուն, ազգանուն հայրանուն ______________

Տարիքը _________

Ախտորոշում և բժշկական եզրակացություն, որ անձը չունի Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու հակացուցում

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

Ժամանման վայր հանդիսացող երկրի անվանումը _____________________________

 

Հանրապետությունից բացակայելու/գործուղման ժամկետը ______________________________

 

Մեկնողի բնակության վայրը

________________________________________

 

Բժշկական եզրակացության տրման ամսաթիվը

_________ 20  թ.

 

Բժշկական կազմակերպության տնօրեն

________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Թերապևտ /ընտանեկան բժիշկ

________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Բժշկական կազմակերպության անվանումը Բժշկական ձև N 082

 

ԱՐՏԵՐԿԻՐ ՄԵԿՆՈՂ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Տրվում է ______________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն)

 

Բժշկական զննումն իրականացնող կազմակերպությունը

_____________________________________________

_____________________________________________

(բժշկական կազմակերպության անվանումը և հասցեն)

 

Բժշկական զննման արդյունքները` համաձայն ժամանման վայր հանդիսացող երկրի պահանջների

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

(նշել արտերկրի անվանումը)

 

Բժշկական եզրակացություն _____________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Կարող է մեկնել արտերկիր______________ժամկետով

_________ 20 թ.

 

Բժշկական կազմակերպության տնօրեն

______________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Թերապևտ/ընտանեկան բժիշկ

________________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Հավելված 5

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

0-18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ «ՄԱՅՐ ՄԱՏՅԱՆ»

 

Հ/Հ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ

ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ

ՀԱՇ-ՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ

ՀԱՇՎԱ-ՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈ-ՂՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲՈՒ-ԼԱՏՈՐ ՔԱՐՏ

ՁԵՎ 063

ԴԻՏՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

 

1. «Երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ» և «Ձև 063» սյունակներում նշվում է /տարին երկու անգամ/ հաշվառման ընթացքում երեխաների համար նշված ձևերի առկայության մասին:

2. «Դիտողություններ» սյունակում գրվում է` տեղափոխման դեպքում երեխան ու՞ր է տեղափոխվել կամ որտեղի՞ց է եկել` ընդգրկման դեպքում:

 

Հավելված 6

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

0-18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲԺՇԿԻ ՏՆԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐԻ

 

NN

ԿԱՆՉԸ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ, ԺԱՄ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐ, ԱՄԻՍ,ՏԱՐԻ, ՏԱՐԻՔԸ

ԲՆԱԿՈՒ-ԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ, ՀԵՌԱԽՈՍԸ

ԿԱՆՉԸ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌԸ

ՈՒՄ ԿՈՂՄԻՑ Է ՏՐՎԵԼ ԿԱՆՉԸ

ԱՅՑԻ ԲՆՈՒՅԹԸ, (ԱՌԱՋՆԱԿԻ, ԿՐԿՆԱԿԻ ԿԱՆՉ, ԱԿՏԻՎ ԱՅՑ, ՊԱՏՐՈՆԱԺ)

ԿԱՆՉԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ

ԿԱՆՉԸ ԿԱՏԱՐՈՂ ԲԺՇԿԻ ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԿԱՆՉԸ ԿԱՏԱՐՈՂ ԲԺՇԿԻ ՍՏՈՐԱ-ԳՐՈՒ-ԹՅՈՒՆԸ

ԱԽՏՈ-ՐՈՇՈՒՄ

ՑՈՒՑԱ-ԲԵՐՎԱԾ ՕԳՆՈՒ-ԹՅՈՒՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՈՒՂԵԳՐՈՒՄ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                         

 

1. Մինչև 1 տարեկան երեխաների կանչի ընդունման դեպքում նշվում է երեխայի ծննդյան օրը, ամիսը, տարին

 

Հավելված 7

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՏՆԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐԻ

 

Հ/հ

Կանչը գրանցելու օր, ամիս, տարի ժամ

Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն

Ծննդյան օր, ամիս, տարի

Բնա-կության վայր, հեռա-խոսա-համար

Կանչը գրանցելու պատճառը

Ում կողմից է տրվել կանչը (պացիենտի, հարա-զատների, շտապ օգնության կամ այլ` նշել)

Այցի բնույթը (առաջնակի, կրկնակի կանչ, ակտիվ այց)

Կանչը կատարելու օր, ամիս, տարի

Կանչը կատարող բժշկի անուն, ազգանուն

Կանչը կատարող բժշկի ստորա-գրություն

Ախտո-րոշում

Ցուցա-բերված բժշկական օգնություն, այդ թվում ուղեգրում

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

                         

 

Հավելված 8

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՅՐԵՐԻՆ ԿԱՄ ԵՐԵԽԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

Բժշկական կազմակերպություն անվանումը ............................................................................, Գտնվելու և գործունեության վայրերը ...................................................................................... ..........................................................................................

N

Երեխայի անուն, հայրանուն, ազգանուն

Տարիքը

Ծննդյան օր, ամիս, տարի

Բնակության վայր, հեռ.

Անձնագրի տրման օր, ամիս, տարի

Ստացողի անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստացողի ստորագրություն

               
               
               

 

Հավելված 9

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

 

Հաշվառման համարը

Գրանցման օր, ամիս, տարի

Նորածնի անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ծննդյան օր, ամիս, տարի

Բնա-կության վայրը

Բժշկական կազմա-կերպության անվանումը, որտեղ ծնվել է նորածինը

Ծննդա-տնից դուրս գրման օր, ամիս, տարի

Ընդգրկման օր, ամիս, տարի

Նորածնին հաշվառող բժշկի անուն, հայրանուն, ազգանուն

Նշումներ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

                   

 

Հավելված 10

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

 

Հ/հ

Օր, ամիս, տարի

Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ծննդյան օր, ամիս, տարի

Բնակության վայրը

Ախտո-րոշում

Նշումներ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

             

 

Հավելված 11

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՄ ՄՇՏԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ (ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԱԾ ԱՆՁԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

 

Բժշկական զննություն իրականացնող կազմակերպությունը

___________________________________________________________________________________

(բժշկական կազմակերպության անվանումը և հասցեն)

 

Տրվում է ___________________________________________________________________________

(Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու

(կացության կարգավիճակը երկարաձգելու համար դիմած անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն)

 

Ծննդյան տարեթիվ _____________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը______________________________________

Որ երկրից է ժամանել ________________________________________________________________

Ժամանողի բնակության վայրը________________________________________________________

Բժշկական զննության արդյունքները` __________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Ախտորոշում և բժշկական եզրակացություն_____________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Թերապևտ/ընտանեկան բժիշկ _______________________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Բժշկական կազմակերպության տնօրեն ________________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Տեղեկանքի տրման ամսաթիվը ___________ 20 թ.

 

Հավելված 12

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ

 

ԵՐԵԽԱ ՈՐԴԵԳՐԵԼ ԿԱՄ ՆՐԱՆ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՄ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆՏԱՆԻՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՑԱՆԿԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Տրված __________________________________________________________________________

(բժշկական կազմակերպության անվանումը)

 

2. Տրվում է ________________________________________________________________________

(երեխա որդեգրել կամ նրան խնամակալության (հոգաբարձության) կամ դաստիարակության

համար ընտանիք ընդունել ցանկացող անձի անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվ)

 

3. Սեռը՝□ Արական /□ Իգական

4. Բնակության վայրը, հեռախոսահամարը _____________________________________________

5. Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը___________________________________

6. Եզրակացություն. Անձի մոտ առկա է (են) (բացակայում է (են)) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 5-ի N 517-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված հիվանդություն(ներ)

___________________________________________________________________________________

 (առկայության դեպքում՝ նշել

Ընտանեկան բժիշկ/ թերապևտ________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Բժշկական կազմակերպության տնօրեն ________________________________________________

 (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Բժշկական եզրակացության տրման ամսաթիվը _________ 20 թ.

 

Հավելված 13

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 

թիվ 88-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

 

0-18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՄԻՋԻՆ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

 

Հ/հ

Օր, ամիս, տարի

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ծննդյան օր, ամիս, տարի

Բնակության վայրը

Այցի նպատակը

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

           

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 16 դեկտեմբերի 2021 թվական: