Համարը 
N 1709-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.01.10-2022.01.23 Պաշտոնական հրապարակման օրը 13.01.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Էկոնոմիկայի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
30.12.2021
Ստորագրող մարմինը 
Էկոնոմիկայի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.01.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 1209-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

30 դեկտեմբերի 2021 թ.
ք. Երևան

N 1709-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 1209-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի և «Ստանդարտացման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի և 15.1-ին հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

 

1․ Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2016 թվականի նոյեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության «Վարչատարածքային բաժանման միավորների» դասակարգիչ հաստատելու մասին» N 1209-Ն հրամանը:

2․ Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչը՝ համաձայն հավելվածի:

 

Վ. ՔԵՐՈԲՅԱՆ

 

Հավելված

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի

2021 թ. դեկտեմբերի 30-ի

N 1709-Ն հրամանի

 

Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական եվ սոցիալական տեղեկատվության

 

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ՀԴ 002-2021

 

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սույն դասակարգչով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի (այսուհետ` մարզ), մարզերում կազմավորված համայնքների ու բնակավայրերի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների անվանումները` իրենց ծածկագրերով (տե՛ս աղյուսակ 1):

2. Դասակարգիչը ենթակա է կիրառման նախարարությունների, գերատեսչությունների և կազմակերպությունների կողմից, որոնք վարչատարածքային բաժանման մակարդակներում իրականացնում են տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական և այլ ոլորտներին առնչվող տեղեկատվության հավաքման, մշակման, ամփոփման, փոխանցման և փոխանակման գործընթացներ:

 

II. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

 

3. Սույն դասակարգչում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը.

1) ԻՍՕ 3166-1:2020 Կոդեր երկրների և դրանց ենթատարածքային բաժանումների անունների ներկայացման համար. Մաս 1. Երկրների կոդեր,

2) ԻՍՕ 3166-1:2020 Կոդեր երկրների և դրանց ենթատարածքային բաժանումների անունների ներկայացման համար. Մաս 2. Երկրների ենթատարածքային բաժանումների կոդեր:

 

III. ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

4. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչը կառուցված է եռաստիճան դասակարգման սկզբունքով:

5. Առաջին աստիճանում դասակարգումը կատարվում է դասակարգման ֆասետային մեթոդով:

6. Երկրորդ և երրորդ աստիճաններում դասակարգումը կատարվում է հիերարխիկ մեթոդով:

7. Դասակարգման առաջին աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են մարզերը:

8. Դասակարգման երկրորդ աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են համայնքները:

9. Դասակարգման երրորդ աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են մարզերի համայնքների բնակավայրերը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` քաղաքի վարչական շրջանները:

10. Դասակարգչի ամեն մի դիրքն իր կառուցվածքով բաղկացած է երեք բլոկից.

1) միավորի նույնականացման բլոկ,

2) միավորի անվանման բլոկ,

3) լրացուցիչ տվյալների բլոկ:

11. Նույնականացման բլոկն ընդգրկում է նույնականացման ծածկագիրը և ստուգիչ թիվը:

12. Անվանման բլոկում նշվում է միավորի` մարզի, համայնքի, բնակավայրի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանի պաշտոնական անվանումը:

13. Լրացուցիչ տվյալների բլոկը, անհրաժեշտության դեպքում, պարունակում է որոշ պարզաբանումներ վարչատարածքային բաժանման միավորների պատկանելիության կամ կարգավիճակի վերաբերյալ:

 

IV. ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

14. Դասակարգման օբյեկտների` վարչատարածքային միավորների, ծածկագրման համակարգն ընդգրկում է դասակարգման առաջին աստիճանում ծածկագրման զուգահեռ, իսկ դասակարգման երկրորդ և երրորդ աստիճաններում հաջորդական մեթոդները:

15. Նույնականացման բլոկում վարչատարածքային բաժանման միավորների ծածկագիրը բաղկացած է տասական համակարգի թվային ինը նիշերից և ունի հետևյալ կառուցվածքը (տե՛ս սխեմա 1):

 

Սխեմա 1. Ծածկագրերի կառուցվածքը

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21495

 

16. 1-ին և 2-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման առաջին մակարդակի օբյեկտները` մարզերը:

17. 3-րդից մինչև 5-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման երկրորդ մակարդակի օբյեկտները` համայնքները:

18. 6-րդ և 7-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման երրորդ մակարդակի օբյեկտները` մարզերի համայնքների բնակավայրերը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` քաղաքի վարչական շրջանները:

19. 8-րդ նիշով ներկայացված են դասակարգման երրորդ մակարդակի օբյեկտների տեսակները, որոնց համար դասակարգչում սահմանված են հետևյալ տեսակները և համապատասխան արժեքները`

1) 1 քաղաք,

2) 2 գյուղ,

3) 3 քաղաքի վարչական շրջան (միայն Երևան քաղաքի համար):

20. Բացի դասակարգչում սահմանված երրորդ մակարդակի օբյեկտների տեսակներից, ծածկագրի 8-րդ նիշի համար կարելի է սահմանել այլ արժեքներ` դասակարգչում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուց հետո:

21. 9-րդ նիշով ներկայացվում է ստուգիչ թիվը, որը հաշվարկում է Լունի բանաձևով:

22. Ստուգիչ թվի հաշվարկը Լունի բանաձևով (ըստ «10» մոդուլի ստուգիչ թվի) կատարվում է հետևյալ երեք փուլերով.

1) Ծածկագրի ձախ կողմի առաջին թվանշանից սկսած կրկնապատկել 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ և 8-րդ դիրքերում գտնվող թվանշանները:

2) Առաջին փուլում ստացված արդյունքների ամեն մի թվանշանին գումարել հաշվարկին չմասնակցած դիրքերում գտնվող թվանշանները և որոշել դրանց գումարը:

3) Երկրորդ փուլի արդյունքում ստացված թվին ամենամոտ գտնվող, զրոյով վերջացող, իրենից մեծ թվից հանել երկրորդ փուլի արդյունքը: Ստացված թիվը ստուգիչ թիվն է: Եթե երկրորդ փուլի արդյունքը վերջանում է զրոյով (օրինակ` տասը, քսան, երեսուն և այլն), ապա ստուգիչ թիվը զրոն է:

Օրինակ 1`

Վարչատարածքային միավորի կոդն է 03 001 01 1

 1-ին փուլ` 3x2=6, 0x2=0, 0x2=0, 1x2=2

 2-րդ փուլ` 0+6+0+0+1+0+1+2=10

 3-րդ փուլ` ստուգիչ թվի արժեքը 0 է:

Օրինակ 2`

Վարչատարածքային միավորի կոդն է 07 091 28 2

 1-ին փուլ` 7x2=14, 9x2=18, 2x2=4, 2x2=4

 2-րդ փուլ` 0+1+4+0+1+8+1+4+8+4=31

 3-րդ փուլ` ստուգիչ թվի արժեքը 9 է (40-31=9):

23. Ստուգիչ թիվը ծածկագրի բաղկացուցիչ մասն է` սակայն նույնականացման բլոկում դրա կիրառման անհրաժեշտությունը որոշում է դասակարգիչը կիրառողը: Այն կոչված է տեղեկատվության մեքենայական հաղորդման (փոխանցման) և մշակման ժամանակ ծածկագրի նիշերի հավաստիությունը ստուգելու համար:

24. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանման փոփոխության դեպքերում դասակարգչում ծածկագիրը չի փոփոխվում:

25. Համայնքների միավորման ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերում, այլ համայնքին միացած համայնքների և այդ համայնքների բնակավայրերի ծածկագրերը համարվում են ուժը կորցրած: Համայնքի կազմում նոր ներառված բնակավայրերի համար սահմանվում են հերթական ծածկագրեր:

26. Ուժը կորցրած ծածկագրերը չեն օգտագործվում դասակարգչում այլ օբյեկտներ սահմանելու համար, դրանք կարող են կրկին օգտագործվել միայն նախկինում այդ ծածկագրով սահմանված օբյեկտների կարգավիճակների համապատասխան փոփոխությունների դեպքում:

27. Միջազգային մակարդակով տեղեկատվության հավաքման, մշակման և փոխանակման դեպքում թույլատրվում է վարչատարածքային բաժանման միավորների նույնականացման ծածկագրի սկզբում տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության տառային կամ թվային` համապատասխանաբար AM կամ 051 ծածկագիրը` ըստ ԻՍՕ 3166-1 ստանդարտի:

28. Դասակարգչում տրված են նաև Հայաստանի Հանրապետության մարզերի տառային ծածկագրերը` ըստ ԻՍՕ 3166-2 ստանդարտի (տե՛ս աղյուսակ 2):

 

Աղյուսակ 1. ՀՀ մարզերի, մարզերում կազմավորված համայնքների ու բնակավայրերի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների անվանումները` իրենց ծածկագրերով

 

Նույնականացման բլոկը

Անվանման բլոկը

Լրացուցիչ տվյալի բլոկը

Միավորի ծածկագիրը

Ստուգիչ թիվը

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Միավորված համայնքների բնակավայրերի, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների անվանումները

1

2

3

4

5

6

01 001 000

7

 

Երևան

   

01 001 013

0

   

Աջափնյակ

 

01 001 023

9

   

Ավան

 

01 001 033

8

   

Արաբկիր

 

01 001 043

7

   

Դավթաշեն

 

01 001 053

6

   

Էրեբունի

 

01 001 063

5

   

Կենտրոն

 

01 001 073

4

   

Մալաթիա-Սեբաստիա

 

01 001 083

3

   

Նոր Նորք

 

01 001 093

2

   

Նորք-Մարաշ

 

01 001 103

9

   

Նուբարաշեն

 

01 001 113

8

   

Շենգավիթ

 

01 001 123

7

   

Քանաքեռ-Զեյթուն

 

02 000 000

6

Արագածոտն

     

02 001 000

5

 

Աշտարակ

 

Մարզկենտրոն

02 001 011

2

   

Աշտարակ

 

02 001 022

9

   

Մուղնի

 

02 001 032

8

   

Ագարակ

 

02 001 042

7

   

Աղձք

 

02 001 052

6

   

Անտառուտ

 

02 001 062

5

   

Ավան

 

02 001 072

4

   

Արագածոտն

 

02 001 082

3

   

Արուճ

 

02 001 092

2

   

Արտաշավան

 

02 001 102

9

   

Բազմաղբյուր

 

02 001 112

8

   

Բյուրական

 

02 001 122

7

   

Դպրեվանք

 

02 001 132

6

   

Լեռնարոտ

 

02 001 142

5

   

Լուսաղբյուր

 

02 001 152

4

   

Խնուսիկ

 

02 001 162

3

   

Կարբի

 

02 001 172

2

   

Կարին

 

02 001 182

1

   

Կոշ

 

02 001 192

0

   

Ղազարավան

 

02 001 202

7

   

Նիգատուն

 

02 001 212

6

   

Նոր Ամանոս

 

02 001 222

5

   

Նոր Եդեսիա

 

02 001 232

4

   

Նոր Երզնկա

 

02 001 242

3

   

Ոսկեհատ

 

02 001 252

2

   

Ոսկեվազ

 

02 001 262

1

   

Սաղմոսավան

 

02 001 272

0

   

Սասունիկ

 

02 001 282

9

   

Վերին Սասունիկ

 

02 001 292

8

   

Տեղեր

 

02 001 302

5

   

Ուշի

 

02 001 312

4

   

Ուջան

 

02 001 322

3

   

Փարպի

 

02 001 332

2

   

Օհանավան

 

02 001 342

1

   

Օշական

 

02 001 352

0

   

Օրգով

 

02 002 000

4

 

Ապարան

   

02 002 011

1

   

Ապարան

 

02 002 022

8

   

Արագած

 

02 002 032

7

   

Արայի

 

02 002 042

6

   

Ափնագյուղ

 

02 002 052

5

   

Եղիպատրուշ

 

02 002 062

4

   

Երնջատափ

 

02 002 072

3

   

Թթուջուր

 

02 002 082

2

   

Լուսագյուղ

 

02 002 092

1

   

Ծաղկաշեն

 

02 002 102

8

   

Կայք

 

02 002 112

7

   

Հարթավան

 

02 002 122

6

   

Ձորագլուխ

 

02 002 132

5

   

Նիգավան

 

02 002 142

4

   

Շենավան

 

02 002 152

3

   

Շողակն

 

02 002 162

2

   

Չքնաղ

 

02 002 172

1

   

Ջրամբար

 

02 002 182

0

   

Սարալանջ

 

02 002 192

9

   

Վարդենիս

 

02 002 202

6

   

Վարդենուտ

 

02 002 212

5

   

Քուչակ

 

02 002 222

4

   

Մելիքգյուղ

 

02 003 000

3

 

Թալին

   

02 003 011

0

   

Թալին

 

02 003 022

7

   

Ագարակավան

 

02 003 032

6

   

Ակունք

 

02 003 042

5

   

Աշնակ

 

02 003 052

4

   

Գառնահովիտ

 

02 003 062

3

   

Դաշտադեմ

 

02 003 072

2

   

Դավթաշեն

 

02 003 082

1

   

Դիան

 

02 003 092

0

   

Եղնիկ

 

02 003 102

7

   

Զարինջա

 

02 003 112

6

   

Զովասար

 

02 003 122

5

   

Թաթուլ

 

02 003 132

4

   

Իրինդ

 

02 003 142

3

   

Ծաղկասար

 

02 003 152

2

   

Կաթնաղբյուր

 

02 003 162

1

   

Կարմրաշեն

 

02 003 172

0

   

Կաքավաձոր

 

02 003 182

9

   

Հացաշեն

 

02 003 192

8

   

Ձորագյուղ

 

02 003 202

5

   

Մաստարա

 

02 003 212

4

   

Ներքին Բազմաբերդ

 

02 003 222

3

   

Ներքին Սասնաշեն

 

02 003 232

2

   

Նոր Արթիկ

 

02 003 242

1

   

Շղարշիկ

 

02 003 252

0

   

Ոսկեթաս

 

02 003 262

9

   

Պարտիզակ

 

02 003 272

8

   

Սուսեր

 

02 003 282

7

   

Վերին Բազմաբերդ

 

02 003 292

6

   

Վերին Սասնաշեն

 

02 003 302

3

   

Ցամաքասար

 

02 006 000

0

 

Ալագյազ

   

02 006 012

5

   

Ալագյազ

 

02 006 022

4

   

Ավշեն

 

02 006 032

3

   

Կանիաշիր

 

02 006 042

2

   

Ճարճակիս

 

02 006 052

1

   

Միջնատուն

 

02 006 062

0

   

Միրաք

 

02 006 072

9

   

Շենկանի

 

02 006 082

8

   

Ջամշլու

 

02 006 092

7

   

Ռյա թազա

 

02 006 102

4

   

Սադունց

 

02 006 112

3

   

Սիփան

 

02 013 000

1

 

Մեծաձոր

   

02 013 012

6

   

Մեծաձոր

 

02 013 022

5

   

Օթևան

 

02 016 000

8

 

Արագածավան

   

02 016 012

3

   

Արագածավան

 

02 016 022

2

   

Արտենի

 

02 016 032

1

   

Գետափ

 

02 016 042

0

   

Լուսակն

 

02 026 000

6

 

Արևուտ

   

02 026 012

1

   

Արևուտ

 

02 026 022

0

   

Դդմասար

 

02 026 032

9

   

Թլիկ

 

02 026 042

8

   

Կանչ

 

02 026 052

7

   

Հակո

 

02 026 062

6

   

Սորիկ

 

02 053 000

2

 

Ծաղկահովիտ

   

02 053 012

7

   

Ծաղկահովիտ

 

02 053 022

6

   

Բերքառատ

 

02 053 032

5

   

Գեղադիր

 

02 053 042

4

   

Գեղաձոր

 

02 053 052

3

   

Գեղարոտ

 

02 053 062

2

   

Լեռնապար

 

02 053 072

1

   

Ծիլքար

 

02 053 082

0

   

Հնաբերդ

 

02 053 092

9

   

Նորաշեն

 

02 053 102

6

   

Վարդաբլուր

 

02 081 000

8

 

Շամիրամ

   

02 081 012

3

   

Շամիրամ

 

03 000 000

4

Արարատ

     

03 001 000

3

 

Արտաշատ

 

Մարզկենտրոն

03 001 011

0

   

Արտաշատ

 

03 001 022

7

   

Աբովյան

 

03 001 032

6

   

Ազատավան

 

03 001 042

5

   

Այգեզարդ

 

03 001 052

4

   

Այգեպատ

 

03 001 062

3

   

Այգեստան

 

03 001 072

2

   

Արաքսավան

 

03 001 082

1

   

Արևշատ

 

03 001 092

0

   

Բաղրամյան

 

03 001 102

7

   

Բարձրաշեն

 

03 001 112

6

   

Բերդիկ

 

03 001 122

5

   

Բերքանուշ

 

03 001 132

4

   

Բյուրավան

 

03 001 142

3

   

Բուրաստան

 

03 001 152

2

   

Գետազատ

 

03 001 162

1

   

Դալար

 

03 001 172

0

   

Դեղձուտ

 

03 001 182

9

   

Դիմիտրով

 

03 001 192

8

   

Դիտակ

 

03 001 202

5

   

Դվին

 

03 001 212

4

   

Լանջազատ

 

03 001 222

3

   

Կանաչուտ

 

03 001 232

2

   

Կաքավաբերդ

 

03 001 242

1

   

Հնաբերդ

 

03 001 252

0

   

Հովտաշեն

 

03 001 262

9

   

Մասիս

 

03 001 272

8

   

Մխչյան

 

03 001 282

7

   

Մրգանուշ

 

03 001 292

6

   

Մրգավան

 

03 001 302

3

   

Մրգավետ

 

03 001 312

2

   

Նարեկ

 

03 001 322

1

   

Նշավան

 

03 001 332

0

   

Նորաշեն

 

03 001 342

9

   

Շահումյան

 

03 001 352

8

   

Ոստան

 

03 001 362

7

   

Ջրաշեն

 

03 001 372

6

   

Վարդաշեն

 

03 001 382

5

   

Վերին Արտաշատ

 

03 001 392

4

   

Քաղցրաշեն

 

03 002 000

2

 

Արարատ

   

03 002 011

9

   

Արարատ

 քաղաք

03 002 022

6

   

Արարատ

 

03 002 032

5

   

Ավշար

 

03 002 042

4

   

Արմաշ

 

03 002 052

3

   

Երասխ

 

03 002 062

2

   

Զանգակատուն

 

03 002 072

1

   

Լանջառ

 

03 002 082

0

   

Նոյակերտ

 

03 002 092

9

   

Ուրցալանջ

 

03 002 102

6

   

Պարույր Սևակ

 

03 002 112

5

   

Սուրենավան

 

03 002 122

4

   

Վարդաշատ

 

03 002 132

3

   

Տիգրանաշեն

 

03 003 000

1

 

Մասիս

   

03 003 011

8

   

Մասիս

 

03 003 022

5

   

Այնթապ

 

03 003 032

4

   

Ազատաշեն

 

03 003 042

3

   

Արբաթ

 

03 003 052

2

   

Արգավանդ

 

03 003 062

1

   

Արևաբույր

 

03 003 072

0

   

Գեղանիստ

 

03 003 082

9

   

Գետափնյա

 

03 003 092

8

   

Դաշտավան

 

03 003 102

5

   

Դարակերտ

 

03 003 112

4

   

Դարբնիկ

 

03 003 122

3

   

Զորակ

 

03 003 132

2

   

Խաչփար

 

03 003 142

1

   

Հայանիստ

 

03 003 152

0

   

Հովտաշատ

 

03 003 162

9

   

Ղուկասավան

 

03 003 172

8

   

Մարմարաշեն

 

03 003 182

7

   

Նիզամի

 

03 003 192

6

   

Նոր Խարբերդ

 

03 003 202

3

   

Նոր Կյուրին

 

03 003 212

2

   

Նորաբաց

 

03 003 222

1

   

Նորամարգ

 

03 003 232

0

   

Ջրահովիտ

 

03 003 242

9

   

Ռանչպար

 

03 003 252

8

   

Սայաթ-Նովա

 

03 003 262

7

   

Սիս

 

03 003 272

6

   

Սիփանիկ

 

03 004 000

0

 

Վեդի

   

03 004 011

7

   

Վեդի

 

03 004 022

4

   

Այգավան

 

03 004 032

3

   

Արալեզ

 

03 004 042

2

   

Գինեվետ

 

03 004 052

1

   

Գոռավան

 

03 004 062

0

   

Դաշտաքար

 

03 004 072

9

   

Եղեգնավան

 

03 004 082

8

   

Լանջանիստ

 

03 004 092

7

   

Լուսաշող

 

03 004 102

4

   

Լուսառատ

 

03 004 112

3

   

Նոր Կյանք

 

03 004 122

2

   

Նոր Ուղի

 

03 004 132

1

   

Շաղափ

 

03 004 142

0

   

Ոսկետափ

 

03 004 152

9

   

Սիսավան

 

03 004 162

8

   

Վանաշեն

 

03 004 172

7

   

Տափերական

 

03 004 182

6

   

Ուրցաձոր

 

03 004 192

5

   

Փոքր Վեդի

 

03 092 000

3

 

Վերին Դվին

   

03 092 012

8

   

Վերին Դվին

 

04 000 000

2

Արմավիր

     

04 001 000

1

 

Արմավիր

 

 Մարզկենտրոն

04 001 011

8

   

Արմավիր

 

04 001 022

5

   

Այգեվան

 

04 001 032

4

   

Արաքս

 

04 001 042

3

   

Լենուղի

 

04 001 052

2

   

Լուկաշին

 

04 001 062

1

   

Խանջյան

 

04 001 072

0

   

Հացիկ

 

04 001 082

9

   

Մայիսյան

 

04 001 092

8

   

Մյասնիկյան

 

04 001 102

5

   

Նորավան

 

04 001 112

4

   

Սարդարապատ

 

04 002 000

0

 

Վաղարշապատ

   

04 002 011

7

   

Էջմիածին

 

04 002 022

4

   

Ոսկեհատ

 

04 003 000

9

 

Մեծամոր

   

04 003 011

6

   

Մեծամոր

 

04 003 022

3

   

Ալաշկերտ

 

04 003 032

2

   

Ակնալիճ

 

04 003 042

1

   

Ամասիա

 

04 003 052

0

   

Այգեշատ

 

04 003 062

9

   

Արազափ

 

04 003 072

8

   

Արգավանդ

 

04 003 082

7

   

Արևիկ

 

04 003 092

6

   

Արմավիր

 

04 003 102

3

   

Արտաշար

 

04 003 112

2

   

Բամբակաշատ

 

04 003 122

1

   

Բերքաշատ

 

04 003 132

0

   

Գետաշեն

 

04 003 142

9

   

Եղեգնուտ

 

04 003 152

8

   

Երասխահուն

 

04 003 162

7

   

Զարթոնք

 

04 003 172

6

   

Հայկավան

 

04 003 182

5

   

Մարգարա

 

04 003 192

4

   

Մրգաշատ

 

04 003 202

1

   

Նալբանդյան

 

04 003 212

0

   

Նոր Արմավիր

 

04 003 222

9

   

Նոր Արտագերս

 

04 003 232

8

   

Նոր Կեսարիա

 

04 003 242

7

   

Նորապատ

 

04 003 252

6

   

Շենավան

 

04 003 262

5

   

Ջանֆիդա

 

04 003 272

4

   

Ջրաշեն

 

04 003 282

3

   

Վարդանաշեն

 

04 003 292

2

   

Տանձուտ

 

04 003 302

9

   

Տարոնիկ

 

04 003 312

8

   

Փշատավան

 

04 029 000

9

 

Բաղրամյան

 

04 029 012

4

   

Բաղրամյան

 

04 029 022

3

   

Արգինա

 

04 029 032

2

   

Արևադաշտ

 

04 029 042

1

   

Արտամետ

 

04 029 052

0

   

Բագարան

 

04 029 062

9

   

Դալարիկ

 

04 029 072

8

   

Երվանդաշատ

 

04 029 082

7

   

Լեռնագոգ

 

04 029 092

6

   

Կողբավան

 

04 029 102

3

   

Հուշակերտ

 

04 029 112

2

   

Շենիկ

 

04 029 122

1

   

Վանանդ

 

04 029 132

0

   

Տալվորիկ

 

04 029 142

9

   

Քարակերտ

 

04 033 000

3

 

Արաքս

   

04 033 012

8

   

Գայ

 

04 033 022

7

   

Ակնաշեն

 

04 033 032

6

   

Ապագա

 

04 033 042

5

   

Առատաշեն

 

04 033 052

4

   

Արաքս

Էջմիածնի շրջ.

04 033 062

3

   

Արտիմետ

 

04 033 072

2

   

Գրիբոյեդով

 

04 033 082

1

   

Լուսագյուղ

 

04 033 092

0

   

Խորոնք

 

04 033 102

7

   

Հայկաշեն

 

04 033 112

6

   

Մեծամոր

 

04 033 122

5

   

Ջրառատ

 

04 033 132

4

   

Ջրարբի

 

04 087 000

8

 

Խոյ

   

04 087 012

3

   

Գեղակերտ

 

04 087 022

2

   

Աղավնատուն

 

04 087 032

1

   

Ամբերդ

 

04 087 042

0

   

Այգեշատ

Էջմիածնի շրջ.

04 087 052

9

   

Արագած

 

04 087 062

8

   

Արշալույս

 

04 087 072

7

   

Դաշտ

 

04 087 082

6

   

Դողս

 

04 087 092

5

   

Լեռնամերձ

 

04 087 102

2

   

Ծաղկալանջ

 

04 087 112

1

   

Ծաղկունք

 

04 087 122

0

   

Ծիածան

 

04 087 132

9

   

Հայթաղ

 

04 087 142

8

   

Հովտամեջ

 

04 087 152

7

   

Մոնթեավան

 

04 087 162

6

   

Մրգաստան

 

04 087 172

5

   

Շահումյան

 

04 094 000

9

 

Փարաքար

   

04 094 012

4

   

Փարաքար

 

04 094 022

3

   

Թաիրով

 

04 094 032

2

   

Այգեկ

 

04 094 042

1

   

Արևաշատ

 

04 094 052

0

   

Բաղրամյան

 

04 094 062

9

   

Մերձավան

 

04 094 072

8

   

Մուսալեռ

 

04 094 082

7

   

Նորակերտ

 

04 094 092

6

   

Պտղունք

 

04 097 000

6

 

Ֆերիկ

   

04 097 012

1

   

Ֆերիկ

 

05 000 000

9

Գեղարքունիք

     

05 001 000

8

 

Գավառ

 

Մարզկենտրոն

05 001 011

5

   

Գավառ

 

05 001 022

2

   

Բերդկունք

 

05 001 032

1

   

Գանձակ

 

05 001 042

0

   

Գեղարքունիք

 

05 001 052

9

   

Լանջաղբյուր

 

05 001 062

8

   

Լճափ

 

05 001 072

7

   

Ծաղկաշեն

 

05 001 082

6

   

Ծովազարդ

 

05 001 092

5

   

Կարմիրգյուղ

 

05 001 102

2

   

Հայրավանք

 

05 001 112

1

   

Նորատուս

 

05 001 122

0

   

Սարուխան

 

05 002 000

7

 

Ճամբարակ

   

05 002 011

4

   

Ճամբարակ

 

05 002 022

1

   

Այգուտ

 

05 002 032

0

   

Անտառամեջ

 

05 002 042

9

   

Արծվաշեն (ժամանակավորապես գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ)

 

05 002 052

8

   

Բարեպատ

 

05 002 062

7

   

Գետիկ

 

05 002 072

6

   

Դպրաբակ

 

05 002 082

5

   

Թթուջուր

 

05 002 092

4

   

Կալավան

 

05 002 102

1

   

Ձորավանք

 

05 002 112

0

   

Ճապկուտ

 

05 002 122

9

   

Մարտունի

 

05 002 132

8

   

Վահան

 

05 003 000

6

 

Մարտունի

   

05 003 011

3

   

Մարտունի

 

05 003 022

0

   

Աստղաձոր

 

05 003 032

9

   

Արծվանիստ

 

05 003 042

8

   

Գեղհովիտ

 

05 003 052

7

   

Երանոս

 

05 003 062

6

   

Զոլաքար

 

05 003 072

5

   

Լեռնակերտ

 

05 003 082

4

   

Լիճք

 

05 003 092

3

   

Ծակքար

 

05 003 102

0

   

Ծովասար

 

05 003 112

9

   

Ծովինար

 

05 003 122

8

   

Ձորագյուղ

 

05 003 132

7

   

Մադինա

 

05 003 142

6

   

Ներքին Գետաշեն

 

05 003 152

5

   

Նշխարք

 

05 003 162

4

   

Վաղաշեն

 

05 003 172

3

   

Վարդաձոր

 

05 003 182

2

   

Վարդենիկ

 

05 003 192

1

   

Վերին Գետաշեն

 

05 004 000

5

 

Սևան

   

05 004 011

2

   

Սևան

 

05 004 022

9

   

Գագարին

 

05 004 032

8

   

Գեղամավան

 

05 004 042

7

   

Դդմաշեն

 

05 004 052

6

   

Զովաբեր

 

05 004 062

5

   

Լճաշեն

 

05 004 072

4

   

Ծաղկունք

 

05 004 082

3

   

Ծովագյուղ

 

05 004 092

2

   

Նորաշեն

 

05 004 102

9

   

Չկալովկա

 

05 004 112

8

   

Սեմյոնովկա

 

05 004 122

7

   

Վարսեր

 

05 005 000

4

 

Վարդենիս

   

05 005 011

1

   

Վարդենիս

 

05 005 022

8

   

Այրք

 

05 005 032

7

   

Ներքին Շորժա

 

05 005 042

6

   

Վերին Շորժա

 

05 005 052

5

   

Ազատ

 

05 005 062

4

   

Ախպրաձոր

 

05 005 072

3

   

Ակունք

 

05 005 082

2

   

Ավազան

 

05 005 092

1

   

Արեգունի

 

05 005 102

8

   

Արփունք

 

05 005 112

7

   

Գեղամաբակ

 

05 005 122

6

   

Գեղամասար

 

05 005 132

5

   

Գեղաքար

 

05 005 142

4

   

Դարանակ

 

05 005 152

3

   

Զառիվեր

 

05 005 162

2

   

Լճավան

 

05 005 172

1

   

Լուսակունք

 

05 005 182

0

   

Խաչաղբյուր

 

05 005 192

9

   

Ծովակ

 

05 005 202

6

   

Կախակն

 

05 005 212

5

   

Կարճաղբյուր

 

05 005 222

4

   

Կութ

 

05 005 232

3

   

Կուտական

 

05 005 242

2

   

Մաքենիս

 

05 005 252

1

   

Մեծ Մասրիկ

 

05 005 262

0

   

Նորաբակ

 

05 005 272

9

   

Նորակերտ

 

05 005 282

8

   

Շատջրեք

 

05 005 292

7

   

Շատվան

 

05 005 302

4

   

Ջաղացաձոր

 

05 005 312

3

   

Սոթք

 

05 005 322

2

   

Վանեվան

 

05 005 332

1

   

Տորֆավան

 

05 005 342

0

   

Տրետուք

 

05 005 352

9

   

Փամբակ

 

05 005 362

8

   

Փոքր Մասրիկ

 

05 074 000

0

 

Շողակաթ

   

05 074 012

5

   

Շողակաթ

 

05 074 022

4

   

Արտանիշ

 

05 074 032

3

   

Աղբերք

 

05 074 042

2

   

Դրախտիկ

 

05 074 052

1

   

Ծափաթաղ

 

05 074 062

0

   

Ջիլ

 

06 000 000

7

Լոռի

     

06 001 000

6

 

Վանաձոր

 

Մարզկենտրոն

06 001 011

3

   

Վանաձոր

 

06 001 022

0

   

Գուգարք

 

06 001 032

9

   

Դարպաս

 

06 001 042

8

   

Շահումյան

 

06 002 000

5

 

Ալավերդի

   

06 002 011

2

   

Ալավերդի

 

06 002 022

9

   

Ակներ

 

06 002 032

8

   

Աքորի

 

06 002 042

7

   

Ծաղկաշատ

 

06 002 052

6

   

Կաճաճկուտ

 

06 002 062

5

   

Հաղպատ

 

06 002 072

4

   

Ջիլիզա

 

06 003 000

4

 

Ախթալա

   

06 003 011

1

   

Ախթալա

 

06 003 021

0

   

Շամլուղ

 

06 003 032

7

   

Ախթալա

 

06 003 042

6

   

Առողջարանին կից

 

06 003 052

5

   

Բենդիկ

 

06 003 062

4

   

Ճոճկան

 

06 003 072

3

   

Մեծ Այրում

 

06 003 082

2

   

Նեղոց

 

06 003 092

1

   

Փոքր Այրում

 

06 004 000

3

 

Թումանյան

   

06 004 011

0

   

Թումանյան

 

06 004 022

7

   

Մարց

 

06 004 032

6

   

Քարինջ

 

06 004 042

5

   

Լորուտ

 

06 004 052

4

   

Շամուտ

 

06 004 062

3

   

Աթան

 

06 004 072

2

   

Ահնիձոր

 

06 004 082

1

   

Քոբայր

 

06 004 092

0

   

Դսեղ

 

06 004 102

7

   

Չկալով

 

06 006 000

1

 

Սպիտակ

   

06 006 011

8

   

Սպիտակ

 

06 006 022

5

   

Արջհովիտ

 

06 006 032

4

   

Արևաշող

 

06 006 042

3

   

Գեղասար

 

06 006 052

2

   

Գոգարան

 

06 006 062

1

   

Լեռնանցք

 

06 006 072

0

   

Լեռնավան

 

06 006 082

9

   

Լուսաղբյուր

 

06 006 092

8

   

Խնկոյան

 

06 006 102

5

   

Ծաղկաբեր

 

06 006 112

4

   

Կաթնաջուր

 

06 006 122

3

   

Հարթագյուղ

 

06 006 132

2

   

Մեծ Պարնի

 

06 006 142

1

   

Նոր Խաչակապ

 

06 006 152

0

   

Շենավան

 

06 006 162

9

   

Շիրակամուտ

 

06 006 172

8

   

Ջրաշեն

 

06 006 182

7

   

Սարալանջ

 

06 006 192

6

   

Սարահարթ

 

06 006 202

3

   

Սարամեջ

 

06 006 212

2

   

Քարաձոր

 

06 007 000

0

 

Ստեփանավան

   

06 007 011

7

   

Ստեփանավան

 

06 007 022

4

   

Արմանիս

 

06 007 032

3

   

Կաթնաղբյուր

 

06 007 042

2

   

Ուրասար

 

06 008 000

9

 

Տաշիր

   

06 008 011

6

   

Տաշիր

 

06 008 022

3

   

Բլագոդարնոյե

 

06 008 032

2

   

Դաշտադեմ

 

06 008 042

1

   

Լեռնահովիտ

 

06 008 052

0

   

Կաթնառատ

 

06 008 062

9

   

Մեդովկա

 

06 008 072

8

   

Կրուգլայա շիշկա

 

06 008 082

7

   

Մեղվահովիտ

 

06 008 092

6

   

Նորամուտ

 

06 008 102

3

   

Նովոսելցովո

 

06 008 112

2

   

Սարատովկա

 

06 008 122

1

   

Գետավան

 

06 029 000

4

 

Գյուլագարակ

   

06 029 012

9

   

Գյուլագարակ

 

06 029 022

8

   

Ամրակից

 

06 029 032

7

   

Գարգառ

 

06 029 042

6

   

Կուրթան

 

06 029 052

5

   

Հոբարձի

 

06 029 062

4

   

Պուշկինո

 

06 029 072

3

   

Վարդաբլուր

 

06 043 000

6

 

Լերմոնտովո

   

06 043 012

1

   

Լերմոնտովո

 

06 043 022

0

   

Անտառաշեն

 

06 044 000

5

 

Լոռի Բերդ

   

06 044 012

0

   

Լոռի Բերդ

 

06 044 022

9

   

Ագարակ

 

06 044 032

8

   

Բովաձոր

 

06 044 042

7

   

Լեջան

 

06 044 052

6

   

Կողես

 

06 044 062

5

   

Հովնանաձոր

 

06 044 072

4

   

Յաղդան

 

06 044 082

3

   

Սվերդլով

 

06 044 092

2

   

Ուռուտ

 

06 074 000

8

 

Մեծավան

   

06 074 012

3

   

Մեծավան

 

06 074 022

2

   

Ձյունաշող

 

06 074 032

1

   

Միխայլովկա

 

06 074 042

0

   

Պաղաղբյուր

 

06 088 000

2

 

Շնող

   

06 088 012

7

   

Շնող

 

06 088 022

6

   

Թեղուտ

 

06 088 032

5

   

Քարկոփ

 

06 100 000

6

 

Սարչապետ

   

06 100 012

1

   

Սարչապետ

 

06 100 022

0

   

Ապավեն

 

06 100 032

9

   

Արծնի

 

06 100 042

8

   

Ձորամուտ

 

06 100 052

7

   

Գոգավան

 

06 100 062

6

   

Պետրովկա

 

06 100 072

5

   

Պրիվոլնոյե

 

06 100 082

4

   

Նորաշեն

 

06 107 000

9

 

Փամբակ

   

06 107 012

4

   

Փամբակ

 

06 107 032

2

   

Ազնվաձոր

 

06 107 042

1

   

Անտառամուտ

 

06 107 052

0

   

Արջուտ

 

06 107 062

9

   

Բազում

 

06 107 072

8

   

Գուշար

 

06 107 082

7

   

Դեբեդ

 

06 107 092

6

   

Եղեգնուտ

 

06 107 102

3

   

Ժամատուն

 

06 107 112

2

   

Լեռնապատ

 

06 107 122

1

   

Լեռնաջուր

 

06 107 132

0

   

Ծաղկոց

 

06 107 142

9

   

Մարգահովիտ

 

06 107 152

8

   

Ձորագետ

 

06 107 162

7

   

Ձորագյուղ

 

06 107 172

6

   

Վահագնաձոր

 

06 107 182

5

   

Վահագնի

 

06 107 192

4

   

Քարաբերդ

 

06 112 000

2

 

Օձուն

   

06 112 012

7

   

Օձուն

 

06 112 022

6

   

Ամոջ

 

06 112 032

5

   

Այգեհատ

 

06 112 042

4

   

Արդվի

 

06 112 052

3

   

Արևածագ

 

06 112 062

2

   

Ծաթեր

 

06 112 072

1

   

Կարմիր Աղեկ

 

06 112 082

0

   

Հագվի

 

06 112 092

9

   

Մղարթ

 

06 113 000

1

 

Ֆիոլետովո

   

06 113 012

6

   

Ֆիոլետովո

 

07 000 000

5

Կոտայք

     

07 001 000

4

 

Հրազդան

 

Մարզկենտրոն

07 001 011

1

   

Հրազդան

 

07 001 022

8

   

Լեռնանիստ

 

07 001 032

7

   

Ջրառատ

 

07 001 042

6

   

Սոլակ

 

07 001 052

5

   

Քաղսի

 

07 002 000

3

 

Աբովյան

   

07 002 011

0

   

Աբովյան

 

07 002 022

7

   

Առինջ

 

07 002 032

6

   

Արամուս

 

07 002 042

5

   

Բալահովիտ

 

07 002 052

4

   

Գեղաշեն

 

07 002 062

3

   

Գետարգել

 

07 002 072

2

   

Կաթնաղբյուր

 

07 002 082

1

   

Կամարիս

 

07 002 092

0

   

Մայակովսկի

 

07 002 102

7

   

Պտղնի

 

07 002 112

6

   

Վերին Պտղնի

 

07 003 000

2

 

Բյուրեղավան

   

07 003 011

9

   

Բյուրեղավան

 

07 003 022

6

   

Ջրաբեր

 

07 003 032

5

   

Նուռնուս

 

07 004 000

1

 

Նաիրի

   

07 004 011

8

   

Եղվարդ

 

07 004 022

5

   

Արագյուղ

 

07 004 032

4

   

Բուժական

 

07 004 042

3

   

Զովունի

 

07 004 052

2

   

Զորավան

 

07 004 062

1

   

Սարալանջ

 

07 004 072

0

   

Պռոշյան

 

 07 004 082

9

   

Քասախ

 

07 005 000

0

 

Ծաղկաձոր

 

07 005 011

7

   

Ծաղկաձոր

 

07 005 022

4

   

Աղավնաձոր

 

07 005 032

3

   

Արտավազ

 

07 005 042

2

   

Գոռգոչ

 

07 005 052

1

   

Հանքավան

 

07 005 062

0

   

Մարմարիկ

 

07 005 072

9

   

Մեղրաձոր

 

07 005 082

8

   

Փյունիկ

 

07 006 000

9

 

Նոր Հաճընուղղ.

   

07 006 011

6

   

Նոր Հաճընուղղ.

 

07 006 022

3

   

Արգել

 

07 006 032

2

   

Գետամեջ

 

07 006 042

1

   

Թեղենիք

 

07 006 052

0

   

Մրգաշեն

 

07 006 062

9

   

Նոր Արտամետ

 

07 006 072

8

   

Նոր Գեղի

 

07 006 082

7

   

Քանաքեռավան

 

07 006 092

6

   

Քարաշամբ

 

07 007 000

8

 

Չարենցավան

   

07 007 011

5

   

Չարենցավան

 

07 007 022

2

   

Ալափարս

 

07 007 032

1

   

Արզական

 

07 007 042

0

   

Բջնի

 

07 007 052

9

   

Կարենիս

 

07 007 062

8

   

Ֆանտան

 

07 009 000

6

 

Ակունք

   

07 009 012

1

   

Ակունք

 

07 009 022

0

   

Զառ

 

07 009 032

9

   

Զովաշեն

 

07 009 042

8

   

Կապուտան

 

07 009 052

7

   

Կոտայք

 

07 009 062

6

   

Հատիս

 

07 009 072

5

   

Նոր Գյուղ

 

07 009 082

4

   

Սևաբերդ

 

07 016 000

7

 

Արզնի

   

07 016 012

2

   

Արզնի

 

07 021 000

0

 

Գառնի

   

07 021 012

5

   

Գառնի

 

07 021 022

4

   

Գեղադիր

 

07 021 032

3

   

Գեղարդ

 

07 021 042

2

   

Գողթ

 

07 021 052

1

   

Հացավան

 

07 021 062

0

   

Ողջաբերդ

 

07 057 000

7

 

Ջրվեժ

   

07 057 012

2

   

Ջրվեժ

 

07 057 022

1

   

Զովք

 

07 057 032

0

   

Ձորաղբյուր

 

08 000 000

3

Շիրակ

     

08 001 000

2

 

Գյումրի

   

08 001 011

9

   

Գյումրի

 

08 002 000

1

 

Արթիկ

   

08 002 011

8

   

Արթիկ

 

08 002 022

5

   

Անուշավան

 

08 002 032

4

   

Արևշատ

 

08 002 042

3

   

Գեղանիստ

 

08 002 052

2

   

Գետափ

 

08 002 062

1

   

Լեռնակերտ

 

08 002 072

0

   

Լուսակերտ

 

08 002 082

9

   

Հայկասար

 

08 002 092

8

   

Հայրենյաց

 

08 002 102

5

   

Հառիճ

 

08 002 112

4

   

Հոռոմ

 

08 002 122

3

   

Հովտաշեն

 

08 002 132

2

   

Մեծ Մանթաշ

 

08 002 142

1

   

Մեղրաշեն

 

08 002 152

0

   

Նահապետավան

 

08 002 162

9

   

Նոր Կյանք

 

08 002 172

8

   

Պեմզաշեն

 

08 002 182

7

   

Սարալանջ

 

08 002 192

6

   

Սարատակ

 

08 002 202

3

   

Սպանդարյան

 

08 002 212

2

   

Վարդաքար

 

08 002 222

1

   

Տուֆաշեն

 

08 002 232

0

   

Փանիկ

 

08 002 242

9

   

Փոքր Մանթաշ

 

08 003 000

0

 

Անի

   

08 003 011

7

   

Մարալիկ

 

08 003 022

4

   

Աղին

 

08 003 032

3

   

Անիավան

 

08 003 042

2

   

Անիպեմզա

 

08 003 052

1

   

Բագրավան

 

08 003 062

0

   

Բարձրաշեն

 

08 003 072

9

   

Գուսանագյուղ

 

08 003 082

8

   

Իսահակյան

 

08 003 092

7

   

Լանջիկ

 

08 003 102

4

   

Լուսաղբյուր

 

08 003 112

3

   

Հայկաձոր

 

08 003 122

2

   

Ձիթհանքով

 

08 003 132

1

   

Ձորակապ

 

08 003 142

0

   

Շիրակավան

 

08 003 152

9

   

Նորշեն

 

08 003 162

8

   

Ջրափի

 

08 003 172

7

   

Սառնաղբյուր

 

08 003 182

6

   

Սարակապ

 

08 003 192

5

   

Քարաբերդ

 

08 007 000

6

 

Ախուրյան

   

08 007 012

1

   

Ախուրյան

 

08 007 022

0

   

Այգաբաց

 

08 007 032

9

   

Արևիկ

 

08 007 042

8

   

Բասեն

 

08 007 052

7

   

Կամո

 

08 007 062

6

   

Կառնուտ

 

08 007 072

5

   

Հովիտ

 

08 007 082

4

   

Ջրառատ

 

08 007 092

3

   

Ազատան

 

08 007 102

0

   

Ախուրիկ

 

08 007 112

9

   

Ախուրյան կայարանի

 

08 007 122

8

   

Առափի

 

08 007 132

7

   

Բայանդուր

 

08 007 142

6

   

Բենիամին

 

08 007 152

5

   

Գետք

 

08 007 162

4

   

Երազգավորս

 

08 007 172

3

   

Լեռնուտ

 

08 007 182

2

   

Կապս

 

08 007 192

1

   

Կարմրաքար

 

08 007 202

8

   

Կրաշեն

 

08 007 212

7

   

Հայկավան

 

08 007 222

6

   

Հացիկ

 

08 007 232

5

   

Հացիկավան

 

08 007 242

4

   

Հովունի

 

08 007 252

3

   

Ղարիբջանյան

 

08 007 262

2

   

Մայիսյան

 

08 007 272

1

   

Մարմաշեն

 

08 007 282

0

   

Մեծ Սարիար

 

08 007 292

9

   

Շիրակ

 

08 007 302

6

   

Ոսկեհասկ

 

08 007 312

5

   

Ջաջուռ

 

08 007 322

4

   

Ջաջուռավան

 

08 007 332

3

   

Վահրամաբերդ

 

08 007 342

2

   

Փոքրաշեն

 

08 007 352

1

   

Քեթի

 

08 010 000

1

 

Ամասիա

   

08 010 012

6

   

Ամասիա

 

08 010 022

5

   

Արեգնադեմ

 

08 010 032

4

   

Բանդիվան

 

08 010 042

3

   

Բյուրակն

 

08 010 052

2

   

Գտաշեն

 

08 010 062

1

   

Կամխուտ

 

08 010 072

0

   

Հովտուն

 

08 010 082

9

   

Մեղրաշատ

 

08 010 092

8

   

Ողջի

 

08 010 102

5

   

Ջրաձոր

 

08 010 112

4

   

Ալվար

 

 08 010 122

3

   

Աղվորիկ

 

 08 010 132

2

   

Արավետ

 

08 010 142

1

   

Արդենիս

 

08 010 152

0

   

Բերդաշեն

 

08 010 162

9

   

Գառնառիճ

 

08 010 172

8

   

Դարիկ

 

08 010 182

7

   

Եղնաջուր

 

08 010 192

6

   

Երիզակ

 

08 010 202

3

   

Զարիշատ

 

08 010 212

2

   

Զորակերտ

 

08 010 222

1

   

Լորասար

 

 08 010 232

0

   

Ծաղկուտ

 

08 010 242

9

   

Հողմիկ

 

08 010 252

8

   

Շաղիկ

 

08 010 262

7

   

Պաղակն

 

08 015 000

6

 

Աշոցք

   

08 015 012

1

   

Աշոցք

 

08 015 022

0

   

Բավրա

 

08 015 032

9

   

Զույգաղբյուր

 

08 015 042

8

   

Թավշուտ

 

08 015 052

7

   

Կարմրավան

 

08 015 062

6

   

Կրասար

 

08 015 072

5

   

Ղազանչի

 

08 015 082

4

   

Մեծ Սեպասար

 

 08 015 092

3

   

Սարագյուղ

 

08 015 102

0

   

Սիզավետ

 

08 015 112

9

   

Փոքր Սեպասար

 

08 015 122

8

   

Արփենի

 

08 015 132

7

   

Բաշգյուղ

 

08 015 142

6

   

Գոգհովիտ

 

08 015 152

5

   

Թորոսգյուղ

 

08 015 162

4

   

Լեռնագյուղ

 

08 015 172

3

   

Կաքավասար

 

08 015 182

2

   

Հարթաշեն

 

08 015 192

1

   

Ձորաշեն

 

08 015 202

8

   

Մուսայելյան

 

08 015 212

7

   

Սալուտ

 

08 015 222

6

   

Սարապատ

 

08 015 232

5

   

Վարդաղբյուր

 

08 015 242

4

   

Ցողամարգ

 

08 015 252

3

   

Փոքր Սարիար

 

09 000 000

1

Սյունիք

     

09 001 000

0

 

Կապան

 

Մարզկենտրոն

09 001 011

7

   

Կապան

 

09 001 022

4

   

Ագարակ

 

09 001 032

3

   

Աղվանի

 

09 001 042

2

   

Աճանան

 

09 001 052

1

   

Անտառաշատ

 

09 001 062

0

   

Առաջաձոր

 

09 001 072

9

   

Արծվանիկ

 

09 001 082

8

   

Բարգուշատ

 

09 001 092

7

   

Գեղանուշ

 

09 001 102

4

   

Գոմարան

 

09 001 112

3

   

Դավիթ Բեկ

 

09 001 122

2

   

Դիցմայրի

 

09 001 132

1

   

Եղեգ

 

09 001 142

0

   

Եղվարդ

 

09 001 152

9

   

Խդրանց

 

09 001 162

8

   

Խորձոր

 

09 001 172

7

   

Ծավ

 

09 001 182

6

   

Կաղնուտ

 

09 001 192

5

   

Ձորաստան

 

09 001 202

2

   

Ճակատեն

 

09 001 212

1

   

Ներքին Խոտանան

 

09 001 222

0

   

Ներքին Հանդ

 

09 001 232

9

   

Նորաշենիկ

 

09 001 242

8

   

Շիկահող

 

09 001 252

7

   

Շիշկերտ

 

09 001 262

6

   

Շրվենանց

 

09 001 272

5

   

Չափնի

 

09 001 282

4

   

Սզնակ

 

09 001 292

3

   

Սյունիք

 

09 001 302

0

   

Սրաշեն

 

09 001 312

9

   

Սևաքար

 

09 001 322

8

   

Վանեք

 

09 001 332

7

   

Վարդավանք

 

09 001 342

6

   

Վերին Խոտանան

 

09 001 352

5

   

Տանձավեր

 

09 001 362

4

   

Տավրուս

 

09 001 372

3

   

Ուժանիս

 

09 001 382

2

   

Օխտար

 

09 001 392

1

   

Ըրկենանց

 

09 003 000

8

 

Գորիս

   

09 003 011

5

   

Գորիս

 

09 003 022

2

   

Ակներ

 

09 003 032

1

   

Աղբուլաղ

 

09 003 042

0

   

Բարձրավան

 

09 003 052

9

   

Խնձորեսկ

 

09 003 062

8

   

Հարթաշեն

 

09 003 072

7

   

Ձորակ

 

09 003 082

6

   

Ներքին Խնձորեսկ

 

09 003 092

5

   

Շուռնուխ

 

09 003 102

2

   

Որոտան

 

09 003 112

1

   

Վանանդ

 

09 003 122

0

   

Վերիշեն

 

09 003 132

9

   

Քարահունջ

 

09 005 000

6

 

Մեղրի

   

09 005 011

3

   

Մեղրի

 

09 005 021

2

   

Ագարակ

 

09 005 032

9

   

Ալվանք

 

09 005 042

8

   

Այգեձոր

 

09 005 052

7

   

Գուդեմնիս

 

09 005 062

6

   

Թխկուտ

 

09 005 072

5

   

Լեհվազ

 

09 005 082

4

   

Լիճք

 

09 005 092

3

   

Կարճևան

 

09 005 102

0

   

Կուրիս

 

09 005 112

9

   

Նռնաձոր

 

09 005 122

8

   

Շվանիձոր

 

09 005 132

7

   

Վահրավար

 

09 005 142

6

   

Վարդանիձոր

 

09 005 152

5

   

Տաշտուն

 

09 006 000

5

 

Սիսիան

   

09 006 011

2

   

Սիսիան

 

09 006 021

1

   

Դաստակերտ

 

09 006 032

8

   

Ախլաթյան

 

09 006 042

7

   

Աղիտու

 

09 006 052

6

   

Անգեղակոթ

 

09 006 062

5

   

Աշոտավան

 

09 006 072

4

   

Արևիս

 

09 006 082

3

   

Բալաք

 

09 006 092

2

   

Բնունիս

 

09 006 102

9

   

Բռնակոթ

 

09 006 112

8

   

Գետաթաղ

 

09 006 122

7

   

Դարբաս

 

09 006 132

6

   

Թանահատ

 

09 006 142

5

   

Թասիկ

 

09 006 152

4

   

Իշխանասար

 

09 006 162

3

   

Լծեն

 

09 006 172

2

   

Լոր

 

09 006 182

1

   

Հացավան

 

09 006 192

0

   

Մուցք

 

09 006 202

7

   

Նժդեհ

 

09 006 212

6

   

Նորավան

 

09 006 222

5

   

Շաղատ

 

09 006 232

4

   

Շամբ

 

09 006 242

3

   

Շաքի

 

09 006 252

2

   

Շենաթաղ

 

09 006 262

1

   

Որոտնավան

 

09 006 272

0

   

Սալվարդ

 

09 006 282

9

   

Վաղատին

 

09 006 292

8

   

Տոլորս

 

09 006 302

5

   

Տորունիք

 

09 006 312

4

   

Ցղունի

 

09 006 322

3

   

Ույծ

 

09 007 000

4

 

Քաջարան

   

09 007 011

1

   

Քաջարան

 

09 007 022

8

   

Անդոկավան

 

09 007 032

7

   

Աջաբաջ

 

09 007 042

6

   

Բաբիկավան

 

09 007 052

5

   

Գեղավանք

 

09 007 062

4

   

Գեղի

 

09 007 072

3

   

Գետիշեն

 

09 007 082

2

   

Լեռնաձոր

 

09 007 092

1

   

Կաթնառատ

 

09 007 102

8

   

Կավճուտ

 

09 007 112

7

   

Կարդ

 

09 007 122

6

   

Կիցք

 

09 007 132

5

   

Ձագիկավան

 

09 007 142

4

   

Ներքին Գիրաթաղ

 

09 007 152

3

   

Նոր Աստղաբերդ

 

09 007 162

2

   

Ոչեթի

 

09 007 172

1

   

Վերին Գեղավանք

 

09 007 182

0

   

Վերին Գիրաթաղ

 

09 007 192

9

   

Փուխրուտ

 

09 007 202

6

   

Քաջարանց

 

09 007 212

5

   

Քարուտ

 

09 028 000

9

 

Գորայք

   

09 028 012

4

   

Գորայք

 

09 028 022

3

   

Ծղուկ

 

09 028 032

2

   

Սառնակունք

 

09 028 042

1

   

Սպանդարյան

 

09 097 000

5

 

Տաթև

   

09 097 012

0

   

Շինուհայր

 

09 097 022

9

   

Տաթև

 

09 097 032

8

   

Հալիձոր

 

09 097 042

7

   

Հարժիս

 

09 097 052

6

   

Սվարանց

 

09 097 062

5

   

Խոտ

 

09 097 072

4

   

Տանձատափ

 

09 097 082

3

   

Քաշունի

 

09 101 000

9

 

Տեղ

   

09 101 012

4

   

Տեղ

 

09 101 022

3

   

Արավուս

 

09 101 032

2

   

Խնածախ

 

09 101 042

1

   

Խոզնավար

 

09 101 052

0

   

Կոռնիձոր

 

09 101 062

9

   

Վաղատուր

 

09 101 072

8

   

Քարաշեն

 

10 000 000

9

Վայոց ձոր

     

10 001 000

8

 

Եղեգնաձոր

 

Մարզկենտրոն

10 001 011

5

   

Եղեգնաձոր

 

10 001 022

2

   

Գետափ

 

10 001 032

1

   

Գլաձոր

 

10 001 042

0

   

Մալիշկա

 

10 001 052

9

   

Վերնաշեն

 

10 002 000

7

 

Ջերմուկ

   

10 002 011

4

   

Ջերմուկ

 

10 002 022

1

   

Գնդեվազ

 

10 002 042

9

   

Կեչուտ

 

10 003 000

6

 

Վայք

   

10 003 011

3

   

Վայք

 

10 003 022

0

   

Ազատեկ

 

10 003 032

9

   

Արին

 

10 003 042

8

   

Զեդեա

 

10 003 052

7

   

Հորադիս

 

10 003 062

6

   

Փոռ

 

10 003 072

5

   

Ախտա

 

10 003 082

4

   

Արտավան

 

10 003 092

3

   

Բարձրունի

 

10 003 102

0

   

Գոմք

 

10 003 112

9

   

Զառիթափ

 

10 003 122

8

   

Խնձորուտ

 

10 003 132

7

   

Կապույտ

 

10 003 142

6

   

Կարմրաշեն

 

10 003 152

5

   

Հերհեր

 

10 003 162

4

   

Մարտիրոս

 

10 003 172

3

   

Նոր Ազնաբերդ

 

10 003 182

2

   

Սարավան

 

10 003 192

1

   

Սերս

 

10 003 202

8

   

Ուղեձոր

 

10 008 000

1

 

Արենի

   

10 008 012

6

   

Արենի

 

10 008 022

5

   

Ագարակաձոր

 

10 008 032

4

   

Աղավնաձոր

 

10 008 042

3

   

Արփի

 

10 008 052

2

   

Ամաղու

 

10 008 062

1

   

Գնիշիկ

 

10 008 072

0

   

Ելփին

 

10 008 082

9

   

Խաչիկ

 

10 008 092

8

   

Մոզրով

 

10 008 102

5

   

Չիվա

 

10 008 112

4

   

Ռինդ

 

10 035 000

8

 

Եղեգիս

   

10 035 012

3

   

Շատին

 

10 035 022

2

   

Աղնջաձոր

 

10 035 032

1

   

Արատես

 

10 035 042

0

   

Արտաբույնք

 

10 035 052

9

   

Գետիկվանք

 

10 035 062

8

   

Գողթանիկ

 

10 035 072

7

   

Եղեգիս

 

10 035 082

6

   

Թառաթումբ

 

10 035 092

5

   

Կալասար

 

10 035 102

2

   

Հերմոն

 

10 035 112

1

   

Հորբատեղ

 

10 035 122

0

   

Հորս

 

10 035 132

9

   

Սալլի

 

10 035 142

8

   

Սևաժայռ

 

10 035 152

7

   

Վարդահովիտ

 

10 035 162

6

   

Քարագլուխ

 

11 000 000

7

Տավուշ

     

11 001 000

6

 

Իջևան

 

Մարզկենտրոն

11 001 011

3

   

Իջևան

 

11 001 022

0

   

Ազատամուտ

 

11 001 032

9

   

Ակնաղբյուր

 

11 001 042

8

   

Աճարկուտ

 

11 001 052

7

   

Այգեհովիտ

 

11 001 062

6

   

Աչաջուր

 

11 001 072

5

   

Բերքաբեր

 

11 001 082

4

   

Գանձաքար

 

11 001 092

3

   

Գետահովիտ

 

11 001 102

0

   

Դիտավան

 

11 001 112

9

   

Ենոքավան

 

11 001 122

8

   

Լուսահովիտ

 

11 001 132

7

   

Լուսաձոր

 

11 001 142

6

   

Խաշթառակ

 

11 001 152

5

   

Ծաղկավան

11 001 162

4

   

Կայան

 

11 001 172

3

   

Կիրանց

 

11 001 182

2

   

Սարիգյուղ

 

11 001 192

1

   

Սևքար

 

11 001 202

8

   

Վազաշեն

 

11 002 000

5

 

Բերդ

   

11 002 011

2

   

Բերդ

 

11 002 022

9

   

Այգեձոր

 

11 002 032

8

   

Այգեպար

 

11 002 042

7

   

Արծվաբերդ

 

11 002 052

6

   

Իծաքար

 

11 002 062

5

   

Վերին Ծաղկավան

11 002 072

4

   

Մովսես

 

11 002 082

3

   

Նավուր

 

11 002 092

2

   

Ներքին Կարմիր աղբյուր

 

11 002 102

9

   

Նորաշեն

 

11 002 112

8

   

Չինարի

 

11 002 122

7

   

Չինչին

 

11 002 132

6

   

Չորաթան

 

11 002 142

5

   

Պառավաքար

 

11 002 152

4

   

Վարագավան

 

11 002 162

3

   

Վերին Կարմիր աղբյուր

 

11 002 172

2

   

Տավուշ

 

11 003 000

4

 

Դիլիջան

   

11 003 011

1

   

Դիլիջան

 

11 003 022

8

   

Հաղարծին

 

11 003 032

7

   

Թեղուտ

 

11 003 042

6

   

Գոշ

 

11 003 052

5

   

Աղավնավանք

 

11 003 062

4

   

Հովք

 

11 003 072

3

   

Խաչարձան

 

11 003 082

2

   

Ճերմակավան

 

11 003 092

1

   

Գեղատափ

 

11 004 000

3

 

Նոյեմբերյան

   

11 004 011

0

   

Նոյեմբերյան

 

11 004 022

7

   

Բաղանիս

 

11 004 032

6

   

Բարեկամավան

 

11 004 042

5

   

Բերդավան

 

11 004 052

4

   

Դովեղ

 

11 004 062

3

   

Կոթի

 

11 004 072

2

   

Ոսկեպար

 

11 004 082

1

   

Ոսկեվան

 

11 004 092

0

   

Ջուջեվան

 

11 004 101

9

   

Այրում

 

11 004 112

6

   

Արճիս

 

11 004 122

5

   

Բագրատաշեն

 

11 004 132

4

   

Դեբեդավան

 

11 004 142

3

   

Դեղձավան

 

11 004 152

2

   

Զորական

 

11 004 162

1

   

Լճկաձոր

 

11 004 172

0

   

Կողբ

 

11 004 182

9

   

Հաղթանակ

 

11 004 192

8

   

Պտղավան

 

 

Աղյուսակ 2. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի թվային և տառային ծածկագրերը

 

Մարզերի պաշտոնական անվանումները

Թվային կոդը

Տառային կոդը

Մարզկենտրոնը

Արագածոտն

02

AG

Աշտարակ

Արարատ

03

AR

Արտաշատ

Արմավիր

04

AV

Արմավիր

Գեղարքունիք

05

GR

Գավառ

Լոռի

06

LO

Վանաձոր

Կոտայք

07

KT

Հրազդան

Շիրակ

08

SH

Գյումրի

Սյունիք

09

SU

Կապան

Վայոց ձոր

10

VD

Եղեգնաձոր

Տավուշ

11

TV

Իջևան

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 13 հունվարի 2022 թվական: