Համարը 
N 95-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.01.24-2022.02.06 Պաշտոնական հրապարակման օրը 31.01.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
31.01.2022
Ստորագրող մարմինը 
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.01.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.02.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՆԱԽԱԳԱՀ

          

31 հունվարի 2022 թ.

 N 95-Ն

    

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

            

Ղեկավարվելով «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքի 8.1-րդ հոդվածի 13-րդ մասով՝

      

Հրամայում եմ`

           

1. Սահմանել մաքսային ծառայության ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացի կազմակերպման կարգը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

        

  Ռ. Բադասյան

 

Հավելված

Պետական եկամուտների կոմիտեի

նախագահի 2022 թվականի

հունվարի 31-ի N 95-Ն հրամանի

        

ԿԱՐԳ

             

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ

            

1. Սույն կարգով կարգավորվում են մաքսային ծառայության ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացի կազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները։

2. Սույն կարգի իմաստով ղեկավար պաշտոններ են հանդիսանում կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը և ղեկավարի տեղակալը, կառուցվածքային ստորաբաժանման բաժինների պետերը և նրանց տեղակալները։

3. Դասընթացի կազմակերպման հետ կապված սույն կարգով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի թիվ 94-Ն հրամանով։

4. Դասընթացը բաղկացած է երկու փուլից՝ տեսական և գործնական։

            

1. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ) ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

                 

5. Մաքսային ծառայության ղեկավար պաշտոններ (բացառությամբ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնի) զբաղեցնելու համար մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացի տեսական մասը բաղկացած է երկու բաժնից՝ մասնագիտական թեմաների դասավանդում և կառավարչական հմտությունների դասավանդում։

6. Մասնագիտական թեմաների դասավանդման շրջանակներում առանձին անդրադարձ է կատարվում նաև բարեվարքության համակարգին, վարքագծի և էթիկայի կանոններին։

7. Մասնագիտական թեմաների դասավանդման համար նախատեսվում է 30-35 դասաժամ։ Յուրաքանչյուր դասաժամի տևողությունը 45 րոպե է։

8. Մասնագիտական թեմաները և դասաժամերի քանակը հետևյալն է․

    

Դասընթացի առարկան

Դասաժամերի քանակը

Միության տարածք ապրանքների ժամանումը և դրա հետ կապված մաքսային գործառնությունները, Միության տարածքից ապրանքների մեկնումը և դրա հետ կապված մաքսային գործառնությունները

   

(Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք) 80-րդ հոդված, 14-րդ և 15-րդ գլուխներ,

«Մաքսային կարգավորման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-241-Ն օրենքի 149-րդ հոդվածի 4-5-րդ մասեր)

2

Մաքսային ընթացակարգեր

       

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք 126-ից մինչև 254-րդ հոդվածներ, «Մաքսային կարգավորման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-241-Ն օրենք,

(«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր,

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 19-ի «Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով բացթողնման համար թույլատրվող ապրանքների ցանկը սահմանելու մասին» թիվ 1359-Ն որոշում)

3

Արգելքներ և սահմանափակումներ

          

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք,

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու և ապրանքների արտահանման և(կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1524-Ն որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի «Ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին» թիվ 30 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 18-ի «Մաքսային միությունում անասնաբուժական և սանիտարական միջոցառումների կիրառման մասին» թիվ 317 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 18-ի «Մաքսային միությունում բույսերի կարանտինային հսկողություն ապահովելու մասին» թիվ 318 որոշում)

2

Մաքսային արժեք

        

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք՝ 37-ից 45-րդ հոդվածներ, 313-րդ հոդված, 325-րդ հոդված, 105-րդ հոդված,

«Մաքսային կարգավորման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-241-Ն օրենք,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի մարտի 27-ի «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքի նկատմամբ մաքսային հսկողության անցկացման առանձնահատկությունների մասին N 42 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 283 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի հունիսի 19-ի Ապրանքների մաքսային արժեքի հետաձգված որոշման կարգը հաստատելու մասին N 103 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի Մաքսային արժեքի որոշման ժամանակ պահուստային մեթոդի կիրառման մասին N 138 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 160 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի մայիսի 22-ի թիվ 83 որոշում)

3

Ընդհանուր դրույթներ մաքսային վճարների վերաբերյալ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր, մաքսային մարմիններին վճարվող այլ վճարներ

        

(«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագրի N 5 և N 8 հավելվածներ,

ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք 2-րդ բաժին,

«Պետական տուրքի մասին» 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենք,

«Մաքսային կարգավորման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-241-Ն օրենք,

Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկային օրենսգիրք)

1

Ծագման երկրի վերաբերյալ կարգավորումներ

         

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք,

ԵԱՏՄ մասին պայմանագիր հոդված 37, հոդված 102,

Ազատ առևտրի մասին համաձայնագրեր և ոլորտը կարգավորող ԵՏՀ որոշումներ,

ՀՀ կառավարության 2015թ-ի մայիսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1772 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 514-Ն որոշում)

1

Ապրանքների բացթողում և ապրանքային հայտարարագրերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կարգը (էլեկտրոնային կառավարման համակարգ)

        

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք Գլուխ 18,

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք Հոդված 112,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Ապրանքների բացթողնմանն առնչվող հարցերի մասին» թիվ 188 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի «Ապրանքների մասին հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու և մաքսային միության հանձնաժողովի ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի մի քանի որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 289 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2019 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ 124 որոշում,

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010թ հունիսի 18-ի թիվ 289 որոշում

2

Ապրանքների դասակարգում

     

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ)

2

Մաքսային տարանցում

      

(ԵՏԱՄ մաքսային օրենսգիրք Գլուխ 43,

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 438 որոշում,

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 170 որոշում)

1

Մաքսային հսկողություն

       

(ԵՏԱՄ մաքսային օրենսգիրք 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի 41-րդ ենթակետ, 14-րդ հոդված, 310-321-րդ հոդվածներ,

«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագրի N 1 հավելվածի 110-րդ հոդվածի 3-րդ կետ,

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Մաքսային հսկողության օբյեկտների, ձևերի և/կամ միջոցների ընտրության ժամանակ ռիսկերի կառավարման համակարգի օգտագործման և մաքսային մարմինների կողմից մաքսային հսկողության ձևերի և միջոցների կիրառման ուղեցույցը հաստատելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 24-ի թիվ 236 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1327-Ն որոշում)

2

Ժամանակավոր պահպանություն

            

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք,

«Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք,

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի «Ժամանակվոր պահպանության պահեստներին և մաքսային պահեստներին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» թիվ 592-Ն որոշում)

1

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2004 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՕ-41-Ն օրենք

2

ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան

1

Նախնական հայտարարագրում

          

(ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք հոդված 114)

3

Մաքսային մարմինների կողմից կիրառվող էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր, այդ թվում՝

 1

1. ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան

 

2. թույլատվական փաստաթղթեր

 

Բարեվարքության համակարգ, էթիկա և վարքագծի կանոններ

4

                

9. Կառավարչական հմտությունների դասավանդման շրջանակներում դասավանդման ենթակա թեմաները հետևյալն են․

    

Դասընթացի թեմաները

Անձնական հմտություններ

      

- ժամանակի կառավարում

- հուզական բանականություն (Emotional Intelligence)

- որոշումների կայացում

- խնդիրների լուծում

Կառավարման հմտություններ

       

-ռազմավարական կառավարում

-վերահսկողության հմտություններ

-կառավարման հմտություններ արտակարգ իրավիճակներում

-ծրագրի կառավարում

-տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և թվային կառավարում

          

Անձնակազմի կառավարում

         

-մարդկային ռեսուրսների կառավարում

-կոմպետենցիաների վրա հիմնված կառավարում

-կատարողականի գնահատում

Միջանձնային հմտություններ

            

- Բանակցությունների հմտություններ

- Կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ

- ժողովների, խորհրդակցությունների արդյունավետ կազմակերպման և վարման հմտություններ

Առաջնորդման հմտություններ

             

- իրավիճակային առաջնորդում

- փոփոխությունների կառավարում

- թիմային կառավարում

Հաղորդակցման հմտություններ

           

- միջանձնային հաղորդակցում

- հաշվետվությունների մշակում

- հանրային խոսք (ելույթների նախապատրաստում և կազմակերպում)

Հաճախորդների սպասարկում

          

- հաճախորդների հոգեբանություն

- գործարարության էթիկա

- բողոքների քննարկում, բավարարում

             

10. Կառավարչական հմտությունների դասավանդումը կազմակերպվում է մինչև 30 օր տևողությամբ։ Յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում դասընթացի առավելագույն տևողությունը 4 ժամ է։

11. Տեսական մասի մասնագիտական մասի ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում անցկացվում է թեստավորման ճանապարհով գիտելիքների ստուգման քննություն, որի ընթացքում յուրաքանչյուր մասնակից պատասխանում է 40 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքին։ Թեստերը լրացվում են էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով, թեստային առաջադրանքի յուրաքանչյուր հարցի պատասխան պետք է բաղկացած լինի 3 կամ 4 տարբերակից, որից միայն մեկն է ճիշտ։ Թեստավորման ընդհանուր տևողությունը կազմում է 80 րոպե։

12. Թեստավորումն անցկացվում է թեստավորման հարցաշարից պատահական ընտրությամբ կազմված հարցերից։ Թեստավորման հարցաշարը պետք է պարունակի տեսական մասի մասնագիտական բոլոր թեմաների (այդ թվում՝ բարեվարքության) վերաբերյալ հարցեր։

13. Բոլոր այն մասնակիցները, ովքեր չեն ունենա բավարար առաջխաղացում, այն է՝ թեստավորման արդյունքը ցածր կլինի հնարավոր առավելագույն գնահատականի 70%-ից կամ դասերից անհարգելի պատճառով կբացակայեն 6 և ավել դաս՝ զրկվում են դասընթացին հետագա մասնակցության իրավունքից:

14. Դասընթացի տեսական մասի կառավարչական հմտությունների դասավանդման ընթացքում և դասավանդման ավարտին մասնակիցները գնահատվում են դասընթացավարի կողմից՝ նախօրոք կազմված գնահատման թերթիկների հիման վրա։ Դասընթացավարի գնահատումը հաշվի է առնվում թեկնածուների ցուցակներում մասնակցի ներառման ժամանակ։

15. Գործնական մասի կազմակերպման համար յուրաքանչյուր մասնակցի համար Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանով նշանակվում է գործնական մասի ղեկավար։

16. Գործնական մասը կազմակերպվում է մաքսային ծառայության գործառույթներ իրականացնող՝ տարբեր ստորաբաժանումներում մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան։ Գործնական մասի առավելագույն տևողությունը 4 շաբաթ է։ Գործնական մասը մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան իրականացնելու պատասխանատուն գործնական մասի ղեկավարն է։

17. Գործնական մասի ղեկավարը յուրաքանչյուր մասնակցի մասով լրացնում է Ձև 1-ով նախատեսված բնութագիր։ Գործնական մասի ղեկավարին Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Ուսումնական կենտրոնի (այսուհետ՝ Ուսումնական կենտրոն) կողմից կարող են տրամադրվել նախօրոք մշակված հարցեր, որոնց պատասխանները գործնական մասի ղեկավարը ներառում է դասընթացի գործնական մասի ընթացքում մասնակցի գործունեության արդյունքների նկարագրության մասում։

18. Դասընթացը հաջողությամբ հաղթահարած են համարվում թեստավորման արդյունքների հնարավոր առավելագույն գնահատականի 70% և ավել միավոր ստացած մասնակիցները, ովքեր ընդգրկվում են մաքսային ծառայողների թեկնածուների ցուցակներում՝ ըստ իրենց կողմից հավաքած միավորների՝ բարձրից ցածր սկզբունքից ելնելով։ Հավասար միավորների դեպքում հաշվի է առնվում գործնական մասի ղեկավարի կողմից լրացված բնութագիրը և տեսական մասի կառավարչական հմտությունների դասընթացավարի կողմից տրամադրված գնահատումը։

19. Դասընթացը հաջողությամբ հաղթահարած մասնակիցներին Ուսումնական կենտրոնի կողմից տրամադրվում է մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ձևին համապատասխան հավաստագիր, որն ուժի մեջ է «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված ժամկետով։

          

2. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

          

20. Կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոն զբաղեցնելու համար մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացի տեսական մասը կազմված է կառավարչական հմտությունների և բարեվարքության, վարքագծի, էթիկայի կանոնների դասավանդումից։ Տեսական մասում դասավանդման ենթակա թեմաները հետևյալն են․

           

Դասընթացի թեմաները

Անձնական հմտություններ

           

- ժամանակի կառավարում

- հուզական բանականություն (Emotional Intelligence)

- որոշումների կայացում

- խնդիրների լուծում

Կառավարման հմտություններ

       

-ռազմավարական կառավարում

-վերահսկողության հմտություններ

-կառավարման հմտություններ արտակարգ իրավիճակներում

-ծրագրի կառավարում

-տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և թվային կառավարում

       

Անձնակազմի կառավարում

         

-մարդկային ռեսուրսների կառավարում

-կոմպետենցիաների վրա հիմնված կառավարում

-կատարողականի գնահատում

Միջանձնային հմտություններ

           

- Բանակցությունների հմտություններ

- Կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ

- ժողովների, խորհրդակցությունների արդյունավետ կազմակերպման և վարման հմտություններ

Առաջնորդման հմտություններ

            

- իրավիճակային առաջնորդում

- փոփոխությունների կառավարում

- թիմային կառավարում

Հաղորդակցման հմտություններ

           

- միջանձնային հաղորդակցում

- հաշվետվությունների մշակում

- հանրային խոսք (ելույթների նախապատրաստում և կազմակերպում)

Հաճախորդների սպասարկում

           

- հաճախորդների հոգեբանություն

- գործարարության էթիկա

- բողոքների քննարկում, բավարարում

Բարեվարքության համակարգ, էթիկա և վարքագծի կանոններ

            

21. Կառավարչական հմտությունների դասավանդումը կազմակերպվում է մինչև 30 օր տևողությամբ։ Յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում դասընթացի առավելագույն տևողությունը 4 ժամ է։

22. Դասընթացի տեսական մասի դասավանդման ընթացքում և դասավանդման ավարտին մասնակիցները գնահատվում են դասընթացավարի կողմից` նախօրոք կազմված գնահատման թերթիկների հիման վրա։ Դասընթացավարի գնահատումը հաշվի է առնվում թեկնածուների ցուցակներում մասնակցի ներառման ժամանակ։

23. Դասընթացավարին Ուսումնական կենտրոնի կողմից կարող են տրամադրվել նախօրոք մշակված հարցեր, որոնց պատասխանները դասավանդողը ներառում է մասնակցի մասնակցության արդյունքների նկարագրության մասում։

24. Տեսական մասի ավարտից հետո եռօրյա ժամկետում մասնակիցը Ուսումնական կենտրոն է ներկայացնում ներկա կամ նախորդ աշխատավայրի իր անմիջական ղեկավարի կողմից տրված առնվազն մեկ երաշխավորագիր։

25. Գործնական մասի կազմակերպման համար յուրաքանչյուր մասնակցի համար նշանակվում է գործնական մասի ղեկավար։

26. Գործնական մասը կազմակերպվում է մաքսային ծառայության գործառույթներ իրականացնող՝ տարբեր ստորաբաժանումներում մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան։ Գործնական մասի առավելագույն տևողությունը 4 շաբաթ է։ Գործնական մասը մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան իրականացնելու պատասխանատուն գործնական մասի ղեկավարն է։

27. Գործնական մասի ղեկավարը յուրաքանչյուր մասնակցի մասով լրացնում է Ձև 1-ով նախատեսված բնութագիր։ Գործնական մասի ղեկավարին Ուսումնական կենտրոնի կողմից կարող են տրամադրվել նախօրոք մշակված հարցեր, որոնց պատասխանները գործնական մասի ղեկավարը ներառում է դասընթացի գործնական մասի ընթացքում մասնակցի գործունեության արդյունքների նկարագրության մասում։

28. Դասընթացը հաջողությամբ հաղթահարած մասնակիցներին Ուսումնական կենտրոնի կողմից տրամադրվում է մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանված ձևին համապատասխան հավաստագիր, որն ուժի մեջ է «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված ժամկետով։

 

3. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

                   

29. Դասընթացի արդյունքներն ամփոփում է Ուսումնական կենտրոնը։

30. Մաքսային ծառայության ղեկավար պաշտոններ (բացառությամբ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնի) զբաղեցնելու համար մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացի ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվում հետևյալ բաղադրիչները՝

1) դասընթացին մասնակցություն,

2) տեսական մասի մասնագիտական թեմաների գնահատականը, որը թեստավորման արդյունքն է,

3) Տեսական մասի կառավարչական հմտությունների դասընթացավարի գնահատական,

4) գործնական մասի ղեկավարի բնութագրերը:

31. Կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնի զբաղեցնելու համար մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացի ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվում հետևյալ բաղադրիչները՝

1) տեսական մասի դասընթացին մասնակցություն,

2) տեսական մասի դասընթացավարի գնահատական,

3) մասնակցի կողմից ներկայացված երաշխավորագիր,

4) գործնական մասի ղեկավարի բնութագրերը։

 

Ձև 1

 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ

           

«__»________202__թ․

   

Մասնակից________________________________________________________________________-ի

(Անուն, ազգանուն, հայրանուն)

       

Դասընթացի գործնական մասի ժամկետ՝

 

Սկիզբը՝ «___»___________202__թ․

Ավարտը՝ «___»______________202__թ․

Դասընթացի գործնական մասի ընթացքում մասնակցի գործունեության արդյունքների նկարագրությունը՝

                

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________

       

Հաշվի առնելով վերոգրյալը` գնահատում եմ`

           

միանշանակ դրական

  

առավելապես դրական

  

առավելապես բացասական

  

միանշանակ բացասական

 

 

Ղեկավար՝

___________________

(Ստորագրություն)

_______________________________________

 (Անուն, ազգանուն)

             

 

_______________________________________

(Պաշտոն)

         

_______________________________________

                                 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 31 հունվարի 2022 թվական: