Համարը 
N 106
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.06.03/14(100) Հոդ.84
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
03.04.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.04.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.06.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 09 ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ «ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
15 մայիսի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302084

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

3 ապրիլի 2002 թ.
ք. Երևան

N 106

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի ԹԻՎ 09 ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ «ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Առաջնորդվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետի ե) ենթակետով, 36, 39, 45 հոդվածներով, «ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենքի 10, 13, 14, 15 հոդվածներով սահմանված դրույթների պահանջներով, ինչպես նաև ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 04.02.2002 թ. ՆԿ-1045 կարգադրության 4-րդ կետով սահմանված հանձնարարականի` ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

«Ազգային վիճակագրական ծառայության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2000 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 09 որոշմամբ հաստատված (ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 04.12.2001 թ. թիվ 74 և 18.12.2001 թ. թիվ 99 որոշումների խմբագրությամբ) «ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության կանոնադրությունում և կառուցվածքում» կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) կանոնադրության 6.2.3. կետում`

ա) «դ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«դ) նշանակում և ազատում է Ծառայության աշխատակազմի աշխատակիցներին, տարածքային և գործառնական ստորաբաժանումների ղեկավարներին.».

բ) «ե» ենթակետում կատարել լրացում` հետևյալ բովանդակությամբ.

«անհրաժեշտության դեպքում պատվիրակում է սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները.».

գ) «ժ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«ժ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում է կարգապահական տույժեր Ծառայության աշխատակազմի աշխատակիցների, գործառնական և տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների, համակարգի այլ աշխատողների նկատմամբ՝ խորհրդակցելով համապատասխան ստորաբաժանման գործունեությունը համակարգող Խորհրդի անդամի, իր տեղակալի և Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի հետ: Կիրառում է խրախուսման միջոցներ նաև պետական վիճակագրական աշխատանքների իրականացման գործում էական մասնակցություն ցուցաբերած մասնագետների նկատմամբ.».

դ) «ժբ» ենթակետից հետո ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր ենթակետեր.

«ժգ) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրահանգները, կարգադրությունները և ցուցումները, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի.

ժդ) վերահսկողություն է իրականացնում հիմնարկին ամրակցված կամ օգտագործման հանձնված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ.

«ժե) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:»:

2) կանոնադրության 6.2.4. կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«6.2.4 Ծառայության նախագահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Ծառայության նախագահի տեղակալը, իսկ Խորհրդի աշխատանքների գծով՝ Խորհրդի նախագահի կարգադրությամբ՝ Խորհրդի անդամներից մեկը»:

3) կանոնադրության «6.3» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«6.3 Ծառայության նախագահի տեղակալը

6.3.1 Ծառայության նախագահի տեղակալը նշանակվում և ազատվում է Խորհրդի կողմից՝ Ծառայության նախագահի ներկայացմամբ:

6.3.2. Ծառայության նախագահի տեղակալը՝

ա) փոխարինում է Ծառայության նախագահին` նրա բացակայության դեպքում.

բ) Խորհրդի որոշումներով և Նախագահի հանձնարարությամբ համակարգում է Ծառայության աշխատանքները.

գ) Ծառայության խնդիրներին համապատասխան իրականացնում է վիճակագրական հաշվետվությունների հաշվառման, վերահսկման ստուգման, ինչպես նաև խախտումների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան ներգործության միջոցներ կիրառելու աշխատանքների համակարգումը.

դ) իրականացնում է Ծառայության նախագահի մոտ քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.

ե) Խորհրդի որոշումներով և Նախագահի հանձնարարությամբ համագործակցում է պետական և այլ մարմինների հետ.

զ) Խորհրդի որոշումներով և Նախագահի հանձնարարությամբ համակարգում է զարգացման և այլ համապատասխան ծրագրերի մշակումը.

է) առաջարկություններ է ներկայացնում նախագահին նրա իրավասությանը վերաբերող հարցերով.

ը) Խորհրդի որոշումներով և Նախագահի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Ծառայությունում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների ճշգրիտ կատարման աշխատանքները և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը.

թ) Խորհրդի որոշումներով և Նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է Ծառայության աշխատակազմի աշխատանքների կատարման համար նորմատիվ-տեխնիկական ապահովման կազմակերպումը.

ժ) կատարում է նախագահի այլ հանձնարարականներ»:

4) կանոնադրության «6.4» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«6.4 Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը

6.4.1 Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը (այսուհետ` աշխատակազմի ղեկավար) քաղաքացիական ծառայող է: Աշխատակազմի ղեկավարը պաշտոնի նշանակվում և ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

6.4.2 Աշխատակազմի ղեկավարը՝

ա) կազմակերպում է Ծառայության աշխատակազմի գործունեությունը և ղեկավարում Ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքները.

բ) իր լիազորությունների շրջանակում առաջարկություններ է ներկայացնում Նախագահին Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային, տարածքային և գործառնական ստորաբաժանումների պետերին պաշտոնից ազատման վերաբերյալ՝ օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության պայմաններում.

գ) իր լիազորությունների շրջանակում արձակում է կարգադրություններ, տալիս հրահանգներ, ցուցումներ.

դ) օրենքով իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է Ծառայությանը ամրակցված գույքը.

ե) կազմակերպում է Ծառայության բյուջեի նախագծի նախապատրաստման աշխատանքները.

զ) իր լիազորությունների շրջանակում ապահովում է կապը պետական և այլ մարմինների հետ.

է) իր լիազորությունների շրջանակում կազմակերպում է Ծառայությունում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների ճշգրիտ կատարման աշխատանքները և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը.

ը) Ծառայության նախագահին առաջարկություններ է ներկայացնում Ծառայության աշխատակազմի աշխատողների, տարածքային և գործառնական ստորաբաժանումների ղեկավարների նկատմամբ խրախուսանքի և կարգապահական ներգործության միջոցների կիրառման հարցում.

թ) իրականացնում է Ծառայության աշխատակազմի աշխատանքների կատարման համար նորմատիվ-տեխնիկական ապահովման կազմակերպումը.

ժ) ապահովում է համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի, Կառավարության, նախարարությունների, գերատեսչությունների և պետական կառավարման այլ մարմինների աշխատակազմերի հետ.

ժա) կազմակերպում է համակարգի աշխատողների վերապատրաստման և ատեստավորման հարցերի հետ կապված միջոցառումները.

ժբ) վերահսկում է Ծառայության աշխատակազմի գործավարության և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները.

ժգ) Նախագահի հետ համատեղ ստորագրում է խորհրդակցությունների ու քննարկումների արձանագրությունները.

ժդ) Նախագահի ստորագրությանն է ներկայացնում նախագահի հրամանները, հանձնարարականները, կարգադրությունները և թղթակցությունը:

6.4.3 Աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության դեպքում Նախագահի հրամանով նրան փոխարինում է այլ պաշտոնյա»:

5) կանոնադրության 6.5.1 կետի «Ծառայության նախագահի տեղակալ-ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի» բառերը փոխարինել «Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի» բառով:

6) կանոնադրության 6.6.1. կետում`

ա) 1-ին պարբերությունում «Ծառայության նախագահի տեղակալ-ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի» բառերը փոխարինել «Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի» բառով:

բ) 2-րդ պարբերությունում «Ծառայության նախագահի տեղակալ-ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի» բառերը փոխարինել «Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի» բառով:

գ) 3-րդ և 4-րդ պարբերությունները հանել:

7) կանոնադրության 6.7. կետի վերնագրում «կենտրոնական ապարատի» բառերը փոխարինել «աշխատակազմի» բառով:

8) կանոնադրության 6.7.1 կետում «կենտրոնական ապարատի» բառերը փոխարինել «աշխատակազմի» բառով:

9) կանոնադրության «6.7.2» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«6.7.2 Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատվում է Խորհրդի կողմից որպես սույն կանոնադրության բաղկացուցիչ մաս՝ ըստ վիճակագրական և քաղաքացիական ծառայության գործառույթների նկարագրերի (հավելվածը կցվում է).»:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

 

Հաստատված է
ՀՀ Վիճակագրության
պետական խորհրդի
2002 թ. ապրիլի 3-ի
թիվ 106 որոշմամբ

 

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքը վիճակագրական եվ քաղաքացիական ծառայության գործառույթների նկարագրերով