Համարը 
N 139-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.02.28/4.1  Հոդ.67
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
09.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.03.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԱՊԻ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԿԱՊ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 դեկտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302455

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

9 օգոստոսի 2002 թ.
ք. Երևան

  N 139-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿԱՊԻ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԿԱՊ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Կապի և այլ միջազգային ծառայությունների մասին» Ձև թիվ 1-Ծառայություններ (կապ) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և կազմելու վերաբերյալ ցուցումները համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
9 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 139-Ն որոշմամբ

 

Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

«ԿԱՊԻ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» (ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՊ)) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Տեղեկատվության հավաքագրման նպատակը: Պահանջվող տվյալներն օգտագործվելու են միջազգային ծառայությունների ծավալի հաշվարկման և ՀՀ վճարային հաշվեկշռի կազմման աշխատանքներում:

2. Չափի միավորը: Տվյալները ներկայացվոմ են ԱՄՆ-ի դոլարով և ՀՀ դրամով: ՀՀ դրամի կամ այլ երկրների արժույթների կոնվերսիան ԱՄՆ-ի դոլարի կատարվում է համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաշվետու եռամսյակի համար սահմանված միջին փոխարժեքի:

3. Հաշվետվությունները կազմում են իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են: Հաշվետվությունները լրացվում են այն դեպքում, երբ ծառայությունը մատուցված է ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին կամ ոչ ռեզիդենտների կողմից՝ ՀՀ ռեզիդենտներին: ՀՀ ռեզիդենտ է համարվում իրավաբանական անձը, անհատ ձեռնարկատերը, որի մշտական գտնվելու վայրը կամ տնտեսական գործունեության շրջանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը: ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց արտասահմանում գտնվող մասնաճյուղերը և դուստր կազմակերպությունները դիտվում են որպես ՀՀ ոչ ռեզիդենտներ: Նույն սկզբունքով՝ ՀՀ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերը և դուստր կազմակերպությունները, որոնք գտնվում են Հայաստանում, դիտվում են որպես ՀՀ ռեզիդենտներ:

4. Ներկայացվող հաշվետվությունները պարունակում են տեղեկություններ տվյալ կազմակերպության և ՀՀ տարածքում գտնվող նրա դուստր կազմակերպությունների միջազգային ծառայությունների հետ առնչվող որոշակի գործառնությունների մասին:

5. Ընդգրկված ծառայությունները: ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին մատուցվող ծառայություններ են համարվում (ծառայությունների արտահանում) այն ծառայությունները, որոնց վճարումը կատարվել է ՀՀ ոչ ռեզիդենտ միավորի կողմից (ներառյալ արտասահմանում գտնվող դուստր կազմակերպությունները):

Բոլոր այն ծառայությունները, որոնք մատուցվել են ՀՀ ոչ ռեզիդենտների կողմից և որոնց վճարումը կատարվել է կազմակերպության՝ Հայաստանում գտնվող դուստր կազմակերպությունների կամ արտասահմանում գտնվող աշխատակիցների կողմից, անհրաժեշտ է ներկայացնել այս հաշվետվության մեջ որպես ոչ ռեզիդենտների կողմից մատուցված ծառայություններ (ծառայությունների ներմուծում): Այսպիսով, այս հաշվետվությունների մեջ պետք է ներկայացվեն տվյալներ ՀՀ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների միջև կատարված գործառնությունների մասին:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Ձև 1-Ծառայություն (կապ) հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի և ՀՀ տարածքում գտնվող նրա դուստր կազմակերպություւնների կողմից ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին մատուցված (արտահանում) և ՀՀ ոչ ռեզիդենտների կողմից ՀՀ ռեզիդենտներին մատուցված (ներմուծում) կապի ծառայությունների մասին:

Կապի ծառայությունները ընդգրկում են.

ա) տեսակոմունիկացիոն ծառայությունները, այդ թվում՝ հեռախոսի, ռադիոյի, արբանյակային կապի, էլեկտրոնային փոստի, INTERNET-ի միջոցով՝ ձայնային ինֆորմացիայի, տեսապատկերների և այլ ինֆորմացիոն հոսքերի հաղորդում, ինչպես նաև առևտրային տեղեկատվական ալիքների սպասարկում և կոնֆերանսների անցկացում՝ հեռուստակապի միջոցով,

բ) ազգային փոստային ծառայությունով և փոստային կապի այլ կազմակերպությունների միջոցով իրականացվող փոստային և սուրհանդակային ծառայությունները, այդ թվում՝ նամակների, թերթերի, պարբերական հրատարակությունների, բրոշյուրների և այլ տպագրական հրատարակությունների, ծանրոցների, փաթեթների հավաքագրում, փոխադրում և առաքում: Կապի ծառայություններում չի ընդգրկվում գեղարվեստական ֆիլմերի և ռադիո-հեռուստածրագրերի ստեղծումը:

Հաշվետվությունը լրացնելիս առաջացած դժվարությունների դեպքում խնդրում ենք դիմել ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի բաժին` 52-39-46 (167) հեռախոսահամարով:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

Ում է ներկայացվում  _________________________

(անվանումը)

Ով է ներկայացնում  __________________________

(անվանումը)

Հիմնադիրները (մասնակիցները) *                   1 2 3 4

1-պետություն 2-համայնք 3-իրավաբանական անձ 4-քաղաքացի

 

Օտարերկրյա մասնակցի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է կատարել նշում     

 

Կազմակերպական-իրավական ձևը_________ծածկագիրը` ** /_/_/

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների

Հայաստանի դասակարգչի _______________ ծածկագիրը ** /_/_/_/_/_/

 

Իրավաբանական անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը** /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը ** /_/_/_/_/_/_/_/_/

 

Մարզը ____________________________            /_/_/

 

Գտնվելու վայրը ____________________________________

 

*) Մի քանի հիմնադրի (մասնակցի) դեպքերում þ  նշումները կատարվում են

միաժամանակ` համապատասխան վանդակներում

**) Լրացվում է իրավաբանական անձանց պետռեգիստրի կողմից տրված

գրանցման վկայականից (կամ ՏԳՏԴ-ի հիման վրա)

Տրամադրված տեղեկությունների
գաղտնիությունը երաշխավորվում է
օրենքով

Ձև N 1-Ծառայություն (կապ)

 

փոստային-եռամսյակային

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական

խորհրդի 09 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 139-Ն որոշմամբ

Ներկայացվում  է`

ՀՀ Ազգային վիճակագրական

ծառայություն

Ներկայացնում  են`

ՀՀ ԱՎԾ կողմից ընտրանքային

կարգով ընտրված իրավաբանական

անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը,

որոնք մատուցում կամ ստանում են

կապի և այլ միջազգային

ծառայություններ

 

Հաշվետվության ներկայացման

ժամկետը` մինչև

հաշվետու ժամանակաշրջանին

հաջորդող ամսվա 25-ը:

 

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողի համար առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԿԱՊԻ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հաշվետվությունը լրացնելիս անհրաժեշտ է նկատի ունենալ հետևյալը. ծառայությունը համարվում է արտահանված, երբ այն մատուցված է Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտներին ՀՀ ռեզիդենտների կողմից, իսկ ներմուծված, երբ այն մատուցված է ՀՀ ռեզիդենտներին ՀՀ ոչ ռեզիդենտների կողմից: ՀՀ ռեզիդենտ է համարվում իրավաբանական անձը, անհատ ձեռնարկատերը, որի մշտական գտնվելու վայրը կամ տնտեսական գործունեության շրջանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը: ՀՀ ոչ ռեզիդենտներից ծառայությունների դիմաց ստացված վճարները համարվում են արտահանված ծառայություններ, իսկ ՀՀ ոչ ռեզիդենտներին ծառայությունների դիմաց վճարածը՝ ծառայությունների ներմուծում: Հաշվետվության մեջ եկամուտներ և ծախսեր ցուցանիշները գնահատվում են ՀՀ դրամով և ԱՄՆ-ի դոլարով:

Կապի ծառայությունները ընդգրկում են 1) տեսակոմունիկացիոն ծառայությունները, այդ թվում՝ հեռախոսի, ռադիոյի, արբանյակային կապի, էլեկտրոնային փոստի, INTERNET-ի միջոցով՝ ձայնային ինֆորմացիայի, տեսապատկերների և այլ ինֆորմացիոն հոսքերի հաղորդում, ինչպես նաև, կոմերցիոն տեղեկատվական ալիքների սպասարկում և կոնֆերանսների անցկացում՝ հեռուստակապի միջոցով, 2) ազգային փոստային ծառայությունով և փոստային կապի այլ ձեռնարկություններով իրականացվող փոստային և սուրհանդակային ծառայությունները, այդ թվում՝ նամակների, թերթերի, պարբերական հրատարակությունների, բրոշյուրների և այլ տպագրական հրատարակությունների, ծանրոցների, փաթեթների հավաքագրում, փոխադրում և առաքում: Կապի ծառայություններում չի ընդգրկվում գեղարվեստական ֆիլմերի և ռադիո-հեռուստածրագրերի ստեղծումը:

Այլ միջազգային ծառայությունները ընդգրկում են արտահանված և ներմուծված համակարգչային և տեղեկատվական ծառայությունները:

Հաշվետվությունը լրացնելիս առաջացած դժվարությունների դեպքում խնդրում ենք դիմել ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի բաժին` 52-39-46 (167) հեռախոսահամարով:

 

200____թվականի _____________եռամսյակի համար

 

Ծառայության անվանումը Արտահանում Ներմուծում
  մլն. դրամ համարժեքը հազ.
ԱՄՆ-ի դոլարով
մլն. դրամ համարժեքը հազ.
ԱՄՆ-ի դոլարով
Ընդամենը կապի ծառայություններ        
այդ թվում        
1.տեսակոմունիկացիոն ծառայություններ        
2. փոստային և սուրհանդակային ծառայություններ        
Այլ միջազգային ծառայություններ        
այդ թվում        
1.համակարգչային և տեղեկատվական ծառայություններ        

 

Կատարող`_______________________
                  (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

Ղեկավար`__________________
Հեռախոս` ______________________ Ստորագրություն`______________