Համարը 
N 437-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.04.04-2022.04.17 Պաշտոնական հրապարակման օրը 08.04.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.04.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.04.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.04.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 ապրիլի 2022 թվականի N 437-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ, 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասերին և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ և 6-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2022/2023 ուսումնական տարվա՝

1) ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը՝

ա. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ՝ 151 տեղ,

բ. նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ, հեռակա ուսուցմամբ՝ 35 տեղ,

գ. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ, միջպետական համաձայնագրերով` 24 տեղ.

2) ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2022/2023 ուսումնական տարում ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա ուսուցման թափուր մնացած տեղերը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի և գիտական կազմակերպությունների ներկայացրած լրացուցիչ հայտերը, վերաբաշխում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը՝ մասնագիտական քննությունից գերազանց՝ 18-20 միավոր և մրցույթի արդյունքում հավասար միավորներ ստացած դիմորդներին կամ մասնագիտական քննությունից գերազանց՝ 18-20 միավոր ստացած դիմորդներին՝ ըստ առավելագույն գնահատականի, անհրաժեշտության դեպքում պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 28-րդ կետի պահանջները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

07.04.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

ապրիլի 7-ի N 437-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը, գիտական կազմակերպությունը

Գերատեսչական պատկանելությունը

Մասնագիտության դասիչը

Մասնագիտությունը

Առկա

Հեռակա

Երևանի պետական համալսարան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ա.01.05

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

1

 

Ա.01.06

Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն

1

 

Ա.01.07

Հաշվողական մաթեմատիկա

2

 

Ա.01.09

Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն

2

 

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

1

 

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

2

 

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա (ՊՆ)

 

1

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ա. 04.10

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

1

 

Բ.00.01

Անօրգանական քիմիա

1

 

Բ.00.03

Օրգանական քիմիա

1

 

Գ.00.02

Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա

 

1

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

2

 

Գ.00.05

Բուսաբանություն, սնկաբանություն. էկոլոգիա

1

1

Գ.00.09

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

 

1

Ե.12.03

Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր

1

 

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

1

 

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա

1

 

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա (Սինոփսիս)

1

 

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

1

 

Է.00.04

Ազգագրություն (ազգաբանություն)

 

1

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

1

 

Ը.00.08

Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում

1

 

Թ.00.01

Փիլիսոփայություն

1

 

Թ.00.05

Կրոնի տեսություն և պատմություն

1

 

Թ.00.06

Մշակութաբանություն

1

 

Ժ.01.01

Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն

1

 

Ժ.01.04

Գրականության տեսություն

 

1

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

 

Ժ.02.02

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

 

1

Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականություն (իտալական, գերմանական գրականություն)

1

 

Ժ.02.07

Ռոմանոգերմանական լեզուներ

1

 

Ժ.02.07

Ռոմանոգերմանական լեզուներ (Արցախ)

 

1

ԺԲ.00.01

Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

1

 

ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք

1

1

ԺԲ.00.03

Մասնավոր իրավունք

1

1

ԺԲ.00.04

Դատական իրավունք

1

 

ԺԲ.00.05

Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք

1

 

ԺԲ.00.06

Միջազգային իրավունք

 

1

ԺԵ.00.01

Դեղագիտություն

1

1

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ,

դիզայն

1

 

ԺԹ.00.01

Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն

և պատմություն, անձի հոգեբանություն

 

1

ԺԹ.00.04

Կլինիկական, հատուկ հոգեբանություն

 

1

ԻԲ.00.01

Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և

գործընթացներ

1

 

ԻԳ.00.01

Քաղաքական գիտության տեսություն

1

 

ԻԳ.00.02

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ

1

 

ԻԳ.00.02

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ (ՊՆ)

 

1

ԻԴ.03.01

Աշխարհագրություն

 

1

Ընդամենը

42

16

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Ա.01.02

Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական

ֆիզիկա

 

1

Ա.04.06

Ակուստիկա

1

 

Ա.05.01

Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ

 

1

Ե.02.01

Մեքենագիտություն

1

 

Ե.11.01

Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր

1

 

Ե.12.01

Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ

1

 

Ե.12.03

Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր

 

1

Ե.13.01

Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց

տարրերը

1

 

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր

3

 

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

1

 

Ե.13.05

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

1

 

Ե.14.01

Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը

 

1

Ե.14.04

Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ

1

 

Ե.16.01

Նյութագիտություն

1

 

Ե.16.02

Մետալուրգիա

1

 

Ե.17.04

Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման

տեխնոլոգիա

1

 

Ե.27.01

Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա

4

 

Ընդամենը

18

4

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Ը.00.01

Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն

1

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

2

 

Ը.00.03

Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

2

 

Ը.00.06

Միջազգային տնտեսագիտություն

1

 

Ընդամենը

6

0

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ե.18.01

Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա

1

 

Ե.20.01

Գյուղատնտեսության արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ

1

 

Զ. 01.01

Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա

2

 

Զ.02.01

Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում. կերակրման և անասնաբուծության տեխնոլոգիա

1

 

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ընդամենը

6

0

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

1

 

Գ.00.04

Կենսաքիմիա (Արցախ)

 

1

ԺԴ.00.06

Մանկաբուժություն

 

1

ԺԴ.00.08

Ուռուցքաբանություն

1

 

ԺԴ.00.16

Համաճարակաբանություն

1

 

ԺԴ.00.18

Քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդություններ

 

1

ԺԴ.00.19

Աչքի հիվանդություններ

 

1

ԺԹ.00.04

Կլինիկական, հատուկ հոգեբանություն

 

1

Ընդամենը

3

5

Ճարտարապետության և շինարարության

Ե.23.03

Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում

3

 

ԺԸ.00.01

Ճարտարապետություն

2

 

Հայաստանի ազգային

համալսարան

Ընդամենը

5

0

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Ժ.01.01

Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն

1

 

ԺԳ.00.02

Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, նախադպրոցական)

3

 

ԺԹ.00.03

Սոցիալական հոգեբանություն

1

 

Ընդամենը

5

0

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Ժ.02.02

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

1

 

ԺԳ.00.02

Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (անգլերեն)

1

 

Ընդամենը

2

0

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ

1

 

Ընդամենը

1

0

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

ԺԷ.00.02

Երաժշտական արվեստ

1

 

Ընդամենը

1

0

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Գ.00.09

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

1

 

ԺԹ.00.01

Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն

և պատմություն, անձի հոգեբանություն

1

 

Ընդամենը

2

0

ԺԷ.00.01

Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն

 

1

Երևանի թատրոնի և

կինոյի պետական ինստիտուտ

Ընդամենը

0

1

Հայ-ռուսական համալսարան

Ա.01.05

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

1

 

Բ.00.03

Օրգանական քիմիա

1

 

Ե.12.01

Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ

1

 

Է.00.04

Ազգագրություն (ազգաբանություն)

1

 

Ժ.02.06

Ասիայի հին և նոր լեզուներ

1

 

ԺԹ.00.01

Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն

և պատմություն, անձի հոգեբանություն

1

 

Ընդամենը

6

0

Եվրոպական համալսարան

Ե.13.02

Ավտոմատացման համակարգեր

1

 

Ընդամենը

1

0

Հայաստանում

ֆրանսիական համալսարան

ԺԲ.00.03

Մասնավոր իրավունք

1

 

Ընդամենը

1

0

«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ

Է.00.05

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն

1

1

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ

1

 

Ընդամենը

2

1

Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

Ա.04.02

Տեսական ֆիզիկա

3

 

Ա.04.16

Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

2

 

Ընդամենը

5

0

«ՔԵՆԴԼ»

սինքրոտրոնային

հետազոտությունների ինստիտուտ

Ա.04.20

Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա

1

1

Ընդամենը

1

1

Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 

Ընդամենը

1

0

Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

ՀՀ

գիտությունների ազգային ակադեմիա

Ա.01.02

Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա

1

 

Մեխանիկայի ինստիտուտ

Ա.02.04

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

1

 

Ա.02.01

Տեսական մեխանիկա

1

 

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Ե.13.04

Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

2

 

Ե.13.05

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

2

 

Վ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան

Ա.03.02

Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

1

 

Ա. Թախտանջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ

Գ.00.05

Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա

 

1

Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

ԻԴ.01.08

Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ

1

 

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ա.04.21

Լազերային ֆիզիկա

1

 

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Ա.04.06

Ակուստիկա

1

 

Ա.04.07

Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

1

 

Ա.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Բ.00.04

Ֆիզիկական քիմիա

1

 

Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Բ.00.01

Անօրգանական քիմիա

1

 

Ե.17.01.

Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա

1

 

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

ԻԴ.01.01

Ընդհանուր երկրաբանություն

1

 

Գ. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

Գ.00.14

Կենսատեխնոլոգիա (հիդրոպոնիկա)

1

 

«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ

Գ.00.07

Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա

1

 

Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Գ.00.03

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

3

 

Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի

ինստիտուտ

Գ.00.04

Կենսաքիմիա

 

1

Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Գ.00.09

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

1

 

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն

Գ.00.08

Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա

1

 

Պատմության ինստիտուտ

Է.00.01

Հայոց պատմություն

1

 

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

 

1

Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի

ինստիտուտ

Ա.04.03

Ռադիոֆիզիկա

2

 

ԻԿՐԱՆԵՏ ՄԿ

Ա.03.02

Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

1

 

Հնագիտության և

ազգագրության ինստիտուտ

Է.00.03

Հնագիտություն

1

 

Է.00.04

Ազգագրություն (ազգաբանություն)

1

 

Արվեստի ինստիտուտ

ԺԷ.00.03

Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ

1

 

ԺԷ.00.02

Երաժշտական արվեստ

1

 

Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

Ը.00.02

Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Մ. Աբեղյանի անվան

գրականության ինստիտուտ

Ժ.01.01

Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն

1

 

Ժ.01.02

Նորագույն շրջանի հայ գրականություն

 

1

Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Ժ.02.01

Հայոց լեզու

1

 

Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

ԻԴ.04.01

Երկրաբնապահպանություն

1

 

Արևելագիտության ինստիտուտ

Է.00.02

Համաշխարհային պատմություն

1

 

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

ԻԲ.00.01

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ

1

 

ԺԲ.00.01

Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

1

 

Գիտակրթական միջազզգային կենտրոն

Գ.00.02

Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա

1

 

Ընդամենը՝ ԳԱԱ

40

4

Պետական կառավարման ակադեմիա

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ

Ը.00.02

Տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

1

 

Ընդամենը

1

0

Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի

գիտական կենտրոն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

Զ.01.02

Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն

1

1

ՀՀ ԷՆ

«Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՓԲԸ

Զ.01.01

Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա

 

1

Զ.01.02

Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն

և բույսերի պաշտպանություն

 

1

Ընդամենը

1

3

Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների

նախարարություն

Ե.14.01

Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը

1

 

Ընդամենը

1

0

Ընդամենը` ասպիրանտուրայի ընդունելության տեղերը

151

35

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

07.04.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 8 ապրիլի 2022 թվական: