Համարը 
N 473-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.04.04-2022.04.17 Պաշտոնական հրապարակման օրը 08.04.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.04.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.04.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.04.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 90-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 ապրիլի 2022 թվականի N 473-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 90-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 90-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝

1) որոշման 1-ին կետի 7-րդ ենթակետը «բույսերի» բառից հետո լրացնել «և վայրի բույսերից դեղաբուսական հումքի» բառերով.

2) որոշման 1-ին կետի 8-րդ ենթակետից հանել «արտահանման և» բառերը.

3) որոշման 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 1 հավելվածի 1.2-րդ և N 2 հավելվածի 2.6-րդ և 2.8-րդ կետերով սահմանված ապրանքատեսակների արտահանման, N 2 հավելվածի 2.1-ին և 2.3-րդ կետերով սահմանված ապրանքատեսակների արտահանման կամ ներմուծման, N 2 հավելվածի 2.13-րդ կետով սահմանված ապրանքատեսակների ներմուծման համար տրվում է մեկանգամյա լիցենզիա՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման N 4 հավելվածով սահմանված կարգով` հաշվի առնելով սույն որոշման 2-րդ կետի 7-9-րդ ենթակետերով նախատեսված առանձնահատկությունները.».

4) որոշման N 1 հավելվածի «D» անվանացանկի՝

ա. 1-ին կետի երրորդ սյունակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3827-ից (բացի 3827 12 000 0)»,

բ. 3-րդ և 5-րդ կետերը «8418 10 800-ից» բառերից հետո լրացնել «8418 10 900 0-ից» բառերով,

գ. 6-րդ կետում «8479 89 970 8-ից» բառերը փոխարինել «8479 89 970 7-ից» բառերով,

դ. 8-րդ կետի երրորդ սյունակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3907 29 900-ից»,

ե. «E» անվանացանկում «2903 39 110 0» թիվը փոխարինել «2903 61 000 0» թվով.

5) որոշման N 2 հավելվածի ցանկի՝

ա. 1-ին կետում «8106 00 100 0-ից» բառերը փոխարինել «8106 90 000 0-ից» բառերով, «8109 30 000 0-ից» բառերը՝ «8109 39 000 0-ից» բառերով, «8112 92 100 0-ից» բառերը՝ «8112 61 000 0-ից» բառերով, «8112 92 210 9-ից» բառերը՝ «8112 92 210 8-ից» բառերով, «8108 30 000 0-ից» բառերից հետո լրացնել «8109 31 000 0-ից» բառերով, «8112 22 000 0-ից» բառերից հետո լրացնել «8112 31 000 0-ից 8112 41 000 1-ից» բառերով, իսկ «8107 30 000 0-ից» բառերը հանել,

բ. 7-րդ կետի 1-ին ենթակետում «8548 10-ից» բառերը փոխարինել «8549 11 000 0-ից» բառերով, իսկ «7001 00 100 0-ից» բառերից հետո լրացնել «8549 31 000 1-ից 8549 91 000 1-ից» բառերով,

գ. 20-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «4401 40-ից» բառերը փոխարինել «4401 49 000 0-ից» բառերով, իսկ «4401 39 000 0-ից» բառերից հետո լրացնել «4401 41 000 0-ից» բառերով,

դ. 21-րդ կետում «5703 20-ից 5703 30-ից» բառերը փոխարինել «5703 21 000-ից 5703 29 000-ից 5703 31 000-ից 5703 39 000-ից» բառերով,

ե. 22-րդ կետում «3824 90 610 0-ից» բառերը փոխարինել «3824 99 610 0-ից» բառերով.

6) որոշման N 6 հավելվածի ցանկի՝

ա. 33-րդ կետում «8106 00 100 0-ից» բառերը փոխարինել «8106 90 000 0-ից» բառերով, «8109 30 000 0-ից» բառերը՝ «8109 39 000 0-ից» բառերով, «8112 92 210 9-ից» բառերը՝ «8112 92 210 8-ից» բառերով, «8108 30 000 0-ից» բառերից հետո լրացնել «8109 31 000 0-ից» բառերով, «8112 22 000 0-ից» բառերից հետո՝ «8112 41 000 1-ից» բառերով, «8112 52 000 0-ից» բառերից հետո՝ «8112 61 000 0-ից» բառերով, իսկ «8107 30 000 0-ից» բառերը հանել,

բ. 36-րդ կետում «8548 10 910 0-ից» բառերը փոխարինել «8549 11 000 0-ից» բառերով,

գ. 37-րդ կետի երկրորդ սյունակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8549 11 000 0-ից

8549 12 000 0-ից

8549 14 000 0-ից

8549 19 000 0-ից».

7) որոշման N 7 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

8) որոշման N 8 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

9) որոշման N 9 հավելվածի՝

ա. N 2 ձևի և N 8 ձևի 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7. Նշանակման երկիրը»,

բ. N 4 ձևի և N 10 ձևի 7-րդ կետում «Արտահանման» բառը փոխարինել «Ուղարկող» բառով,

գ. N 5 ձևի և N 11 ձևի վերջին տողից հանել «18.» թիվը,

դ. N 11 ձևի վերջին տողից հանել «заявителя» բառը,

ե. N 12 ձևի վերջին տողից հանել «Հայտատուի» բառը.

10) որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածներում «ԵՏՄ» բառերը փոխարինել «ԵԱՏՄ» բառերով։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

08.04.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

ապրիլի 7-ի N 473-Ն որոշման

 

«Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԱՅՐԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՎ ՎԱՅՐԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ ԴԵՂԱԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈԻՄՔԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

1. Կենդանի վայրի կենդանիներ

 

Ապրանքի անվանումը

Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) ծածկագիրը կամ խումբը

1.1. Վայրի կենդանիներ

01-րդ խմբից

1.2. Կենդանի ձուկ (բացի դեկորատիվ ձկներից)

0301-ից

1.3. Կենդանի խեցգետնակերպեր զրահով, կամ առանց զրահի

0306-ից

1.4. Կենդանի կակղամորթեր խեցիով կամ առանց խեցու

0307-ից

1.5. Կենդանի ջրային անողնաշարավորներ, բացի խեցգետնակերպերից և կակղամորթերից

0308-ից

1.6. Վայրի թռչունների ձվեր՝ կճեպով, թարմ

0407-ից

1.7. Արտեմիայի (Artemia salina) ձու (թաղանթապատյան)

0511 91 909 0-ից

 

2. Առանձին վայրի բույսեր

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

2.1. Մայրու ընկույզներ, կեղևով և առանց կեղևի

0802 91 000

0802 92 000 0

0811 90 390 0-ից

0811 90 950 0-ից

2.2. Ծովային և այլ ջրիմուռներ

1212 21 000 0

1212 29 000 0

 

3. Վայրի բույսերից դեղաբուսական հումք

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

3.1. Բույսերը և դրանց մասերը (ներառյալ սերմերը և պտուղները), որոնք հիմնականում օգտագործվում են որպես օծանելիքային, դեղագործական կամ միջատասպան, սնկասպան միջոցներ կամ նույնանման նպատակներով, թարմ կամ չորացրած, ամբողջական կամ մանրացրած, մանրատած կամ աղացած

1211-ից

3.2. Բուսական հյութեր և լուծամզվածքներ, որոնք օգտագործվում են որպես օծանելիքային, դեղագործական կամ միջատասպան, սնկասպան միջոցներ և նույնանման նպատակներով:

1302-ից

»:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

08.04.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

ապրիլի 7-ի N 473-Ն որոշման

 

«Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐ ՉՀԱՄԱՐՎՈՂ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը

1. Ակոնիտ

1211 90 860 8-ից

2. Ակոնիտին

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

3. Ամիզիլ

2922 19 700 0-ից

4. Ացեկլիդին

2933 39 980 0-ից

5. Բարիում ցիանական

2837 19 000 0-ից

6. Բրուցին

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

7. Հիոսցիամին հիմք

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

8. Հիոսցիամին կամֆորատ

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

9. Հիոսցիամինի սուլֆատ

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

10. Գլիֆտոր

2905 59-ից

11. Կադմիում ցիանական

2837 19 000 0-ից

12.Կալցիում ցիանական

2837 19 000 0-ից

13. Կարբախոլին

2924 19 000 9-ից

14. Մերկապտոֆոս

2930 90 950 8-ից

15. Մեթիլսպիրտ (մեթանոլ)

2905 11 000 0-ից

16. Արսեն

2804 80 000 0-ից

17. Արսենական անհիդրիդ

2811 29 100 0-ից

18. Արսենային անհիդրիդ

2811 29 900 0-ից

19. Նատրիումի արսենատ

2842 90 800 0-ից

20. Նիկոտին

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

21. Նովարսենոլ

2931 90 000 9-ից

22. Պրոմերան

2852 90 000 7-ից

23. Սնդիկ մետաղական

2805 40 100 0-ից

2805 40 900 0-ից

24. Սնդիկի երկյոդիդ

2852 10 000 8-ից

25. Սնդիկի երկքլորիդ

2852 10 000 8-ից

26. Սնդիկի օքսիցիանիդ

2852 10 000 8-ից

27. Սնդիկի սալիցիլատ

2852 10 000 8-ից

28. Սնդիկի ցիանիդ

2852 10 000 8-ից

29. Արծաթ ցիանական

2843 29 000 0-ից

30. Սկոպոլամինի հիդրոբրոմիդ

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

31. Ստրիխնինի նիտրատ

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

32. Շիկատակի ալկալոիդների հանրագումար

2939 79 000 0-ից

2939 80 000 0-ից

33. Թալիում չմշակված

8112 51 000 0-ից

34. Նիկելի քառակարբոնիլ

2931 90 000 9-ից

35. Տետրաէթիլկապար

2931 10 000 0-ից

36. Տետրամեթիլկապար

2931 10 000 0-ից

37. Ընձախոտ ջունգարական թարմ

1211 90 860 8-ից

38. Ֆենոլ

2907 11 000 0-ից

39. Ցինկի ֆոսֆիդ

2853 90 900 0-ից

40. Դեղին ֆոսֆոր

2804 70 001 0-ից

41. Արծաթի ֆտորիդ

2843 29 000 0-ից

42. Օ-քլորբենզիլիդենմալոնոերկնիտրիլ «*»

2926 90 980 0-ից

43. Ցինկ ցիանական

2837 19 000 0-ից

44. Ցինխոնին

2939 20 000 0-ից

45. Ժանտընկույզի (չիլիբուխայի) հանուկ

1302 19 900 0-ից

46. Էթիլմերկուրֆոսֆատ

2852 10 000 8-ից

47. Էթիլմերկուրքլորիդ

2852 10 000 8-ից

48. Օձի թույն

3001 90 980 0-ից

49. Մեղվի թույն մաքրված

3001 90 980 0-ից

50. Նատրիումի ցիանիդ «*»

2837 11 000 0-ից

51. Կալիումի ցիանիդ «*»

2837 19 000 0-ից

52. Պղնձի ցիանիդներ

2837 19 000 0-ից

1) սույն ցանկի կիրառման նպատակով անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանումով (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով).

2) «*» բացառությամբ թունավոր նյութերի, որոնք հսկվում են նշված ապրանքների նշանակման երկիր հանդիսացող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրի արտահանման հսկողության համակարգով։»։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

08.04.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 8 ապրիլի 2022 թվական: