Համարը 
N 184-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.12.23/31.1  Հոդ.287
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.01.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԹԱՆԳԱՐԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
12 նոյեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302286

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.
ք. Երևան

N 184-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԹԱՆԳԱՐԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն թանգարանների գործունեության մասին» Ձև թիվ 1-թանգարան պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
19 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 184-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԹԱՆԳԱՐԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Թանգարանների գործունեության մասին» ձև N 1-թանգարան պետական վիճակագրական տարեկան հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են թանգարանները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տարածքային բաժին մինչև փետրվարի 15-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն` մինչև փետրվարի 25-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն` մինչև մարտի 1-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Թանգարանի ֆոնդերը

 

5. Այս բաժնում բերվում են թանգարանի ֆոնդերի մասին տվյալներ`թանգարանային առարկաների հաշվառման և պահպանման հրահանգային փաստաթղթերին համապատասխան:

6. Տող 101-ի սյունակ 1-ում բերվում է թանգարանի հիմնական ֆոնդերի մայր մատյաններում գրանցված թանգարանային առարկաների ընդհանուր քանակը:

7. Տողեր 102-110-ում բերվում են թանգարանային առարկաների տեսակները: Թանգարանային առարկան հաշվառվում է նշված տեսակներից միայն մեկում, իսկ տող 111-ում հաշվառվում է թանգարանային այն առարկաները, որոնք չեն ընդգրկվել մյուս տեսակներում:

8. Սյունակ 2-ում բերվում է հաշվետու տարում ցուցադրված թանգարանային առարկաների քանակը:

9. Սյունակ 3-6-ում բերվում են տարբեր նպատակներով ցուցադրված թանգարանային առարկաների քանակները:

10. Սյունակ 7-ում բերվում է հիմնական ֆոնդի գիտական մշակում անցած թանգարանային առարկաների քանակն` ըստ ֆոնդերի հաշվառման ու գիտական մշակման մատյանների գրանցումների տվյալների:

11. Սյունակ 8-ում բերվում է վերականգնման կարիք ունեցող հիմնական ֆոնդի թանգարանային առարկաների ընդհանուր քանակը:

12. Սյունակ 9-ում բերվում է հաշվետու տարում վերականգնված թանգարանային առարկաների քանակը:

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Ցուցադրական աշխատանք

 

13. Սյունակ 1-ում բերվում է հաշվետու տարում թանգարանի կազմակերպած ժամանակավոր ցուցադրությունների քանակը, որից առանձնացվում են թանգարանում` սեփական ցուցանմուշներով (սյունակ 2), այլ կազմակերպության ցուցանմուշներով (սյունակ 3) և թանգարանից դուրս` հանրապետությունում (սյունակ 4), հանրապետությունից դուրս (սյունակ 5) կազմակերպված ժամանակավոր ցուցադրությունների քանակը:

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Զանգվածային աշխատանք

 

14. Սյունակ 1-ում բերվում է հաշվետու տարվա այն օրերի քանակը, որոնց ընթացքում թանգարանի մշտական ցուցադրությունը բաց է եղել այցելուների համար:

15. Սյունակ 2-ում բերվում է թանգարանի այցելուների ընդհանուր թվաքանակը:

16. Սյունակ 3-ում բերվում է այն այցելուների թվաքանակը, որոնք մուտքի համար վճարել են: Այն հաշվարկվում է վաճառված տոմսերի քանակի հիման վրա:

17. Սյունակ 4-ում բերվում է այն այցելուների թվաքանակը, որոնք թանգարանի մուտքի համար չեն վճարել (ցուցադրությունների բացումների, տարբեր հանդիսությունների մասնակիցներ, թանգարանի հյուրեր և այլն):

18. Սյունակ 9-ում բերվում է թանգարանում անցկացված էքսկուրսիաների ընդհանուր քանակը:

19. Սյունակ 10-ում բերվում է թանգարանի աշխատակիցների կարդացած դասախոսությունների քանակը (թանգարանում և թանգարանից դուրս):

 

Բ ա ժ ի ն  4

 

Թանգարանային շենքեր եվ շինություններ

 

20. Սյունակ 1-ում բերվում է թանգարանի զբաղեցրած ընդհանուր տարածքի մակերեսը: Ընդհանուր տարածքի մեջ ներառվում են մշտական (սյունակ 3) և ժամանակավոր (սյունակ 4) ցուցադրությունների, ֆոնդադարանների (սյունակ 5), ծառայողական նպատակների համար առանձնացված տարածքները (սյունակներ 6-7): Թանգարանին հատկացված զբոսայգիների, այգիների և այլ ծառայությունների օժանդակ տարածքներն այս տվյալի մեջ չեն մտնում (դա վերաբերում է նաև բացօթյա թանգարաններին, թանգարան-արգելոցներին և զբոսայգի-համալիրներին):

21. Սյունակ 2-ում բերվում է բացօթյա թանգարանների տարածքը:

22. Սյունակ 8-ում բերվում է թանգարանի զբաղեցրած կառույցների (կառույցի) քանակը, որոնցից սյունակ 9-ում առանձնացվում է կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեցողների քանակը:

 

Բ ա ժ ի ն  5

 

Թանգարանի աշխատողների թվաքանակը

 

23. Սյունակ 1-ում բերվում է թանգարանի աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը: եթե թանգարանում կան աշխատողներ, որոնք վճարվում են թանգարանի հատուկ միջոցների հաշվին, ապա նրանց թվաքանակը նույնպես հաշվառվում է թանգարանի աշխատողների ընդհանուր թվաքանակում:

24. Սյունակ 2-ում բերվում է բարձրագույն կրթություն ունեցող թանգարանի աշխատակիցների թվաքանակը:

25. Սյունակ 3-ում բերվում է թանգարանի գիտական անձնակազմի թվաքանակը, որի կազմում ընդգրկվում են տնօրենը, գիտական գծով փոխտնօրենը, գիտական բաժինների և ենթաբաժինների վարիչները, գիտական աշխատողները:

26. Սյունակ 4-ում բերվում է թանգարանի էքսկուրսավարների ընդհանուր թվաքանակը, որից սյունակներ 5-7-ում` ըստ որակավորման կարգի:

27. Սյունակ 8-ում բերվում է թանգարանի նկարիչ վերականգնողների ընդհանուր թվաքանակը, որից սյունակներ 9-12-ում` ըստ որակավորման կարգի:

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Թանգարանի ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը

 

28. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

29. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

30. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

31. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-8-ում:

32. Սյունակ 9-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 10-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 11-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 12-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 13-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 14-ում,

6) սյունակ 15-ում բերվում է թանգարանի կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

7) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 16-ում:

33. Սյունակ 17-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

  

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ում է ներկայացվում

_______________________________________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում

_______________________________________________________________

(անվանումը)

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը* /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                             /_/_/_/_/_/_/_/_/

Մարզը________________________________________                  /_/_/

Գտնվելու վայրը ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն__________________________________________

* լրացվում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականից


Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական
տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ
արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ)
ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

Տրամադրված տեղեկությունների
գաղտնիության պահպանումը
երաշխավորվում է օրենքով


Ձև N 1-թանգարան

տարեկան


Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության
պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 184-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության

(ՀՀ ԱՎԾ) տարածքային բաժին` մինչև

փետրվարի 15-ը, որն ամփոփը` ՀՀ ԱՎԾ

մարզային գործակալություն մինչև

փետրվարի 25-ը, որն ամփոփը`

ՀՀ ԱՎԾ մինչև մարտի 1-ը

 

Ներկայացնում են՝

Թանգարանները

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 Թանգարանների ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

200... թ. համար

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Թանգարանի ֆոնդերը

 

(միավոր)

Տողի
հա-
մա-
րը

Ցուցանմուշների
տեսակները

Հիմնա-
կան
ֆոն-
դերի
քանա-
կը

դրանցից` ցուցադրվել են հաշվետու տարում

Գիտա-
կան մշա-
կում
անցած առար-
կաների
քանակը

Վերա-
կանգ-
նըման
ենթակա
առար-
կաների
քանակը

Վերա-
կանգնված
առար-
կաների
քանակը
հաշվետու
տարում

ընդա-
մենը

այդ թվում

մշտա-
կան
ցու-
ցադրու-
թյուններ

ժամանա-
կավոր
ցու-
ցադրու-
թյուն

այլ
նպա-
տակ-
ներով

թանգա-
րանից
դուրս

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101

Ընդամենը

           

 

   


102

այդ թվում` գեղանկարչության առարկաներ

           

 

   

103

գծանկարներ

           

 

   

104

քանդակներ

           

 

   

105

կիրառական արվեստի առարկաներ

           

 

   

106

նումիզմատիկայի առարկաներ

           

 

   

107

հնագիտական առարկաներ

           

 

   

108

կենցաղի և ազգագրական առարկաներ

           

 

   

109

լուսանկարներ

           

 

   

110

փաստաթղթեր

           

 

   

111

այլ առարկաներ

           

 

   

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Ցուցադրական աշխատանք

 

Հաշվետու տարում
բացված ժամանակավոր
ցուցադրությունների
քանակը

այդ թվում

թանգարանում

թանգարանից դուրս

սեփական
ցուցանմուշներով

այլ
կազմակերպության
ցուցանմուշներով

հանրապետու-
թյունում

հանրապետու-
թյունից դուրս

1

2

3

4

5

         

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Զանգվածային աշխատանքներ

 

Այցե-
լուների
համար
բաց
օերի
քանակը

Այցելու-
ների
ընդհա-
նուր
թվաքա-
նակը,
մարդ

այդ թվում

էքսկուրսիա-
ների
ընդհա-
նուր
քանակը,
միավոր

Դասախո-
սու-
թյուն-
ների
ընդհա-
նուր
քանակը
միավոր

վճա-
րովի

ան-
վճար

անհատներ

էքսկուրսանտներ

ընդա-
մենը

նրանցից`
սովորող-
ներ

ընդա-
մենը

նրանցից`
սովորող-
ներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   

 

Բ ա ժ ի ն  4

 

Թանգարանային շենքեր եվ շինություններ

 

Թանգարանի
շենքի մակերեսը, քառ. մ

այդ թվում

Թանգարանի շինությունների քանակը, միավոր

ընդա-
մենը

այդ
թվում`
բացօ-
թյա

մշտա-
կան
ցու-
ցա-
դրու-
թյան

ժամանա-
կավոր-
ցու-
ցա-
դրու-
թյան

ֆոնդա-
րան-
ների

վերա-
կանգ-
նըման
արվես-
տանոց-
ների

լուսա-
նկար-
չական
լաբո-
րատո-
րիաների

ընդա-
մենը

դրանցից
ենթակա են
կապիտալ
վերանորոգման

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բ ա ժ ի ն  5

 

Թանգարանի աշխատողների թվաքանակը

 

(մարդ)

Թանգարանի
աշխատողների
ընդհանուր
թվաքանակը

այդ թվում

բարձրա-
գույն
կրթու-
թյամբ

գիտական
անձնա-
կազմը

էքսկուրսավարներ

նկարիչ վերականգնողներ

ընդա-
մենը

նրանցից`
ըստ որակա-
վորման
կարգի

ընդա-
մենը

նրանցից ըստ
որակավորման կարգի

I

II

III

բարձրագույն
կարգ

I

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը

 

(հազ. դրամ)

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը Ֆինանսական ծախսեր

ֆինանսա-
կան մի-
ջոցների
մնացորդը
տարեվեր-
ջին

ընդա-
մենը
այդ թվում

ընդա-
մենը

այդ թվում
մնա-
ցորդը
տարե-
սկզբին
ընթացիկ տարվա մուտքերը

ընդա-
մենը

այդ թվում

բյուջե-
ից
(պետա-
կան և
համայն-
քային

բնակ-
չու-
թյանը մա- տուցված վճարովի
ծառա-
յու-
թյուն-
ներից

նվի-
րատվու-
թյուն-
ներ

վարձա-
կալու-
թյունից

այլ
եկա-
մուտ-
ներ

նյու-
թական
ծախսեր

ոչ
նյու-
թական ծառա-
յու-
թյուն-
ների վճա-
րում-
ներ

գոր-
ծուղ-
ման
ծախ-
սեր

աշխա-
տա-
վարձ
և
դրան
հավա-
սարեց-
ված
վճա-
րում-
ներ

պարտա-
դիր
սոցիա-
լական
ապահո-
վագրա-
կան
վճար-
ներ

հիմնա-
վերա-
նորոգ-
ման,
սարքա-
վորում-
ների և
գույքի
ձեռք
բերման

այլ
ծախ-
սեր

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                                 

 

Տեղեկանք

1. Թանգարանի բնույթը _______________

 

2. Գերատեսչական ենթակայությունը ____________________

 

 

Կատարող ___________________

 

Հեռ. __________________

 

____________________ 200_թ.

Ղեկավար

 

Անուն, ազգանուն ___________________

 

Պաշտոն _________________________

 

Ստորագրություն ____________________