Համարը 
N 187-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.10.28/26.1  Հոդ.229
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.11.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.03.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

4 հոկտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302230

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.

ք. Երևան

N 187-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև թիվ 1-հրատարակություն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

 Նախագահ Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 187-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱն

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 1. Հրահանգը սահմանում է «Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» ձև N 1-հրատարակություն պետական վիճակագրական տարեկան հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են հրատարակչությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն՝ մինչև մարտի 1-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Անվանումների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի

 

5. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների անվանումների քանակներն ըստ թեմատիկ խմբերի բերվում են համապատասխանաբար սյունակներ 1-2-ում, դրանցից առաջին հրատարակությունների անվանումների քանակները` սյունակներ 4-5-ում:

6. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների ընդհանուր անվանումների քանակները բերվում են տող 127-ում, որից առանձնացվում են դպրոցական դասագրքերի (տող 128), մանկական գրականության (տող 129) և պաշտոնական հրապարակումների (տող 130) անվանումների քանակները:

 

Բ ա ժ ի ն   2

 

Գրքերի եվ բրոշյուրների քանակն ու տպաքանակն ըստ հրատարակության լեզվի

 

7. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների քանակն ըստ լեզուների բերվում է սյունակ 1-ում:

8. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների տպաքանակն ըստ լեզուների բերվում է սյունակ 2-ում:

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Հրատարակված գրքերի եվ բրոշյուրների օրինակների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի

 

9. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների օրինակների քանակներն ըստ թեմատիկ խմբերի բերվում են համապատասխանաբար սյունակներ 1-2-ում, դրանցից առաջին հրատարակությունների օրինակների քանակները` սյունակներ 4-5-ում:

10. Հրատարակված և վերահրատարակված գրքերի և բրոշյուրների ընդհանուր օրինակների քանակները բերվում են տող 327-ում, որից առանձնացվում են դպրոցական դասագրքերի (տող 128), մանկական գրականության (տող 329) և պաշտոնական հրապարակումների (տող 330) օրինակների քանակները:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ով է ներկայացնում __________________________________

(անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը ____________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն___________________________

Ձև N 1-հրատարակություն

 

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 187-Ն որոշմամբ

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն

 

Ներկայացնում է՝

ՀՀ Ազգային գրապալատը

 

Հաշվետվության ներկայացման

ժամկետը՝ մինչև մարտի 1-ը:

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ

վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված

կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական

տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԳՐՔԵՐԻ, ԲՐՈՇՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

200..թ. համար

 

Բաժին 1. Անվանումների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի

 

Տողի հա-մարը

Թեմատիկ խմբեր

Անվանումների ընդհանուր քանակը (առաջին հրատարակությունների և վերահրատարակությունների)

այդ թվում՝ առաջին հրատարակությունների

գրքեր

բրոշյուրներ

ընդամենը
(1+2)

գրքեր

բրոշյուրներ

ընդամենը (4+5)

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

101

Ընդհանուր

           

102

Փիլիսոփայություն

           

103

Կրոն, աստվածաբանություն

           

104

Սոցիալական գիտություններ
Սոցիոլոգիա, վիճակագրություն

           

105

Քաղաքականություն, էկոնոմիկա

           

106

Իրավունք, կառավարման պետական օրգաններ, սոցիալական ապահովում և ապահովագրում

           

107

Ռազմական արվեստ և գիտություն

           

108

Կրթություն, մանկավարժություն, հանգիստ

           

109

Առևտուր, կապ, տրանսպորտ, տուրիզմ

           

110

Ազգագրություն, մարդաբանություն (սովորություններ, ավանդույթներ, բարքեր, ֆոլկլոր)

           

111

Բանասիրական
Բանասիրություն, լեզուներ, լեզվաբանություն

           

112

Ֆունդամենտալ գիտություններ
Մաթեմատիկա

           

113

Բնական գիտություններ

           

114

Կիրառական գիտություններ
Բժշկական գիտություններ, առողջապահություն
           

115

Ճարտարագիտական գիտություններ, տեխնիկա, արդյունաբերություն, արհեստներ

           

116

Գյուղատնտեսություն, անտառապահություն, անասնապահություն, որսորդություն, ձկնորսություն

           

117

Կառավարում, կազմակերպում

           

118

Տնավարություն

           

119

Արվեստ և հանգիստ
Տեղանքի, քաղաքային և գյուղական պլանավորում, ճարտարապետություն

           

120

Պլաստիկական և գրաֆիկական արվեստ, լուսանկարչություն

           

121

Երաժշտություն, բեմական արվեստ,
թատրոն, կինո

           

122

Խաղեր, սպորտ

           

123

Գրականություն
Գրականության պատմություն և գրաքննա-դատություն

           

124

Գրական ստեղծագործություններ

           

125

Պատմություն, աշխարհագրություն
Աշխարհագրություն

           

126

Պատմություն, կենսագրություններ

           

127

Ընդամենը            


128

Ընդհանուր

հրատարակված գրքերից՝

դպրոցական դասագրքեր

           

129

 մանկական գրականություն

           

130

 պաշտոնական հրապարակումներ

           

 

Բաժին 2. Գրքերի և բրոշյուրների քանակն ու տպաքանակն ըստ հրատարակության լեզվի

 

Տողի համարը

Հրատարակություններն
ըստ լեզուների

Գրքերի և բրոշյուրների

քանակը

տպաքանակը, հազար օրինակ

Ա

Բ

1

2

201

Հայերեն

   

202

Ռուսերեն

   

203

Անգլերեն

   

204

Երկլեզու

   

205

Եռալեզու

   

206

Այլ

   

207

Ընդամենը

   

 

Բաժին 3. Հրատարակված գրքերի և բրոշյուրների օրինակների քանակն ըստ թեմատիկ խմբերի

(վերահրատարակությունները մտնում են օրինակների քանակի մեջ)

Տողի հա-մարը

Թեմատիկ խմբեր

Օրինակների ընդհանուր քանակը
(հազար օրինակ)

այդ թվում՝
առաջին հրատարակությունների

գրքեր

բրոշյուրներ

ընդամենը
(1+2)

գրքեր

բրոշյուրներ

ընդամենը
(4+5)

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

301

Ընդհանուր

           

302

Փիլիսոփայություն

           

303

Կրոն, աստվածաբանություն

           

304

Սոցիալական գիտություններ
Սոցիոլոգիա, վիճակագրություն

           

305

Քաղաքականություն, էկոնոմիկա

           

306

Իրավունք, կառավարման պետական օրգաններ, սոցիալական ապահովում և ապահովագրում

           

307

Ռազմական արվեստ և գիտություն

           

308

Կրթություն, մանկավարժություն, հանգիստ

           

309

Առևտուր, կապ, տրանսպորտ, տուրիզմ

           

310

Ազգագրություն, մարդաբանություն (սովորություններ, ավանդույթներ, բարքեր, ֆոլկլոր)

           

311

Բանասիրական
Բանասիրություն, լեզուներ, լեզվաբանություն

           

312

Ֆունդամենտալ գիտություններ
Մաթեմատիկա

           

313

Բնական գիտություններ

           

314

Կիրառական գիտություններ

Բժշկական գիտություններ, առողջապահություն

           

315

Ճարտարագիտական գիտություններ, տեխնիկա, արդյունաբերություն, արհեստներ

           

316

Գյուղատնտեսություն, անտառապահություն, անասնապահություն, որսորդություն, ձկնորսություն

           

317

Կառավարում, կազմակերպում

           

318

Տնավարություն

           

319

Արվեստ և հանգիստ
Տեղանքի, քաղաքային և գյուղական պլանավորում, ճարտարապետություն

           

320

Պլաստիկական և գրաֆիկական արվեստ, լուսանկարչություն

           

321

Երաժշտություն, բեմական արվեստ, թատրոն, կինո

           

322

Խաղեր,սպորտ

           

323

Գրականություն
Գրականության պատմություն և գրաքննադատություն

           

324

Գրական ստեղծագործություններ

           

325

Պատմություն, աշխարհագրություն
Աշխարհագրություն

           

326

Պատմություն, կենսագրություններ

           

327

Ընդամենը            

328

Ընդհանուր հրատարակված գրքերից՝

դպրոցական դասագրքեր

           

329

 մանկական գրականություն

           

330

 պաշտոնական հրապարակումներ

           

   

Ղեկավար՝

     

Կատարող ________________

 

Անուն, ազգանուն_____________

     

Հեռ.____________________

 

Պաշտոն ___________________

     

___ _______________ 200 թ.

 

Ստորագրություն _____________