Համարը 
N 188-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.10.28/26.1  Հոդ.230
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.11.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.03.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄԱՄՈՒԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

4 հոկտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302232

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.

ք. Երևան

N 188-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄԱՄՈՒԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» Ձև թիվ 1-մամուլ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

 Նախագահ Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 188-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ՄԱՄՈՒԼ ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» ձև N 1-մամուլ ամփոփ պետական վիճակագրական տարեկան հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են հրատարակչությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն՝ մինչև մարտի 1-ը:

4.Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Թերթերի հրատարակությունն ըստ պարբերականության եվ լեզուների

 

5. Հրատարակված թերթերի ընդանուր քանակն ըստ լեզուների (տող 101) բերվում է սյունակ 1-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 2-6-ում:

6. Հրատարակված թերթերի տարեկան տպաքանակն ըստ լեզուների (տող 115) բերվում է սյունակ 1-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 2-6-ում:

7. Հրատարակված թերթերի միանվագ տպաքանակն ըստ լեզուների (տող 129) բերվում է սյունակ 1-ում, իսկ ըստ պարբերականության` սյունակներ 2-6-ում:

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Այլ պարբերականների հրատարակությունն (առանց թերթերի) ըստ պարբերականության եվ լեզուների

 

8. Այս բաժինը լրացվում է այլ պարբերականների համար բաժին 1-ին համապատասխան:

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Պարբերական հրատարակություններն (առանց թերթերի) ըստ բովանդակության եվ լեզուների

 

11. Պարբերական հրատարակությունների (առանց թերթերի) անվանատեսակների ընդհանուր քանակը և դրա բաշխվածությունն ըստ լեզուների բերվում է սյունակներ 1-6-ում:

12. Պարբերական հրատարակությունների (առանց թերթերի) անվանատեսակների ընդհանուր միջին տպաքանակը և դրա բաշխվածությունն ըստ լեզուների բերվում է սյունակներ 7-12-ում:

13. Հասարակության լայն շրջանակների համար նախատեսված պարբերական հրատարակությունների մասին տվյալներն ըստ բովանդակության բերվում են տողեր 301-309-ում, իսկ ընթերցողների հատուկ շրջանակների համար նախատեսված պարբերական հրատարակությունների մասին տվյալներ` տողեր 311-315-ում:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ով է ներկայացնում __________________________________

(անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը ____________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն___________________________

Ձև N 1-մամուլ

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 188-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն

 

Ներկայացնում է՝

ՀՀ Ազգային գրապալատը

 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝ մինչև մարտի 1-ը

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ

վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված

կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական

տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ


200..թ. համար

Բաժին 1. Թերթերի հրատարակությունն ըստ պարբերականության և լեզուների

Տողի
համա- րը

 

Ընդա-մենը
(2+3)

այդ թվում` ըստ պարբերականության

ամենօրյա թերթեր (շաբաթական առնվազն 4 անգամ լույս տեսնող), ընդամենը

ոչ ամենօրյա թերթեր, ընդամենը
(4+5+6)

այդ թվում՝

շաբաթը
2 կամ 3
անգամ

շաբաթը
1
անգամ

անկանոն

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

101

Հրատարակություններն

ըստ լեզունների,

ընդամենը

           

102

այդ թվում՝
հայերեն

           

103

ռուսերեն

           

104

անգլերեն

           

105

եզդիների լեզվով

           

106

այլ (նշել)

           

107

             

108

             

109

             

110

             

111

             

112

             

113

             

114

             

115

Տարեկան տպաքանակը,
հազար օրինակ

           

116

այդ թվում՝
հայերեն

           

117

ռուսերեն

           

118

անգլերեն

           

119

եզդիների լեզվով

           

120

այլ (նշել)

           

121

             

122

             

123

             

124

             

125

             

126

             

127

             

128

             

129

Միանվագ տպաքանակը, հազար օրինակ

           

130

այդ թվում՝
հայերեն

           

131

ռուսերեն

           

132

անգլերեն

           

133

եզդիների լեզվով

           

134

այլ (նշել)

           

135

             

136

             

137

             

138

             

139

             

140

             

141

             

142

             

 

Բաժին 2 . Այլ պարբերականների հրատարակությունն (առանց թերթերի) ըստ պարբերականության և լեզուների

 

Տողի
համա- րը

Ցուցանիշներ

Ընդամենը

այդ թվում` պարբերականությունը

ամիսը
2-ից 3
անգամ

տարեկան

8-ից 10

անգամ

տարեկան
5-ից 7 անգամ

տարեկան
2-ից 4 անգամ

տարեկան

1

անգամ

անկա-
նոն

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

201

Հրատարակություններն

ըստ լեզունների, ընդամենը

             

202

այդ թվում՝
հայերեն

             

203

ռուսերեն

             

204

անգլերեն

             

205

եզդիների լեզվով

             

206

այլ (նշել)

             

207

               

208

               

209

               

210

               

211

               

212

               

213

               

214

               

215

Տարեկան տպաքանակը,
հազար օրինակ

             

216

այդ թվում՝
հայերեն

             

217

ռուսերեն

             

218

անգլերեն

             

219

եզդիների լեզվով

             

220

այլ (նշել)

             

221

               

222

               

223

               

224

               

225

               

226

               

227

               

228

               

229

Միանվագ տպաքա -նակը, հազար օրինակ

             

230

այդ թվում՝
հայերեն

             

231

ռուսերեն

             

232

անգլերեն

             

233

եզդիների լեզվով

             

234

այլ(նշել)

             

235

               

236

               

237

               

238

               

239

               

240

               

241

               

242

               

Բաժին 3. Պարբերական հրատարակություններն (առանց թերթերի) ըստ բովանդակության և լեզուների

Տողի հա-մարը

 

Անվանատեսակների քանակը, միավոր

Ընդհանուր միջին տպաքանակը, հազ. օրինակ

ընդա-
մենը

այդ թվում ըստ լեզուների՝

ընդա-
մենը

այդ թվում ըստ լեզուների՝

հայե-րեն

ռուսե-րեն

     

հայե-
րեն

ռուսե-րեն

     

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Հասարակության լայն շրջանակների համար նախատեսված հրատարակություններ

301

Նորություններ և լրահաղորդումներ (ռեպորտաժ) պարունակող նկարազարդ պարբերականներ

                       

302

Քաղաքական, փիլիսոփայական, հոգևոր և մշակութային հրատարակություններ

                       

303

Ամսագրեր ընտանիքի, կանանց և տղամարդկանց համար

                       

304

Կինոյին, ռադիոյին և հեռուստատեսությանը նվիրված ամսագրեր

                       

305

Զբոսաշրջիկության, հանգստի և սպորտի մասին հրատարակություններ

                       

306

Պատմաաշխարհագրական հանրամատչելի հրատարակություններ

                       

307

Գիտատեխնիկական հանրամատչելի հրատարակություններ

                       

308

Հրատարակություններ երեխաների և երիտասարդության համար

                       

309

Նշված ենթախմբում չընդգրկված, ընթերցողների լայն շրջանակների համար նախատեսված այլ հրատա-րակություններ

                       

310

Ընդամենը
(301-309 տողերի գումարը)

                       

Ընթերցողների հատուկ շրջանակների համար նախատեսված հրատարակություններ

311

Գիտությանը, տեխնիկային, գիտական հետազոտություններին վերաբերող հատուկ ամսագրեր

                       

312

Փոխշահավետ կապերով միավորված հասարակական խմբերի ամսագրեր

                       

313

Մետրական (չափաբանական) ամսագրեր

                       

314

Ֆիրմաների հրատարակություններ

                       

315

Այլ հրատարակություններ

                       

316

Ընդամենը/

(311-315 տողերի գումարը)

                       

317

Ընդամենը (310+316)

                       

 

   

Ղեկավար՝

     

Կատարող ________________

 

Անուն, ազգանուն_____________

     

Հեռ.____________________

 

Պաշտոն ___________________

     

___ _______________ 200 թ.

 

Ստորագրություն _____________