Համարը 
N 189-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.10.28/26.1  Հոդ.231
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.11.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.03.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

4 հոկտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302231

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.

ք. Երևան

N 189-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև թիվ 2-գմ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

 Նախագահ Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 189-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 2-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հրահանգը սահմանում է «Նախնական (արհեստագործական) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» ձև N 2-գմ պետական վիճակագրական տարեկան հաշվետվության լրացման կարգը (այսուհետ՝ հաշվետվություն):

2. Հաշվետվությունը կազմում են պետական նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև հոկտեմբերի 5-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն՝ մինչև հոկտեմբերի 20-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Բ ա ժ ի ն 1

 

Պ ե տ պ ա տ վ ե ր

 

Ենթաբաժին 1.1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի

 

5. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների /մասնագիտության դասիչը, որը բերվում է սյունակ Բ-ում, հաստատվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից/ (տողեր 101-118):

6. Սյունակ 2-ում բերվում է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-120), իսկ ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսերի բերվում է սյունակներ 3-7-ում:

7. Սյունակ 8-ում բերվում է ընթացիկ ուսումնական տարում ավարտող ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-120):

8. Սյունակ 9-ում բերվում է հաշվետվու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-120):

9. Տող 119-ում բերվում է ուսուցման ընթացքում վերականգնված (երկտարեցիներ) ուսանողների թվաքանակն ըստ սյունակներ 2-9-ի:

10. Տող 121-ում բերվում է ուսուցման ընթացքում դուրս մնացած ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ սյունակներ 3-7-ի, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ պատճառների բերվում է տողեր 123-132-ում:

11. Տողեր 101-132-ը լրացվում են հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների համար:

12. Տողեր 133-164-ը լրացվում են միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների համար 5-10 կետերի լրացման սկզբունքին համապատասխան:

13. Տող 165-ում բերվում է հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը:

Ենթաբաժին 1.2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և սեռի

14. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ տարիքի (սյունակներ 1-14) բերվում է տող 201-ում, որից առանձնացվում է հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների թվաքանակը (տող 202):

Ենթաբաժին 1.3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

15. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի (սյունակներ 1-6) բերվում է տող 301-ում, որից առանձնացվում է հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների թվաքանակը (տող 302):

Ենթաբաժին 1.4. Ընդունելության արդյունքները

16. Ընդունելության քննություններ հանձնած դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-11) բերվում է տող 401-ում:

17. Ընդունելության քննություններ չհանձնած դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-11) բերվում է տող 403-ում:

18. Ընդունված դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-11) բերվում է տող 405-ում, որից առանձնացվում են առանց ընդունելության քննություններ հանձնածները (տող 407) և արտոնություններով ընդունվածները (տող 409):

Բ ա ժ ի ն  2

Վճարովի հիմունքով ուսուցում

19. Այս բաժնի ենթաբաժինները լրացվում են բաժին 1-ի ենթաբաժինների լրացման սկզբունքով` վճարովի հիմունքով ուսուցմամբ ուսանողների համար:

Բ ա ժ ի ն  3

Աշխատակազմը

20. Տող 501-ում բերվում է ուսումնական հաստատության աշխատակազմի ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 1), նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի (սյունակներ 2-4) և ըստ գիտական աստիճանի` համապատասխան դրույքներով (սյունակներ 5-12):

Բ ա ժ ի ն  4

Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսուցման լեզվի

21. Սյունակ Բ-ում բերվում է ուսուցման լեզվի անվանումը:

22. Սյունակ 1-ում բերվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ ուսուցման լեզվի:

Բ ա ժ ի ն  5

Ուսումնալաբորատոր շենքերի եվ հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

23. Սյունակ 1-ում բերվում է շենքի ընդհանուր մակերեսն ըստ շենքերի տեսակների (տողեր 702-705), որից առանձնացվում է վարձակալած շենքի մակերեսը (սյունակ 2):

24. Սյունակ 10-ում բերվում է հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից առանձնացվում է հանրակացարաններում ապրող ուսանողների թվաքանակը (սյունակ 11):

25. Այն վանդակները, որտեղ դրված է «X» նշան, չեն լրացվում:

Բ ա ժ ի ն  6

ԱՊՀ եվ այլ երկրներից եկած ուսանողների թվաքանակը

26. Սյունակ Բ-ում բերվում է երկրի անվանումը:

27. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդունված ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

28. Սյունակ 3-ում բերվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի, որից առանձնացվում է վճարովի հիմունքներով սովորողները (սյունակ 5):

29. Սյունակ 7-ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

Բ ա ժ ի ն  7

Ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

30. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

31. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

32. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

33. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-11-ում:

34. Սյունակ 12-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 17-ում բերվում է ուսանողներին տրված կրթաթոշակի չափը,

6) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 18-ում,

7) սյունակ 19-ում բերվում է ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

8) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 20-ում:

35. Սյունակ 21-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական  տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ում է ներկայացվում

___________________________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում

___________________________________________________

(անվանումը)

 

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը *      I I I I I I I I I I I I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                               I I I I I I I I I

 

Մարզը ________________________________________  I   I   I

 

Քաղաքը ________________________________________  

 

Գտնվելու վայրը __________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _______________________________

 

 

* լրացվում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականից

Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիության պահպանումը երաշխավորվում է օրենքով                     

Ձև N 2-գմ

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 189-Ն որոշմամբ

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային իճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) մարզային գործակալություն մինչև հոկտեմբերի 5-ը, որն ամփոփը` ՀՀ ԱՎԾ՝ մինչև հոկտեմբերի 20-ը

 

Ներկայացնում են՝ Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունները

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200../200.. ուսումնական տարվա համար

 

Կրթության ձևը` 1. առկա /ստացիոնար/ 2. հեռակա 3. դրսեկություն /ընտանեկան, ինքնակրթություն/
(Համապատասխան ձևի համարը առնել շրջանակի մեջ: Կրթության յուրաքանչյուր ձևի համար լրացվում է առանձին հաշվետվություն)

 

Բաժին 1. Պետպատվեր

 

1.1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 200…թ.

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

Մասնագի-
տության
դասիչը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում
են, ընդա-
մենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու
են ընթացիկ ուսումնա-կան տարում

Ավարտել են
հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101

Հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

Ընդամենը

                 

102

այդ թվում՝ կանայք

                 

103

   

ընդամենը

                 

104

այդ թվում՝ կանայք

                 

105

   

ընդամենը

                 

106

այդ թվում՝ կանայք

                 

107

   

ընդամենը

                 

108

այդ թվում՝ կանայք

                 

109

   

ընդամենը

                 

110

այդ թվում՝ կանայք

                 

111

   

ընդամենը

                 

112

այդ թվում՝ կանայք

                 

113

   

ընդամենը

                 

114

այդ թվում՝ կանայք

                 

115

   

ընդամենը

                 

116

այդ թվում՝ կանայք

                 

117

   

ընդամենը

                 

118

այդ թվում՝ կանայք

                 

119

Վերականգնվածներ /երկտարեցիներ/

Ընդամենը

               

120

այդ թվում` կանայք

               

121

Դուրս են մնացել /թողել են ուսումը/ (մաղվածներ)

Ընդամենը

           

122

այդ թվում` կանայք

         

նրանցից՝ ըստ պատճառների

           

123

ֆիզիկական անկարողություններ /ներառյալ առողջականը/

ընդամենը

         

124

այդ թվում` կանայք

         

125

նյութական անկարողություններ /տնտեսական վիճակ/

ընդամենը

         

126

այդ թվում` կանայք

         

127

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

         

128

այդ թվում` կանայք

         

129

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

         

130

այդ թվում` կանայք

         

131

այլ /նշել/

ընդամենը

         

132

այդ թվում` կանայք

         

 

Տողի հա-մարը

Մասնագիտության
դասիչը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում
են, ընդա-
մենը

այդ թվում՝
ըստ կուրսերի

Ավարտելու
են ընթացիկ ուսումնական տարում

Ավարտել են հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

133

Միջնակարգ
/լրիվ/ ընդհանուր կրթությամբ

Ընդամենը

                 

134

այդ թվում՝ կանայք

                 

135

   

ընդամենը

                 

136

այդ թվում՝ կանայք

                 

137

   

ընդամենը

                 

138

այդ թվում՝ կանայք

                 

139

   

ընդամենը

                 

140

այդ թվում՝ կանայք

                 

141

   

ընդամենը

                 

142

այդ թվում՝ կանայք

                 

143

   

ընդամենը

                 

144

այդ թվում՝ կանայք

                 

145

   

ընդամենը

                 

146

այդ թվում՝ կանայք

                 

147

   

ընդամենը

                 

148

այդ թվում՝ կանայք

                 

149

   

ընդամենը

                 

150

այդ թվում՝ կանայք

                 

151

Վերականգնվածներ
/երկտարեցիներ/

Ընդամենը

               

152

այդ թվում` կանայք

               

153

Դուրս են մնացել
/թողել են ուսումը/
 (մաղվածներ)

Ընդամենը

            

154

այդ թվում`
կանայք

         

նրանցից՝ ըստ պատճառների

           

155

ֆիզիկական անկարողություններ
/ներառյալ առողջականը/

ընդամենը

         

156

այդ թվում`
կանայք

         

157

նյութական անկարողություններ
/տնտեսական վիճակ/

ընդամենը

         

158

այդ թվում`
կանայք

         

159

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

         

160

այդ թվում`
կանայք

         

161

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

         

162

այդ թվում`
կանայք

         

163

այլ /նշել/

ընդամենը

         

164

այդ թվում`
կանայք

         

165

Ուսանողների թվաքանակը
/165=101+133;166=102+134/

Ընդամենը

                 

166

այդ թվում` կանայք

                 

 

1.2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և սեռի

 

Տողի հա-մարը

 

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

14 և ցածր

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 և բարձր

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

201

Ուսանող-
ների թվա-քանակը

ընդամենը

                           

202

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

                           

203

այդ թվում՝
կանայք

ընդամենը

                           

204

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

                           

 

1.3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

 

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-
մենը

նրանցից` ստանում են կրթաթոշակ

մինչև 2000
դրամ

2001-3000 դրամ

3001 - 4000 դրամ

4001 դրամ և
ավելի

անվանական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

301

Կրթաթոշակ
ստացող
ուսանողների
թվաքանակը

ընդամենը

           

302

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

303

այդ թվում՝
կանայք

ընդամենը

           

304

այդ թվում`հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

 

1.4. Ընդունելության արդյունքները

 

Տողի հա-մարը

 

Դիմորդ-ների թվաքա-նակը,
ընդա-
մենը

նրանցից` ավարտել են

հանրակրթական ուսումնական հաստատություն

նախնական մասնագի-
տական ուսումնական հաստա-
տություն

միջին
մասնա-
գիտական ուսում-
նական
հաստա-
տություն

այլ /նշել/

հիմնական ընդհանուր

միջնակարգ
/լրիվ/ կամ հատուկ ընդհանուր

ընդա-
մենը

նրանցից՝ ընթացիկ տարում

ընդա-
մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա-
մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա-
մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա-
մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

Ա

 Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

401

Հանձնել են քննություններ

ընդամենը

                     

402

այդ թվում՝ կանայք

                     

403

Ընդունելության քննություններ չեն հանձնել

ընդամենը

                     

404

այդ թվում՝ կանայք

                     

405

Ընդունվել են

ընդամենը

                     

406

այդ թվում՝ կանայք

                     

407

այդ թվում՝ առանց ընդունելության քննություններ հանձնելու

ընդամենը

                     

408

այդ թվում՝ կանայք

                     

409

արտոնություն-ներով

ընդամենը

                     

410

այդ թվում՝ կանայք

                     

 

Բաժին 2. Վճարովի հիմունքով ուսուցում

 

2.1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 200…թ.

 

Տողի հա-մարը

Մասնագիտության
դասիչը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում
են, ընդա-
մենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու
են ընթացիկ ուսումնա-կան տարում

Ավարտել են
հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101

Հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

Ընդամենը

                 

102

այդ թվում՝ կանայք

                 

103

   

ընդամենը

                 

104

այդ թվում՝ կանայք

                 

105

   

ընդամենը

                 

106

այդ թվում՝ կանայք

                 

107

   

ընդամենը

                 

108

այդ թվում՝ կանայք

                 

109

   

ընդամենը

                 

110

այդ թվում՝ կանայք

                 

111

   

ընդամենը

                 

112

այդ թվում՝ կանայք

                 

113

   

ընդամենը

                 

114

այդ թվում՝ կանայք

                 

115

   

ընդամենը

                 

116

այդ թվում՝ կանայք

                 

117

   

ընդամենը

                 

118

այդ թվում՝ կանայք

                 

119

Վերականգնվածներ /երկտարեցիներ/

Ընդամենը

               

120

այդ թվում` կանայք

               

121

Դուրս են մնացել /թողել են ուսումը/ (մաղվածներ)

Ընդամենը

           

122

այդ թվում` կանայք

         

նրանցից՝ ըստ պատճառների

           

123

ֆիզիկական անկարողություններ /ներառյալ առողջականը/

ընդամենը

         

124

այդ թվում` կանայք

         

125

նյութական անկարողություններ /տնտեսական վիճակ/

ընդամենը

         

126

այդ թվում` կանայք

         

127

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

         

128

այդ թվում` կանայք

         

129

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

         

130

այդ թվում` կանայք

         

131

այլ /նշել/

ընդամենը

         

132

այդ թվում` կանայք

         

 

Տողի հա-մարը

Մասնագի-
տության
դասիչը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում
են, ընդա-
մենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու
են ընթացիկ ուսումնական տարում

Ավարտել են
հաշվետու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

133

Միջնակարգ
/լրիվ/
ընդհանուր կրթությամբ

Ընդամենը

                 

134

այդ թվում՝ կանայք

                 

135

   

ընդամենը

                 

136

այդ թվում՝ կանայք

                 

137

   

ընդամենը

                 

138

այդ թվում՝ կանայք

                 

139

   

ընդամենը

                 

140

այդ թվում՝ կանայք

                 

141

   

ընդամենը

                 

142

այդ թվում՝ կանայք

                 

143

   

ընդամենը

                 

144

այդ թվում՝ կանայք

                 

145

   

ընդամենը

                 

146

այդ թվում՝ կանայք

                 

147

   

ընդամենը

                 

148

այդ թվում՝ կանայք

                 

149

   

ընդամենը

                 

150

այդ թվում՝ կանայք

                 

151

Վերականգնվածներ
/երկտարեցիներ/

Ընդամենը

               

152

այդ թվում` կանայք

               

153

Դուրս են մնացել /թողել են ուսումը/ (մաղվածներ)

Ընդամենը

           

154

այդ թվում` կանայք

         

նրանցից՝ ըստ պատճառների

           

155

ֆիզիկական անկարողություններ
/ներառյալ առողջականը/

ընդամենը

         

156

այդ թվում` կանայք

         

157

նյութական անկարողություններ
/տնտեսական վիճակ/

ընդամենը

         

158

այդ թվում` կանայք

         

159

զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր

ընդամենը

         

160

այդ թվում` կանայք

         

161

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

         

162

այդ թվում` կանայք

         

163

այլ /նշել/

ընդամենը

         

164

այդ թվում` կանայք

         

165

Ուսանողների թվաքանակը
/165 = 101 + 133 ; 166 = 102 + 134/

Ընդամենը

                 

166

այդ թվում` կանայք

                 

 

2.2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և սեռի

 

Տողի հա-մարը

 

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

14 և ցածր

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 և բարձր

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

201

Ուսանող-
ների թվա-քանակը

ընդամենը

                           

202

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

                           

203

այդ թվում՝
կանայք

ընդամենը

                           

204

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

                           

 

2.3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսման վճարաչափերի

 

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-
մենը

այդ թվում՝ ըստ վճարաչափերի

մինչև 50
հազ. դրամ

51 - 100
հազ. դրամ

101 - 150
հազ. դրամ

151 - 200
հազ. դրամ

201 հազ.
դրամ և ավելի

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

301

Վճարովի հիմունքով ուսանողների թվաքանակը

ընդամենը

           

302

այդ թվում՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

303

այդ թվում՝ կանայք

ընդամենը

           

304

այդ թվում՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

 

2.4. Ընդունելության արդյունքները

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

 

Դիմորդ-ների թվաքա-նակը,
ընդա-
մենը

նրանցից` ավարտել են

հանրակրթական ուսումնական հաստատություն

նախնական մասնագի-
տական ուսումնական հաստատություն

միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն

այլ /նշել/

հիմնական ընդհանուր

միջնակարգ /լրիվ/ կամ հատուկ ընդհանուր

ընդա-
մենը

նրանցից՝ ընթացիկ տարում

ընդա-
մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա-
մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա-
մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա-
մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

Ա

 Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

401

Հանձնել են քննություններ

ընդամենը

                     

402

այդ թվում՝ կանայք

                     

403

Ընդունելության քննություններ չեն հանձնել

ընդամենը

                     

404

այդ թվում՝ կանայք

                     

405

Ընդունվել են

ընդամենը

                     

406

այդ թվում՝ կանայք

                     

407

այդ թվում՝ առանց ընդունելության քննություններ հանձնելու

ընդամենը

                     

408

այդ թվում՝ կանայք

                     

409

արտոնու-թյուններով

ընդամենը

                     

410

այդ թվում՝ կանայք

                     

 

Բաժին 3. Աշխատակազմը

 

Տողի հա-մարը

 

Աշխատակազմն ըստ
կրթական մակարդակի

նրանցից ունեն
գիտական աստիճան

ընդա-
մենը

այդ թվում

դոկտորի

թեկնածուի

միջին մաս-նագիտական

բարձրա-գույն

նրանցից` հետբու-
հական

 0.25 դրույք

0.5
դրույք

0.75 դրույք

1 դրույք և ավելի

0.25 դրույք

0.5
դրույք

0.75 դրույք

1 դրույք և ավելի

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

501

Ընդամենը

                       

502

այդ թվում՝ կանայք

                       

503

հիմնական հաստիքային
դասավանդող անձնակազմ

ընդամենը

                       

504

այդ թվում՝ կանայք

                       

505

 այդ թվում՝
վարչա-
տնտեսական
անձնակազմից

ընդամենը

                       

506

այդ թվում՝ կանայք

                       

507

համատե-
ղությամբ
դասավանդող անձնակազմ

ընդամենը

                       

508

այդ թվում՝ կանայք

                       

509

աշխատում են
ժամավճարով

ընդամենը

                       

510

այդ թվում՝ կանայք

                       

511

ուսումնա-
օժանդակ
անձնակազմ

ընդամենը

                       

512

այդ թվում՝ կանայք

                       

513

վարչա-
տնտեսական և
տեխնիկական անձնակազմ

ընդամենը

                       

514

այդ թվում՝ կանայք

                       

 

Բաժին 4. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսուցման լեզվի

 

Տողի
համարը

Լեզվի անվանումը

Ուսանողների թվաքանակը, մարդ

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

601

Ընդամենը

   

602

Հայերեն

   

603

Ռուսերեն

   

604

Այլ/նշել/

   

605

     

606

     

607

     

608

     

609

     

610

     

 

Բաժին 5. Ուսումնալաբորատոր շենքերի և հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

 

Տողի հա-մարը

 

Շենքի
ընդհա-
նուր մակերեսը

այդ թվում

Հանրակա- ցարանի կարիք ունե-
ցող ուսա-նողների թվաքա-նակը,
մարդ

նրանցից՝
ապրում
են հան-
րակացա-րաննե-րում

ընդա-
մենը

որից` վարձա-
կալած

տրված է վար- ձակա-
լության

ուսում-
նական

ուսում-նա-
օժան-
դակ

օժան-
դակ

բնակելի

ընդա-
մենը

այդ թվում՝՝
զբաղեցրած է

տվյալ ուսում- նական հաս -տատության ուսանողներով

այլ կրթօջախի ուսանող-
ներով

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

701

Ընդամենը

                     

702

 այդ թվում՝
ուսումնական շենքեր

             

X

X

X

X

703

 ուսումնա-լաբորատոր շենքեր

             

X

X

X

X

704

 հանրակացարաններ

                 

X

X

705

 այլ շինություններ
/առանձին
սպորտդահլիճ, արտադրական
համալիր, ճաշարան և այլն/

                 

X

X

 

Բաժին 6. ԱՊՀ և այլ երկրներից եկած ուսանողների թվաքանակը

 

Տողի հա-մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

այդ թվում՝՝ վճարովի ուսուցմամբ

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

801

                 

802

                 

803

                 

804

                 

805

                 

806

                 

807

                 

808

                 

809

                 

810

Ընդամենը                

 

Բաժին 7. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆի-
նան-
սա-
կան
միջոց-
ների
մնա-ցորդը տարե-
վերջին

ըն-
դա-
մե-
նը

այդ թվում

ընդա-
մենը

այդ թվում

մնա-
ցորդը
տարե-
սկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-
թա-
կան
ծախ-
սեր

ոչ նյու-
թական
ծառա-
յու-
թյուն-ների վճա-
րում-
ներ

գոր-
ծուղ-
ման
ծախ-
սեր

աշխա-
տա-
վարձ և դրան
հավա-
սարեց-
ված ծախ-
սեր

կրթա-
թոշակ

պար-
տա-
դիր
սո-
ցիա-
լական
ապա-
հո-
վա-
գրա-
կան
վճար-
ներ

հիմ-
նա-
վերա-
նո-
րոգ-
ման,
սարքա-
վորում-
ների և գույքի ձեռք բերման

այլ ծախ-
սեր

ընդա-
մենը

այդ թվում

բյու-
ջեից
(պետա-
կան
և
հա-
մայն-
քա-
յին)

ուսանողներից ուսման դիմաց վճարումները

բնակ-
չու-
թյանը
մա-
տուց-
ված
ծա-
ռայու-
թյուն-
ներից

այլ
վճա-
րովի
ծա-
ռայու-
թյուն-
ների

նվիրա-
տվու-
թյուն-
ներ

վար-
ձակա-
լությու-
նից

այլ
եկա-
մուտ-
ներ

իրավա-
բանա-
կան ան- ձանցից

բնակ-
չությու-նից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                         

 

   

Ղեկավար՝

     

Կատարող ________________

 

Անուն, ազգանուն_____________

     

Հեռ.____________________

 

Պաշտոն ___________________

     

___ _______________ 200 թ.

 

Ստորագրություն _____________