Համարը 
N 194-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.10.28/26.1  Հոդ.236
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.11.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.01.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 85-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

24 սեպտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302206

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.

ք. Երևան

N 194-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 85-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն նախադպրոցական հիմնարկների մասին» Ձև թիվ 85-գմ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

 Նախագահ Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 194-Ն որոշմամբ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 85-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեության մասին» ձև N 85-գմ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են նախադպրոցական կրթություն իրականացնող հիմնարկները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրության ծառայության մարզային գործակալության տարածքային բաժին մինչև փետրվարի 25-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրության ծառայության մարզային գործակալություն` մինչև մարտի 15-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրության ծառայություն մինչև մարտի 20-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Բ ա ժ ի ն  1

Նախադպրոցական հիմնարկ

5. Այս բաժնի համապատասխան վանդակում նշում կատարել նախադպրոցական հիմնարկի տեսակի վերաբերյալ:

Բ ա ժ ի ն  2

Նախադպրոցական հիմնարկի աշխատանքային ռեժիմը

6. Այս բաժնի համապատասխան վանդակում նշում կատարել նախադպրոցական հիմնարկի աշխատանքային ռեժիմի վերաբերյալ:  

Բ ա ժ ի ն  3

Նախադպրոցական հիմնարկի սենյակները, օժանդակ տարածքները եվ դրանց մակերեսները

7. Տողեր 302-309-ում բերվում են տվյալներ նախադպրոցական հիմնարկի սենյակների (ըստ նշանակության) քանակի (սյունակ 1) և դրանց գումարային մակերեսների վերաբերյալ (սյունակ 2): 302-309 տողերում չնշված սենյակների վերաբերյալ տվյալները բերվում են 310 տողում: Հիմնարկին կից առկա կամ պատկանող տարածքի վերաբերյալ տվյալները բերվում են 311 տողում:

 

Բ ա ժ ի ն  4

 

Երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային բաշխվածության

 

8. Երեխաների ընդհանուր թվաքանակը տարեվերջին բերվում է սյունակ 1-ում, իսկ սյունակներ 2-6-ում` նրանց թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի:

9. Սյունակ 7-ում բերվում է հանրակրթական դպրոցի 1-ին դասարանի ծրագրով սովորող երեխաների թվաքանակը:

Բ ա ժ ի ն  5

Խմբերի եվ տեղերի առկայությունը տարեվերջին

10. Սյունակ 1-ում բերվում է խմբերի ընդհանուր քանակը տարեվերջին, որից առանձնացվում է 3 և բարձր տարիքի երեխաների խմբերի քանակը (սյունակ 2):

11. Սյունակ 3-ում բերվում է խմբերում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը:

12. Սյունակ 7-ում բերվում է նախատեսված տեղերի քանակը:

13. Տող 502-ում բերվում է շուրջօրյա խմբերի քանակը, իսկ տողեր 503-511-ում` հատուկ նշանակության խմբերի քանակն ըստ տեսակների:

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Հաճախումները

 

14. Տող 601-ում բերվում է խմբերում երեխաների անցկացրած օրերի քանակը:

15. Տող 602-ում բերվում է երեխաների կողմից բաց թողնված (բացակա) օրերի քանակը, որից տող 603-ում` հիվանդության պատճառով, տող 604-ում` այլ պատճառներով:

16. Տող 605-ում բերվում է տարվա ընթացքում նախադպրոցական հիմնարկի աշխատած օրերի ընդհանուր քանակը (սյունակ 1):

Բ ա ժ ի ն  7

Հիվանդացության դեպքերի քանակը

17. Տող 701-ում բերվում է գրանցված հիվանդացությունների դեպքերի ընդհանուր քանակը (սյունակ 1), որից տողեր 702-713-ում` հիվանդացությունների դեպքերի քանակն ըստ հիվանդացության տեսակների (համաձայն «Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման» 9-րդ վերանայման):

 

Բ ա ժ ի ն  8

 

Աշխատակազմն ըստ կրթական մակարդակի եվ պահանջարկը

 

18. Սյունակ 1-ում բերվում է աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի` սյունակներ 3-8-ում:

19. Սյունակ 9-ում բերվում է թափուր տեղերի քանակը տարեվերջին:

Բ ա ժ ի ն  9

Մանկավարժադաստիարակչական աշխատակազմն ըստ աշխատանքային ստաժի

20. Տող 901-ում բերվում է մանկավարժա-դաստիարակչական աշխատողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ աշխատանքային ստաժի, իսկ տող 902-ում` կանանց թվաքանակը:

Բ ա ժ ի ն  10

Ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը

21. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

22. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

23. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

24. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-9-ում:

25. Սյունակ 10-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 11-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 12-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ՝ փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները: Հավելումներ և պարգևավճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցումներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված վճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 15-ում,

6) սյունակ 16-ում բերվում է նախադպրոցական հիմնարկի կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

7) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 17-ում:

26. Սյունակ 18-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական  տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ում է ներկայացվում ___________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում ___________________________________

(անվանումը)

 

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը *    I I I I I I I I I I I I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                         I I I I I I I I I

 

Մարզը ________________________________________  I   I   I

 

Գտնվելու վայրը __________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _______________________________

 

 

* լրացվում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականի

Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիության պահպանումը երաշխավորվում է օրենքով                     

Ձև N 85-գմ

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002թ.

թիվ 194-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տարածքային բաժին` մինչև փետրվարի 25-ը, որն ամփոփը` ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև մարտի 15-ը, որն ամփոփը` ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև մարտի 20-ը

 

Ներկայացնում են՝

Նախադպրոցական

հիմնարկները

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200..թ. համար

 

Բաժին 1. Նախադպրոցական հիմնարկի տեսակը /նշել/

o մանկապարտեզ   o մսուր
o մսուր–մանկապարտեզ   o դպրոց–մանկապարտեզ
Բաժին 2. Նախադպրոցական հիմնարկի աշխատանքային ռեժիմը /նշել/  

o հնգօրյա

o վեցօրյա o շուրջօրյա

 

Բաժին 3. Նախադպրոցական հիմնարկի սենյակները, օժանդակ տարածքները և դրանց մակերեսները

 

Տողի համարը

 

Քանակը

Մակերեսը, քառ. մ

Ա

Բ

1

2

301

Ընդամենը

   

302

 այդ թվում՝ ընդունարան

   

303

 առանձնասենյակ

   

304

 խաղասենյակ

   

305

 ննջասենյակ

   

306

 հարդարասենյակ

   

307

 բուֆետ/ճաշարան

   

308

 բուժական սենյակ

   

309

 օժանդակ սենյակ

   

310

 այլ

   

311

Շենքին կից տարածք

   

 

Բաժին 4. Երեխաների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային բաշխվածության

 

Տողի համա-
րը

 

Ընդամենը

նրանցից` ըստ տարիքի

Երեխաների
ընդհանուր թվաքանակից սովորում են հանրակրթական դպրոցի 1-ին դասարանի
ծրագրով

մինչև 1.5

1.5-ից մինչև 3

3 և բարձր

ընդա- մենը

նրանցից մինչև սեպտեմբերի
1-ը կլրանա

6 տարին

7 տարին

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

401

Երեխաների թվաքանակը տարեվերջին

             

402

այդ թվում աղջիկներ

             

Բաժին 5. Խմբերի և տեղերի առկայությունը տարեվերջին

Տողի համա-րը

 

Խմբերի քանակը

Երեխաների թվաքանակը խմբերում

Տեղերի
քանակը

ընդա-
մենը

այդ թվում՝ 3 և բարձր տարիքի երեխաների

ընդա-
մենը

նրանցից` աղջիկներ

այդ թվում` 3 և բարձր տարիքի

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

501

 Ընդամենը

             

502

 դրանցից շուրջօրյա խմբեր

             

503

հատուկ նշանակության խմբեր

սանատոր

             

504

լսողության խանգարումներով երեխաների

             

505

խոսքի խանգարումներով երեխաների

             

506

խնամքի, հսկողության և առողջապահական խմբեր

             

507

 դրանցից՝ հաճախակի և երկարատև
հիվանդացող երեխաների

             

508

տեսողության խանգարումներով երեխաների

             

509

մտավոր հետամնաց երեխաների

             

510

հենաշարժական ֆունկցիայի խանգարումներով երեխաների

             

511

այլ /նշել/

             

 

Բաժին 6. Հաճախումները

 

Տողի համարը

 

Ընդամենը

նրանցից` աղջիկներ

այդ թվում 3 և բարձր տարիքի

նրանցից` աղջիկներ

Ա

Բ

1

2

3

4

601

Խմբերում երեխաների անցկացրած օրերի քանակը

       

602

Երեխաների կողմից բաց թողած օրերի քանակը

       

603

 այդ թվում՝ երեխաների հիվանդության պատճառով

       

604

 այլ պատճառներով

       

605

Տարվա ընթացքում հիմնարկի աշխատած օրերի քանակը

   

 

Բաժին 7. Հիվանդացության դեպքերի քանակը

 

Տողի համա-րը

Հիվանդության անվանումը և կոդը ըստ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման (IX վերանայման)

Գրանցված հիվան- դացությունների դեպքերի քանակը

դրանցից` աղջիկների մոտ

այդ թվում՝ 3 և բարձր տարիքի երեխաների մոտ

դրանցից` աղջիկների մոտ

Ա

Բ

1

2

3

4

701

Ընդամենը հիվանդություններ

       

702

 այդ թվում`
վիրուսային դիզինտերիա /004/

       

703

 հայտնաբերված, չհայտնաբերված և չճշտված վիրուսների հետևանքով առաջացած էնտերիտ կոլիտ /008/ և գաստրոէնտերիտ /009/

       

704

 սկարլատինա /034.1/

       

705

 անգինա (սուր տոնզիլիտ) /463/

       

706

 գրիպ և վերին շնչուղիների սուր ինֆեկցիա /465 և 487/

       

707

 պնևմոնիա /480- 486/

       

708

 դժբախտ պատահարներ, թունավորումներ, վնասվածքներ /809-999/

       

709

 այլ հիվանդություններ

       

710

         

711

         

712

         

713

         

 

Բաժին 8. Աշխատակազմն ըստ կրթական մակարդակի և պահանջարկը

 

Տողի համարը

 

Աշխա-
տողների
թվա-
քանակը
տարե-
վերջին

այդ թվում` ըստ կրթական մակարդակի

Թափուր տեղերի քանակը տարե-
վերջին

բարձրա-
գույն

այդ թվում՝
կանայք

թերի բարձ-
րագույն

այդ
թվում՝
կանայք

միջին մասնագի- տական

այդ թվում`
կանայք

ընդա-
մենը

այդ թվում՝
կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801

Ընդամենը

                 

802

 այդ թվում՝
վարիչ

                 

803

 դաստիարակներ

                 

804

 նրանցից՝ ավագ դաստիարակներ
/մեթոդիստներ/

                 

805

 դաստիարակների օգնականներ

                 

806

 երաժշտական ղեկավար

                 

807

 ուսուցիչ դեֆեկտոլոգ

                 

808

 ուսուցիչ լոգոպեդ

                 

809

 այլ մանկավարժներ

                 

810

 բուժքույր

                 

811

 խոհարար

                 

812

 սպասարկող այլ անձնակազմ

                 

 

Բաժին 9. Մանկավարժա-դաստիարակչական աշխատակազմն ըստ աշխատանքային ստաժի

 

Տողի համա-
րը

 

Աշխատանքային ստաժը

մինչև 5 տարի

6-10 տարի

11-15 տարի

16 և ավելի

Ա

Բ

1

2

3

4

901

Ընդամենը

       

902

այդ թվում` կանայք

       

 

Բաժին 10. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը

 

(հազ. դրամ)

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-

սական

միջոց-

ների

մնա-

ցորդը

տարե-

վերջին

ընդա-
մենը
այդ թվում ընդա-
մենը
այդ թվում

մնա-
ցորդը
տարե-
սկզբին

ֆինանսական    մուտքերը

նյու-
թա-
կան
ծախ-
սեր

ոչ նյու-
թա-
կան
ծառա-
յություն-
ների
վճա-
րումներ

գոր-
ծուղ-
ման
ծախ-
սեր

աշխա-
տա-
վարձ և
դրան
հավա-
սարեց-
ված
վճա-
րում-
ներ

պար-
տա-
դիր

սոցիա-

լական

ապա-
հովա-
գրա-
կան
վճար-
ներ

գրա-

դարա-

նային

 ֆոնդի

 համա-

լրման

հիմ-

նա-

վերա-

նորոգ-

ման,

գույքի և

սար-

քավո-

րում-

ների

ձեռք

բերման

այլ

ծախ-

սեր

ընդա-
մենը

այդ թվում

բյուջեից
(պետական և
համայնքային)

նվիրա-
տվու-
թյուն-
ներ

վարձա-
կալու-
թյու-
նից

այլ
եկա-
մուտներ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                                 

 

   

Ղեկավար՝

     

Կատարող ________________

 

Անուն, ազգանուն_____________

     

Հեռ.____________________

 

Պաշտոն ___________________

     

___ _______________ 200 թ.

 

Ստորագրություն _____________