Համարը 
N 20-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.04.18-2022.05.01 Պաշտոնական հրապարակման օրը 26.04.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
22.04.2022
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.04.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.05.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 6-Ի ԹԻՎ 88-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

22 ապրիլ 2022 թ.

N 20-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 6-Ի ԹԻՎ 88-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈւՄ ԵՄ

 

1. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Բժշկական մի շարք փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 88-Ն հրամանում`

1) 1-ի կետը լրացնել նոր 14-րդ ենթակետով` հետևյալ բովանդակությամբ.

 «14) ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների հաշվառման էլեկտրոնային մատյանի ձևը` համաձայն Հավելված 14-ի»,

2) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«2. Սույն հրամանի 1-ին կետով հաստատված փաստաթղթերը վարվում և/կամ տրամադրվում են էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով, բացառությամբ 1-ին կետի 5-րդ և 14-ով ենթակետերով հաստատված փաստաթղթերի, որոնք վարվում են միայն էլեկտրոնային տարբերակով»,

3) լրացնել Հավելված 14` համաձայն Հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարի

2022 թվականի ապրիլ «22»-ի

թիվ 20-Ն հրամանի

 

«Հավելված 14

Հայաստանի Հանրապետության

 առողջապահության նախարարի

 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի

թիվ 88-Ն հրամանի

 

ՁԵՎ

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԱՏՅԱՆ

 

Հ/Հ

Ամսաթիվ

Ելք

Պացիենտի ազգանուն, անուն հայրանուն

Ծննդյան ամսաթիվ

Հասցե, Հեռախոսա- համար

Մասնա-գիտություն, զբաղեցրած պաշտոն

Տվյալ բԺշկական հաստատության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի համարը

Այլ բժշկական հաստատության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի համարը

ընթա-ցիկ

նախ- նական

շարունա- կությունը

նախ-նական

շարունակությունը

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Ժամանա-կավոր անաշխա-տունա-կության թերթիկը բացող բժշկի անուն-ազգանուն

ժամանա-կավոր անաշխա-տունա-կության թերթիկը փակող բժշկի անուն-ազգանունը

Ազատված է աշխա-տանքային պարտա-կանությունների կատարումից` որ օրվանից

Ազատված է աշխա-տանքային պարտա-կանությունների կատարումից - մինչև որ օրը

Աշխատանքից ազատելու օրացուցային օրերի ընդհանուր թիվը

Որերորդ անգամ է ներկայացել

ԲՍՓՀ ուղարկման ամսաթիվը

ԲՍՓՀ-ի եզրակա-ցությունը

Նշում պացիենտին այլ բժշկական հաստա-տություններ ուղեգրելու վերաբերյալ

Աշխա-տանքի վայրը

Ախտորոշումը` Նախնական, վերջնական

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
»:

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 26 ապրիլի 2022 թվական: