Համարը 
N 211-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.12.23/31.1  Հոդ.297
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
10.09.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.09.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 4-ՄՊ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
11 դեկտեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302344

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

10 սեպտեմբերի 2002 թ.
ք. Երևան

N 211-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 4-ՄՊ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն բնապահպանության ընթացիկ ծախսերի մասին» Ձև թիվ 4-մպ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
10 սեպտեմբերի 2002 թ. թիվ 211-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 4-ՄՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերի մասին» ձև N 4-մպ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են այն իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը (որոնք ունեն մաքրող կայանքներ կամ իրականացնում են բնապահպանական միջոցառումներ) և որոնք նախապես տեղեկացվում են այդ մասին:

3. Կազմակերպությունները հաշվետվությունը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տարածքային բաժին՝ փետրվարի 25-ին, որն ամփոփը՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն՝ մարտի 5-ին, որն էլ ամփոփը՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն՝ մարտի 10-ին:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

 

5. Տող 101-ում բերվում է բնապահպանությանն ու բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործմանը նպատակաուղղված բոլոր ընթացիկ ծախսերը, ինչպես նաև բնապահպանությունը վերահսկող օրգաններին Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից հատկացումները: Այս տողում չեն ընդգրկվում կապիտալ ներդրումների և կապիտալ վերանորոգման հաշվին իրականացված միջոցառումները:

6. Տող 102-ում ընդգրկվում են հետևյալ միջոցառումների և օբյեկտների պահպանման ու շահագործման ծախսերը.

1) արտադրական և կոմունալ հոսքաջրերի մեխանիկական, ֆիզիկա-քիմիական և կենսաբանական մաքրման կայանների (կայանքների), հոսքաջրերի խորացված մաքրման կառուցվածքների և կայանքների (ընդգրկած ոռոգման հողագործական և ներծծման դաշտերը), հոսքաջրերի մաքրման մեթոդների մշակմամբ զբաղվող փորձնական կայանների և արտադրամասերի, ջրամբարները կամ ստորգետնյա ջրերն աղտոտող հեղուկ թափոնների հավաքման, տեղափոխման, վերամշակման և չեզոքացման կայանքների և կառուցվածքների ծախսեր,

2) ջրային տրանսպորտային միջոցներից տնտեսական-կենցաղային հոսքաջրերի և աղբի ընդունման, կուտակման և մաքրման ափային կառուցվածքների, հոսքաջրերի առաջնային մաքրման առանձին կառուցվածքների (նավթաորսիչների, յուղաորսիչների, նստվածքների վնասազերծման հարմարանքների և ֆլետացիոն, չեզոքացման կայանքների), քաղաքների և այլ բնակավայրերի հոսքաջրերը մաքրման կայաններ տեղափոխող կոյուղու ցանցերի, հոսքաջրերը ներծծման դաշտեր, ոռոգման դաշտեր, հատուկ կառուցված կուտակիչներ և գոլորշիացման հարմարանքներ տեղափոխող կոյուղու ցանցերի, կոմունալ հոսքաջրերի մաքրման կառուցվածքների, արդյունաբերական հոսքաջրերի տեղափոխման (ներառած տարածքի հեղեղաջրերը), արտահրապարակային կոյուղու ցանցերի և նրանց վրա եղած կառուցվածքների (մղման կայաններ, վթարային ջրեր և բարձր կոնցենտրացիայով հոսքաջրերի հավաքիչ կուտակիչներ և մաքրման կայաններ տեղափոխող ցանցեր) ծախսեր: Ընդ որում հիմնական հաղորդակցության կառույցների մեջ չեն մտնում իրավաբանական անձանց, հիմնարկների, անհատ ձեռնարկատերերի ներհրապարակային ցանցերը: Եթե քաղաքային, արդյունաբերական և այլ կոյուղու ցանցեր չեն միանում մաքրման կայաններին և նախատեսված են հոսքաջրերը բնական ջրատարներ թափելու համար, ապա այդ ցանցերի պահպանման և շահագործման ծախսերը այս տողում չեն բերվում,

3) հավասարակշռության ու նավակողերի մաքրման ափային և լողացող մաքրման կայանների ծախսեր,

4) փակ ցիկլով ջրամատակարարման համակարգերի (հաշվի առած նաև այդ հոսքաջրերի նախնական մաքրման և նախապատրաստման համակարգերը, որոնցից հետո վերադարձվող ջուրն օգտագործվում է տեխնիկական նպատակների համար), ընդգրկված տարբեր նստվածքահանքերի հիդրոհեռացման, հիդրոզոլահեռացման, տեխնիկական ջրամատակարարման համակարգերի, գետերի, լճերի, ներքին ջրերի մակերեսից նավթի և այլ կոշտ, հեղուկ թափոնների, աղբի հավաքման կայանների և սարքավորումների, ինչպես նաև գործող կայանքների միջազգային համաձայնագրերին համապատասխան վերազինման միջոցառումների ծախսեր,

5) ջրերի վտանգավոր ներգործությունը կանխող, ինչպես նաև բնապահպանական (սանիտարա-առողջարանային նպատակներով) բացթողումներն ապահովող հատուկ ջրամբարների պահպանման ու շահագործման ծախսերը: Հիդրոէներգետիկ, իռիգացիոն կամ արտադրական այլ նշանակության ջրամբարների պահպանման ու շահագործման ծախսերն այստեղ չեն ընդգրկվում,

6) հունային աէրացիոն կայանների և միջճյուղային նշանակության այլ ջրապահպան օբյեկտների ծախսեր,

7) ջրնետի բաժանման (ելքամասում ցրման) կառուցվածքների ծախսերը,

8) ներծծման դաշտերի, ոռոգման նպատակով կառուցված հատուկ կուտակիչների, գոլորշիացնող և նստեցնող կառուցվածքների աղտոտված հոսքաջրերի ջրնետի իրականացման ծախսերը, որոնք չեն բերում մակերեսային և խորքային պաշարների աղտոտման,

9) փոքր գետերի հոսքի կարգավորման իրականացման, նրանց հուների մաքրման և այլ միջոցառումների ծախսերն՝ ուղղված փոքր գետերի բարենպաստ հիդրոլոգիական ռեժիմի և սանիտարական վիճակի պահպանմանը,

10) կոյուղու (հոսքաջրերի) և դրենաժային ջրերի բազմակի օգտագործման և նրանց որակի բարձրացման միջոցառումների (կուտակման տարաներ, պարզարանների, աէրացիայի կառուցվածքներ, կենսաբանական ջրանցքներ, բուսասպանիչ և թունաքիմիկատների մուտքը ջրատարներ արգելող մեմբրաններ և այլն) ծախսերը,

11) գետերի ավազաններում ջրատնտեսական համալիրների կառավարման ավտոմատ համակարգերի տեղակայման և սպասարկման (հոսքաջրերի, բնական ջրերի որակի ստուգման, բաշխման, ջրային պետական կադաստրի, ջրերի օգտագործման տվյալների սկզբնական հաշվառման, պետական հաշվառման) ծախսերը,

12) օգտագործված ջրերից թանկարժեք նյութերի կորզման հարմարանքների և արտադրամասերի շահագործման ծախսերը: Դրա մեջ մտնում են այն հարմարանքներն ու արտադրամասերը, որոնք ջրային լուծույթներից կորզում են օրգանական լուծիչներ, գալվանական և տրավիլային լուծույթներից՝ մետաղներ և այլ թանկարժեք միացությունների բաղադրիչներ, օգտագործված ջրերից՝ կալցիումի, մագնեզիումի, նատրիումի, ֆտորային և այլ միացություններ:

7. Այս տողում ցույց չեն տրվում կոմունալ-կենցաղային և արդյունաբերական ջրամատակարարման խողովակաշարերի և շահագործման, ինչպես նաև վերցվող ջրի նախնական մաքրման (նախապատրաստման) ծախսերը, ջրատնտեսական համակարգերից ջրառի համար արդյունաբերական օբյեկտների գումարային վճարները, ջրային օրենսդրության խախտման տուգանքները:

8. Տող 103-ում բերվում են այլ իրավաբանական անձանց, հիմնարկներին, անհատ ձեռնարկատերերին իրենց հոսքաջրերի ընդունման և մաքրման դիմաց կատարված ընդհանուր վճարները:

9. Տող 104-ում ընդգրկվում են հետևյալ սարքավորումների և կայանքների պահպանման ու շահագործման ծախսերը.

1) տեխնոլոգիական սարքավորումներից և օդափոխության հարմարանքներից (մթնոլորտ արտանետելուց անմիջապես առաջ) անջատված գազերից թունավոր նյութերի որսման և ուտիլիզացման կայանքների ծախսերն՝ այն դեպքում, երբ այդ կայանքներն իրենց նշանակությամբ սանիտարական են, այսինքն ապահովում են վնասակար նյութերի մթնոլորտային արտանետման նվազեցում,

2) փորձաարդյունաբերական կայանքների և արտադրամասերի պահպանման և շահագործման ծախսերն, որոնք զբաղվում են անջատվող գազերից վնասակար բաղադրիչների որսման մեթոդների և տեխնոլոգիաների մշակմամբ,

3) օդային ավազանի աղտոտվածության վերահսկողության ավտոմատ համակարգերի և լաբորատորիաների պահպանման և շահագործման ծախսերը,

4) ավտոմեքենաների արտանետած գազերի թունավորության աստիճանի ստուգման, վերահսկման-կարգավորման կետերի պահպանման և շահագործման ծախսերը:

10. Մթնոլորտապահպան չեն համարվում տեխնոլոգիական, սխեմատիկ և հանքային հումքից նախատեսված արտադրանքի ստացման (տեխնիկական ածխածնի ստացման գործարանների ռեակտորներից անջատված, ֆոսֆորի գործարաններում դեղին ֆոսֆորի արտադրության հումքաթերմիկ վառարաններից անջատված, քիմիական գործարաններում ծծմբական թթվի արտադրության «եռացող շերտեր» վառարանից անջատված գազերի մաքրումը և այլն) տարրեր հանդիսացող գազափոշեորսիչ հարմարանքներն ու սարքավորումները:

11. Մթնոլորտային օդի պահպանության ընթացիկ ծախսումների մեջ չեն մտնում տեխնոլոգիական, արտասանիտարական բարեկարգում հանդիսացող միջոցառումների և գազատարների (գազատեղափոխիչների), ծխածծիչների (օդափոխիչների), աշխատանքային տեղերում սանիտարահիգիենիկ նորմալ պայմաններ ապահովող օդափոխության և օդաորակափոխիչ կայանքների շահագործման, սանիտարապահպանիչ գոտու կազմակերպման, կանաչ տնկարկների պահպանման ծախսերը և այլն:

12. Որպես բացառություն, մթնոլորտային օդի պահպանության ընթացիկ ծախսումների մեջ հաշվառում են պոչային գազերի այրման կամ այլ մեթոդներով վերամաքրող սարքավորումների և հարմարանքների պահպանման ու շահագործման ծախսերը, քանի որ դա համարվում է արտանետումների նվազեցման (կանխման) միջոցառում: Բացառիկ դեպքերում կարելի է մտցնել նաև օդածծիչ-փչող մեխանիզմի շահագործման ծախսերը, եթե նրանց տիպի ընտրությունն անմիջականորեն կախված է գազափոշեորսիչ սարքերի ստեղծած դիմադրությունից:

13. Տող 105-ում բերվում են թափոնների պահպանման համար նախատեսված հատուկ տեղերի (կուտակիչների), ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր թափոնների վնասազերծման հարմարանքների և կայանքների պահպանման ու շահագործման ծախսերը: Այստեղ հաշվառվում են նաև արտադրական թափոնների (այդ թվում հոսքաջրերից, օդափոխության համակարգերից և անջատվող գազերից որսված կոշտ նյութերի) ոչնչացման, թափոնակուտակիչներ կամ ոչնչացման վայրեր դրանց տեղափոխման ընթացիկ ծախսերը:

14. Տող 106-ում բերվում են թափոնները թափոնակուտակիչներ, վնասազերծման և ոչնչացման վայրեր տեղափոխող իրավաբանական անձանց, հիմնարկներին, անհատ ձեռնարկատերերին ծառայությունների դիմաց կատարված վճարները:

15. Տող 107-ում բերվում են հողերի ռեկուլտիվացիայի, բերքատու շերտի հանման, տեղափոխման, պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև այն հատուկ մեխանիզմների շահագործման ծախսերը: Կապիտալ ներդրումների հաշվին կատարած ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներն այստեղ չեն հաշվառվում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

 

16. Տող 201-ում բերվում են բնապահպանության հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգման ընդհանուր ծախսերը, որից առանձնացվում են մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերն որսող և վնասազերծող (տող 202), հոսքաջրերի մաքրման, ջրային պաշարների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման (տող 203), թափոնների մշակման, վնասազերծման և ոչնչացման (տող 204) և բնապահպանական այլ (205) հիմնական միջոցների հիմնական վերանորոգման ներդրումների ծավալները:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

 

17. Տող 301-ում բերվում է շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնական արտադրական միջոցների միջին տարեկան վերագնահատված ընդհանուր հաշվեկշռային արժեքը, որից առանձնացվում են ջրային պաշարների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման (տող 302), մթնոլորտային օդի պահպանության (տող 303), թափոնների մշակման, վնասազերծման և ոչնչացման (տող 304) և բնապահպանական այլ (տող 305) հիմնական միջոցների միջին տարեկան արժեքները:

  

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգի»

 

Ում է ներկայացվում

______________________________________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում

______________________________________________________________

(անվանումը)

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը* /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                        /_/_/_/_/_/_/_/_/

Մարզը________________________________________             /_/_/

Գտնվելու վայրը__________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն__________________________________________

* լրացվում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականից


Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական
տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ
արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ)
ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

Տրամադրված տեղեկությունների
գաղտնիության պահպանումը
երաշխավորվում է օրենքով


Ձև N 4-մպ


տարեկան


Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության
պետական խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 211-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ  Ազգային վիճակագրական ծառայության
(ՀՀ ԱՎԾ) մարզային գործակալության
տարածքային բաժին մինչև փետրվարի
25-ը,
որն` ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակա-
լություն մինչև մարտի 15-ը, որն՝ ՀՀ ԱՎԾ
մինչև մարտի 30-ը

 

Ներկայացնում են՝

Իրավաբանական անձինք, հիմնարկները,
անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ունեն
մաքրող կառուցվածքներ և իրականացնում
են բնապահպանական միջոցառումներ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200….թ. համար

Բ ա ժ ի ն  1

Բնապահպանության ընթացիկ ծախսեր

Տողի
համարը

 

Ընդամենը,
հազ. դրամ

Ա

Բ

1

101

Ընդամենը

 

102

այդ թվում՝

ջրային պաշարների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման

 

103

որից՝ վճարված այլ կազմակերպություններին ՝ հոսքաջրերի ընդունման և մաքրման դիմաց

 

104

մթնոլորտային օդի պահպանության

 

105

թափոններից և այլ վնասակար նյութերից հողի պահպանության

 

106

որից՝ վճարված այլ կազմակերպություններին թափոնների ընդունման, պահպանման, վնասազերծման և ոչնչացման դիմաց

 

107

հողերի վերամշակման (ռեկուլտիվացիա)

 

108

 

 

Բ ա ժ ի ն  2

Բնապահպանության հիմնական արտադրական միջոցների հիմնական վերանորոգման ծախսեր

Տողի
համարը

 

Ընդամենը,
հազ. դրամ

Ա

Բ

1

201

Ընդամենը

 

202

այդ թվում՝

մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերն որսող և վնասազերծող կառուցվածքների, սարքավորումների, հարմարանքների

 

203

հոսքաջրերի մաքրման, ջրային պաշարների պահպանման և արդյունավետ օգտագործման կառուցվածքների և հարմարանքների

 

204

թափոնների մշակման, վնասազերծման և ոչնչացման

 

205

 

 

Բ ա ժ ի ն  3

Բնապահպանության հիմնական արտադրական միջոցների միջին տարեկան արժեքը

Տողի
համարը

 

Ընդամենը,
հազ. դրամ

Ա

Բ

1

301

Ընդամենը

 

302

այդ թվում՝

ջրային պաշարների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման

 

303

մթնոլորտային օդի պահպանության

 

304

թափոնների մշակման

 

305

 

 

Հաշվետվությունը լրացնող բացատրություններ __________________________________
_______________________________________________________________

Կատարող ___________________

Հեռ. __________________

____________________ 200_թ.

Ղեկավար

Անուն, ազգանուն ___________________

Պաշտոն _________________________

Ստորագրություն ____________________