Համարը 
N 214-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.12.23/31.1  Հոդ.300
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
10.09.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.09.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 5-ԵՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
22 նոյեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302313

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

10 սեպտեմբերի 2002 թ.
ք. Երևան

N 214-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 5-ԵՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշռի մասին» Ձև թիվ 5-եհ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի1-ի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
10 սեպտեմբերի 2002 թ. թիվ 214-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 5-ԵՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշռի մասին» ձև N 5-եհ (տարեկան) ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն` մինչև հունիսի 1-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունն օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետվային հաշվեկշիռների, նրանց քննարկման արձանագրությունների, պաշարների նախատեսված աճի կատարման տարեկան հաշվետվային տվյալների հիմնավորման արձանագրությունների, հանքային հումքի հետախուզված պաշարներով կազմակերպությունների ապահովվածության մասին տվյալների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության, պետական կազմակերպությունների, կոնցեռնների և այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ստացված հետախուզված հանքավայրերի` ըստ իրենց արդյունաբերական յուրացման աստիճանի բաշխման նյութերի հիման վրա, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օգտակար հանածոների պաշարների պետական հանձնաժողովի արձանագրությունը, կազմում է օգտակար հանածոների հաշվետվային պաշարների ամփոփ հաշվեկշիռը:

  

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 

ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգի» 

 

Ով է ներկայացնում _________________________________________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն __________________________________________


Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական
տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ
արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ)
ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

Ձև N 5-եհ
տարեկան


Հաստատված է՝ ՀՀ
վիճակագրության պետական
խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 214-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ  Ազգային վիճակագրական
ծառայություն

 

Ներկայացնում է՝

ՀՀ բնապահպանության
նախարարությունը

 

Հաշվետվության ներկայացման
ժամկետը՝ մինչև հունիսի 1-ը

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՄԱՍԻՆ

200….թ. համար

_____________________200....թ. Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշիռ

(օգտակար հանածո)

 

Պաշարների չափման միավորը _________________ ______

Հ/հ Մարզը կազ-
մակեր- պու-
թյունը, հանքա-
վայրը, տեղա-
մասը, տեղա-
դիրքը
ա) իրաց-
ման աստի-
ճանը, տարին,
բ) կազմա-
կեր-
պության տարեկան հզորու-
թյունը,
գ) պաշար-
ների հաշվարկ-
ման խորու-
թյունը, մ,
դ) արդյու-
նահան-
ման խորու-
թյունը, մ,
ե) մակա-
բացման գործա-
կիցը
ա) օգ-
տա-
կար հանա-
ծոյի տեսա-
կը,
բ) օգ-
տա-
կար բաղա-
դրիչ-
ների և վնա-
սա-
կար խառ-
նուրդ-
ների միջին պարու-
նա-
կու-
թյունը (օգտա-
կար հանա-
ծոյի
ելքը)
Պաշար- ներն ըստ կար-
գերի
A
B
C1 A+B+C1 C2
Պաշար-
ներն առ 01.01.200...թ.
Հաշվեկշռային պաշարների շարժը
200... թ. ընթացքում
Պաշար-
ներն առ 01.01.200..թ.
ՊՊՀ-ի կողմից հաստատված հաշվեկշռային պաշարները 1) արդ-
յունահան-
ման ընթաց-
քում նախա-
գծային կորուստ-
ները, %
2) հան-
քաքարի աղքա-
տա-
ցումը, %
A+B+C1 կարգի պաշար-
ներով կազմա-
կեր-
պու-
թյան ապա-
հով-
վածու-
թյունը (տարի) ա) ամ-
բողջ պաշար-
ներով, բ) մշակ-
ման նախա-
գծային եզրա-
գծում
հաշ- վեկըշ- ռա-
յին
արտա-
հաշ-
վե-
կըշ-
ռա-
յին
ար-
դյու-
նա-
հա-
նու-
մը
կո-
րուստ- ների արդյու-
նա- հան-
ման ըն-
թաց-
քում
հետա- խու- զում (+ կամ
-)
վերա- գնա-
հա- տում (+ կամ
-)
Չհաս-
տատ-
ված պա-
շար-
ների դուրս գրում
Տեխ-
նի-
կա-
կան սահ-
ման-
ների փոփո-
խու-
թյուն
հաշ-
վեկըշ-
ռա-
յին
արտա-
հաշվե-
կշռա-
յին
ա) ընդա-
մենը A+B+C1 և C2 կար-
գերով,
բ) հաս-
տատ-
ման ամսա-
թիվը, արձա-
նա-
գրու-
թյան համարը
գ) բար-
դության
աստի-
ճանը
Պա-
շար-
ների մնա-
ցորդն ըստ A+B+C1 կար-
գերի
Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

 

 

                                   

Կատարող ___________________

 

Հեռ. __________________

 

____________________ 200_թ.

Ղեկավար

Անուն, ազգանուն ___________________

 

Պաշտոն _________________________

 

Ստորագրություն ____________________