Համարը 
N 1565-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.09.20-2021.10.03 Պաշտոնական հրապարակման օրը 25.09.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
24.09.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.09.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.09.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
15.12.22 N 1920-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում 2024 թվականի հունվարի 1-ից:
26.01.23 N 105-Ն որոշման փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում նույն որոշման պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող երեսուներորդ օրը:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 344-Ն, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 346-Ն, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 5-Ի N 401-Ն ՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի N 350-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

24 սեպտեմբերի 2021 թվականի N 1565-Ն

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 344-Ն, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 346-Ն, 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 5-Ի N 401-Ն ՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի N 350-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետով և 15-րդ հոդվածով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննություն անցկացնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության անցկացման կարգը հաստատելու մասին» N 344-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության փաստաթղթին (կտրոնին) ներկայացվող պահանջները և շրջանառության կարգը հաստատելու մասին» N 346-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության կայանների սարքավորումները մրցույթով ընտրված մատակարարող կազմակերպության միջոցով ձեռք բերելու մասին» N 401-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության անցկացման և տեխնիկական զննության փաստաթղթին (կտրոնին) ներկայացվող պահանջները և շրջանառության կարգը հաստատելու մասին» N 350-Ն որոշումները:

3. 2023 թվականի հունվարի 1-ից տեխնիկական զննության կայաններում օգտագործվող՝ սույն որոշման հավելվածի N 3 ցանկի 5-րդ և 8-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական արատորոշման միջոցները պետք է հնարավորություն ունենան տվյալները փոխանցելու տեխնիկական զննության միասնական շտեմարանին։

4. Մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, սույն որոշման հավելվածի N 2 ցանկի՝ շարժիչը և դրա համակարգերն ստուգման աշխատանքների 1-ին և 2-րդ կետերով հայտնաբերված անսարքությունների դեպքում արատորոշման քարտում կատարվում է համապատասխան նշում, որի մասին տեղեկացվում է տրանսպորտային միջոցի տիրապետողին կամ սեփականատիրոջն անսարքությունը մինչև 2023 թվականի հունիսի 1-ը վերացնելու մասին։

5. Շրջանառության մեջ գտնվող տեխնիկական զննության այն կտրոնները, որոնք ձեռք բերողները տրանսպորտային միջոցները չեն ներկայացրել տեխնիկական զննության կայան տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության ծառայություն ստանալու համար, կարող են ներկայացվել մինչև 2022 թվականի հունվարի 30-ը։ Սույն դեպքերում կայանները կարող են կտրոնների հավելվածները ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն՝ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարում ստանալու համար։

5.1. 2021 թվականի հունվարի 20-ի «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» N ՀՕ-58-Ն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննություն իրականացնելու վճարը հավաստող անդորրագրերը (բացառությամբ բնապահպանական հարկի և գույքահարկի մասով) տեխնիկական զննության կայանները կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն՝ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարում ստանալու համար։

(5.1-ին կետը լրաց. 05.01.22 N 15-Ն)

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

24.09.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության անցկացման կարգը:

2. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննությունը (այսուհետ` տեխնիկական զննություն) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան լիցենզավորված իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի արտադրական բազայում (այսուհետ` տեխնիկական զննության կայան)` տեխնիկական արատորոշման միջոցների օգտագործմամբ:

3. Տեխնիկական զննությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքով` օրենքով սահմանված կարգով հաստատված սակագնով։

 

II. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

4. Տեխնիկական զննության հիմնական նպատակներն են`

1) ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերի, կանոնների, ստանդարտների և տեխնիկական նորմերի պահանջներին, ինչպես նաև վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետման տեխնիկական նորմատիվներին տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և կահավորանքի համապատասխանության ապահովումը.

2) շահագործման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքում ինքնակամ և երթևեկության անվտանգությանն սպառնացող փոփոխությունների կատարման կանխումը.

3) տեխնիկական զննության անցկացման արդյունքների մասին համապատասխան կառավարման մարմիններում տեղեկատվական բազայի վարումը` նրանց կողմից սահմանվող կարգով:

5. Տրանսպորտային միջոցները ենթակա են տեխնիկական զննության՝ օրենքով սահմանված պարբերականությամբ:

6. Տրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զննության պետք է ներկայացվի մինչև նախորդ տեխնիկական զննությամբ տրամադրված արատորոշման քարտում նշված ամսվա վերջին օրը:

 

III. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

7. Տեխնիկական զննություն անցկացնելու համար տրանսպորտային միջոցի տիրապետողը կամ սեփականատերը տեխնիկական զննության կայան է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցը և հետևյալ փաստաթղթերը`

1) տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը, իսկ նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ` տրանսպորտային միջոցի մաքսային փաստաթղթերը.

2) փոխադրամիջոցների գույքահարկի պարտավորությունների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանքը (և/կամ վճարման անդորրագիրը): Նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ փոխադրամիջոցների գույքահարկի պարտավորությունների կատարման մասին տեղեկանքը չի ներկայացվում.

3) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկի վճարման անդորրագիրը:

7.1. Տեխնիկական զննություն իրականացնողն էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ստուգում է հարկադիր կատարողի որոշմամբ տրանսպորտային միջոցի հետախուզման բացակայության հանգամանքը:

(7.1-ին կետը լրաց. 05.01.22 N 9-Ն)

7.2. Տեխնիկական զննություն իրականացնողի կողմից տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննություն չի իրականացվում, եթե տրանսպորտային միջոցի տիրապետողի կամ սեփականատիրոջ կողմից`

1) չի ներկայացվել սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերից որևէ մեկը, կամ

2) տեխնիկական զննություն իրականացնողի կողմից էլեկտրոնային համակարգի միջոցով տրանսպորտային միջոցի հետախուզման բացակայության ստուգման հիման վրա հաստատվել է հարկադիր կատարողի որոշմամբ տրանսպորտային միջոցի հետախուզման առկայությունը:

(7.2-րդ կետը լրաց. 05.01.22 N 9-Ն)

8. Տեխնիկական զննության անցկացման վճարումները կատարվում են տեխնիկական զննության կայաններում տեղակայված վճարային տերմինալների, պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի, ինչպես նաև բանկային կամ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջոցով։

 

IV. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

9. Տեխնիկական զննությունն իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից` անկախ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վայրից:

10․ Տեխնիկական զննության կայաններում տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննությունն սկսվում է տրանսպորտային միջոցը հաշվառման վկայագրի տվյալների նույնականացումից հետո։

11. Տեխնիկական զննության կայաններում կատարվում են տրանսպորտային միջոցների` սույն կարգի N 1 ցանկում նշված ագրեգատների, հանգույցների, համակարգերի և աշխատանքների տեխնիկական վիճակի ստուգման աշխատանքները:

12. Տեխնիկական զննության կայաններում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ դրանց վիճակի ստուգման համար օգտագործվող տեխնիկական արատորոշման միջոցների ցանկը և դրանց հիմնական տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են սույն կարգի N 2 ցանկում։

13. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջներին և մնացած պարամետրերի անհամապատասխանության դեպքում արատորոշման քարտում կատարվում է համապատասխան նշում։

14. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջները չբավարարած և անսարք համարված տրանսպորտային միջոցի կրկնակի զննությունը տեխնիկական զննությունից հետո 20 օրվա ընթացքում իրականացվելու դեպքում տիրապետողը կամ սեփականատերը համապատասխան արատորոշման քարտը ներկայացնում է նույն տեխնիկական զննության կայան, և տեխնիկական վիճակն ստուգվում է միայն այն ցուցանիշների գծով, որոնք հիմք են հանդիսացել նախորդ զննության ժամանակ արձանագրված անհամապատասխանությունների համար:

15. Տեխնիկական զննության իրականացման գործընթացը տեսաձայնագրվում է, որի ձայնագրությունները կայանում պահպանվում են մեկ տարի ժամկետով։

 

V. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

16. Տեխնիկական վիճակի ստուգման արդյունքի հիման վրա էլեկտրոնային եղանակով ձևակերպվում է տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության արատորոշման քարտը (այսուհետ` արատորոշման քարտ)՝ համաձայն ձևի:

17. Արատորոշման քարտերը տեխնիկական զննության միասնական շտեմարանում պահպանվում են 10 տարի ժամկետով։

18. Արատորոշման քարտը տպվում է նաև թղթային եղանակով` մեկ օրինակից: Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի հսկիչի և տրանսպորտային միջոցը տիրապետողի կամ սեփականատիրոջ կողմից ստորագրվելուց հետո հանձնվում է վերջինիս։

19. Արատորոշման քարտի գործողության ժամկետում տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ փոփոխության դեպքում տվյալ արատորոշման քարտը պահպանում է գործողության ժամկետը։

 

VI. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 

20. Տեխնիկական զննության արդյունքում տեխնիկական զննության կայանները համապատասխան ծրագրային ապահովման միջոցով կատարում են տեխնիկական զննություն անցած տրանսպորտային միջոցների տվյալների մուտքագրում:

21. Տրանսպորտային միջոցի արատորոշման քարտում նշված բոլոր տվյալները, կառուցվածքային ու հարմարադասման մեջ կատարված փոփոխությունների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները գրանցվում են տեխնիկական զննության կայանների միասնական շտեմարանում։

22. Տեխնիկական զննության կայանների միասնական շտեմարանից օգտվում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը։

 

Ց Ա Ն Կ  N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

 

NN

ը/կ

Ագրեգատների, հանգույցների, համակարգերի և աշխատանքների անվանումները

Դիրքը` ըստ արատորոշման քարտի

Արգելակային համակարգ

1.

Արգելակային ստենդի վրա փորձարկման ժամանակ

տրանսպորտային միջոցի արգելակման համակարգերի ստուգում,

այդ թվում`

1) բանվորական արգելակային համակարգի տեսակարար արգելակման ուժերի որոշում

2) անիվների արգելակային ուժերի անհավասարաչափության գործակցի որոշում

3) կայանման արգելակային համակարգի տեսակարար արգելակման ուժի որոշում

4) բանվորական արգելակային համակարգի գործարկման ժամանակի որոշում

5) օժանդակ արգելակային համակարգի աշխատունակության ստուգում

 

 

 

 

101

 

102

 

103

104

105

2.

Արգելակային համակարգի տարրերի տեխնիկական վիճակի ստուգում

106

Ղեկային կառավարում

1.

Ղեկանիվի առավելագույն շրջադարձի անկյան և ղեկային վարման գումարային խաղի մեծության չափում

201

2.

Ղեկային կառավարման դետալների փոխադարձ տեղաշարժի և խաղի առկայության ու պարուրակային միացությունների սևեռման հուսալիության ստուգում

202

3.

Ղեկային կառավարման ուժեղարարի տեխնիկական վիճակի և աշխատունակության ստուգում

203

4.

Ղեկային կառավարման տարրերի տեխնիկական վիճակի և ամրակապման ստուգում

204

Արտաքին լուսավորման սարքեր

1.

Ներկայացվող պահանջներին արտաքին լուսավորման սարքերի քանակի, տեսակի, դասավորության, վիճակի և գույնի համապատասխանության ու սահմանված ռեժիմում դրանց աշխատունակության ստուգում

այդ թվում`

1) հեռահար և մոտակա լույսի լապտերների

2) առջևի և հետևի հակամառախուղային լապտերների

3) արգելակման ազդանշանների

4) եզրաչափային լույսերի

5) շրջադարձի ցուցիչների և վթարային ազդարարիչների

6) հետընթացի լույսերի

7) գրանցման համարանիշի լուսավորման լապտերիկի

8) լուսային անդրադարձիչների

9) ավտոգնացքի նշանների

10) հեռահար և մոտակա լույսի լապտերների ու հակամառախուղային լապտերների լույսի ուժի ստուգում

 

 

 

 

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

Հողմապակու ապակեմաքրիչներ և ապակելվացներ

1.

Հողմապակու ապակեմաքրիչների և ողողիչների վիճակի և սահմանված ռեժիմում դրանց աշխատունակության ստուգում

այդ թվում`

1) ապակեմաքրիչների

2) ապակելվացների

 

 

 

401

402

Անիվներ և դողեր

1.

Դողերի մակնիշավորմանը և տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքին, չափին և թույլատրելի բեռնվածքին դրանց համապատասխանության ու տեխնիկական վիճակի ստուգում

այդ թվում`

1) պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրության

2) դողերի վնասվածքի առկայության

3) անիվների տեղակայման

4) անվահեծերի և սկավառակների ամրակապման ու վիճակի

 

 

 

 

501

502

503

504

Շարժիչը և դրա համակարգերը

1.

Բենզինային և գազաբալոնային շարժիչի բանած գազերում վնասակար նյութերի (ածխածնի օքսիդի` CO, ածխածնի դիօքսիդի՝ CO2 և ածխաջրածինների` CH) պարունակության ստուգում

 

 

601

2.

Դիզելային շարժիչի ծխայնության ստուգում

602

3.

Սնման համակարգի սարքերի և խողովակաշարերի հերմետիկության ստուգում

603

4.

Մեխանիկական ծակվածքների ու անկիպությունների առկայության ստուգում

604

Կառուցվածքի այլ տարրեր

1.

Տրանսպորտային միջոցի և դրա ագրեգատների մականշվածքների

համապատասխանությունը հաշվառման վկայագրի տվյալներին և դրանց փոփոխման առկայությունը

 

 

701

2.

Հետին տեսանելիության հայելիների առկայության, դրանց վիճակի և ամրակապման ստուգում

 

702

3.

Ապակիների վիճակի (տեսանելիության), վարորդի նստատեղից տեսանելիությունը սահմանափակող լրացուցիչ իրերի առկայության ստուգում

 

703

4.

Կախոցքի և կարդանային փոխանցման տարրերի տեխնիկական վիճակի և ամրակապման ստուգում

 

704

5.

Վարորդի և ուղևորների նստարանների կարգավորման մեխանիզմի տեխնիկական վիճակի և ամրակապման ստուգում

 

705

6.

Ավտոբուսների սրահներից վթարային ելքերի աշխատունակության, դրանց ցուցիչների և օգտագործման կարգի վերաբերյալ ցուցումների առկայության ստուգում

 

706

7.

Ապակիների տաքացման և փչահարման սարքերի աշխատունակության ստուգում

 

707

8.

Բժշկական դեղատուփի, կրակմարիչի, վթարային կանգառի նշանի առկայության ստուգում

 

708

9.

Անվտանգության գոտիների առկայության և աշխատունակության ստուգում

709

10.

Ձայնային ազդանշանի ձայնային ուժի ստուգում

710

11.

Արագաչափի և պտույտաչափի աշխատունակության ստուգում

711

Այլ աշխատանքներ

1.

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում փոփոխությունների առկայության և դրանց վերաբերյալ համապատասխան մարմինների թույլտվության կամ համաձայնության առկայության ստուգում

 

 

801

2.

Մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցների մոտ բեռի ամրացման հարմարանքի, հատուկ թափքերի, ցիստեռնների և այլ սարքավորումների տեխնիկական վիճակի, աշխատունակության և հուսալիության ստուգում

 

 

802

 

Ց Ա Ն Կ  N 2

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՑ ՎԻՃԱԿԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

 

NN

ը/կ

Սարքավորման տեսակը

Տեխնիկական բնութագիրը

վերահսկվող (ստուգվող) պարամետրերը

չափման սահմանը

առավելագույն սխալանքը

Արգելակային համակարգի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

1.

Ստենդ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, միկրոավտոբուսների և փոքրատոննաժ բեռնատար ավտոմոբիլների արգելակային համակարգի ստուգման համար

արգելակման ուժերը

0-6.0 կՆ

5 %

կառավարման օրգանի վրա

գործադրվող ուժը

300-700 Ն

5 %

արգելակային համակարգի

գործարկման ժամանակը

0.4-2.0 վ

+/-0.03 վ

տրանսպորտային միջոցի

զանգվածը

600-4000 կգ

2 %

2.

Ունիվերսալ ստենդ` թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլների ու ավտոբուսների արգելակային համակարգի ստուգման համար

արգելակման ուժերը

0-40 ԿՆ

5 %

կառավարման օրգանի վրա

գործադրվող ուժը

300-700 Ն

5 %

արգելակային համակարգի

գործարկման ժամանակը

0.4-2.0 վ

+/-0.03 վ

տրանսպորտային միջոցի

զանգվածը

600-13000 կգ

2 %

Ղեկային վարման համակարգի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցներ

3.

Սարք` ղեկային վարման

գումարային խաղի չափման համար (35 կգ/Նժ)

ղեկանիվի շրջադարձի

անկյունը

մինչև 25

աստիճան

+/-1 աստ.

ճիգը` ղեկանիվի շրջադարձի ժամանակ

մինչև 35 Ն

1 %

4.

Ձողակարկին

գծային չափերի չափում

0.5-100 մմ

+/0.05 մմ

Արտաքին լուսավորման սարքերի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

5.

Սարք` արտաքին լուսային սարքերի լույսի ստուգման համար

լուսաստվերային սահման

պարունակող հարթության թեքվածքը

30'-150'

0.5 %

լուսային փնջի առանցքի

հորիզոնական շեղումը հաշվանցման առանցքից

մինչև 5

0.5 %

Անիվների և դողերի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

6.

Դողերի ճնշաչափերի հավաքածու

սեղմված օդի ճնշումը

մինչև 1 ՄՊա

(10 կգ/սմ2)

+/0.01 ՄՊա

7.

Դողի պահպանաշերտի նախշերի խորության չափիչ

պահպանաշերտի նախշերի

մնացորդային բարձրությունը

0.5-3.0 մմ

+/-0.1 մմ

Շարժիչի և դրա համակարգերի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

8.

Գազաանալիզատոր (սարք` կայծային բռնկմամբ շարժիչներով (բենզինային, գազային) ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների մակարդակների չափման համար)

ածխածնի օքսիդի (CO)

պարունակությունը

մինչև 5 %

5 %

ածխաջրածինների (CH)

պարունակությունը

500-4000 մլն-1

5 %

ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախությունը

500-3500

րոպե-1

2.5 %

9.

Ծխաչափ (սարք` դիզելային

շարժիչով ավտոտրանսպորտային միջոցների ծխայնության (դիսպերս մասնիկների) չափման համար կամ

ունիվերսալ չափիչ սարք`

կայծային բռնկմամբ շարժիչներով (բենզինային, գազային) և դիզելային շարժիչներով ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների մակարդակներ

չափելու համար (օգտագործվում է սույն ցանկի 11-րդ կետում նշված գազաանալիզատորի և 12-րդ կետում նշված ծխաչափի փոխարեն)

լուսային հոսքի թուլացման

իրական ցուցանիշը լուսային հոսքի թուլացման գործակիցը

0.2-2 մ-1

2.5 %

 

5-80 %

2.5 %

ծնկաձև լիսեռի պտտման

հաճախությունը

500-8000

րոպե-1

1 %

տվյալները

համապատասխանաբար`

ըստ սույն ցանկի 8-րդ և 9-րդ կետերի

համապատաս-

խանաբար`

ըստ սույն

ցանկի 8-րդ և

9-րդ կետերի

համապատաս-

խանաբար`

ըստ սույն

ցանկի 8-րդ և

9-րդ կետերի

10.

Հոսաորոնիչ` տրանսպորտային միջոցի սնման գազային համակարգի հերմետիկության ստուգման համար

օդում պրոպանի (մեթանի,

հեքսանի և այլնի) պարունակությունը

մինչև 20 %

2 %

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի այլ տարրերի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

11.

Ստենդ` տրանսպորտային

միջոցների ղեկային վարման շարժաբերի և կախոցքի վիճակի ստուգման համար

երկու փոխուղղահայաց

ուղղություններով հարթակների տեղաշարժը

100 մմ

-

հարթակների տեղաշարժի առավելագույն ճիգը. ոչ պակաս` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների համար բեռնատար ավտոմոբիլների և

ավտոբուսների համար

11 ԿՆ

30 ԿՆ

-

Պարտադիր գարաժային սարքավորումներ

12.

Կոմպրեսոր` մանոմետրով, ծայրակալով

արտադրողականությունը

1 մ3/րոպե

-

վերջնական ճնշումը

մինչև 1 ՄՊա

(10 կգ/սմ2)

-

13.

Ավտոմեխանիկի գործիքների հավաքակազմ

-

-

-

Պարտադիր այլ սարքավորումներ

14.

Թվային տեսախցիկ ինֆրակարմիր դետեկտորով` նվազագույնը 640x320 մատրիցայի

կետայնությամբ

Տեխնիկական զննության գործընթացը

 

-

 

Ձև

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՔԱՐՏ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_21425

 

Տեխնիկական զննության կայանի անվանումը ____________________________

Գտնվելու վայրը ____________________________

Տեխնիկական զննության ամսաթիվը ____ ________20  թ. հաջորդ ՏԶ _______

Տեխնիկական զննության փուլը` սկզբնական (կրկնակի) (ընդգծել)

Տնօրինող ________________ , հաշվառման հասցեն________________ , 

Մակնիշը ________________ , թողարկման տարեթիվը ________________

Համարանիշը ________________ , նույնականացման (VIN) համարը ________________

Հաշվառման վկայագիրը (սերիան, համարը) ________________

 

Արգելակային համակարգ

Բանվոր. արգելակ. տես. արգելակ. ուժը

101

Անիվների արգելակ. ուժերի անհավ.

102

Կայան.արգելակ. տես. արգելակ. ուժ

103

Բանվոր. արգելակ. գործարկման ժամ.

104

Օժանդակ արգելակ. համակարգ

105

Արգելակ. տարրերի վիճակը

106

 

Ղեկային կառավարում

Ղեկանիվի գումարային խաղը

201

Դետալների

տեղաշարժ խաղ, սևեռում 202

Ղեկային ուժեղարարի

203

Ղեկային կառավար.

տարրերի վիճակը

204

     

Արտաքին լուսավորման սարքեր

Հեռահար, մոտակա

լույսի լապտերներ

301

Հակամառախուղ.

լապտերներ

 302

Արգելակման

ազդանշաններ

303

Եզրաչափային լույսեր

304

Շրջադարձի ցուցիչ վթար. ազդար.

305

Հետընթացի լույսեր

306

Համարանիշի լուսավոր. լապտեր

307

Լուսային անդրադարձիչներ

308

Ավտոգնացքի նշաններ

309

Հեռահար, մոտակա լույսի լապտերների

ուժի ստուգում

310

 

Հողմապակու մաքրիչներ, լվացներ

Ապակեմաքրիչներ

401

Ապակելվացներ

402

 

Անիվներ և դողեր

Պահպանաշերտի նախշանկար

501

Դողերի վնասվածք

502

Դողերի տեղակայումը

503

Անվահեծեր և

սկավառակներ

504

     

Շարժիչը և դրա համակարգերը

CO-ի և CH-ի

պարունակությունը

601

Դիզել. շարժիչի

ծխայնությունը

602

Սնման համակարգը

603

Արտածման

համակարգը

604

     

Կառուցվածքի այլ տարրեր

Տրանսպորտ. միջոց. մակնիշավորում

701

Հետին տեսանելիության հայելիներ

702

Ապակիների տեսանելի թափանցիկ.

703

Կախոցքի, կարդան. փոխանց. տարրեր

704

Վարորդի նստարանի մեխանիզմ

705

Վթարային ելքը

706

Ապակե տաքացուց. և փչահար սարք

707

Դեղատուփ,

կրակմարիչ, կանգառի նշան

708

Անվտանգության գոտիներ

709

Ձայնային ազդանշանը

710

Վազքաչափ, պտուտաչափ, այլ սարք

711

Այլ աշխատանքներ

Կառուցվածքի

փոփոխություն

801

Մասնագիտացված

տրանսպորտ

802

 

 

ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

 

 

Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական
վիճակի հսկիչ

_____________________

(ստորագրությունը)

___________________________

(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.
 

   

Տրանսպորտային միջոցը տնօրինող

_____________________

(ստորագրությունը)

____________________________

(անունը, ազգանունը)

(հավելվածը լրաց. 05.01.22 N 9-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

24.09.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 25 սեպտեմբերի 2021 թվական: