Համարը 
N 30-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.35
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.01.2006

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԵՎ ԹԻՎ 21-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 դեկտեմբերի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60303406

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

 N 30-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՁԵՎ ԹԻՎ 21-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին« Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել Ձև թիվ 21-Կապ (տարեկան) «Փոստային կապի մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 30-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 21-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 21-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

1.3. Հաշվետվությունը լրացվում է տվյալ տարվա համար:

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հաշվետվությունը կազմված է 4 բաժնից. Փոստային կապի բաժանմունքների քանակը (բաժին 1), Ազգային փոստի և փոստի տեղափոխում կազմակերպության շարժակազմով (բաժին 2), Փոստային կապի միջոցների քանակը (բաժին 3), Ազգային փոստի և փոստային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների փոստատարների թվաքանակը (բաժին 4):

2.1. 1-ին բաժնի 110 տողում ցույց է տրվում փոստային կապի բաժանմունքների քանակը տարվա վերջի դրությամբ, իսկ 120 տողում` առաքման տեղամասերի քանակը:

2.2. 2-րդ բաժնի 210 և 211 տողերում լրացվում են օդային տրանսպորտով փոստային առաքումների փաստացի ծավալները (կիլոգրամ), որոնց լրացման համար հիմք են հանդիսանում փոստային առաքումների բեռնագրերը և ավիաընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերը:

2.3. Հաշվետվության 220 տողում` «Շահագործվող փոստային վագոններ», լրացվում է կապի կազմակերպությունների հաշվեկշռում առկա փոստային վագոնների (ներառյալ վերանորոգման մեջ գտնվող վագոնների) քանակը, որոնք օգտագործվում են փոստային առաքումներ իրականացնելու համար: Այս ցուցանիշում չեն ներառվում փոստային այն վագոնները, որոնք օգտագործվում են կապի կազմակերպությունների կողմից արտադրական ծառայությունների, ինչպես նաև փոստային առաքումների հետ կապ չունեցող այլ կարիքների համար:

2.4. «Կազմակերպության ավտոմեքենաներ փոստի տեղափոխման համար» (տող 230) ցուցանիշում ներառվում են կազմակերպությունների հաշվեկշռում առկա ավտոմեքենաները, մոտոցիկլետները (ներառյալ նորոգման մեջ գտնվող), որոնք շահագործվում են փոստային առաքումների համար:

2.5. 240 տողում լրացվում է փոստային փոխադրումներ իրականացնող փոստային վագոնների վազքը: Այդ ցուցանիշի մեջ ներառվում է նաև ըստ կապի կազմակերպությունների հայտերի` փոստային լրացուցիչ վագոնների և վերանորոգման ուղարկվող փոստային վագոնների վազքը: Փոստային վագոնների վազքը որոշվում է ուղիղ և հետադարձ գծի երկարության (որը նշված է փոստային պայմանագրերում) և հաշվետու տարվա ընթացքում կատարված երթերի փաստացի քանակի արտադրյալով:

2.6. 241 տողի ցուցանիշում ցույց է տրվում տեղական հաղորդակցության փոստային վագոնների վազքը:

2.7. 250 տողի ցուցանիշում լրացվում է քաղաքային, շրջանային երթուղիներով փոստային առաքումներ իրականացնող կազմակերպության ավտոմեքենաների (ներառյալ մոտոցիկլետներ) վազքը:

Վազքի ցուցանիշի մեծությունն ըստ ուղիղ երթուղու, որոշվում է երթուղիների երկարության կրկնապատիկի (ուղիղ և հետադարձ ուղղություններ) և հաշվետու տարվա երթերի քանակի արտադրյալով, իսկ ըստ օղակաձև երթուղիների` ամբողջ երթուղու երկարության և կատարված երթերի թվի արտադրյալով:

Ավտոմեքենաների վազքի մեջ չի ներառվում ավտոպարկից մինչև կապի կազմակերպության և հետադարձ` մինչև ավտոպարկ ընկած հեռավորությունը:

Երթուղիների երկարության տվյալները վերցվում են միջմարզային, միջշրջանային, ներշրջանային քաղաքային երթուղիներով փոստի շարժման չվացուցակից:

Կատարված երթերի քանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար որոշվում է փոստային փոխադրումների ապրանքատրանսպորտային բեռնագրերի հիման վրա:

2.8. 3-րդ բաժնի 310 տողում ցույց է տրվում շահագործման մեջ գտնվող փոստարկղերի, ներառյալ շենքի (կապի կազմակերպություններ, ֆաբրիկաներ, գործարաններ, զինվորական տեղամասեր, հանգստյան տներ, առողջարաններ, կայաններ և այլն) ներսում տեղադրված փոստարկղերի քանակը:

2.9. 3-րդ բաժնի 311 տողում լրացվում է փոստարկղերի քանակը` տեղադրված կապի կազմակերպության գյուղական բնակավայրերում գտնվող սպասարկման տարածքում:

2.10. 311-380 տողերում ցույց են տրվում շահագործման մեջ, ինչպես նաև վերանորոգման նպատակով պահեստում գտնվող տեխնիկական միջոցների քանակը` հիմնված գույքագրման և հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի տվյալների վրա:

2.11. Հաշվետվության 4-րդ բաժնում լրացվում է հաստիքային և ոչ հաստիքային փոստատարների թվաքանակը, որոնք իրականացնում են միայն Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության համակարգի փոստափոխադրումները: 410 տողում ցույց է տրվում փոստատարների ընդհանուր թվաքանակը, իսկ 411 և 412 տողերում համապատասխանաբար` քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի փոստատարների թվաքանակը:

Ոչ լրիվ աշխատանքային շաբաթ կամ աշխատանքային օր աշխատող փոստատարների թվաքանակը 4-րդ բաժնում հաշվի են առնվում որպես լրիվ միավոր: Այդ բաժինը լրացնելու համար հիմք են հանդիսանում կապի կազմակերպության հաստիքային ցուցակները:
 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն.

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

21-ԿԱՊ

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական 
խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.
թիվ 30-Ն որոշմամբ

 

 

 
Չլրացնել ò


       

ՏԳՏԴ 

Մարզը

Համայնքը 

 I_I_I_I_I_I

I_I_I

I_I_I_I

 

   

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ
200____ թ. համար

1. Փոստային կապի բաժանմունքների քանակը
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը

այդ թվում՝

քաղաքներում

գյուղերում

Ա

Բ

1

2

3

Փոստային կապի բաժանմունքների քանակը ընդամենը, հատ

110

 

 

 

Առաքման տեղամասերի քանակը

120

 

 

 

 

2. Ազգային փոստի և փոստի տեղափոխում կազմակերպության շարժակազմով
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ցուցանիշի մեծությունը

Ա

Բ

1

Փոխադրված է փոստ օդային տրանսպորտով տարվա ընթացքում - ընդամենը, կգ

210

 
այդ թվում` թերթեր և ամսագրեր

211

 
Շարժակազմի միավորների քանակը տարվա վերջի դրությամբ
Շահագործվող փոստային վագոններ,
հատ

220

 
Կազմակերպության ավտոմեքենաներ` փոստի տեղափոխման համար

230

 
Շարժակազմի վազքը փոստային վագոններ, հազար վագոն-կմ

240

 

այդ թվում` տեղական գծերով

 241

 
Կազմակերպության ավտոմեքենաներ փոստի տեղափոխման համար - հազար ավտոմեքենա-կմ

250

 

3. Փոստային կապի միջոցների քանակը, հատ
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ցուցանիշի մեծությունը

Ա

Բ

1

Գործող փոստարկղեր - ընդամենը

310

 
այդ թվում` գյուղական բնակավայրերում

311

 
Փոստ - դրամարկղային մեքենաներ «Օնեգա»

320

 
Երեսպատման - դրոշմակման, դրոշմակող մեքենաներ

 330

 
Թերթերի և ամսագրերի կապոցների, ծանրոցների և խաչկապերի տեսակավորման սարքավորումներ

340

 
Նամակատեսակավորման կոմպլեկտներ

350

 
Բոլոր տեսակի կոնվեյերներ և փոխադրիչներ

360

 
Կոնտեյներներ

370

 
Փոստային կապի կարիքների համար օգտագործվող համակարգիչներ

380

 

 

4. Ազգային փոստի և փոստային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների փոստատարների թվաքանակը
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ցուցանիշի
մեծությունը

Ա

Բ

1

Փոստատարների ցուցակային թվաքանակը - ընդամենը

410

 
այդ թվում` քաղաքային բնակավայրերի

411

 

գյուղական բնակավայրերի

412

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________