Համարը 
N 31-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.36
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2010

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԵՎ ԹԻՎ 31-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՀԵՌԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 դեկտեմբերի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60303405

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

 N 31-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՁԵՎ ԹԻՎ 31-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՀԵՌԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել Ձև թիվ 31-Կապ (տարեկան) «Հեռագրային կապի կապուղիների և կոմուտացիոն հանգույցների մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

  

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 31-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՀԵՌԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 31-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում «ՀԵՌԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 31-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

1.3. Հաշվետվությունը լրացվում է տվյալ տարվա համար:

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հաշվետվությունը կազմված է 2 բաժնից. Հեռագրային կապերի և կապուղիների քանակը (բաժին 1), Հեռագրային կոմուտացիոն կապուղիների հանգույցների ունակությունը, բաժանորդային սարքավորումներ (բաժին 2):

2.1. 110 տողի առաջին սյունակում լրացվում է «խտացման» սարքավորումներով առաջացած հեռագրային բոլոր կապուղիների քանակը (բացառությամբ ներքաղաքայինների), այդ թվում` նաև պահեստայինները, 2-րդ և 3-րդ սյունակներում առանձնացնելով` մայրուղային կապուղիների փաստացի քանակը, որոնք հանգույցով միացված են հակառակ կողմին, և ներհանրապետական կապուղիների փաստացի քանակը:

Մայրուղային կապուղիներ են համարվում այն կապուղիները, որոնք ապահովում են հեռագրային կապը Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև, իսկ ներհանրապետական` այն կապուղիները, որոնք ապահովում են հեռագրային կապը տարածաշրջանների կենտրոնների և Երևանի միջև:

110 տողում չեն ներառվում կապի կազմակերպությունների կողմից մշտական կամ ժամանակավոր շահագործատեխնիկական սպասարկման համար ընդունված այլ կազմակերպությունների կապուղիները:

2.2. 120 տողում լրացվում է այլ կազմակերպություններին վարձակալությամբ տրված հեռագրային կապուղիների քանակը: Կապուղիների հաշվառում կատարում են միայն այն կազմակերպությունները, որոնք հանդիսանում են վարձակալված կապուղիների համար տրանսպորտի և կապի նախարարության վերջնամասային կետեր, այսինքն իրականացնում են մալուխային զույգերով կապուղու հաղորդում սպառողի կապի հանգույցին:

Այն կազմակերպությունները, որոնցով տարանցիկ անցնում են վարձակալված կապուղիները, այդպիսի կապուղիների հաշվառում 120 տողում չեն կատարում:

2.3. 131 տողի 2-րդ սյունակում հաշվի է առնվում կոմուտացիոն կայանների միջև կապի փնջերի կապուղիները, իսկ 3-րդ սյունակում` կայանների և վերջնամասային կետերի միջև կամ կապուղիները, կամ միացման գծերը:

2.4. 132 տողում հաշվի են առնվում հաղորդումների կոմուտացիոն կենտրոնների միջև միջկենտրոնային կապերը, հաղորդումների կոմուտացիոն կենտրոնների և վերջնամասային կետերի միջև կապերը:

130-132 տողերում չեն ներառվում հեռագրատների և կապի հանգույցների աշխատատեղերը, ինչպես նաև այլ ծառայողական աշխատատեղերը, որոնք տեղակայված են հաղորդումների կոմուտացիոն կենտրոններում և կապուղիների կոմուտացիոն կայաններում:

2.5. 133 տողում լրացվում է հաղորդումների կոմուտացիոն կենտրոնների և կապուղիների կոմուտացիոն կայանների միջև կապերը:

2.6. 2-րդ բաժնի 210-240 տողերի առաջին սյունակում լրացվում է կոմուտացիոն հանգույցների մոնտաժված և օգտագործված ունակությունը (հաղորդակցության հաղորդման ունակություն): 2-3 սյունակներում լրացվում են կայանների մոնտաժված և օգտագործվող ունակությունը ` ըստ ցանցի տեսակների: Խառը տիպի կայանների առկայության դեպքում դրանց ունակության բաշխումը իրականացվում է ըստ կայանների անձնագրերի կամ նախագծերի:

2.7. 250 տողում ցույց է տրվում սպասարկվող բաժանորդային սարքերի (կայանք) քանակը, որոնք գտնվում են այլ կազմակերպություններում (անկախ նրանից, թե այդ սարքավորումները առկա են կապի կազմակերպության, թե` բաժանորդի հաշվեկշռում):

2.8. 260 տողի առաջին սյունակում ցույց է տրվում հաղորդումների կոմուտացիոն կենտրոնների նախագծային հզորությունը` կապուղիներով:

2.9. 270 և 280 տողերի առաջին սյունակներում ցույց է տրվում հաղորդումների կոմուտացիոն կենտրոնների կամ հաղորդումների կոմուտացիոն այլ կոնցենտրատների (վերծանվում է լրացուցիչ տողում) օգտագործված ուղղությունները և կապուղիները:
 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն.

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 20-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

31-ԿԱՊ

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական 
խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.
թիվ 31-Ն որոշմամբ

 

 

 
Չլրացնել ò


       

ՏԳՏԴ 

Մարզը

Համայնքը 

 I_I_I_I_I_I

I_I_I

I_I_I_I

 

   

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ՀԵՌԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200____ թ. համար

 

1. Հեռագրային կապերի և կապուղիների քանակը

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը

այդ թվում`

մայրուղային

ներհանրապետական

Ա

Բ

1

2

3

Բոլոր տեսակի հեռագրային կապուղիների քանակը

110

 

 

 

Վարձակալությամբ տրված հեռագրային կապուղիների քանակը

120

 

 

 

Հեռագրային կապերի քանակը, ընդամենը

130

 

 

 

այդ թվում`

որոնք աշխատում են կապուղիների կոմուտացիայի համակարգի միջոցով

131

 

 

 

հաղորդակցությունների կոմուտացիայի համակարգով

132

 

 

 

ըստ կապուղիների կոմուտացիայի և հաղորդակցությունների կոմուտացիայի  համակարգով

133

 

 

 

 

2. Հեռագրային կոմուտացիոն կապուղիների հանգույցների ունակությունը, բաժանորդային սարքավորումներ

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը

այդ թվում`

հեռագրում

տելեքս

տվյալների հաղորդումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

Կայանների մոնտաժված ունակությունը (համարներ)

210

 

 

 

 

կապուղիներ

220

 

 

 

 

Կայանների օգտագործված ունակությունը (համարներ)

230

 

 

 

 

կապուղիներ

240

 

 

 

 

Բաժանորդային սարքավորումների քանակը

250

 

 

 

 

Հաղորդումների համակցող կենտրոնների մոնտաժված ունակությունը, կապուղիներ

260

 

 

 

 

Հաղորդումների համակցող կենտրոնների օգտագործված ունակությունը ուղղություններ

270

 

 

 

 

կապուղիներ

280

 

 

 

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________