Համարը 
N 32-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.37
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.01.2006

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԵՎ ԹԻՎ 41-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՔԱՂԱՔԱՅԻՆ) ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 դեկտեմբերի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60303404

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

 N 32-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՁԵՎ ԹԻՎ 41-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՔԱՂԱՔԱՅԻՆ) ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել Ձև թիվ 41-Կապ (տարեկան) «Միջազգային և ներհանրապետական (միջքաղաքային) հեռախոսային կապի տեխնիկական միջոցների մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 32-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՔԱՂԱՔԱՅԻՆ) ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 41-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՔԱՂԱՔԱՅԻՆ) ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 41-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

1.3. Հաշվետվությունը լրացվում է տվյալ տարվա համար:

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հաշվետվությունը կազմված է 3 բաժնից. Հեռախոսային կապուղիներ (բաժին 1), Միջքաղաքային հեռախոսային կայանների ունակությունը (բաժին 2), Միջազգային հեռախոսային կայանների ունակությունը (բաժին 3): 

2.1. 110-121 տողերում միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը, որոնք առաջացել են հաղորդման համակարգերի սարքավորումներով (սարքերով), լրացվում է միայն այն կազմակերպությունների կողմից, որոնց հաշվեկշռում առկա են այդ սարքերը:

Միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը որոշվում է հաղորդման գծերի բոլոր տեղամասերի կտրվածքով` դրանց երկարության և տոնային հաճախականության կապուղիների (հաղորդման համակարգերի տարբեր սարքերի կիրառմամբ), ինչպես նաև հեռախոսային կապուղիների (որոնք առաջացել են լարերի ֆիզիկական զույգերով) քանակի արտադրյալների հանրագումարով: Միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարության մեջ չի ներառվում կապի սիմետրիկ և կոակսալ մալուխային ու ռադիոռելեային գծերի ռեզերվի գծային, ինչպես նաև խմբակային տրակտերի պահեստային գծերի երկարությունը:

2.2. 111-112.4 տողերում առանձնացվում է միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը, որոնք առաջացել են մայրուղային (111-111.4) և ներհանրապետական (112-112.4) կապի ցանցերում` հաշվի առնելով այն հեռախոսային կապուղիները, որոնք վարձակալությամբ տրվել են այլ իրավաբանական անձանց:

Կապուղիների երկարությունը և տվյալները լրացվում են հեռախոսային ցանցի սխեմաների և այլ փաստաթղթերի հիման վրա:

2.3. 111.1 և 112.1 տողերում (հեռախոսային կապուղիների երկարությունը օդային գծերով) հաշվի է առնվում միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը կապի օդային գծերի մալուխային ներդիրների վրա:

2.4. 112.2 և 112.2 տողերում (հեռախոսային կապուղիների երկարությունը մալուխային գծերով) հաշվի է առնվում միջքաղաքային հեռախոսային այն կապուղիների երկարությունը, որոնք կապի միացման մալուխային գծերով կապվում են ռադիոռելեային և տիեզերային կապի կայաններին, այլ իրավաբանական անձանց կողմից սպասարկվող և չսպասարկվող կապի կետերին:

2.5. 111.3 և 112.3 տողերում (հեռախոսային կապուղիների երկարությունը ռադիոռելեային գծերով) արտացոլվում է կապի մալուխային գծերի ռադիոռելեային ներդիրների վրայի և կապի ռադիոռելեային միացման գծերով միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը:

2.6. 111.4 և 112.4 տողերում (հեռախոսային կապուղիների երկարությունը կապի արբանյակային գծերով) արտացոլվում է մայրուղային և ներհանրապետական միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը, որոնք առաջացել են կապի արբանյակային գծերով:

2.7. 120 տողում արտացոլվում է միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը, որոնք առաջացել են հաղորդման թվային համակարգով: Սույն տողում բերված տվյալների անճշտությունների վերացման նպատակով միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը հաշվառվում է այն կազմակերպության կողմից, որի հաշվեկշռում առկա են այլ կազմակերպությունների ներշրջանային գծերը խտացնող հաղորդման համակարգի սարքավորումներ:

2.8. 130 տողում արտացոլվում է վերջնամասային հեռախոսային կապուղիների քանակը, որոնք վարձակալվել են այլ իրավաբանական անձանց կողմից:

2.9. 140 տողում հաշվի են առնվում վերջնամասային միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների քանակը, որոնք հաղորդման տարբեր համակարգերի վերջնամասային սարքավորումներով առաջացել են կապի օդային, մալուխային, ռադիոռելեային և արբանյակային գծերի վրա: 140 տողում լրացվում է բոլոր վերջնամասային կապուղիների քանակը, որոնք առաջացել են հաղորդման համակարգերի սարքավորումներով, անկախ այն բանից, թե դրանք հասցված են կոմուտատոր, ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ կապի տեղամաս, տրված են վարձակալության, փոխանցվում են տոնային հեռագրատանը կամ օգտագործվում են ցածր հաճախականության տարանցման (փոխանցման) համար:

141 տողում լրացվում է միայն գործածության մեջ դրված կապուղիների քանակը, այսինքն սպառողին հասցված կապուղիները:

2.10. 150 տողում արտացոլվում է բոլոր ելակետային կապուղիների քանակը, որոնք ունեն ելակետային ավտոմատ սարքեր և ներշրջանային կապի ավտոմատ սարքեր, 160 տողում` ազգային կապուղիների քանակը, որոնք ունեն ելակետային ավտոմատ սարքեր, իսկ 170 տողում` միջազգային կապուղիների քանակը, որոնք ունեն ելակետային ավտոմատ սարքեր:

2.11. 2-րդ բաժնի առաջին սյունակում (մոնտաժված ունակությունը) լրացվում է տվյալ կազմակերպության հաշվեկշռում առկա միջքաղաքային հեռախոսային կայանների մոնտաժված ունակությունը տարվա վերջի դրությամբ, իսկ 2-րդ սյունակում` գործածության մեջ դրված ունակությունը:

2.12. 210 տողի (միջքաղաքային կոմուտատորներ) մոնտաժված և գործածության մեջ դրված ունակությունները որոշվում են միջքաղաքային կոմուտատորներով ըստ կապի ձեռքի կոմպլեկտների քանակի, որոնք ներառված են ավտոմատ միջքաղաքային հեռախոսային կայաններում):

2.13. 220 տողի (ավտոմատ միջքաղաքային կապի սարքավորումներ) մոնտաժված և գործածության մեջ դրված ունակությունները պետք է համապատասխանեն ավտոմատ միջքաղաքային հեռախոսային կայանների զոնային կապի կապուղիների և գծերի քանակի հանրագումարին, որոնք առանձնացվում են 221-223 տողերում:

2.14. 3-րդ բաժնի (Միջազգային հեռախոսային կայանների ունակությունը) լրացման կարգը նույնն է ինչ 2-րդ բաժնինը:

2.15. 400 տողում (Միջքաղաքային հեռախոսային կապի խոսակցության կետերի քանակը) լրացվում է այն միջքաղաքային հեռախոսային կապի կետերի քանակը, որոնցում կատարվում է միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների պատվերների ընդունում հաճախորդից, անկախ այն բանից` կայանները ապահովված են հեռախոսախցիկներով, թե ոչ, ինչպես նաև այն ավտոմատ խոսակցական կետերը, որտեղ կիրառվում են էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ: Հաշվետու տարվա ընթացքում ժամանակավոր բացվող հեռախոսային խոսակցության կետերը հաշվետվության մեջ ներառվում: 400 տողի տվյալները պետք է համապատասխանեն «Կապի կազմակերպությունների մասին» ձև թիվ 18-կապ հաշվետվության 3-րդ բաժնի տվյալների հետ (41-կապ հաշվետվության 400 տողի և ձև թիվ 18-կապ հաշվետվության 410 տողի 2-րդ սյունակի հանրագումարը պետք է համապատասխանի ձև թիվ 18-կապ հաշվետվության 410 տողի առաջին սյունակի տվյալներին):
 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն.

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 20-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

41-ԿԱՊ

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական 
խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.
թիվ 32-Ն որոշմամբ

 

 

 
Չլրացնել ò


       

ՏԳՏԴ 

Մարզը

Համայնքը 

 I_I_I_I_I_I

I_I_I

I_I_I_I

 

   

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋՔԱՂԱՔԱՅԻՆ) ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 200____ թ. համար

 

1. Հեռախոսային կապուղիներ
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ցուցանիշի մեծությունը

Ա

Բ

1

Միջքաղաքային հեռախոսային կապուղիների երկարությունը, հազար կապուղի/կմ

110

 

այդ թվում`

մայրուղային կապ, ընդամենը

111

 

որից` օդային գծերով

111.1

 

մալուխային գծերով

111.2

 

ռադիոռելեային գծերով

111.3

 

արբանյակային գծերով

111.4

 

ներհանրապետական կապ, ընդամենը

112

 

որից` օդային գծերով

112.1

 

մալուխային գծերով

112.2

 

ռադիոռելեային գծերով

112.3

 

արբանյակային գծերով

112.4

 

Կապուղիների երկարությունը, որոնք առաջացել են հաղորդման թվային համակարգով

120

 

որից` օպտիկաթելքային մալուխներով

121

 

Հեռախոսային կապուղիների քանակը, որոնք վարձակալված են այլ կազմակերպությունների կողմից

130

 

Վերջնամասային բոլոր հեռախոսային կապուղիների քանակը, որոնք առաջացել են վերջնամասային խտացման սարքավորումներով, ընդամենը

140

 

որից` գործածության մեջ դրված կապուղիների քանակը

141

 

141 տողից`

որոնք առաջացել են հաղորդման թվային համակարգերով

141.1

 

վերջնամասային միջազգային կապուղիներով

141.2

 

Էմ-10 Ցե կայանի կոմպլեկտներով Էմ Ջի Էլ (երկլարային

ձեռքի սպասարկման) ավտոմատ կապուղիների քանակը

141.3

 

կապի ծառայողական նպատակներով օգտագործվող

կապուղիների քանակը

141.4

 

Ելակետային ավտոմատ սարքեր ունեցող հեռախոսային կապուղիների քանակը

150

 

Ելակետային ավտոմատ սարքեր ունեցող ազգային կապուղիների քանակը

160

 

Ելակետային ավտոմատ սարքեր ունեցող միջազգային կապուղիների քանակը

170

 

 

2. Միջքաղաքային հեռախոսային կայանների ունակությունը

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

ունակությունը (կապուղի)

մոնտաժված

գործածության
մեջ դրված

Ա

Բ

1

2

Միջքաղաքային կոմուտատորներ, ընդամենը

210

 

 

Ավտոմատ միջքաղաքային հեռախոսային կապի սարքավորումներ

220

 

 

  այդ թվում` կոորդինատային համակարգեր (ավտոմատ միջքաղաքային հեռախոսային կապ-2, ավտոմատ միջքաղաքային հեռախոսային կապ-3 և ուրիշներ)

221

 

 

  քվազիէլեկտրոնային և էլեկտրոնային կոմուտացիոն հեռախոսային կայաններ

222

 

 

  ավտոմատ զոնային հեռախոսային կապի սարքավորումներ (և զոնային կապի այլ կոմպլեկտներ)

223

 

 

 

3. Միջազգային հեռախոսային կայանների ունակությունը

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

ունակությունը (կապուղի)

մոնտաժված

գործածության
մեջ դրված

Ա

Բ

1

2

Միջազգային կոմուտատորներ, ընդամենը

310

Ավտոմատ միջազգային հեռախոսային կապի սարքավորումներ

320

որից` քվազիէլեկտրոնային և էլեկտրոնային համակարգով

 321

 

Միջքաղաքային հեռախոսային կապի խոսակցության կետերի քանակը, հատ (410)_____

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________