Համարը 
N 33-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.38
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.01.2006

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԵՎ ԹԻՎ 42-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 դեկտեմբերի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60303403

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

 N 33-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 ՁԵՎ ԹԻՎ 42-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել Ձև թիվ 42-Կապ (տարեկան) «Հեռախոսային կապի միջոցների մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 33-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

 «ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 42-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 42-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

1.3. Հաշվետվությունը լրացվում է տվյալ տարվա համար:

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

 Հաշվետվությունը կազմված է 4 բաժնից. Կայանները, ենթակայանները և դրանց ունակությունը (բաժին 1), Ապարատների և բաժանորդների թվաքանակը (բաժին 2), Գծային տնտեսությունը տարվա վերջի դրությամբ (բաժին 3), Բնակարաններում հեռախոս տեղադրելու գործընթացը (բաժին 4):

2.1. Բոլոր ցուցանիշները քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի բաշխվում են համաձայն «Վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի:

2.2. 1-ին բաժինը լրացնելու համար հիմք են հանդիսանում կայանների սարքավորումների անձնագրերի տվյալները:

2.3. 110 տողում` «Հեռախոսային կայանների, ենթակայանների քանակը» լրացվում է քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում տեղադրված ավտոմատ հեռախոսային կայանների քանակը, որոնք նախատեսված են ընդհանուր օգտագործման համար, ներառյալ «Իսկրա» ցանցի կայանները:

2.4. «110 տողից հեռախոսային կայանների, ենթակայանների ընդհանուր ունակությունը - մոնտաժված» (տող 113) և «110 տողից հեռախոսային կայանների, ենթակայանների ընդհանուր ունակությունը-օգտագործված» (տող 114) ցուցանիշներում հաշվի են առնվում տեղակայված բոլոր բաժանորդային և հատուկ կոմպլեկտները, սարքավորումները, որոնք օգտագործվում են տաքսաֆոնների միացման համար, գերատեսչական կայանների ելքային և մուտքային միացնող գծերն ու գերատեսչական, տեղեկատվական-ինֆորմացիոն, պատվերային ծառայություններին մշտական օգտագործման տրամադրված գծերը:

Մոնտաժված և օգտագործված ունակությունների մեջ հաշվի են առնվում նաև բոլոր ստուգիչ համարները, ինքնապատասխանողների համարները, այն համարները, որոնք օգտագործվում են ծառայողական նպատակներով սրահներում, գծային-մալուխային ծառայություններում և այլն, աբոնենտային կոմպլեկտներում ներառված վերանորոգման ծառայության գծերը, ինչպես նաև «Իսկրա» բաժանորդային ցանցի համարները:

Օգտագործված ունակության մեջ մտնում են ամրագրված հեռախոսային բաժանորդային համարները, որոնց համար գանձվում են բաժանորդագրական վճարումներ:

2.5. 120 տողում լրացվում է այլ նախարարությունների, կազմակերպությունների կայանների քանակը, որոնք ելք ունեն Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության ցանց, իսկ 121 և 122 տողերում` համապատասխանաբար վերը նշված կայանների մոնտաժված և օգտագործված ունակությունը:

2.6. 2-րդ բաժնի 210 տողում` «Հիմնական հեռախոսային ապարատների քանակը (առանց տաքսաֆոնների և «Իսկրա» ցանցի հեռախոսային ապարատների)» արտացոլվում է հեռախոսային բաժանորդների թվաքանակը:

2.7. 220 տողում լրացվում է տաքսաֆոնների ընդհանուր քանակը, առանձնացնելով դրանք ունիվերսալների (տող 221) և տեղականների, իսկ 230 տողում` «Իսկրա» ցանցի հեռախոսային ապարատների քանակը: Ունիվերսալ են համարվում այն տաքսաֆոնները, որոնց միջոցով իրականացվում են ինչպես միջքաղաքային, այնպես էլ տեղական հեռախոսային խոսակցությունները:

2.8. 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ բաժինների ցուցանիշների լրացման վերաբերյալ առանձնացված պարզաբանումներ չի տրվում, քանի որ դրանք իրենից ներկայացնում են ցուցանիշներ բնեղեն (քանակական) արտահայտությամբ:
 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն.

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 20-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

42-ԿԱՊ

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական 
խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.
թիվ 33-Ն որոշմամբ

 

 

 
Չլրացնել ò


       

ՏԳՏԴ 

Մարզը

Համայնքը 

 I_I_I_I_I_I

I_I_I

I_I_I_I

 

   

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 200____ թ. համար

 

1. Կայանները, ենթակայանները և դրանց ունակությունը
 

 

Տողի համարը

Չափի միավորը

Ընդամենը

այդ թվում`

քաղաքային

գյուղական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Հեռախոսային կայանների, ենթակայանների քանակը

110

հատ

 

 

 

որից` «Իսկրա» ցանցի

111

-"-

 

 

 

110 տողից` էլեկտրոնային

112

-"-

 

 

 

110 տողից` հեռախոսային կայանների, ենթակայանների ընդհանուր ունակությունը

մոնտաժված

113

համար

 

 

 

օգտագործված

114

-"-

 

 

 

113 տողից` էլեկտրոնային հեռախոսային կայանների ունակությունը

113.1

-"-

 

 

 

113 տողից` ավտոմատ միջքաղաքային հեռախոսային ցանց ելք ունեցող

միջազգային

113.2

-"-

 

 

 

միջքաղաքային

113.3

-"-

 

 

 

113.2 և 113.3 տողերից սարքավորված համարի ավտոմատ որոշման սարքավորումներով

114

-"-

 

 

 

Այլ իրավաբանական անձանց հեռախոսային կայանների քանակը, որոնք ելք ունեն ընդհանուր օգտագործման հեռախոսային ցանց

120

հատ

 

 

 

120 տողից` հեռախոսային կայանների ընդհանուր ունակությունը

մոնտաժված

121

համար

 

 

 

օգտագործված

122

-"-

 

 

 

120 տողից, որոնք ելք ունեն ավտոմատ միջքաղաքային հեռախոսային ցանց

123

-"-

 

 

 

123 տողից` սարքավորված համարի ավտոմատ որոշման սարքավորումներով

124

-"-

 

 

 

 

2. Ապարատների և բաժանորդների թվաքանակը
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Ընդամենը

այդ թվում`

քաղաքային

գյուղական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Հիմնական հեռախոսային ապարատների քանակը (առանց տաքսաֆոնների և «Իսկրա» ցանցի հեռախոսային ապարատների)

210

հատ

 

 

 

որից` բնակարանային

211

-"-

 

 

 

Տաքսաֆոնների քանակը-ընդամենը

220

-"-

 

 

 

որից` ունիվերսալ

221

-"-

 

 

 

դրանից` վճարման քարտային համակարգով

221.1

-"-

 

 

 

220 տողից` հափշտակված և ջարդված տաքսաֆոնների քանակը

222

-"-

 

 

 

«Իսկրա» ցանցի հեռախոսային ապարատների քանակը

230

-"-

 

 

 

Կապի ընդհանուր օգտագործման ցանց ելք ունեցող այլ իրավաբանական անձանց հեռախոսային ապարատների քանակը

240

-"-

 

 

 

Գրանցված ֆաքսիմիլային սարքերի–տելեֆաքսերի քանակը

250

-"-

 

 

 

Միացված բաժանորդային ռադիոկայանների քանակը

 

 

 

 

 

- ռադիոորոնման (փեյջեր)

260

-"-

 

 

 

- ռադիալ գործողության («Ալտայ» տիպի)

270

-"-

 

 

 

- բջջային, զոնային

280

-"-

 

 

 

Գործող կապուղիների քանակը

290

-"-

 

 

 

Տվյալների փոխանակման և տելեմատիկ ծառայություններից օգտվողների սարքավորումների քանակը

-կոմուտացված փաթեթներով տվյալների փոխանակման ցանցի

300

-"-

 

 

 

-էլեկտրոնային փոստի ցանցի

310

-"-

 

 

 

-«Ինտերնետ» ցանցի

320

-"-

 

 

 

«Ինտերնետ» ցանցի բաժանորդ-պրովայդերների քանակը

330

-"-

 

 

 

«Ինտերնետ» ցանցի բաժանորդների թվաքանակը

340

-"-

 

 

 

 

3. Գծային տնտեսությունը տարեվերջի դրությամբ
 

Ցուցանիշի անվանումը

Կոդի համարը

 Չափի միավորը

Ընդամենը

այդ թվում`

քաղաքային

գյուղական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Օդային գծերի երկարությունը

410

կմ

 

   
Խողովակաշարի երկարությունը

420

կանալ-կմ

 

   
Կապի բարձր հաճախականության կապուղիների քանակը

430

կանալ-վերջ

 

   

որից` թվային կապուղիների (կանալներ) քանակը

431

 -"-

 

   
Մալուխների ընդհանուր երկարությունը

440

կմ

 

   

որից` օպտիկա - մանրաթելային

441

 -"- 

 

   

 

4. Բնակարաններում հեռախոս տեղադրելու գործընթացը
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի
միավորը

Ընդամենը

այդ թվում`

քաղաքային

գյուղական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Բնակարաններում հեռախոս տեղադրելու համար տրված դիմումների քանակը

510

հատ

     
Տեղադրված հեռախոսային ապարատների քանակը տարվա վերջի դրությամբ

520

-"-

     

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________