Համարը 
N 34-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.39
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2010

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԵՎ ԹԻՎ 51-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 դեկտեմբերի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60303402

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

 N 34-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՁԵՎ ԹԻՎ 51-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել Ձև թիվ 51-Կապ (տարեկան) «Հեռուստատեսության, ռադիոհաղորդումների և ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 34-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

 «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 51-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 51-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

1.3. Հաշվետվությունը լրացվում է տվյալ տարվա համար:

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

 2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հաշվետվությունը կազմված է հինգ բաժնից. Հեռուստատեսային կայանների և հաղորդակների քանակը (բաժին 1), Հեռուստատեսության հաղորդումների հեռարձակումը (բաժին 2), Կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգեր (հանգույցներ) (բաժին 3), Ռադիոհաղորդման հաղորդակներ (բաժին 4), Ռադիոկապի հաղորդակներ (բաժին 5): Հաշվետվությունը կազմելու համար հիմք են հանդիսանում սարքավորումների տեխնիկական անձնագրերի տվյալները:

2.1. 1-ին բաժնի 1-ին սյունակում լրացվում է 1 կիլովատ և ավելի հզորությամբ հեռուստակայանների քանակն (այդ թվում` բազմածրագրային)` ըստ դրանց տեղակայման բնակավայրերի թվի, իսկ 3-րդ սյունակում` 1 կիլովատից պակաս հզորությամբ հեռուստակայանների (այդ թվում` բազմածրագրային) քանակը: 5-րդ և 6-րդ սյունակներում ցույց է տրվում համապատասխանաբար` 1 կիլովատ և ավելի ու 1 կիլովատից պակաս հզորությամբ հեռուստահաղորդակների քանակը:

2.2. 310 տողում լրացվում է կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգերի (հանգույցների) ընդհանուր քանակը, որոնք գործում են անկախ բաժանորդների քանակից և գերատեսչական պատկանելությունից:

2.3. 320 տողում լրացվում է կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգերին միացման բաժանորդների թվաքանակը, որը որոշվում է կաբելային հեռուստատեսության համակարգին միացված բնակարանների քանակով:

2.4. 330 տողում լրացվում է բնակավայրերի քանակը, որտեղ գործում են կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգեր: Եթե մի բնակավայրում գործում են կաբելային հեռուստատեսության մի քանի տարբեր համակարգեր, ապա տվյալների հաշվարկման ժամանակ այն ընդունում են որպես մեկ կետ:

2.5. 4-րդ բաժնում ցույց են տրվում ռադիոհաղորդման հաղորդակները (երկար-միջին ալիք, կարճ ալիք), անկախ դրանց փաստացի օգտագործումից (ռադիոհաղորդումներ, ռադիոկապ, այլ տիպի աշխատանքներ տարբեր պատվիրատուների համար), և գերկարճ (Էֆ Էմ) ալիքի ռադիոկայանները:

2.6. 510 տողում ցույց է տրվում մարզկենտրոնների ռադիոկենտրոններում տեղակայված ռադիոկապի բոլոր հաղորդակները, անկախ տարբեր տեսակի աշխատանքներում (այդ թվում ռադիոհաղորդումներում) դրանց օգտագործումից:

2.7. 520 տողում լրացվում է համայնքների կենտրոններում և այլ բնակավայրերում տեղակայված ռադիոկապի բոլոր հաղորդակների քանակը` բացի 1 կիլովատից պակաս հզորությամբ ռադիոկայանների, որոնք օգտագործվում են ներգերատեսչական և դիսպետչերական կապի ծառայությունների համար:
 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն.

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 20-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

51-ԿԱՊ

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական 
խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.
թիվ 34-Ն որոշմամբ

 

 

 
Չլրացնել ò


       

ՏԳՏԴ 

Մարզը

Համայնքը 

 I_I_I_I_I_I

I_I_I

I_I_I_I

 

   

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

ՄԱՍԻՆ 200___ թ. համար

 

1. Հեռուստատեսային կայանների և հաղորդակների քանակը
 

1 կվտ և ավելի
հզորությամբ հեռուս-տակայանները

1 կվտ-ից պակաս հզորությամբ հեռուստակայանները

Հեռուստահաղորդակներ

1 կվտ և
ավելի
հզորու-
թյամբ

1 կվտից պակաս հզորու-
թյամբ

այդ թվում` ծրագիր ստացող

ռադիոռելեային գծերով կաբելային մայրուղիներով

եթերով

արբանյակային համակարգերով

ընդամենը

որից`
բազմա- ծրագիր

ընդամենը

որից`
բազմա- ծրագիր

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Հեռուստատեսության հաղորդումների հեռարձակումը
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Հանրապետության համայնքները,
միավոր

քաղաքային

գյուղական

հաշվետու
տարի

նախորդ
տարի

հաշվետու
տարի

նախորդ
տարի

Ա

Բ

1

2

3

4

Հեռուստաընկերություններ, ընդամենը

որից`

210

 

 

 

 

1.

210,1

       
2.

210,2

     
3.

210,3

       
4.

210,4

       
5.

210,5

       
6.

210,6

       
7.

210,7

       
8.

210,8

       
9.

210,9

       

10.

210.10

 

 

 

 

 

3. Կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգեր (հանգույցներ)
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Կաբելային
հեռուստահաղորդումների 
համակարգեր (հանգույցներ)

այդ թվում` կոմերցիոն

Ա

Բ

1

2

Կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգերի քանակը, հատ

310

 

 

Կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգերին միացման բաժանորդների թվաքանակը, հազար հատ

320

 

 

Բնակավայրերի քանակը (քաղաքային և գյուղական), որտեղ գործում են կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգեր

330

 

 

 

4. Ռադիոհաղորդման հաղորդակներ
 

Հաճախականության ձայնածավալը
(դիապազոն)

Տողի
համարը

Հաղորդակների քանակը,
հատ

Հաղորդակների ընդհանուր
հզորությունը,
կվտ

Ա

Բ

1

2

Երկար-միջին ալիք

410

 

 

Կարճ ալիք

420

 

 

Գերկարճ ալիք (Էֆ Էմ)

430

 

 

 

5. Ռադիոկապի հաղորդակներ
 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Հաղորդակների քանակը-ընդամենը, հատ

այդ թվում`
1 կվտ և ավելի հզորությամբ

3-րդ սյունակի հաղորդակների ընդհանուր անվանական հզորությունը, կվտ

այդ թվում`
1 կվտ և ավելի հզորությամբ

Ա

Բ

1

2

3

4

Մարզկենտրոններ

510

 

 

 

 

Համայնքներ

520

 

 

 

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________