Համարը 
N 38-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.43
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2014

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ՔԱ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) «ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ, ՓՈՍՏԻ, ԲԵՌՆԵՐԻ, ՈՒՂԵԲԵՌՆԵՐԻ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ ԱՌԱՔՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 դեկտեմբերի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60303398

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

 N 38-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ՔԱ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) «ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ, ՓՈՍՏԻ, ԲԵՌՆԵՐԻ, ՈՒՂԵԲԵՌՆԵՐԻ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ ԱՌԱՔՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել Ձև թիվ 11-ՔԱ (եռամսյակային) «Ուղևորների, փոստի, բեռների, ուղեբեռների ըստ նշանակված օդանավակայաններ առաքման և ժամանման մասին» պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի: 

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 38-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ, ՓՈՍՏԻ, ԲԵՌՆԵՐԻ, ՈՒՂԵԲԵՌՆԵՐԻ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ ԱՌԱՔՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ՔԱ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ, ՓՈՍՏԻ, ԲԵՌՆԵՐԻ, ՈՒՂԵԲԵՌՆԵՐԻ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ ԱՌԱՔՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ՔԱ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է:

1.3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայությանը` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

1.4. Հաշվետվությունը լրացվում է աճողական կարգով` տարվա սկզբից:

1.5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

 2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

 Հաշվետվության լրացման ժամանակ հարկ է նկատի ունենալ հետևյալը.

2.1. Միջազգային փոխադրումներ են համարվում այն չվերթները, երբ չվերթի մի կետը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս (ներառյալ փոխադրումները Հայաստանի Հանրապետության և Անկախ Պետությունների Համագործակցության անդամ երկրների միջև):

2.2. Ներհանրապետական փոխադրումներ են համարվում այն չվերթները, երբ չվերթի երկու կետերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թ. մայիսի 10-ի «վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է

Ներկայացնում է

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

11-ՔԱ

(եռամսյակային)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական 
խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.
թիվ 38-Ն որոշմամբ

 

 

 
Չլրացնել ò

       

ՏԳՏԴ 

 I_I_I_I_I_I

 

   

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ, ՓՈՍՏԻ, ԲԵՌՆԵՐԻ, ՈՒՂԵԲԵՌՆԵՐԻ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ ԱՌԱՔՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հունվար- __________________ 200__թ.

 

Չվերթներով նշանակված
քաղաքների անվանումը

Տողի
համարը

Ուղևորներ
(մարդ)

Բեռներ և ուղեբեռներ
(տոննա)

Փոստ
(տոննա)

մեկնել են

ժամանել են

առաքվել են

ներկրվել են

առաքվել է

ներկրվել է

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

 

100

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

260

 

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

290

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

 

 

320

 

 

 

 

 

 

 

330

 

 

 

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

370

 

 

 

 

 

 

 

380

 

 

 

 

 

 

 

390

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

410

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

 

 

430

 

 

 

 

 

 

 

440

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

 

 

460

 

 

 

 

 

 

 

470

 

 

 

 

 

 

 

480

 

 

 

 

 

 

 

490

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

510

 

 

 

 

 

 

 

520

 

 

 

 

 

 

 

530

 

 

 

 

 

 

 

540

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

 

 

 

560

 

 

 

 

 

 

 

570

 

 

 

 

 

 

 

580

 

 

 

 

 

 

 

590

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

610

 

 

 

 

 

 

 

620

 

 

 

 

 

 

 

630

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

 

 

 

 

650

 

 

 

 

 

 

 

660

 

 

 

 

 

 

 

670

 

 

 

 

 

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

690

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________