Համարը 
N 45-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.50
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
19.01.2006

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
21 հունվարի 2004 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60304007

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

N 45-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ


«ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և արտադրական նշանակության օբյեկտների գործարկման և կապալային աշխատանքների կատարման մասին» Ձև թիվ 1-ԿՇ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական ցուցումները` համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և արտադրական նշանակության օբյեկտների գործարկման և կապալային աշխատանքների կատարման մասին» ձև թիվ 1-ԿՇ (շտապ-ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 134-Ն որոշումը:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան


Հավելված 1

 


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 45-Ն որոշմամբ


Մ Ե Թ Ո Դ Ա Կ Ա Ն  Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

«ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Մեթոդական ցուցումները սահմանում են «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և արտադրական նշանակության օբյեկտների գործարկման և կապալային աշխատանքների կատարման մասին» (այսուհետ հաշվետվության) ձև թիվ 1-ԿՇ պետական վիճակագրական հաշվետվությունում լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շինարարական կապալային աշխատանքներ իրականացնող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունում արտացոլվող ցուցանիշները կազմվում են աճողական կարգով:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման այլ խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հաշվետվությունը կազմված է 3 բաժիններից`

1. «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և արտադրական նշանակության օբյեկտների շինարարություն»

2. «Կապալային աշխատանքներ»

3. «Հիմնական պատվիրատու նախարարությունների և առևտրային կազմակերպությունների համար ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կատարված կապալային աշխատանքների ծավալը»

5. «Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և արտադրական նշանակության օբյեկտների շինարարություն» բաժնում լրացվում են կառուցվող բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և արտադրական նշանակության օբյեկտների շինարարության (ներառյալ սեփական օբյեկտների շինարարությունը) վերաբերյալ տվյալները` անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից, իսկ 1-3 սյունակներում համապատասխանաբար ըստ տարեսկզբից, այդ թվում գյուղական վայրերում և նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանում:

Այն կապալառու կազմակերպությունները, որոնք ենթակապալային պայմանագրերի հիման վրա կատարում են մասնագիտացված աշխատանքներ այս բաժինը չեն լրացնում:

6. «Կապալային աշխատանքներ» բաժնում լրացվում են ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կատարված կապալային աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ տվյալները (ներառյալ հաշվետու կազմակերպության սեփական շինարարությունը): Կապալային աշխատանքների արժեքը լրացվում է փաստացի գներով, որից հանվում է կապալառու կազմակերպության կողմից կատարված նախագծահետախուզական, կառույցները սարքավորումներով հագեցնելու համար կատարված աշխատանքների արժեքը:

7. 200 տողում լրացվում են ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կապալային աշխատանքների ծավալը և կապիտալ վերանորոգման ծախսը:

8. 201 տողում լրացվում են արտադրական նշանակության օբյեկտների վրա (այդ թվում` 202 տողում բնակչության պատվերով) կատարված աշխատանքները:

9. 203 տողում լրացվում են ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտների վրա (այդ թվում` 204 տողում բնակչության պատվերով) կատարված աշխատանքները:

10. 205 տողում շինարարական կապալառու կազմակերպությունները 200 տողից առանձնացնում են սեփական ուժերով կատարված կապալային աշխատանքների ծավալները:

11. 206 տողում` ներգրավված բոլոր ենթակապալառու կազմակերպությունների կողմից կատարված կապալային աշխատանքների ծավալը:

12. 207 տողում արտացոլվում են 200 տողից առևտրական կազմակերպությունների, ինչպես նաև բնակչության պատվերով կապիտալ վերանորոգման վրա կատարված ծախսերը:

13. 208 տողում արտացոլվում են առևտրական կազմակերպությունների կողմից ընթացիկ վերանորոգման վրա կատարված ծախսերը:

14. Ավելացված արժեքի հարկի գումարները կատարված կապալային աշխատանքների ծավալի մեջ չեն ներառվում:

15. «Հիմնական պատվիրատու նախարարությունների և առևտրային կազմակերպությունների համար ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կատարված կապալային աշխատանքների արժեքը» բաժնում լրացվում են արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտների վրա ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կատարված կապալային աշխատանքների արժեքի վերաբերյալ տվյալներն ըստ պատվիրատու նախարարությունների և առևտրային կազմակերպությունների:

3-րդ բաժնի ցուցանիշները լրացվում են եռամսյակային պարբերականությամբ:

16. Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը, տարեսկզբից հաշվարկվում է` հաշվետու տարվա ամիսների աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակի գումարը ամիսների թվի վրա բաժանելով:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ


Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

1. Ազգային վիճակագրական ծառայություն
2. Ազգային վիճակագրական ծառայության
մարզային գործակալություն (տարածքային
բաժին)

Շինարարական կապալային աշխատանքներ
իրականացնող իրավաբանական անձինք,
անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 5-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

1-ԿՇ

(ամսական)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.

թիվ 45-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ   I_I_I_I_I_I_I


Մարզը        I_I_I_I_I


Համայնքը    I_I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:


ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

200___թ. հունվար- ________ -ին

 

1. Սոցիալ-մշակութային նշանակության օբյեկտների շինարարություն

 

Անվանումը

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Գործարկվել են

տարեսկզբից

նախորդ տարվա
համապատասխան
ժամանակաշրջանում

1-ին սյունակից`
գյուղական
վայրերում

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Բնակելի շենքեր և հանրակացարաններ

100

քառ. մ. ընդհանուր
(օգտակար) մակերես

 

 

 

Հանրակրթական հաստատություններ

101

աշակերտական տեղ

 

 

 

Նախադպրոցական հաստատություններ

102

տեղ

 

 

 

Հիվանդանոցներ

103

մահճակալ

 

 

 

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական
հաստատություններ

104

հաճախումներ մեկ
հերթափոխում

     
Մշակութային հաստատություններ

105

տեղ

     
Այլ հաստատություններ          

 

2. Կապալային աշխատանքներ

 

(փաստացի գներով` հազար դրամ)

Անվանումը

Տողի
համարը

Կատարվել են

տարեսկզբից

նախորդ տարվա
համապատասխան
ժամանակաշրջանում

Կապալային աշխատանքներ` ընդամենը (201 տող+203 տող)

 

 

 

200

 

այդ թվում`

 

 

 

արտադրական նշանակության օբյեկտներ

201

 

 

որոնցից`

բնակչության պատվերով

202

 

 

ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտներ

203

 

 

որոնցից`

բնակչության պատվերով

204

 

 

200 տողից`

սեփական ուժերով

205

 

 

ներգրավված կազմակերպությունների կողմից

206

 

 

200 տողից`

կապիտալ վերանորոգման

207

 

 

Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, ընդամենը

208

 

 


3. Հիմնական պատվիրատու նախարարությունների եվ առեվտրային կազմակերպությունների համար ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրների հաշվին կատարված կապալային աշխատանքների ծավալը

(փաստացի գներով` հազար դրամ)

Պատվիրատու նախարարությունների և առևտրային կազմակերպությունների
անվանումը

Տողի համարը Կատարվել են տարեսկզբից
 

300

 
 

301

 
 

302

 
 

303

 
 

304

 
     
     
     

 

4. Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը, տարեսկզբից ______ մարդ

 


Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

___ ________200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


 

Էլեկտրոնային փոստ __________@____________