Համարը 
N 04-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.05.03/10(158) Հոդ.122
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
23.02.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.02.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.05.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.03.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

8 ապրիլի 2004 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60304071

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

23 փետրվարի 2004 թ.
ք. Երևան
N 04-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բնակչության հաշմանդամության մասին» Ձև թիվ 1-հաշմանդամություն (կիսամյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն բնակչության հաշմանդամության մասին» Ձև թիվ 1-հաշմանդամություն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 162-Ն որոշումը:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1
 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
23 փետրվարի 2004 թ. թիվ 04-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Բնակչության հաշմանդամության մասին» ձև թիվ 1-ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ (կիսամյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 03 հոկտեմբերի 2003 թվականի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

 

5. Սյունակներ 1-4-ում արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը: Սյունակներ 5-8-ում արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐԻ ՇԱՐԺԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

 

6. Սյունակներ 1-4-ում արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում առաջին անգամ հաշմանդամ դարձած անձանց թվաքանակը:

7. Սյունակներ 5-8-ում արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովներ հաշվետու ժամանակաշրջանում մուտք արված և համապատասխան լուծում ստացած գործերի շարժը (գործերի ստացումը և ուղարկումը):

8. Սյունակներ 9-16-ում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշմանդամության կարգավիճակի դադարեցման մասին տվյալները:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՎԵՐՋՈՒՄ ԸՍՏ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ

 

9. Սյունակներ 1-6-ում արտացոլվում է հաշմանդամների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ հաշմանդամության խմբերի և սեռի:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  4

 

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՎԵՐՋՈՒՄ ԸՍՏ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

10. Այս բաժնում արտացոլվում է հաշմանդամների թվաքանակն ըստ հիվանդությունների տեսակների (ըստ հիվանդությունների միջազգային 10-րդ դասակարգման): Եթե հաշմանդամության պատճառ հանդիսացող հիվանդությունը չի համընկնում 401-414 տողերում արտացոլված հիվանդությունների տեսակների հետ, ապա այն արտացոլվում է տող 415-ում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  5

 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ

 

11. Այս բաժնում արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վերականգնողական օգնության երաշխավորում ստացած հաշմանդամների թվաքանակն ըստ վերականգնման տեսակների: Սյունակներ 1-4-ում արտացոլվում է երաշխավորում ստացած հաշմանդամների թվաքանակը:

12. Սյունակներ 5-8-ում արտացոլվում է երաշխավորում ստացած մինչև 18 տարեկան հաշմանդամների թվաքանակը:

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թ. մայիսի 10-ի «Վարչական տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 25-ը

 

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

______________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)          

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից


ՁԵՎ ԹԻՎ

1-ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
(կիսամյակային)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 23 փետրվարի
2004 թ.
թիվ 04-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ß

 ՏԳՏԴ   I_I_I_I_I_I
 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

200_ թ. ---- կիսամյակի համար

 

Բաժին 1. Հաշմանդամների թվաքանակը

 (մարդ)

Տողի
հա-
մարը
  Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
ընդա-
մենը
նրանցից՝
կանայք
սյունակ 1-ից`
քաղաքաբնակներ
ընդա-
մենը
նրանցից՝
կանայք
սյունակ 5-ից` քաղաքաբնակներ
ընդա-
մենը
նրանցից՝
կանայք
ընդա-
մենը
նրանցից՝
կանայք
Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8
101 Հաշմանդամներ, ընդամենը (103+105+107+109)                
102

նրանցից՝ անժամկետ (104+106+108+110)

               
103 101 տողից՝ մինչև 18 տարեկան                
104

նրանցից՝ անժամկետ

               
105 101 տողից` 18-ից մինչև 40 տարեկան                
106

նրանցից՝ անժամկետ

               
107 101 տողից` 40-ից մինչև կենսաթոշակային տարիքի                
108

նրանցից՝ անժամկետ

               
109 101 տողից` կենսաթոշակային տարիքի և բարձր                
110

նրանցից՝ անժամկետ

               

 

Բաժին 2. Հաշմանդամների գործերի շարժը հաշվետու ժամանակաշրջանում

 (մարդ)

    Առաջին անգամ հաշմանդամ ճանաչվածներ Հաշմանդամների գործերի շարժը բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովներում Հաշմանդամության կարգավիճակը դադարեցված է
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
սյունակ 1-ից` քաղաքաբնակ հանրապե-
տությունում
հանրապետու-
թյունից դուրս
ճանաչվել են աշխատունակ մահացել են
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
ստաց-
վել են
ուղարկ-
վել են
ստաց-
վել են
ուղարկ-
վել են
ընդա-
մենը

նրան-
ցից՝ կա-
նայք

սյունակ 9-ից` քաղաքաբնակ ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
սյունակ 13-ից` քաղաքաբնակ
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝
կա-
նայք
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
201 Հաշմանդամներ, ընդամենը (203+205+207)                                
202 նրանցից՝ անժամկետ (204+206+208)                                
203

մինչև 18 տարեկան

                               
204

նրանցից՝ անժամկետ

                               
205

18-ից մինչև կենսաթոշակային տարիքի

                               
206

նրանցից` անժամկետ

                               
207

կենսաթոշակային տարիքի և բարձր

                               
208

նրանցից` անժամկետ

                               
 

Բաժին 3. Հաշմանդամների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ըստ հաշմանդամության պատճառների

 (մարդ)

    Հաշմանդամության խմբերը
ընդամենը նրանցից՝ կանայք
I II III I II III
Ա Բ 1 2 3 4 5 6
301 Ընդհանուր հիվանդություններից            
302

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
303 Մանկուց            
304

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
305 Զինծառայության հետ կապված (307+309+311+313)            
306

նրանցից՝ քաղաքաբնակ (308+310+312+314)

           
307 Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելիս            
308

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
309 զինծառայության ընթացքում            
310

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
311 զինվորական պարտականությունները կատարելիս            
312

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
313

Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների
միությունը պաշտպանելիս

           
314

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
315 Աշխատանքային խեղման            
316

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
317 Մասնագիտական հիվանդություններից            
318

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
319 Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի վերացման հետ կապված            
320

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
321 Տարերային և տեխնածին աղետներից            
322

նրանցից՝ քաղաքաբնակ

           
323 Ընդամենը (301+303+305+315+317+319+321)            
324

նրանցից՝ քաղաքաբնակ (302+304+306+316+318+320+322)

           

 

4. Հաշմանդամների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում` ըստ հիվանդությունների

 (մարդ)

Տողի հա-
մարը
Հիվանդության անվանումը Հիվանդու-
թյունների ծածկագիրն ըստ միջազգային 10-րդ դասա-
կարգման
Ընդամենը նրանցից՝ քաղաքաբնակներ
ըստ հաշմանդամության խմբերի
I II III հաշմանդամ երեխա I II III հաշմանդամ երեխա
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ աղջիկ-
ներ
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ կա-
նայք
ընդա-
մենը
նրան-
ցից՝ աղջիկ-
ներ
Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
401 Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններ I00-I99                                
402 Նորագոյացություններ C00-D48                                
403 Նյարդային համակարգի հիվանդություններ G00-G99                                
404 Հոգեկան խանգարումներ և վարքի խանգարումներ F00-F99                                
405 Վնասվածքներ (բոլոր տեղեկայությունների) S00-S98                                
406 Շնչառական օրգանների հիվանդություններ J00-J99                                
407 Տուբերկուլոզ A15-A19                                
408 Մարսողական օրգանների հիվանդություններ K00-K93                                
409 Ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ M00-M99                                
410 Էնդոկրին համակարգի հիվանդություններ E00-E90                                
411 Աչքի հիվանդություններ H00-H59                                
412 Պարբերական հիվանդություններ E85                                
413 Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ N00-N99                                
414 Բնածին անկանոնություններ (զարգացման արատներ), ձևախախտումային խանգարումներ Q00-Q99                                
415 Այլ հիվանդություններ X                                
416 Ընդամենը X                                

 

Բաժին 5. Վերականգնողական օգնության երաշխավորում ստացած հաշմանդամների թվաքանակը

 (մարդ)

Տողի
հա-
մարը
Վերականգնողական օգնության տեսակները Ընդա-
մենը
նրան-
ցից`
կա-
նայք
Սյունակ 1-ից Սյունակ 1-ից` մինչև 18 տարեկան
քաղաքա-
բնակներ
նրան-
ցից`
կա-
նայք
ընդա-
մենը
նրան-
ցից`
աղջիկ-
ներ
սյունակ 5-ից
քաղաքա-
բնակներ
նրան-
ցից`
աղջիկ-
ներ
Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8
501 Բժշկական վերականգնում                
  այդ թվում՝                
502

ստացիոնար բուժում

               
503

ամբուլատոր բուժում

               
504

առողջարանային բուժում

               
505

պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնություն

               
506

տեխնիկական միջոցներով ապահովում

               
507 Մասնագիտական վերականգնում                
  այդ թվում՝                
508

մասնագիտական ուսուցում և վերամասնագիտացում

               
509

աշխատանք հատուկ ստեղծված աշխատատեղերում

               
510

աշխատանք սովորական պայմաններում

               
511

աշխատանք տնային պայմաններում

               
512 Սոցիալական վերականգնում                
  այդ թվում՝                
513

օժանդակ կենցաղային տեխնիկական միջոցներով ուսուցում

               
514

վերականգնողական կենտրոններում

               

 

Ղեկավար  

_____________________
(Ազգանուն, անուն)

 

____________________
(Ստորագրություն)

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)
 


 
_____________________
(Ազգանուն, անուն)
 

 


 
_____________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)
 

 

_____________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

 

___ ________200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)

  

Էլեկտրոնային փոստ _______________@________________