Համարը 
N 06-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.05.03/10(158) Հոդ.124
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
23.02.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.02.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.05.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.03.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՇՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄԻԱՎ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

8 ապրիլի 2004 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60304073

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

23 փետրվարի 2004 թ.
ք. Երևան
N 06-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՇՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄԻԱՎ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

հաստատել «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի նկատմամբ շճաբանական հետազոտությունների արդյունքների մասին» Ձև թիվ 1-ՄԻԱՎ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1
 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
23 փետրվարի 2004 թ. թիվ 06-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՇՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՄԻԱՎ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի նկատմամբ շճաբանական հետազոտությունների արդյունքների մասին» ձև թիվ 1-ՄԻԱՎ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 03 հոկտեմբերի 2003 թվականի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԸ, ՍԵՌԸ ԵՎ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ

 

5. 1-6 սյունակներում արտացոլվում է ք. Երևանում, Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքներում և գյուղերում մարդու իմունային անբավարարության վարակով հետազոտվածների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային բաշխվածության:

6. 7-8 սյունակներում արտացոլվում է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իմունային անբավարարության վարակով հետազոտվածների թվաքանակն ըստ սեռատարիքային բաշխվածության:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ

 

7. 1-2 սյունակներում արտացոլվում է հետազոտված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թվաքանակը, 3-4 սյունակներում՝ Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիների թվաքանակը, որոնց մոտ մարդու իմունային անբավարարության վարակի նկատմամբ իմունոֆերմենտային անալիզով կատարված հետազոտություններից երկուսը եղել են դրական, 5-6 սյունակներում` մարդու իմունային անբավարարության վարակով վարակակիրների թվաքանակն ըստ սեռային բաշխվածության:

8. Տող 100-ում արտացոլվում է հետազոտված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թվաքանակը, որը տող 101-ի և 102-ից 116 տողերի հանրագումարն է:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ

 

9. 1-2 սյունակներում արտացոլվում է հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիների թվաքանակը, 3-4 սյունակներում՝ օտարերկրյա այն քաղաքացիների թվաքանակը, որոնց մոտ մարդու իմունային անբավարարության վարակի նկատմամբ իմունոֆերմենտային անալիզով կատարված հետազոտություններից երկուսը եղել են դրական, 5-6 սյունակներում` մարդու իմունային անբավարարության վարակով վարակակիրների թվաքանակը սեռային բաշխվածությամբ:

10. Տող 200-ում արտացոլվում է հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիների թվաքանակը, որը տող 201-ի և 202-ից 216 տողերի հանրագումարն է:

11. Տող 218-ում արտացոլվում է հետազոտվածների ընդհանուր թվաքանակը, որը տող 100-ի և տող 200-ի հանրագումարն է:

12. Տող 219-ում արտացոլվում է հետազոտությունների ընդհանուր քանակը, որը տող 117-ի և տող 217-ի հանրագումարն է:

13. Այս բաժնում հաշվառվում են նաև քաղաքացիություն չունեցող անձինք:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թ. մայիսի 10-ի «Վարչական տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է

Ներկայացնում Է 

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարությունը

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը

 

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

______________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)           

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից


ՁԵՎ ԹԻՎ

1-ՄԻԱՎ
(եռամսյակային)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 23 փետրվարի 2004 թ.

թիվ 06-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ß

 ՏԳՏԴ   I_I_I_I_I_I
 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՇՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

200_ թ. ------- եռամսյակի համար

 

Բ ա ժ ի ն 1

 

Հետազոտվածների տարիքը, սեռը եվ բնակության վայրը

 

Տարիքը

ք. Երևան

այլ քաղաքներ

գյուղեր

Ընդամենը

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

մինչև 15

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

60 և
ավելի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Հետազոտված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ

 

Տողի հա-
մարը

 

Հետազոտվածներ

Շճադրական

ՄԻԱՎ վարակակիրներ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

100

Հետազոտված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ընդամենը, մարդ (տող 101, 102-ից 116 տողերի հանրագումար)

 

 

 

 

 

 

այդ թվում

 

101

ՁԻԱՀ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ սեռական հարաբերություն ունեցածներ

 

 

 

 

 

 

101.1

ՄԻԱՎ վարակակիր մայրերից ծնված երեխաներ

 

 

 

 

 

 

102

թմրանյութի ներարկային գործածողներ

 

 

 

 

 

 

103

հոմո և բիսեքսուալներ

 

 

 

 

 

 

104

սեռավարակներ ունեցողներ

 

 

 

 

 

 

105

անկանոն սեռական կյանք վարողներ

 

 

 

 

 

 

106

1 ամսից ավել արտերկրում գտնվածներ

 

 

 

 

 

 

107

դոնորներ

 

 

 

 

 

 

108

հղիներ

 

 

 

 

 

 

109

ռեցիպիենտներ

 

 

 

 

 

 

110

զինծառայողներ

 

 

 

 

 

 

111

ազատազրկման վայրերում գտնվողներ

 

 

 

 

 

 

112

կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ

 

 

 

 

 

 

113

անանուն հետազոտվածներ

 

 

 

 

 

 

114

ՁԻԱՀ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ կենցաղային կամ բժշկական կոնտակտ ունեցողներ

 

 

 

 

 

 

115

կլինիկական ցուցումներով հետազոտված երեխաներ

 

 

 

 

 

 

116

այլ

 

 

 

 

 

 

117

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետազոտություների ընդհանուր քանակը, միավոր

 

 

 

 

 

 

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիներ

 

Տողի հա-
մարը

 

Հետազոտվածներ

Շճադրական

ՄԻԱՎ վարակակիրներ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

կանայք

տղամարդիկ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

200

Հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիներ, ընդամենը, մարդ (տող 201, 202-ից 216 տողերի հանրագումար)

 

 

 

 

 

 

այդ թվում

 

201

ՁԻԱՀ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ սեռական հարաբերություն ունեցածներ

 

 

 

 

 

 

201.1

ՄԻԱՎ վարակակիր մայրերից ծնված երեխաներ

 

 

 

 

 

 

202

թմրանյութի ներարկային գործածողներ

 

 

 

 

 

 

203

հոմո և բիսեքսուալներ

 

 

 

 

 

 

204

սեռավարակներ ունեցողներ

 

 

 

 

 

 

205

անկանոն սեռական կյանք վարողներ

 

 

 

 

 

 

206

1 ամսից ավել արտերկրում գտնվածներ

 

 

 

 

 

 

207

դոնորներ

 

 

 

 

 

 

208

հղիներ

 

 

 

 

 

 

209

ռեցիպիենտներ

 

 

 

 

 

 

210

զինծառայողներ

 

 

 

 

 

 

211

ազատազրկման վայրերում գտնվողներ

 

 

 

 

 

 

212

կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ

 

 

 

 

 

 

213

անանուն հետազոտվածներ

 

 

 

 

 

 

214

ՁԻԱՀ-ով հիվանդի կամ շճադրականի հետ կենցաղային կամ բժշկական կոնտակտ ունեցողներ

 

 

 

 

 

 

215

կլինիկական ցուցումներով հետազոտված երեխաներ

 

 

 

 

 

 

216

այլ

 

 

 

 

 

 

217

Օտարերկրյա քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը, միավոր

 

 

 

 

 

 

218

Հետազոտվածների ընդհանուր թվաքանակը, մարդ (տող 100+ տող 200)

 

 

 

 

 

 

219

Հետազոտությունների ընդհանուր քանակը, միավոր (տող 117+տող 217)

 

 

 

 

 

 

 

Ղեկավար

 

_____________________
(Ազգանուն, անուն)

 

____________________
(Ստորագրություն)

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

 _____________________
(Ազգանուն, անուն)

 


 
_____________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 


_____________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

 


___ ________200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)