Համարը 
N 22-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
29.08.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 24-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
27 հունվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305064

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 22-Ն


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 24-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ սարքավորումների կազմը և հաշվետվություն էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 24-Էներգետիկա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարի 1999 թվականի նոյեմբերի 29-ի «Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ սարքավորումների կազմը և հաշվետվություն էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մասին»` Ձև թիվ 24-Էներգետիկա պետական վիճակագրական հաշվետվությունը և դրա լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 237 հրամանը:

  

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 22-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» (ՁԵՎ ԹԻՎ 24-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ)) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ սարքավորումների կազմը և հաշվետվություն էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 24-էներգետիկա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են արտադրական գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը (այսուհետ` կազմակերպություններ), որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թվականի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

1.3. Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն տեսակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում հավելյալ արժեքի ընդհանուր ծավալում փաստացի ունեցել է առավել մեծ տեսակարար կշիռ: Առավել մեծ տեսակարար կշռի որոշման համար առաջարկվում է կողմնորոշվել ընդհանուր հասույթի, հավելյալ արժեքի կամ աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ համանման բնութագրող ցուցանիշներով:

1.4. Հաշվետվությունը լրացվում է սկզբնական հաշվառման հավաստի տվյալների հիման վրա:

1.5. Հաշվետվությունները ներկայացվում են Ազգային վիճակագրական ծառայություն և Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին) դրանում նշված ժամկետում և պարբերականությամբ:

1.6. Հաշվետվությունը ստորագրում է կազմակերպության ղեկավարը, ինչպես նաև նշվում է կատարողի (գլխավոր հաշվապահ կամ դրա համար լիազորված այլ աշխատակից) ազգանունն ու հեռախոսի համարը:

1.7. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

 

2.1. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 01 տողի ցուցանիշը «Թողարկված է էլեկտրաէներգիա» պետք է հավասար լինի 3-րդ բաժնի «ընդամենը» տողի ցուցանիշին:

02 տողում «Ստացվել է դրսից» անհրաժեշտ է ցույց տալ էլեկտրակայանի կամ արդյունաբերական կազմակերպության լրիվ անվանումը, որոնցից կազմակերպությունը ստանում է էլեկտրաէներգիա և որոնց հետ կազմակերպությունը հաշվարկներ է կատարում տարեկան հաշվետվությունը կազմելիս:

Եթե կազմակերպությունը էլեկտրաէներգիա է ստանում վերավաճառող կազմակերպությունից, ապա այդ տողում անհրաժեշտ է նշել վերավաճառող կազմակերպության անվանումը:

2.2. Սպառված էլեկտրաէներգիային է դասվում (տող 04) էլեկտրաէներգիայի ամբողջ քանակը, որը թողարկվել է սեփական էլեկտրակայանների կողմից և ստացվել է դրսից, հանած դուրս բացթողնված էլեկտրաէներգիայի քանակը:

Ընդ որում, դուրս բացթողնված էլեկտրաէներգիային է հավասարեցվում սեփական տնտեսություններին և կազմակերպություններին բացթողնված էլեկտրաէներգիան`

- կազմակերպության հաշվեկշռում գտնվող տրանսպորտային տնտեսությանը, որը ամբողջությամբ կամ առավելապես սպասարկում է ոչ արդյունաբերական տնտեսությունները (կապիտալ շինարարությունը, բնակարանային տնտեսությունը, կենցաղային կազմակերպությունները և այլն),

- բնակարանային տնտեսությանը և սեփական կենցաղային կազմակերպություններին,

- օժանդակ գյուղատնտեսական կազմակերպություններին,

- կազմակերպության շենքերի և շինությունների կապիտալ նորոգմանը և այլն:

2.3. Կազմակերպության կողմից արդյունաբերաարտադրական կարիքների համար սպառված էլեկտրաէներգիան անհրաժեշտ է բաշխել ըստ նպատակային օգտագործման:

05 տողում «Սպառվել է էլեկտրաապարատների կողմից տեխնոլոգիական գործընթացների համար» հարկ է նշել էլեկտրաէներգիայի այն քանակը, որը սպառվել է էլեկտրաապարատների կողմից, տեխնոլոգիական գործընթացների համար` էլեկտրահալում, էլեկտրոլիզ, էլեկտրաեռակցում և այլն:

06 տողում «Սպառվել է էլեկտրաշարժիչների կողմից, դարձիչ ուժի համար» անհրաժեշտ է ցույց տալ էլեկտրաէներգիայի քանակը, որը սպառվել է կազմակերպության բոլոր էլեկտրաշարժիչների կողմից, բացառությամբ կազմակերպության էլեկտրակայանի սեփական կարիքները սպասարկող էլեկտրաշարժիչների:

Էլեկտրաէներգիան, որը ծախսվել է կազմակերպության կողմից թողարկվող էլեկտրաշարժիչների (էլեկտրաապարատների) փորձարկման համար, ներառվում է կազմակերպությունում սպառված էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր ծավալում:

07 տողում «Սպառվել է արտադրական տարածքների լուսավորման համար» անհրաժեշտ է նշել էլեկտրաէներգիայի քանակը, որը սպառվել է արտադրական տարածքների լուսավորման համար, բացառությամբ էլեկտրակայանների: Էլեկտրաշարժիչների կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակը, որը օգտագործվել է էլեկտրակայանի սեփական կարիքների համար, էլեկտրակայանի տարածքի լուսավորման համար սպառված էլեկտրաէներգիայի հետ մեկտեղ ցույց է տրվում 08 տողում «ծախսված է էլեկտրակայանի սեփական կարիքների համար»:

09 տողում ցույց են տրվում կորուստները, ինչպես գործարանային ցանցերում, այնպես էլ տրանսֆորմատորային ենթակայաններում և փոխակերպիչներում:

10 տողում ցույց է տրվում օգտակար առաքված էլեկտրաէներգիայի քանակը, որոնց էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է տվյալ կազմակերպության ցանցերից:

 

3. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ (ԱՌԱՆՑ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ)

 

Հաշվետվության 2-րդ բաժնում ցույց է տրվում հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ արտադրական գործընթացը սպասարկող տեղակայված էներգետիկ սարքավորումների կազմը:

3.1. Տեղակայված սարքավորումներին են դասվում`

- գործող,

- անսարքության պատճառով ժամանակավորապես կամ տարվա ընթացքում չգործող, ինչպես նաև ռեզերվում գտնվող, սակայն հիմքին տեղակայված,

- կապիտալ և ընթացիկ նորոգման և վերակառուցման մեջ գտնվող, նույնիսկ եթե հանված է հիմքից և ուղարկված այլ կազմակերպություն նորոգման համար,

- գործարկման փուլում գտնվող, այսինքն, չի հանձնված արդյունաբերական շահագործման, սակայն տալիս է արտադրանք, նույնիսկ ոչ կանոնավոր կերպով,

- ոչ ստանդարտ (շարժական), ինչպես կազմակերպությանը պատկանող, այնպես էլ վարձակալմամբ օգտագործվող, եթե այն մոնտաժված (հավաքված) է և պատրաստ է շահագործման:

Այլ կազմակերպություններում, վարձակալական հիմունքներով օգտագործվող սարքավորումները ներառվում են այն կազմակերպության հաշվետվությունում, որտեղ շահագործվում են:

Պահեստում, ճանապարհին, մոնտաժման փուլում գտնվող սարքավորումները համարվում են չտեղակայված և 2-րդ բաժնում չեն հաշվառվում:

3.2. 2-րդ բաժնում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ, կազմակերպությունում տեղակայված էներգետիկ սարքավորման յուրաքանչյուր տեսակի գումարային հզորության և քանակի վերաբերյալ:

3.3 «Մեխանիկական շարժիչներ» խմբում (տող 40) բերվում են բոլոր մեխանիկական շարժիչները, որոնք անմիջականորեն սպասարկում են բանվորական մեքենաները, շոգեօդամղիչները և ներգործարանային տրանսպորտը` շոգետուրբիններ, շոգեմեքենաներ, լոկոմոբիլներ, դիզելներ, գազաշարժիչներ, գազագեներատորային շարժիչներ, ներքին այրման այլ շարժիչներ, ջրատուրբիններ (անիվներ) և այլն:

Ներգործարանային տրանսպորտին դասվում է այն տրանսպորտը, որը սպասարկում է փոխադրումները կազմակերպության ներսում` շոգեքարշեր, մոտոքարշեր, տրանսպորտյորներ, ավտոբեռնիչներ և այլն:

Թիվ 24 - էներգետիկա ձևում ներառվում է կազմակերպության տրանսպորտը, որը ամբողջությամբ կամ առավելապես սպասարկում է արտադրությունը և որի աշխատողները դասվում են արդյունաբերաարտադրական անձնակազմին:

3.4. «Էլեկտրաշարժիչներ» խմբում (տող 60) հաշվառվում են 0,25 կվտ և ավել հզորությամբ փոփոխական և կայուն հոսանքի էլեկտրաշարժիչները, ներառյալ անմիջականորեն արտադրական սարքավորումներով կոմպլեկտավորված էլեկտրաշարժիչները:

Այդ խմբում ներառվում են նաև ներգործարանային տրանսպորտը սպասարկող էլեկտրաշարժիչները:

3.5. «Էլեկտրաապարատներ» խմբում (տող 70) հաշվառվում են բոլոր էլեկտրաապարատները, որոնցում էլեկտրաէներգիան ծախսվում է անմիջականորեն տեխնոլոգիական գործընթացների համար` ձուլման էլեկտրավառարաններ, էլեկտրաեռակցման ապարատներ, էլեկտրասայլակներ և այլն:

3.6. Բանվորների միջին ցուցակային թվաքանակը (տող 90) որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների բանվորների ամսական միջին ցուցակային թվաքանակի գումարը բաժանած 12-ի:

3.7. 2-րդ սյունակում բերվում են տվյալներ սարքավորման հզորության վերաբերյալ: Բոլոր դեպքերում նկատի է առնվում սարքավորման առավելագույն երկարատև մակնիշային (նոմինալ) հզորությունը, որի տակ հասկացվում է այն առավել հզորությունը, որով սարքավորումը կարող է երկարատև աշխատել լրիվ հուսալիությամբ: Հզորության տվյալները ցույց են տրվում սարքավորման գործարանային անձնագրից կամ փորձարկման ընդունման ակտերից:

Եթե էներգետիկ սարքավորման անձնագրերում բացակայում են առավելագույն երկարատև հզորության տվյալները, սակայն բերված է նոմինալ հզորությունը, ապա վերցվում է վերջինս, որովհետև այն համապատասխանում է «առավելագույն երկարատև հզորություն» հասկացությանը:

Հզորության ոչ մի ճշտում կապված մաշվածության, սարքավորման ոչ նորմալ վիճակի և այլնի հետ չպետք է ազդի անձնագրում կամ մակնիշում տրված հզորության առավելագույն երկարատև (նոմինալ) մեծության վրա:

Չպետք է շփոթել «առավելագույն երկարատև (նոմինալ) հզորություն» հասկացությունը «տնտեսական (նոմինալ) հզորություն» հասկացության հետ:

Տնտեսական հզորությունը` դա այն հզորությունն է, որով շարժիչը կարող է աշխատել օգտակար գործողության առավելագույն գործակցի դեպքում, այսինքն` առավել արդյունավետ:

Չպետք է շփոթել նաև առավել երկարատև (նոմինալ) հզորությունը, որոշակի ժամանակահատվածում շարժիչի ունեցած փաստացի ծանրաբեռնվածության հետ: Փաստացի ծանրաբեռնվածությունը ընդհանրապես ավելի փոքր է շարժիչի առավել երկարատև հզորությունից:

Մեխանիկական շարժիչների, էլեկտրաշարժիչների, էլեկտրաապարատների հզորության ցուցանիշը տրվում է կիլովատերով (1 ձ. ու = 0.736 կՎտ):

Յուրաքանչյուր սարքավորման համար ցույց է տրվում ընդհանուր հզորությունը, այլ ոչ թե միավոր սարքավորման հզորությունը:

 

4. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

 

4.1. Հաշվետվության 3-րդ բաժինը լրացնում են բոլոր կազմակերպությունները, որոնք իրենց տնտեսություններում ունեն էլեկտրակայաններ կամ էլեկտրագեներատորային տեղակայանքներ, որոնք նախատեսված են էլեկտրաէներգիայի թողարկման համար:

Հաշվետվությունում ընդգրկվում են բոլոր էլեկտրակայանները (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքները) անկախ`

- հզորության մեծությունից,

- սարքավորման տեղադրման տեղից (կենտրոնական էլեկտրակայանում, կազմակերպության արտադրամասերում, օժանդակ արտադրություններում, տվյալ կազմակերպության հիմնական գործունեության հաշվեկշռում գտնվող և այլն),

- հոսանքի տեսակից (փոփոխական թե հաստատուն),

- էլեկտրաէներգիայի օգտագործման բնույթից (արտադրական, թե միայն լուսավորման կարիքների համար),

- էլեկտրակայանը ստացիոնար է, թե` շարժական,

- գործող է էլեկտրակայանը, թե` չգործող (թեկուզ և ամբողջ տարվա ընթացքում),

- էլեկտրակայանի պատկանելիությունից` անմիջականորեն կազմակերպությանը, թե վարձակալված է:

4.2. Տվյալները բերվում են առանձին յուրաքանչյուր ստացիոնար և շարժական էլեկտրակայանի համար:

Առանձին ստացիոնար էլեկտրակայան է համարվում ագրեգատների համակցությունը (առաջնային շարժիչը գեներատորի հետ), նախատեսված էլեկտրաէներգիայի թողարկման համար, տեղադրված առանձին շենքում կամ շենքի հատուկ հատկացված մասում: Եթե էլեկտրագեներատորային տեղակայանքները գտնվում են նույն շենքի տարբեր արտադրամասերում կամ տարբեր շենքերում, սակայն աշխատում են ընդհանուր վահանակից, ապա դրանք համարվում են մեկ էլեկտրակայան:

4.3. Շարժական էլեկտրակայաններ են համարվում էներգագնացքները, վագոն-էլեկտրակայանները, մեքենաների վրա տեղադրված էլեկտրակայանները և այլն: Այն էլեկտրակայանները, որոնք ձեռք են բերվել կազմակերպության կողմից որպես շարժական, սակայն ամրացվել են հիմքի վրա, համարվում են ստացիոնար:

4.4. Շարժական էլեկտրակայանների համար սյունակ Ա-ում ցույց է տրվում էլեկտրակայանի տիպը, համաձայն անձնագրային տվյալների:

4.5. Էլեկտրակայանի տեղակայված հզորությունը տարեվերջին որոշվում է էլեկտրագեներատորների հետ կապված բոլոր տեղակայված առաջնային շարժիչների հզորությունների հանրագումարով և նախատեսված է էլեկտրաէներգիայի թողարկման համար:

Եթե էլեկտրագեներատորի հզորությունը փոքր է առաջնային շարժիչի հզորությունից, ապա այդ ագրեգատի տեղակայված հզորությունը հաշվարկվում է էլեկտրագեներատորի հզորությամբ:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

1. Ազգային վիճակագրական ծառայություն
2. Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

արտադրական գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու տարվա հաջորդող ապրիլի 1-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                   I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

24-էներգետիկա

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 29 դեկտեմբերի 2004 թ.

թիվ 22-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը        I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

200  Թ.

1. Էլեկտրահաշվեկշիռ

(հաշվետվությունը կազմվում է ամբողջական թվերով)

Ցուցանիշների անվանումը

Տեղի համարը

Քանակը, հազ.
կՎտ. ժամ

Ա

Բ

1

Ա. Մուտք

Թողարկված է էլեկտրաէներգիա


01

 

Ստացված է դրսից

02

 

Ընդամենը մուտք (տող 01+02)

03

 

Բ. Ծախսեր

 

 

Սպառվել է ընդամենը (տող 05+06+07+08+09)

04

 

այդ թվում`

 

 

էլեկտրաապարատների կողմից տեխնոլոգիական գործընթացների համար (չորացում, տաքացում, էլեկտրազոդում, էլեկտրահալում, էլեկտրոլիզ և այլն)

05

 

էլեկտրաշարժիչի կողմից (դարձիչ ուժի համար)

06

 

արտադրական հրապարակների լուսավորման համար

07

 

ծախսված է էլեկտրակայանի սեփական կարիքների համար

08

 

կորուստներ գործարանային ցանցում, տրանսֆորմատորային ենթակայաններում և փոխակերպիչներում

09

 

Դուրս է բաց թողնված (ներառյալ իր ոչ արդյունաբերական տնտեսության համար բաց թողնվածը)

10

 

Ընդամենը ծախսեր (տող 04+10)

11

 

 

2. Արտադրական գործընթացը սպասարկող էներգետիկ սարքավորումների կազմը (առանց էլեկտրակայանների սարքավորումների) հաշվետու տարվա հաջորդող հունվարի 1-ի դրությամբ

Սարքավորումների տեսակները

Չափի միավորը

Տողի համարը

Տեղադրված սարքավորումներ

քանակը

գումարային
առավել
երկարատև
մակնիշային
հզորությունը

Ա

Բ

Գ

1

2

Մեխանիկական շարժիչներ1)

կՎտ

40

 

 

Էլեկտրաշարժիչներ2)

-"-

60

 

 

Էլեկտրաապարատներ

-"-

70

 

 

Բանվորների միջին ցուցակային թվաքանակը

մարդ

90

 

 

3. Հաշվետվություն էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մասին տեղեկությունները բերվում են յուրաքանչյուր էլեկտրակայանի (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքի) վերաբերյալ

 

Էլեկտրակայանի անվանումը (շոգետուրբինային, դիզելային,
լոկոմոբիլային և այլն) և գտնվելու վայրը (շրջանը, բնակավայրը)

Ստացիոնար
«1» շարժական «2»

էլեկտրակայանների հզորությունը
հաշվետու տարվան
հաջորդող տարվա
հունվարի 1-ի
դրությամբ, կՎտ ժամ

Հաշվետու տարում թողարկվել է էլեկտրական էներգիա, կՎտ ժամ

Նշումներ3)

Ա

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը

X

 

 

 

 

1) Շոգետուրբիններ, լոկոմոբիլներ, դիզելներ և այլ շարժիչներ, սպասարկող աշխատանքային մեքենաներ, պոմպեր, ճնշակներ, շոգեօդամղիչներ, ամբարձիչատրանսպորտային սարքավորումներ (բեռնափոխադրիչ, ավտոբեռնիչներ և այլն), ներգործարանային տրանսպորտ, ինչպես նաև տորֆի և անտառի տեղափոխման տրանսպորտ (փայտատար նավ, տրակտորներ և այլն): Եթե մեխանիկական շարժիչի վրա հզորությունը նշված է ձիաուժով, ապա անհրաժեշտ է այն վերածել կիլովատտի (1 ձ. ու. - 0.736 կՎտ):

2) Էլեկտրաշարժիչները 0.25 կՎտ և ավելի հզորությամբ, ներառյալ աշխատանքային սարքավորումների հետ կոմպլեկտավորվածները, ինչպես նաև ներգործարանային տրանսպորտի սպասարկման էլեկտրաշարժիչներ (էլեկտրակռունկներ էլեկտրաամբարձիչներ, էլեկտրակառեր, էլեկտրահոսքային գծեր):

3) 4-րդ սյունակում նշվում է հաշվետու տարվան հաջորդող հունվարի 1-ի դրությամբ հզորության փոփոխությունը հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի համեմատությամբ:

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________