Համարը 
N 28-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.8
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
25.12.2005

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
25 հունվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305032

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 28-Ն


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ապրանքաշրջանառության ծավալի մասին» Ձև թիվ 1-առևտուր (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 9-ի «Ապրանքաշրջանառության ծավալի մասին (Ձև թիվ 1-առևտուր)» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 92 որոշումը:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

 


Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 28-Ն որոշմամբ


Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ամսական) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Ապրանքաշրջանառության ծավալի մասին» ձև թիվ 1-առևտուր (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թվականի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը բնակչությանը վաճառված անձնական սպառման կամ տնային տնտեսությունում օգտագործման համար նախատեսված սպառողական ապրանքների արժեքն է: Բնակչության առանձին խավերին զեղչով վաճառված ապրանքների արժեքը ներառվում է մանրածախ ապրանքաշրջանառության մեջ ամբողջ ծավալով:

6. Հաշվետվության մեջ ներառված ցուցանիշների բացակայության դեպքում համապատասխան տողերում պարտադիր պետք է դնել գծիկներ:

7. 01 տողը` «Մանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառությունը - ընդամենը» իրենից ներկայացնում է 01.1; 01.2; և 01.3 տողերի տվյալների հանրագումար (01 = 01.1 + 01.2 + 01.3):

8. 01.1 «Առևտրի ցանցի մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը» տողում նշվում է մանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառության ամբողջ ծավալը` առանց մանրամեծածախ առևտրի ծավալի:

9. 01.2 «Մանրամեծածախ առևտրի ապրանքաշրջանառությունը» տողը ներառում է ապրանքների վաճառքը իրավաբանական անձանց, հիմնարկներին, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերին (կանխիկ կամ անկանխիկ) այն է` պարենային և քիչ քանակությամբ (միայն ընթացիկ կարիքների համար) ոչ պարենային ապրանքների վաճառքը հիվանդանոցներին, մանկական կրթական հաստատություններին և այլն:

10. 01.3 «Հանրային սննդի ապրանքաշրջանառությունը» տողում լրացվում է հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բնակչությանը վաճառված ապրանքների, ինչպես նաև սպասարկման հետ կապված ծախսերի գումարը:

11. 01.3.1. «Սեփական արտադրության արտադրանքի իրացումը» տողը լրացնելիս անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ սեփական արտադրության արտադրանք է համարվում պատրաստի արտադրանքը և կիսաֆաբրիկատները` պատրաստված խոհանոցում կամ հանրային սննդի ոլորտի օժանդակ արտադրամասերում` հումքի և արտադրանքի ջերմային կամ սառեցման միջոցով վերամշակման եղանակով:

12. 02 «Մեծածախ առևտրի ապրանքաշրջանառությունը» տողը լրացնելիս պետք է նկատի ունենալ, որ մեծածախ է համարվում առևտրի այն տեսակը (գործունեությունը), երբ գնորդն ապրանքներ է ձեռք բերում դրանց հետագա վաճառքի կամ մասնագիտական օգտագործման նպատակով:

13. 03 Ապրանքային մնացորդը փաստացի առկա ապրանքների քանակությունն է` հաշվարկած վաճառքի ընթացիկ գներով: «Ապրանքային մնացորդը» տողը լրացվում է մանրածախ ցանցի և հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի, հիմնարկի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հաշվետու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ի դրությամբ:

14. 04 «Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը» ամսվա համար հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա (ամսի 1-ից մինչև 30 (31), փետրվարի համար` 28 (29)` ներառյալ տոն (ոչ աշխատանքային) և հանգստյան օրերը) ցուցակային կազմի աշխատողների թվաքանակի գումարը բաժանելով հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի թվի վրա:

15. Հաշվետվության մեջ փաստացի ապրանքաշրջանառությունը պետք է լրացվի ինչպես հաշվետու ամսվա համար` սյունակ 2-րդ, այնպես էլ տարվա սկզբից աճողական կարգով` սյունակ 1-ին: Սյունակ 3-ում ցույց է տրվում գյուղական վայրերի ապրանքաշրջանառությունը տարվա սկզբից (լրացվում է սյունակ 1-ից): Սյունակ 4-ում և 5-ում լրացվում է նախորդ տարվա ապրանքաշրջանառության ծավալը համապատասխանաբար` տարվա սկզբից` աճողական կարգով և հաշվետու ամսվա համար:

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ


Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման
ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայության
մարզային գործակալություն
(տարածքային բաժին)

Իրավաբանական անձինք, հիմնարկները,
անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 5-ը

Ով է ներկայացնում  ________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  _______________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ

(ամսական)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի
29
դեկտեմբերի 2004 թ.

թիվ 28-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ   I_I_I_I_I_I


Մարզը          I_I_I


Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ

200 _ թ. _____________ ամսվա համար

 

(տարեսկզբից աճողական կարգով) հազ. դրամ

   

Ապրանքաշրջանառության
ծավալը հաշվետու
ժամանակաշրջանում

Ապրանքաշրջանառության
ծավալը նախորդ տարվա
համապատասխան
ժամանակաշրջանում

տարվա
սկզբից

հաշվետու
ամիս

տարվա սկզբից

հաշվետու
ամիս

Ա

Բ

1

2

3

4

Մանրածախ առևտրի
ապրանքաշրջանառությունը
ընդամենը (01.1+01.2+01.3)

այդ թվում`

01

       
Առևտրի ցանցի մանրածախ
ապրանքաշրջանառությունը

01.1

       
Մանրամեծածախ առևտրի
ապրանքաշրջանառությունը

01.2

       
Հանրային սննդի
ապրանքաշրջանառությունը

որից`

01.3

       
սեփական արտադրության
արտադրանքի իրացումը

01.3.1

       
Մեծածախ առևտրի
ապրանքաշրջանառությունը

02

       
Ապրանքային մնացորդը

03

x

  x  


Աշխատողների միջին
ցուցակային թվաքանակը
(մարդ)
04  

 


 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ _______________@___________