Համարը 
N 30-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.10
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՌՍՊԱՍ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
25 հունվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305031

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 30-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՌՍՊԱՍ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Առևտրի կազմակերպությունների քանակի և զբաղեցրած տարածքների մասին» Ձև թիվ 1-առսպաս (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի «Առևտրի կազմակերպությունների քանակի և զբաղեցրած տարածքների մասին» Ձև թիվ 1-առսպաս (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 159-Ն որոշումը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 30-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱՌՍՊԱՍ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Առևտրի կազմակերպությունների քանակի և զբաղեցրած տարածքների մասին» ձև թիվ 1-առսպաս (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թվականի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Հաշվետվությունում առևտրի կազմակերպությունները հաշվառվում են հետևյալ հինգ խմբով`

1) Խանութներ

2) Կրպակներ

3) Բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի կետեր

4) Հանրային սննդի կազմակերպություններ

5) Մեծածախ առևտրի կազմակերպություններ:

6. Խանութ է համարվում առևտրական գործունեության իրականացման համար կառուցված կամ այդ նպատակին հարմարեցված ու սարքավորված, առևտրական դահլիճ ունեցող մշտական շինությունը: Եթե խանութը զբաղեցնում է մի շարք հարմարեցված տարածքներ նույն շենքում, որոնք ղեկավարվում են նույն վարչակազմով, հաշվառվում է որպես մեկ խանութ, իսկ եթե խանութը տարբեր շենքերում մի քանի հարմարեցված տարածքներ է զբաղեցնում, ապա յուրաքանչյուր տարածք համարվում է ինքնուրույն խանութ` նույնիսկ եթե նրանք ղեկավարվում են մեկ վարչակազմով: Ըստ առևտրի մասնագիտացվածության խանութները խմբավորվում են` պարենային, ոչ պարենային, խառը տեսակների:

7. 1-ին տողը «Ընդամենը» - իր մեջ ներառում է ընդամենը խանութներ, կրպակներ, բենզալցման կայաններ, հանրային սննդի կազմակերպություններ տողերը (տող 1 = տող 2 + տող 3 + տող 4 + տող 5):

8. 2-րդ տողը «Ընդամենը խանութներ» - իր մեջ ներառում է պարենային, խառը, ոչ պարենային խանութները (տող 2 = տող 2.1 + տող 2.2 + տող 2.3):

9. 2.1 տողը «Պարենային խանութներ» - այն խանութներն են, որոնցում վաճառվում են միայն պարենային ապրանքներ: Միաժամանակ կարող են իրականացնել քիչ քանակի առանձին ոչ պարենային ապրանքների վաճառք, որոնց տեսակարար կշիռը ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալում զգալի չէ:

10. 2.2 տողը «Խառը խանութներ» - այն խանութներն են, որոնք վաճառում են պարենային և ոչ պարենային ապրանքներ:

11. 2.3 տողը «Ոչ պարենային խանութներ» - այն խանութներն են, որոնցում վաճառում են միայն ոչ պարենային ապրանքներ, կարող են իրականացնել նաև քիչ քանակի առանձին պարենային ապրանքների վաճառք, որոնց տեսակարար կշիռը ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալում զգալի չէ:

12. 3-րդ տողը «Կրպակներ» - կրպակ է համարվում առևտրական գործունեության իրականացման համար կառուցված կամ այդ նպատակին հարմարեցված առևտրական դահլիճ չունեցող շինությունը: Եթե կրպակները պատկանում են մեկ առևտրային կազմակերպության, բայց տեղաբաշխված են այլ առևտրային կազմակերպության տարածքում (օրինակ օծանելիքի կամ թերթի կրպակները այլ խանութի տարածքում), ապա դրանք հաշվառվում են իբրև ինքնուրույն առևտրային կազմակերպություն: Կրպակները, որոնք ամրացված են խանութներին, բայց նրա հաշվեկշռի մեջ չեն մտնում, հաշվառվում են իբրև ինքնուրույն առևտրային կազմակերպություն:

13. 4-րդ տողը «Բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի կետեր»-են համարվում ավտոտրանսպորտային միջոցների բենզալցման համար հարմարեցված սարքավորումների ամբողջությունը (բացառությամբ գազի վաճառքի կետերից):

14. 5-րդ տողը «Հանրային սննդի կազմակերպություններ» - այն կազմակերպություններն են, որտեղ համատեղված են խոհարարական արտադրանքի պատրաստումը, իրացումը և սպառումը: Հանրային սննդի կազմակերպություններին են վերաբերում ռեստորանները, ճաշարանները, բուֆետները, սրճարանները, թեյարանները, բարերը:

15. 5.1. տողը «Ռեստորաններ» - դրանք այն հանրային սննդի կազմակերպություններն են, որոնք համապատասխանում են հետևյալ պահանջներին - ինտերիերի նրբաճաշակություն, հարմարավետություն, ծառայությունների ընտրություն, ռեստորանի համար ֆիրմային կերակրատեսակների և արտադրատեսակների բարդ պատրաստման տեսականու բազմազանություն, ինչպես նաև ֆիրմային և պատվիրված կոկտեյլների, խմիչքների լայն հավաքածու:

16. 6-րդ տողը «Մեծածախ առևտրի կազմակերպություններ» - դրանք այն առևտրային կազմակերպություններն են, որոնք ապրանքները ձեռք են բերում դրանց հետագա վաճառքի կամ մասնագիտական օգտագործման նպատակով (այս կազմակերպությունները ապրանքները չեն վաճառում վերջնական սպառողներին):

17. Հաշվետվության առաջին սյունակում նշվում է գործող առևտրային կազմակերպությունների քանակը: Երկրորդ սյունակում ցույց է տրվում գործող կազմակերպությունների զբաղեցրած առևտրական մակերեսը (քառ. մետր): Առևտրական մակերես է համարվում.

ա) խանութների համար - առևտրական սրահի, ներառյալ ապրանքների ցուցադրման և վաճառքի համար նախատեսված սարքավորումների և գույքի զբաղեցրած մակերեսը,

բ) կրպակների համար - զբաղեցրած ամբողջ մակերեսը,

գ) հանրային սննդի կազմակերպությունների համար - սպասարկման սրահի մակերեսը: Սպասարկման սրահ է համարվում պատրաստի խոհարարական արտադրանքի իրացման և սպառման կազմակերպման համար նախատեսված տարածքը, իսկ բացօթյա վայրերում` հանրային սննդի գործունեության իրականացման ընդհանուր մակերեսը:

18. Երրորդ և չորրորդ սյունակներում ցույց են տրվում, համապատասխանաբար, գործող կազմակերպություններում աշխատողների թվաքանակը և նստատեղերի քանակը (վերջին ցուցանիշը լրացվում է միայն հանրային սննդի կազմակերպությունների համար):

Հաշվետվության երրորդ սյունակը լրացնելիս պետք է նկատի ունենալ, որ կազմակերպությունների աշխատողների թվաքանակի մեջ մտնում են հիմնական, սեզոնային, ինչպես նաև մեկ օր և ավելի ժամկետով ժամանակավոր աշխատանքի ընդունվածները:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

1. Ազգային վիճակագրական ծառայություն
2. Ազգային վիճակագրական ծառայության
մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
ամսվա 10-ը

 

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

1-ԱՌՍՊԱՍ

(եռամսյակային)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 29 դեկտեմբերի 2004 թ.

թիվ 30-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը           I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200  թ.   ____________________  եռամսյակի համար

Անվանումը

Տողի համարը

Գործող կազմակեր-
պությունների քանակը

Զբաղեցրած առևտրական մակերեսը
(քառ. մ)

Աշխատողների թվաքանակը
(մարդ)

Նստատեղերի քանակը
(հատ)

Ա

Բ

1

2

3

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
(2 + 3 + 4 + 5)

1

 

 

 

 

Ընդամենը խանութներ

(2.1 + 2.2 + 2.3)

այդ թվում`

2

 

 

 

x

պարենային

2.1

 

 

 

x

խառը

2.2

 

 

 

x

ոչ պարենային, ընդամենը

դրանից`

2.3

 

 

 

x

կահույքի

2.3.1

 

 

 

x

դեղորայքի

2.3.2

 

 

 

x

շինանյութի

2.3.3

 

 

 

x

ռադիոէլեկտրոնային

ապրանքների

2.3.4

 

 

 

x

Կրպակներ

3

 

 

 

x

Բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի կետեր

4

 

 

 

x

Հանրային սննդի կազմակերպություններ, ընդամենը

դրանցից`

5

 

 

 

 

ռեստորաններ

5.1

 

 

 

 

Մեծածախ առևտրի կազմակերպություններ

6

 

 

 

x

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________