Համարը 
N 33-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.13
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2010

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՔԱ) (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
25 հունվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305028

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 33-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՔԱ) (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Օդային տրանսպորտով մատուցված ծառայությունների ծավալի մասին» Ձև թիվ 1-ծառայություններ (ՔԱ) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի «Օդային տրանսպորտով մատուցված ծառայությունների ծավալի մասին» Ձև թիվ 1-ծառայություններ (ՔԱ) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 160-Ն որոշումը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 33-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՔԱ) (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Օդային տրանսպորտով մատուցված ծառայությունների ծավալի մասին» ձև թիվ 1-ծառայություններ (ՔԱ) (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են օդային տրանսպորտով ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թվականի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Օդային տրանսպորտի ծառայություններում հաշվառվում են ուղևորների, բեռների և ուղեբեռների, փոստի տեղափոխման, ինչպես նաև տնտեսության ճյուղերի կարիքների համար կատարված ավիացիոն աշխատանքների համար կատարված վճարները: Օդային տրանսպորտի ծառայությունների մեջ են մտնում նաև տոմսերի նախնական վաճառքից առաջացած կոմիսիոն գանձումների, ինչպես նաև տոմսերի վերապահման (բրոնյա) արժեքը:

6. Բոլոր տեսակի ծառայությունների հաշվառումը իրականացվում է դրանց մատուցման պահին ստացված փաստացի վճարի չափով (անկախ վճարման ձևից):

7. Ծառայությունների ընդհանուր ծավալը հաշվարկվում է որպես մատուցված ծառայությունների դիմաց բնակչության և կազմակերպությունների վճարների հանրագումար (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը):

8. Օդային տրանսպորտով ծառայությունների մատուցումը կատարվում է կանոնավոր և անկանոն չվերթերով: Կանոնավոր չվերթերին են պատկանում պլանավորված և նախօրոք կազմված չվացուցակով իրականացված ուղևորային և բեռնային օդային փոխադրումները` հաստատված երթուղիներով: Անկանոն չվերթերին են պատկանում չպլանավորված չվերթերը, որոնք իրականացնում են կոմերցիոն փոխադրումներ չվացուցակից դուրս: Օրինակ` չարտերային (պատվերով) թռիչքները, հատուկ ուղերթերը, որոնք արտահայտված չեն կանոնավոր փոխադրումներում, ինչպես նաև լրացուցիչ թռիչքները, որոնք պայմանավորված են կանոնավոր ուղերթերի ծանրաբեռնվածությամբ:

9. Հաշվետվության 1-ին սյունակում (տող 01-ից 08) հաշվառվում է ավիաընկերությունների կողմից մատուցված ծառայությունների ընդհանուր ծավալը, 2-րդ սյունակում (տող 01-ից 08)` առանձնացնելով բնակչությանը մատուցված ծառայությունների ծավալը:

10. Տող 01-ում (սյունակ 1, 2) հաշվառվում է ծառայությունների ծավալը հաշվետու ժամանակաշրջանում, տող 02-ում, 03-ում, 04-ում` համապատասխանաբար ուղևորափոխադրումների, բեռնափոխադրումների, այլ ծառայությունների ծավալը: Տող 01-ը հավասար է 02, 03, 04 տողերի գումարին (տող 01 = տող 02 + տող 03 + տող 04): Տող 05-ից 08 (սյունակ 1, 2) համապատասխանաբար հաշվառվում են նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի տվյալները: Տող 05-ը հավասար է 06, 07, 08 տողերի գումարին (տող 05 = տող 06 + տող 07 + տող 08):

11. Այլ ծառայություններ տողում ներառվում են օդային տրանսպորտի այլ օժանդակ գործունեության, բեռների և ուղեբեռների փաթեթավորման, բեռնման և բեռնաթափման հետ կապված ծառայությունները:

12. 3-րդ սյունակում ցույց է տրվում աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը: Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակի մեջ ներառվում են ծառայությունների ոլորտում զբաղված աշխատողները, ինչպես նաև վարչակազմը: Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակի մեջ չեն ներառվում օժանդակ տնտեսության աշխատողները, շենքերի կապիտալ վերանորոգմամբ զբաղվող անձնակազմը, ոչ հիմնական գործունեության (օժանդակ տնտեսության, կապիտալ շինարարության և այլն) սպասարկմամբ զբաղված տրանսպորտի աշխատողները: Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը ամսվա համար հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա (ամսի 1-ից մինչև 30 կամ 31, փետրվարի համար` 28 կամ 29-ը) ցուցակային կազմի աշխատողների թվաքանակի գումարը` ներառյալ տոն (ոչ աշխատանքային) և հանգստյան օրերը, հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի թվի վրա բաժանելու միջոցով:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

Օդային տրանսպորտով ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 5-ը

 

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
1-ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՔԱ)
(ամսական)

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 29 դեկտեմբերի 2004 թ.

թիվ 33-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը           I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ՄԱՍԻՆ

200  թ. ____________________ ամսվա համար

 

տողի համարը

Ծառայությունների ծավալը
(փաստացի գներով, (հազ. դրամ)

Աշխատողների
միջին
ցուցակային
թվաքանակը
(մարդ)

Ընդա-
մենը

այդ թվում՝
մատուցված է
բնակչությանը

Ա

Բ

1

2

3

Հաշվետու տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի ընթացքում

այդ թվում՝

01

 

 

 

ուղևորափոխադրումներ

02

 

 

X

բեռնափոխադրումներ

03

 

 

X

այլ ծառայություններ

04

 

 

X

Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի ընթացքում

այդ թվում՝

05

 

 

X

ուղևորափոխադրումներ

06

 

 

X

բեռնափոխադրումներ

07

 

 

X

այլ ծառայություններ

08

 

 

X

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________