Համարը 
N 37-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.17
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.10.2007

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
2 փետրվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման
թիվ 60305076

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 37-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հաշվետվություն օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և կապիտալ ներդրումների իրականացման մասին» Ձև թիվ 2-կշ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական ցուցումները` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և կապիտալ ներդրումների իրականացման մասին» Ձև թիվ-2ԿՇ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին» թիվ 133-Ն որոշումը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

 

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 37-Ն որոշմամբ

 

Մ Ե Թ Ո Դ Ա Կ Ա Ն  Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

«ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԿՇ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն մեթոդական ցուցումները սահմանում են «Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասին» ձև թիվ 2-կշ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորում իրականացնող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, անհատ ձեռնարկատերերը, ինչպես նաև վարկային ծրագրերի իրականացման գրասենյակները (որոնք շինարարություն են իրականացնում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և/կամ շնորհային միջոցների հաշվին), համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների համար հաշվետվությունը կազմում և ներկայացնում են մարզպետարանները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թ. «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տեղական բաժանմունք` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Հաշվետվությունում արտացոլվող ցուցանիշները լրացվում են աճողական կարգով:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ

 

6. 1-ին բաժնի «Բնակելի շենքեր», «Հանրակրթական դպրոցներ», «Նախադպրոցական հիմնարկներ», «Հիվանդանոցներ», «Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներ», «Ակումբներ և մշակույթի տներ», «Ոչ արտադրական նշանակության այլ օբյեկտներ» և «Արտադրական նշանակության օբյեկտներ» 502-580 տողերի 1-ին սյունակում լրացվում են ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրների հաշվին գործարկված օբյեկտների հզորությունների և քանակի վերաբերյալ տվյալները, 2-րդ սյունակում` նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանում գործարկված հզորությունների վերաբերյալ տվյալները, համապատասխանաբար 3-րդ և 4-րդ սյունակներում` գյուղական վայրերում: Տվյալ ժամանակաշրջանում օբյեկտների շինարարության վրա իրացված ներդրումների վերաբերյալ տվյալները լրացվում են 5-րդ սյունակում, իսկ 6-րդ սյունակում` կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալները:

7. 502 տողում ցույց տրվող գործարկված բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսի մեջ են ներառվում սեփականության տարբեր ձևեր ունեցող կամ պետական պատվիրատու կազմակերպությունների կողմից վաճառքի համար նախատեսված կամ բնակչությանը որպես անձնական սեփականություն տրվող բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը:

8. 1-ին բաժնի «Բնակելի շենքեր», «Հանրակրթական դպրոցներ», «Նախադպրոցական հիմնարկներ», «Հիվանդանոցներ», «Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներ», «Ակումբներ և մշակույթի տներ», «Ոչ արտադրական նշանակության այլ օբյեկտներ» և «Արտադրական նշանակության օբյեկտներ» 502-580 տողերի «Դ» և «Ե» ենթատողերի 1-4 սյունակներում լրացված ցուցանիշները համապատասխան հզորությունների հանրագումարի մեջ չեն արտացոլվում` տվյալների կրկնահաշվարկ թույլ չտալու նպատակով:

9. 512 և 513 տողերում լրացվում են կարիքավոր ընտանիքների համար պետական կառավարման տարածքային մարմինների (մարզպետարանների) կողմից գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում գնված բնակարանների ընդհանուր մակերեսը և քանակը:

 

3. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՑՈՒՄԸ

 

10. Սույն բաժնի բոլոր ցուցանիշները լրացվում են փաստացի գներով: «Հիմնական միջոցների գործարկումը տարեսկզբից» սյունակի վերաբերյալ բոլոր տվյալները լրացվում են կազմակերպության հաշվեկշռում արտացոլվող շահագործման հանձնված օբյեկտի փաստացի արժեքները:

11. Ընդ որում «Արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտներ», «Սարքավորումներ, գործիքներ, գույք», «10-րդ տողից` ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների», «10-րդ տողից` արտադրական նշանակության օբյեկտներ», «Ըստ տնտեսության ճյուղերի (արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության)» 2-րդ բաժնի 2 և 4 սյունակներում ցույց են տրվում ինչպես գործարկման ենթակա, այնպես էլ անավարտ (հաջորդ տարի տեղափոխվող) օբյեկտների շինարարության վրա իրականացված շինարարությունը և կատարված շինմոնտաժային աշխատանքները, իսկ 3 և 5 սյունակներում` նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանում իրականացված աշխատանքների ծավալները:

Ընդ որում, «Սարքավորումներ, գործիքներ, գույք» 11-րդ տողում լրացվում են բոլոր տեսակի սարքավորումների, գործիքների և գույքի արժեքների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները (լրացվում են միայն եռամսյակի վերջին ամսին):

12. «Ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների» 12-27 տողերում լրացվում են արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտների վերաբերյալ տվյալները:

13. «Ըստ տնտեսության ճյուղերի (արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության)» 31-35 տողերում լրացվում են արտադրական և ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտների վերաբերյալ տվյալներն ըստ տնտեսության ճյուղերի:

Ինչ վերաբերում է արտադրական ճյուղերի տվյալների արտացոլմանը, ապա օժանդակ արտադրության օբյեկտների շինարարության վերաբերյալ տվյալները հաշվետվությունում լրացվում են հիմնական ճյուղի տվյալների հետ համատեղ:

Եթե պատվիրատուն իրականացնում է միայն մեկ արտադրական ճյուղի օբյեկտների շինարարություն, ապա դրա վերաբերյալ տվյալները պետք է համապատասխանեն 30-րդ տողի տվյալներին: Երկու և ավելի ճյուղերի օբյեկտների շինարարության դեպքում ազատ տողերում լրացվում են նրանցից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ տվյալները: Այդ ճյուղերի վերաբերյալ տվյալների հանրագումարը պետք է հավասար լինի 30-րդ տողի տվյալներին:

Եթե պատվիրատուն բացի արտադրական նշանակության օբյեկտների շինարարությունից իրականացնում է նաև ոչ արտադրական ոլորտի օբյեկտների շինարարություն, ապա բոլոր օբյեկտների վերաբերյալ ցուցանիշների հանրագումարը պետք է համապատասխանի 10-րդ տողի տվյալներին:

14. «Հիմնական միջոցների գործարկումը տարեսկզբից» 1 սյունակի ցուցանիշները լրացվում են միայն եռամսյակի վերջին ամսին:

15. Ավելացված արժեքի հարկի գումարները ներառվում են իրականացված շինարարության ծավալների մեջ:

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման
ժամկետը՝

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը և ՀՀ 
ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն տեղական բաժանմունքին

Շինարարություն իրականացնող իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, մարզպետարանները, քաղաքապետարանները, գյուղական համայնքները 

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 5-ը

Ով է ներկայացնում ________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _______________

___________________________________________


Գտնվելու վայրը __________________________________

___________________________________

I_I_I_I_I_I_I
(փոստային դասիչ)

Մարզը __________ Համայնքը _________________

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը


I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I


Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը


I_I_I_I_I_I_I_I_I


Հարկ վճարողի հաշվառման համարը


I_I_I_I_I_I_I_I_I


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
2-կշ

(ամսական)

 

«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 37-Ն որոշմամբ


 

 

Չլրացնել ò

ՏԳՏԴ

I_I_I_I_I_I

Մարզը

I_I_I

Համայնքը

I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ ՈՒ Ն

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵՎ
200  Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ-_____________-ԻՆ
(ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների)

1. Բնակելի շենքերի, սոցիալ-մշակութային և արտադրական նշանակության օբյեկտների գործարկումը

Անվանումը

Տողի համարը

Չափման միավորը

Ընդամենը
գործարկվել են

այդ թվում` գյուղական վայրերում

Իրականացվել է շինարարություն (փաստացի գներով` հազար դրամ)

տարե-
սկզբից

նախորդ
տարվա
համապա-
տասխան ժամանա-
կաշրջա-
նում

տարե-
սկզբից

նախորդ
տարվա
համապա-
տասխան ժամանա-
կաշրջա-
նում

Ընդամենը

այդ թվում`
շինմոն-
տաժային
աշխա-
տանքներ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

Բնակելի շենքեր և հանրակացարաններ

502

քառ. մ
ընդհանուր մակերես

 

 

 

 

 

 

բնակարանների քանակը

503

հատ

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`
ա) նոր շենքերի շինարարություն

504

քառ. մ ընդ. մակերես

 

 

 

 

 

 

բնակարանների քանակը

505

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում

506

քառ. մ ընդ. մակերես

 

 

 

 

 

 

բնակարանների քանակը

507

հատ

 

 

 

 

 

 

գ) շենքերի ամրացում

508

քառ. մ ընդ. մակերես

 

 

 

 

 

 

բնակարանների քանակը

509

հատ

 

 

 

 

 

 

դ) շենքերի վերանորոգում

510

քառ. մ ընդ. մակերես

 

 

 

 

 

 

բնակարանների քանակը

511

հատ

 

 

 

 

 

 

ե) բնակարանների գնում

512

քառ. մ ընդ. մակերես

 

 

 

 

 

 

բնակարանների քանակը

513

հատ

 

 

 

 

 

 

Հանրակրթական դպրոցներ

514

աշակերտական տեղ

 

 

 

 

 

 

515

հատ

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`
ա) նոր շենքերի շինարարություն

516

աշակերտական տեղ

 

 

 

 

 

 

517

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում

518

աշակերտական տեղ

 

 

 

 

 

 

519

հատ

 

 

 

 

 

 

գ) շենքերի ամրացում

520

աշակերտական տեղ

 

 

 

 

 

 

521

հատ

 

 

 

 

 

 

դ) շենքերի վերանորոգում

522

աշակերտական տեղ

 

 

 

 

 

 

523

հատ

 

 

 

 

 

 

Նախադպրոցական հիմնարկներ

524

տեղեր

 

 

 

 

 

 

525

հատ

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`
ա) նոր շենքերի շինարարություն

526

տեղեր

 

 

 

 

 

 

527

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում

528

տեղեր

 

 

 

 

 

 

529

հատ

 

 

 

 

 

 

գ) շենքերի ամրացում

530

տեղեր

 

 

 

 

 

 

531

հատ

 

 

 

 

 

 

դ) շենքերի վերանորոգում

532

տեղեր

 

 

 

 

 

 

533

հատ

 

 

 

 

 

 

Հիվանդանոցներ

534

մահճակալ

 

 

 

 

 

 

535

հատ

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`
ա) նոր շենքերի շինարարություն

536

մահճակալ

 

 

 

 

 

 

537

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում

538

մահճակալ

 

 

 

 

 

 

539

հատ

 

 

 

 

 

 

գ) շենքերի ամրացում

540

մահճակալ

 

 

 

 

 

 

541

հատ

 

 

 

 

 

 

դ) շենքերի վերանորոգում

542

մահճակալ

 

 

 

 

 

 

543

հատ

 

 

 

 

 

 

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներ

544

հաճախում մեկ հերթափոխում

 

 

 

 

 

 

545

հատ

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`
ա) նոր շենքերի շինարարություն

546

հաճախում մեկ հերթափոխում

 

 

 

 

 

 

547

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում

548

հաճախում մեկ հերթափոխում

 

 

 

 

 

 

549

հատ

 

 

 

 

 

 

գ) շենքերի ամրացում

550

հաճախում մեկ հերթափոխում

 

 

 

 

 

 

551

հատ

 

 

 

 

 

 

դ) շենքերի վերանորոգում

552

հաճախում մեկ հերթափոխում

 

 

 

 

 

 

553

հատ

 

 

 

 

 

 

Ակումբներ և մշակույթի տներ

554

տեղ

 

 

 

 

 

 

555

հատ

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`
ա) նոր շենքերի շինարարություն

556

տեղ

 

 

 

 

 

 

557

հատ

 

 

 

 

 

 

բ) տարբեր նշանակության շենքերի վերափոխում

558

տեղ

 

 

 

 

 

 

559

հատ

 

 

 

 

 

 

գ) շենքերի ամրացում

560

տեղ

 

 

 

 

 

 

561

հատ

 

 

 

 

 

 

դ) շենքերի վերանորոգում

562

տեղ

 

 

 

 

 

 

563

հատ

 

 

 

 

 

 

Ոչ արտադրական նշանակության օբյեկտներ

564

 

 

 

 

 

 

 

 

565

 

 

 

 

 

 

 

 

566

 

 

 

 

 

 

 

 

567

 

 

 

 

 

 

 

 

568

 

 

 

 

 

 

 

 

569

 

 

 

x

x

 

 

Արտադրական նշանակության օբյեկտներ

570

 

 

 

x

x

 

 

 

571

 

 

 

x

x

 

 

 

572

 

 

 

x

x

 

 

 

573

 

 

 

x

x

 

 

 

574

 

 

 

x

x

 

 

 

575

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

580

 

 

 

 

 

 

 

I բաժին դ և ե ենթատողերի 1-4 սյունակներում բերված ցուցանիշները համապատասխան հզորությունների հանրագումարի մեջ չեն արտացոլվում: