Համարը 
N 40-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.20
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2013

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 12-ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
2 փետրվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305073

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 40-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 12-ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հաշվետվություն կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվի առնված հիմնական շինարարական մեքենաների առկայության և օգտագործման մասին» Ձև թիվ 12- շինարարություն (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական ցուցումները` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի «Կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվի առնված հիմնական շինարարական մեքենաների առկայության և օգտագործման մասին» Ձև թիվ-12 (շինարարություն) (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 137-Ն որոշումը:
 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 40-Ն որոշմամբ

 

Մ Ե Թ Ո Դ Ա Կ Ա Ն  Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 12-ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն մեթոդական ցուցումները սահմանում են «Կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվի առնված հիմնական շինարարական մեքենաների առկայության և օգտագործման մասին» ձև թիվ 12-շինարարություն (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացնում են շինարարական, շինմոնտաժային, շինվերանորոգման, գործարկման-կարգավորման, հորատող և այլ կապալառու կազմակերպությունները, տնտեսավարման եղանակով շինարարություն իրականացնող կազմակերպությունները, նախագծահետախուզական կազմակերպությունները, շինարարական մեքենաներ ունեցող արդյունաբերական կազմակերպությունները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թ. «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տեղական բաժանմունք` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ: Նոր ստեղծված կազմակերպությունները վիճակագրական տեղեկությունը ներկայացնում են սկսած գրանցման օրից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջն ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների համար:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

1. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

5. Սույն բաժնում արտացոլվում են տարվա վերջում կազմակերպության հաշվեկշռում գտնվող մեքենաների քանակներն` ըստ տեսակների, դրանց ընդհանուր (գումարային) հզորությունը (տարողությունը, արտադրողականությունը, բեռամբարձությունը և այլն), մեքենաների ընդհանուր թվից շահագործման ժամկետը լրացած, հաշվետու տարում` մաշվածության և պիտանի չլինելու պատճառով դուրս գրված մեքենաների քանակը:

Մեքենաների հզորությունը լրացվում է դրանց տեխնիկական անձնագրերում բերված տվյալների հիման վրա:

 

2. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԸՍՏ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

 

6. 1-ին սյունակում լրացվում են այն մեքենաների մեքենա-օրերի քանակը, որոնք գտնվել են կազմակերպության հաշվեկշռում:

Հաշվետու տարում կազմակերպության տրամադրության տակ գտնվող նոր մեքենաները հաշվի են առնվում դրանց ստացման օրից սկսած: Մեքենաները մի կազմակերպությունից այլ կազմակերպություն փոխանցելիս, դրանց ստացման ժամկետը հաշվի է առնվում փոխանցման փաստաթղթերի ձևակերպման օրից սկսած:

Դուրս գրված մեքենաների գծով հաշվետվություն են մտցվում միայն կազմակերպությունում փաստացի մնալու մեքենա-օրերի քանակը, մինչև դուրս գրման փաստաթղթերի ձևակերպելը:

Կազմակերպությունում մնալու մեքենա-օրերի քանակը հաշվարկելիս հաշվի են առնվում դրա հաշվեկշռում գտնվող բոլոր մեքենաները` անկախ դրանց գտնվելու վայրից և տեխնիկական վիճակից:

7. 2-րդ սյունակում լրացվում է կազմակերպության հաշվեկշռում գտնվող տարվա սկզբից աշխատած բոլոր մեքենաների մեքենա-օրերի քանակը:

Օգտագործված մեքենա-օր է համարվում մեքենայի փաստացի աշխատանքի մեկ օրը` անկախ օրվա ընթացքում օգտագործված աշխատաժամանակից, այսինքն օրվա ընթացքում մեկ կամ երեք հերթափոխում կատարած աշխատանքը համարվում է մեկ մեքենա-օր: Շինարարական հրապարակից դուրս մեկ օբյեկտից մի այլ օբյեկտ մեքենաների տեղափոխման օրերն օգտագործված մեքենա-օրերի մեջ չեն մտցվում:

8. 3-րդ սյունակում լրացվում են մեքենաների տեխնիկական սպասարկման (բացի ամենամսյա) վերանորոգման (ընթացիկ, նախատեսված և չնախատեսված կապիտալ վերանորոգում) և տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման սպասելու մեջ գտնվելու ժամանակը, անկախ տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում կատարելու վայրից և անձից:

Մեքենայի վերանորոգման, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկման վայր և հետ տեղափոխելու ժամանակը հաշվի է առնվում վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման մեջ գտնվելու ժամանակի կազմում:

9. 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացված մեքենա-օրերի գումարը պետք է փոքր լինի տնտեսությունում մեքենաների գտնվելու մեքենա-օրերից (1-ին սյունակ) այն դեպքում, երբ բացի մեքենաների վերանորոգման մեջ գտնվելու հետ կապված պատճառներից, առկա են նաև այլ պատճառներ:

10. Հաշվետվության 4-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպության հաշվեկշռում գտնվող բոլոր մեքենաների փաստացի աշխատած մեքենա-ժամերի քանակը: Այս սյունակում ցույց է տրվում նաև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում այլ կազմակերպություններին տրված կամ մաշվածության պատճառով դուրս գրված մեքենաների աշխատած մեքենա-ժամերի քանակը:

Մեքենաների աշխատաժամանակի կազմում ներառվում են. կատարված աշխատանքների տեխնոլոգիական գործընթացների, սեփական ընթացքով մեկ օբյեկտի շինարարական հրապարակի սահմաններում իրականացվող տեղաշարժերի, կամ մեկ օբյեկտից մի այլ օբյեկտ տեղափոխման, մեքենաների աշխատանքի տեխնոլոգիական ընդհատման, հերթափոխի սկզբին մեքենաների նախապատրաստման և հերթափոխի վերջում նրանց հանձնման, աշխատանքային սարքավորումների փոխարինման, մեքենաների տեխնիկական սպասարկման և հերթափոխի ընթացքում մեքենավարի նախատեսված հանգստի վրա ծախսված ժամանակը:

Օբյեկտից օբյեկտ տրանսպորտային միջոցներով մեքենաների տեղափոխման համար ծախսված ժամանակը աշխատաժամանակի մեջ չի հաշվառվում:

Շահագործման բազայում մշտական կայանատեղ ունեցող և յուրաքանչյուր օր աշխատանքի մեկնող և վերադարձող (25-30 կմ հեռավորությամբ) ինքնագնաց անվավոր մեքենաների համար ճանապարհի վրա ծախսված ժամանակը ներառվում է աշխատաժամանակի մեջ (4-րդ սյունակ):

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը և ՀՀ
ազգային վիճակագրական ծառայության  մարզային գործակալության տեղական  բաժանմունքին

Շինարարական մեքենաներ ունեցող
բոլոր կապալառու կազմակերպությունները

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող
տարվա մարտի 30-ին

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
12-(շինարարություն)
(տարեկան)

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական
խորհրդի
29 դեկտեմբերի 
2004 թ.

թիվ 40-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը           I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

200  թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

 

1. Շինարարական մեքենաների առկայությունը
 

Անվանումը

Տողի համարը

Հզորության
չափի
միավորը

Դասա-կարգիչը

Քանակ (հատ)

Ընդհանուր
(գումարային) հզորությունը

Մեքենաների
ընդհանուր
քանակից
շահագործման
ժամկետը
լրացած մեքենաները
(հատ)

Հաշվետու
տարում դուրս են
գրվել
մաշվա-
ծության և
պիտանի
չլինելու պատճառով
(հատ)

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

Միաշերեփ էքսկավատորներ, ընդամենը

101

մ3

0113

 

 

 

 

այդ թվում՝ ըստ շերեփի տարողության.

0,15-ից մինչև 0,25 մ3 ներառյալ

102

մ3

0113

 

 

 

 

0,65-ից մինչև 1,0 մ3 ներառյալ

103

մ3

0113

 

 

 

 

1,25-ից մինչև 1,6 մ3 ներառյալ

104

մ3

0113

 

 

 

 

1,6-ից մ3 ավելի տարողության

105

մ3

0113

 

 

 

 

Բազմաշերեփ էքսկավատորներ

110

ձիաուժ

0238

 

 

 

 

Թրթուրավոր էքսկավատորներ,
ներառյալ էքսկավատոր-կռունկները,
ընդամենը

այդ թվում' բեռնամբարձությամբ.

25-40 տոննա

112

տոննա
բեռնամ.
բարձութ.

0039

 

 

 

 

113

-"-

0039

 

 

 

 

40 տոննայից ավելի

114

-"-

0039

 

 

 

 

Սկրեպերներ, ընդամենը

այդ թվում՝ ինքնագնացներ

115

մ3

00113

 

 

 

 

116

մ3

00113

 

 

 

 

Ավտոգրեյդերներ

117

ձիաուժ.

0238

 

 

 

 

Տրակտորներով  բուլդոզերներ, ընդամենը

այդ թվում՝ հետևյալ քաշուժի

տրակտորներով

6-10 տոննա

15 տոննա

25 տոննա և ավելի

119

-"-

0238

 

 

 

 

120

տոննա

0168

 

 

 

 

121

տոննա

0168

 

 

 

 

122

տոննա

0168

 

 

 

 

123

տոննա

0168

 

 

 

 

Լողացող հողածծիչ մեքենաներ

125

մ3 մեկ
ժամ.

0513

 

 

 

 

Կռունկներ հատուկ շասսիով, ընդամենը

126

տոննա
բեռնամ.
բարձութ.

0039

 

 

 

 

այդ թվում`

 

25-40 տոննա

127

-"-

0039

 

 

 

 

40 տոննայից ավելի  բեռնամբարձությամբ

128

-"-

0039

 

 

 

 

Խողովակներ տեղադրող կռունկներ

130

-"-

0039

 

 

 

 

Երկաթուղային կռունկներ

131

-"-

0039

 

 

 

 

Կռունկներ օդաճնշումային անիվներով

այդ թվում՝ բեռնամբարձությամբ.

25-40 տոննա ներառյալ

40 տոննայից ավելի

132

-"-

0039

 

 

 

 


133

-"-

0039

 

 

 

 

134

-"-

0039

 

 

 

 

Վերամբարձ. կռունկներ, ընդամենը

այդ թվում՝ բեռնամբարձությամբ.

 

7-8 տոննա  ներառյալ

10-14 տոննա ներառյալ

15 տոննա և ավելի

135

-"-

0039

 

 

 

 


136

-"-

0039

 

 

 

 

137

-"-

0039

 

 

 

 

138

-"-

0039

 

 

 

 

139

-"-

0039

 

 

 

 

Ավտոմոբիլային կռունկներ, ընդամեն

140

-"-

0039

 

 

 

 

այդ թվում՝ 10 տոննայից ավելի բեռնամբարձությամբ.

141

-"-

0039

 

 

 

 

Բեռնատար և մարդատար վերելակներ

142

-"-

0039

 

 

 

 

Ավտոմոբիլային հիդրովերելակներ

144

-"-

0039

 

 

 

 

Բետոնային և ավտոբետոնային պոմպեր

145

մ3 մեկ ժամ.

0513

 

 

 

 

Բետոն տեղափոխող ավտոմոբիլներ և ավտոմոբիլային բետոնախառնիչներ

146

մ3 տարող.

0133

 

 

 

 

Ավտոմոբիլային բեռնիչներ

147

տոննա բեռնամ. բարձութ.

0039

 

 

 

 

Միաշերեփ բեռնիչներ

148

-"-

0039

 

 

 

 

Տրակտորներ

152

ձիաուժ.

0238

 

 

 

 

Տրակտորի և ավտոմոբիլի հիմքի վրա հորատող մեքենաներ

153

-"-

-

 

 

 

 

Ցցհարներ

154

-"-

-

 

 

 

 

Խճուղիների ինքնագնաց գլանակներ, ընդամենը

157

-"-

-

 

 

 

 

այդ թվում՝ վիբրացիոն գործողությամբ.

158

-"-

-

 

 

 

 

Հաստատուն և շարժական բետոնաշաղախառնիչ սարքավորումներ

161

մ3 մեկ. ժամ.

0513

 

 

 

 

Ասֆալտախառնիչ սարքավորումներ

162

-"-

-

 

 

 

 

Շարժական կոմպրեսորներ
(5 խոր. մետր/րոպե և ավելի
արտադրողականությամբ)

163

մ3 մեկ րոպե

1335

 

 

 

 

Սվաղման շարժական կայանքներ

167

-"-

-

 

 

 

 

Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ, ընդամենը

169

կվտ

0214

 

 

 

 

այդ թվում՝ սվաղող-քսահարթող մեքենաներ

170

-"-

-

 

 

 

 

Ասֆալտահարդիչներ

171

-"-

-

 

 

 

 

Ծանրաքարշեր, ընդամենը

173

-"-

-

 

 

 

 

այդ թվում՝ 40 տոննա և ավելի

բեռնատարողության

174

-"-

-

 

 

 

 

Ցցերի տեղադրման դիզելային մուրճեր

176

-"-

-

 

 

 

 

Ներկման շարժական կայանքներ

177

-"-

-

 

 

 

 

Թափքային շրջադարձով փոքր բռնիչներ

178

-"-

-

 

 

 

 

102, 110, 115, 117, 119, 148, 171 և 178
տողերից՝ ավտոմատ կառավարման
աշխատանքային օրգան ունեցող մեքենաներ

179

-"-

-

 

 

 

 

Օդի ճնշմամբ գործող ձեռքի մեքենաներ

180

-"-

-

 

 

 

 

Մոնտաժի համար օգտագործվող մխոցային ատրճանակներx)

181

-"-

-

 

 

 

 

Հարդարման շինարարական մեքենաներ

182

-"-

-

 

 

 

 

Տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման արհեստանոցներ (ավտոմեքենաների վրա)

183

-"-

-

 

 

 

 

Գործիքային-բաշխիչ շարժական կետեր

184

-"-

-

 

 

 

 

Վառելիքա-քսայուղային լցավորողներ

185

-"-

-

 

 

 

 

Շարժական վագոն-տնակներ

186

-"-

-

 

 

 

 

Հիդրոմուրճեր

187

-"-

-

 

 

 

 

Հորատման ցցերի տեղակայման կայանքներ

188

-"-

-

 

 

 

 

Այլ շինարարական մեքենաներ

189

 

 

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

191

 

 

 

 

 

 

 

191

 

 

 

 

 

 

 

2. Շինարարական մեքենաների օգտագործումն ըստ ժամանակի
 

Մեքենաների տեսակները

Տողի համարը

Կազմակերպությունում տեխնիկայի գտնվելու մեքենա-օրերը

Աշխա-
տեցրած
մեքենա-
ժամերը

Ընդա-
մենը

այդ թվում՝

աշխա-
տանքի մեջ

տեխնիկական սպասարկման,
վերանորոգման և դրան սպասելու մեջ

Ա

Բ

1

2

3

4

Միաշերեփ էքսկավատորներ, ընդամենը

201

 

 

 

 

այդ թվում՝ ըստ շերեփի ծավալի.

0,15 - 0,25 խոր.մետր  ներառյալ

202

 

 

 

 

Բազմաշերեփ էքսկավատորներ

210

 

 

 

 

Թրթուրավոր կռունկներ, ներառյալ

212

 

 

 

 

Սկրեպերներ-ընդամենը

215

 

 

 

 

այդ թվում՝ինքնագնացներ

216

 

 

 

 

Ավտոգրեյդերներ

217

 

 

 

 

Տրակտորներով բուլդոզերներ, ընդամենը

220

 

 

 

 

այդ թվում՝ 6-10 տոննա հզորությամբ

221

 

 

 

 

Հատուկ շասսիով կռունկներ

231

 

 

 

 

Օդաճնշումային անիվներով կռունկներ

232

 

 

 

 

Վերամբարձ կռունկներ, ընդամենը

235

 

 

 

 

այդ թվում՝ 10-14 տոննա բեռնամբարձությամբ

237

 

 

 

 

Ավտոմոբիլային կռունկներ

240

 

 

 

 

 

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________